Új Szó, 1980. február (33. évfolyam, 27-51. szám)

1980-02-01 / 27. szám, péntek

VILÁG proletárjai. egvesOljeteki SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI -BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1980. februári. PÉNTEK BRATISLAVA • XXXm. ÉVFOLYAM 27. szám Ára 50 fillér ÉSSZERŰEN Hadd mondjam el először a«t a két esetet, amelynek kap estin szeretnék általánosítani. Néhány hete több meghívó ér­kezett szerkesztőségünkbe, amatőr rendezők továbbképzé­sére, valamint a műsorválasz­tásról rendezendő szeminá­riumra invitálták az újságíró­kat is. Aztán telefonon közöl­ték, hogy anyagi okok miatt el­maradnak ezek a rendezvények. Takarékoskodni keli, minden vonalon, hangzott a drót túlsó végén. Nézegetem a kisszinpadok és a színjátszók kerületi fesztivál­jának tavaszi műsorát. Kelet Szlovákiában újra az a sokszor bírált elv érvényesül, miszerint a színjátszókat külön autóbusz seal behozzák Kassára {KoKi se), ahol egy próba után, üres nézőtér előtt kell játszaniuk. Feltehetően négy színjátszócsu port érkezik, négy külön autó busszal. Ahelyett, hogy u bíráló bizottság ülne egy szeinélygép- kocsiba, ás megtekintené az odahaza minden bizonnyal telt ház előtt, jobb körülmények között fellépő színjátszókat. Ez más, ez fesztivál, erre van pénz kaptam meg a nem éppen megnyugtató feleletet. Takarékoskodni kell, mund ják — helyesen — a népműve lési intézmények vezetői is. Azt ««ónban már nem mindenhol teszik hozzá, hogy ésszerűen, de nem minden áron. Nem úgy, hogy a fürdővízzel együtt a gyermeket is klöntjük. Mert helytelenül járt el az a helyi nemzeti bizottság elnöke, aki az árammal való takarékos­kodás ürügyén egyszerűen meg» tiltotta, hogy este villanyt gyújtsanak a művelődési ott­honba«. Holott szórakozni, mű­velődül, éppen ilyenkor szok­tak, nem nappal, munkaidőben vagy csak a hét végén, S uem érthetünk egyet azzal az igaz­gatóval sem, aki meg azt tiltot­ta meg —- újfent a takarékos «ágra hivatkozva —, hogy este a próbákon befűtsenek. illetve alraudelte, ha fűteni akarnak, hát hozzanak szenei a szerep­lők. Amit nyert a réven, azt a társadalom elveszítette — méghozzá többszörösen — a vá­mon: a szereplők közül többen megfáztak, betegállományba kényszerültek, s a sok értelmet­len tilalom mindannyiuk ked vét szegte. Sok ilyen, látszólag apró- cseprő ügyet említhetnénk, amelyeknek az a közös neve­zője, hogy az illetékesek rosz- szul értelmeznek és alkalmaz­nak egy helyes elvet, esetünk­ben a takarékosságot. S ha jól belegondolunk, bosszantó ese­tek ezek, mert kis közösségek, lelkes csoportok munkáját ne­hezítik, nemegyszer lehetetlen­né teszik. Rövidesen kezdődnek a járá­si, majd a kerületi amatőr fesz­tiválok — többek között ez te­szi időszerűvé ezeket a soro kát is. Nyíltan ki kell .mondani, hogy károsak az olyan intézke­dések, amelyek következtében szegényebb lesz egy ígéretesen terebélyesedő mozgalom. A CSKP XV. kongresszusának ha­tározata kiemeli, hogy az ama­tőr művészeti mozgalom egyre jelentősebb szerepet tölt be a dolgozók szabad idejének hasz­nos eltöltésében, szocialista életstílusuk formálásában. Ta­karékoskodni, ésszerűsíteni is csak úgy szabad, hogy a« alap­vető elv továbbra is maradék­talanul érvényesülj«*»­SZILVÄSSY jÖZSEF A Szovjetunió Olimpiai Bizottságának nyilatkozata A sport nem válhat a politika eszközévé Vráblei Tesla dolgozói hazánk felszabadulásának 35. évfordulója tiszteletért? túlteljesítik termelési feladataikat, meggy őrsit iák a tudományos és a műszaki ismeretek bevezetését, Á vállalat a 6. ötéves tervidőszak árutermelési tervét december 19 én teljest tette, és 1980 végéig csaknem nyolcmillió korona értékű árut gyári terven felül. A képen: Éva Kendorová, az egyik szocialista munka brigád, vezetője, rádióközpont szerelését fejezi be (VI. Andor felvétele — CSTK) |CSTK| — A Szovjetunió Olimpiai Bizottsága tegnap nyi latkozatot tett közzé, amelyben egyebek között megállapítja. Az Egyesült Államok és nélia;ny nyugati ország reakciós erői propagandakampányt szítanak azzal a céllal, hogy. megakadá­lyozzák a moszkvai nyári olim­piai játékok megrendezését. Teljesen világos, hogy.előre be­tervezett és egyeztetett ellensé ges lépésről van szó, melynek célpontja a népek közötti kôl csönös megértés és barátság, a béke és a haladás. A nem zetközí olimpiai mozgalom alapelveit épp azok sértik meg. akik nemrég még «21 hirdet­ték, hogy a sportnak és a po­litikának nincs köze egymás­hoz. Mostani akcióikkal Föl­dünk sokmilliós mozgalmát zsaroló politikájúiénak szeret­nék alárendelni; fjem számol nak azzal, hogy, tetteik közvet* lenül megoszthatják az nlim piai mozgalmat. A szovjet oliipplíw bizottság., amely hű az olimpiát eszmé­hez, elítéli azokat az eröteszt* téseket, hogy sportot pohií EGYEDÜLI LEHETŐSÉG A NÉPEK BÉKÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE Hazánk lakossága növekvő aggodalommal figyeli az USA veszélye« politikáját (CSTK) — Üolgoxöink szoron­gó aggodalommal kísérik figye­lemmel azt a süovjetellenes de­magóg kampányt, amelyet az imperialista körök indítottak az afgán népnek nyújtott interna­cionalista segítséggel kapcso­latban. K kampány célja, hogy visszafordítsák a nemzetközi enyhülés folyamatát. A Cseh­szlovák Békehizottságnak, a Cseh és a Szlovák Béketanács­nak, valamint más intézmények­nek küldött nyilatkozatok hű­en tükrözik dolgozóink véle* ményét. Támogatjuk a Szovjetunió bé- ketörekvéseit — írják a Bratis­lavai Vámigazgatóság nőszövet- segt alapszervezetének tagjai, — Egyúttal határozottan elítél­jük az Egyesült Államok és a NATO törekvését, hogy új tí­pusú közép-hatótávolságú ame­rikai atomfegyvereket telepít­senek Nyugat Európában. Ez nagy veszélyt jelent a békére nézve, és ellentétben áll az egész emberiség érdekeivel. Hazánk lakossága jól tudja, mi a háború, ártatlan gyermekek és anyák értelmetlen kínzása és legyilkolása. Meggyőződé­sünk, hogy a világbéke és a népek biztonsága nem garantál, ható még pusztftóbb fegyverek halmozásával. Az Oktatási és Tudományos Dolgozók Szakszervezetéhez tartozó üzemi szakszervezeti bizottságok elnökeinek Kassán (Košice) megtartott aktívaérte- kezletón is nyilatkozatot fo­gadtak el, amely leszögezi: tel-1 jes támogatásunkról biztosítjuk a Szovjetunió békeprogramját, amely dolgozóink boldog életé­nek szilárd biztosítéka. Azt akarjuk, hogy ifjúságunk is bé­kében élhessen, felkészülhessen munkájára, a fejlett szooialt»*» társadalom építésére Nagy aggodalommal kísérjük figyelemmel a legutóbbi nem zetközl fejleményeket — álla­pítja meg nyilatkozatában a Banská Bystrica«? Slovenka vállalat Szlovák Nemzeti Felke lés szocialista niunkahrigádjb (Folytatás a 1. oldatmvf kai nyomás eszközévé változ­tassák, és felszólítja a Nemzet­közi Olimpiai Bizottságot, a nemzeti olimpiai bizottságokat, a sportszövetségeket, valamint* a világ sportszerető embereit, hogy ne engedjenek a jelen­legi ellenséges kampánynak. A szovjet nép a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azon döntése értelmében, hogy az 1980-as nyári olimpiai játékokat Moszk­vában szervezik meg, valamint összhangban az olimpia alap­okmányával készül a játékok megrendezésére. Mindent meg tesz azért, hogy a moszkvai olimpia a sport ünnepe legyen, s hogy ezáltal te tovább erő söiijön az egész világ ifjúsága közötti kölcsönös megértés és barátság — hangsúlyozza » szovjet olimpiai bizottság nyi Satkoswia. 2D. forduló Becsben [ČSTK) — A bécsi Ho£burg< í>an tegnap a 225= plenáris íiléttSöi megkezdődött a közép* európai haderőcsökkentést tár­gyalások 20. fordulója. Az ülé­sen Jan Chandoga, a esebszlo vak küldöttség vezetőjének he iyettese elnököl, A nyugati országok: nevébe** a tárgyalások résztvevőihez Kduard Molitor luxemburgi küldött szólt, míg a Varsói Szerződés tagállamai nevébe« Tadnnsr. strulak nagykövet, a tangyet küldöttség vezetője smelíredett szólásra. nagykövet fogadása (tíSTK) — Peter Colotka, « SSKP KB Elnökségének tagja, szlovák miniszterelnök tegnap Prágában búcsúlátogatáson fo< «(adta Vlagyimir Mackevicset, a Szovjetunió csehszlovákiai nagykövetét A CSSZBSZ Központi Bizottságának plenáris illése EREDMÉNYES POLITIKAI NEVELŐ MUNKA Fokozott monk »aktivitás sál A bardeiovi JAS Cipőgyárban teljesítik a termelési feladatokat {(Tudósítónktól} Néhány esztendővel ezelőtt a bardejovi JAS Cipőgyár a kelet-szlovákiai ipari vállalatok azon csoportjá­ba tartozott, amelyek számos problémával küszködtek, s nem teljesítették a tervezett re la da tokai, Az utóbbi két év alatt a bar­dejovi cipőgyárban is kedvező­re fordult a helyzet. Habár az 1979. ev eleji — közismert okokból bekövetkezc-u — tflbb nnint 19 millió - korona értékű <. meléskiesést csupán július- baii n/Stolták, az évi tervet 100 százaiban felül teljesítették. A tervezett nyereséget 1,4 mil­lió koronává! túlszárnyalták. jfojsef Demeft vállalati igaz­gató elmondta, hogy az elmúlt évi feladatok sikeres teljesíté­sét kedvezően befolyásolták a kommunistákkal folytatott be­szélgetések. A vállalat dolgozói a kommunisták kezdeményező példáit követve tokozott igye­kezettel dolgoztak. A januári párttoggyülések és az új tagsági igazolványok át­adása után tovább növekedett a vállalat munkaközösségének a feladatok sikeres teljesítésé­re iuűwyuló aktivitása. A vál­lalat vezetősége erre alapozza derűlátását, s amnV Jozef De- meš hangsúlyozza: feltétlenül bíznak az idei megnövekedett feladatok meg valósításában. Az Idén — a tavalyi ávhez viszonyítva százezer párral több — összesen 9 millió 100 ezer pár lábbelit gyárt a bar­dejovi cipőgyár. Árutermelésé­nek értéke meghaladja a 817 millió koronát. A tervezeti tisz­ta nyereség 48,1 millió koronát tesz kU Iák | (CSTK) — Plenáris ülést tar tott tegnap Prágában a Cseh­szlovák—Szovjet Baráti Szövet-? ség Központi Bizottságának plenáris ülése. A résztvevők * CSSZBSZ 8. kongresszusán elfo­gadott határozatok teljesítését értékelik. Jelen volt: jindrich Poled ník. a CSKP KB titkára és Viktor Mopoz, a Szovjet-unió csehszlovákiai nagykövetségé­nek első titkára, a Szovjet— Csehszlovák Baráti Társasáig csehszlovákiai képviselője. Bevezetőben a résztvevők el­ítélték az Egyesült Államok uralkodó körei által indított szovjetellenes kampányt. Vac­lav David, a CSSZBSZ KB el nöke, a Szövetségi Gyűlés al­elnöke közölte: az Egyesült Államok szovjetellenes kampá nyát azok a nyilatkozatok és levelek is elítélik, amelyeket a CSSZBSZ szervezeteinek, tag gyűléseiről^ a szövetség tag­jai küldenek a CSSZBSZ Köz ponti Bizottságára. A központi bizottság ezután nyilatkozatot fogadott el, amelyben a szövet ség kétmillió 400 000 tagja ne­vében fenntartás nélküli támo gatásáról biztosítja a Szovjet unió béke- és internacionalista politikáját. Ennek a politikának köszönhető — szögezi le <a nyi lat'kozat —, hogy Európa már. csaknem 3Š éve békében ál. A Szovjetunió és a szocialista kö­zösség léte nemcsak a világ térképét, hanem az egész életet megváltoztatta a béke és <a ha­ladás javára. Ezzel szemben elítéljük az imperialista körök más országok belügyeibe való beavatkozását és Carter elnök-- mek azt a törekvését, hogy le­hetetlenné tegye az olimpiai (Folytatás a 2, oldalonl Ntííiset pártmuflkáskiildöttség Josef Kempnýnél (CSTK i — josef Kempný, a CSKP KB Elnökségének tagja, a KB titkára tegnap Prágában fogadta a Német Szocialista Egységpárt pártmunkásküldött- ségét-- — amelyet Günther Ghrnnsperger, az NSZEP KB póttagja, a KB tervezési és pénzügyi osztályának vezetője yezet — a delegáció csehszlo vákiai látogatásának befejezése alkalmából. Az elvtársi találkozón részt vett Vladimír MiiSka, a CSKP KB gazdasági osztályvezetője és Gerd Kfimg, az NDK cseh­szlovákiai nagvkövete. A küldöttség hazánkban meg ismerkedett pártunknak a XV. kongresszus gazdaságpolitikai határozatai teljesítése terén szerzett tapasztalataival.

Next

/
Oldalképek
Tartalom