Új Szó, 1978. december (31. évfolyam, 332-361. szám)

1978-12-01 / 332. szám, péntek

krónika • ■'•"Ivói 0 .. a f hirmozaik krónika >>>: A Barátság hídja! A negyedik fordulójához érkezett a Csehszlovák Rádió magyar nyelvű adásának és a többi társrendezőne-k a csehszlovák—szov­jet barátság hónapja alikaImából indított versenye. Csütörtökön a versenybizottság kisorsolta a harmadiik forduló nyerteseit. Az újabb forduló kérdései előtt nézzük, kiikneik továbbítja a posta az értékes nyereményeket: 1. díj: szovjetunióbeli üdülés (a SZISZ nyugat-szlovákiai kerü­leti bizottságának ajándéka): Elena Ponicová, Jablonec 20., Brattslava-vidéikl járás, 2. díj: szovjetunióbeli üdülés (a SZISZ nyugat-szlovákiai kerü­leti bizottságának: ajándéka): Beata Borisává, Učňovská ško­la, Hlohovec, 3. díj: hűtőszekrény (a Zlaté Moravce-l Calex ajándéka): Dra- homír Galbavý, Nitra-Drážovce, Svätoplukova 605. 4. díj: edénykészlet (a Rovnosť szerkesztőségének ajándéka )i Ján Krčma, Prosiméŕice 40., znojmól járás, 5. díj: táskarádió (a Szakszervezeteik Nyugat-szlovákiai Kerületi Tanácsának ajándéka): Anna Zelková, Bzince pod Javorinou 768., 8. díj: kristályváza (a Hosfovcei Egységes Földmüvesszövetkezet ajándéka): Dr. Bohumil Dušek, Prostéj«v, 7. díj: teáskészlet (a Nemesócsai (Zemiansika Ol&a) Egységes Földmüvesszövetkezet ajándéka): Forró László, Zemiansika 01- 6a 317. 8. díj: fényképezőgép (a Csehszlováik Rádió magyar nyelvű adá­sának ajándéka): Jozef Pittner, Bratislava, Chlumeckého 9. 9. díj: 50 literes műanyag hordó (a nitrai Plastika ajándéka): Alena KováCová, Trnava, Prednádražie I. blok A/7, 10. díj: férfi neszesszer (a Csehszlovák Rádió nyugat-szlováíkiai kerületi adásának ajándéka): Soňa Sláviková, Šurany, Gymná­zium III. c, A negyedik forduló kérdései: 1. Mi volt annak a szovjet fegyvernek a népies neve, amelytől a fasiszták minden frontszakaszon rettentően féltek? (Az említett fegyvert a voronyezsi Komin tern gyárlwn gyár­tották a Nagy Honvédő Háború éveiben.) 2. Mi a címe és ki a szerzője annak a könyvnek, mely bizonyé­ivá a legolvasottabb kiinyv Idén hazánkban? (A Vasárnapi Oj Szó folytatásokban közölte.) A megfejtéseket ezúttal is hétfőig, azaz december l-ig kell beküldeni címünkre: Csehszlovák Rádió magyar nyelvű adása, 897 11 Bratislava, Zochova 1 — Barátság hidjai. Versenyzőink tőd szívesen vesszük, ha továbbra is feltüntetik foglalkozásukat és életkorúikat. Sok sikert a megfejtéshez! S«. P. Holnap kezdődnek a VII. Fábry napok Péntek, 1878. XII. 1. A NAP kel — Nyugat-Szlovákla: 7.24, nyugszik: 15.59 — Közép-Szlovákia: 7.15, nyug­szik: 15.50 — Kelet-Szlovákia: 7.03, nyug­szik: 15.41 órakor A HOLD kel: 7.55, nyugszik: 17.26^ órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük KL7.A és EDMUND nevű kedves olvasóinkat • 1743-ban született Martin Heinrich KLAPROTH német ve­gyész, kiváló analitikus, aki az elemek egész sorát határozta meg ( + 18171 • 1693 ban született Ernst TOLLER német drámaíró és köl­tő, az expresszionizmus kiemel­kedő alakja ( + 1939). IDŐJÁRÁS Általában felhős idő, Észak- Szlovákiában Időnként havazás, a síkságokon havas eső. Várható legmagasabb hőmérséklet 0—plusz 4 fok. Mérsékelt, a Tátra vidékén és Délnyugat-Szlováklában élénk északnyugati szél. [ A DUNA VÍZÁLLÁSA Előrejelzés 1978. december 1 -re* Bratislava: 145, változatlan Medveďov: 110, változatlan Komárno: 120, árad Štúrovo: 130, árad Rendőrségi hírek 1— Gyorshajtás közben el­vesztette uralmát személyautó' ja felett Vyšný Kubín közeié* b&n Michal F. 28 éves gépko­csivezető. Egy kanyarban át-< csúszott az úttest jobb oldalán ra ós a korlátnak ütközött. 22 éves felesége a helyszínen meghalt, a gépkocsi vezetője könnyebb sérüléssel úszta meg a Iwlesetet. A vizsgálatot meg­indították. — Nem adott áthaladási el­sőbbséget személyautójával a főúton haladó személygépko­csinak a Madunice—Trnava— Leopoldov útkereszteződésben Ján A. 46 éves mošovicéi la­kos. A szembe jövő gépkocsi­ban az összeütközéskor halálos sérülést szenvedett Pavol G., az autó 47 éves utasa. A jár­műben 110 ezer korona kár ke­letkezett. — Kigyulladt Mária K. 81 éves látkyi (losonc-i — Luce- net: — járás) lakos családi há­za. A vizsgálat során megálla­pították, hogy a tűz a padláson levő füstölőtől keletkezett. Az anyagi kár mintegy 30 000 ko­rona. A rendőrség kérése (CSTKJ — November 20-án, hét­főn elhagyta otthonát és azóta ismeretlen helyen tartózkodik JI- ŕina Tichá (szül.: 1928. július 21- én). Állandó lakhelye: Prága 6 — Suchdol, Internacionálna 742. Magassága 165 centiméter, telt­karcsú, haja gesztenyebarna szí­nű, szeme barna. Bal szeme kö­zelében kis szemölcs található Legutóbb kék színű kordbársony kabát, kékesfehér színű női egész­ruha, barna szilonharlsnya és barna cipő volt rajta. Aki valamit tud az eltűntről, Jelentse bármely rendőrparancs nokságon, vagy a prágai Szövet­ségi Kriminalisztikai Központban. ■ Álarcos, fegyveres rablók fényes nappal behatoltak a ku liforniai San Diegóban horgony zó „Üss Dixi“ amerikai atom tengeralattjáró-flotta egyik kí­sérő hajójának fedélzetére, s kifosztották a 200 000 dollárt tartalmazó széfet. A rablás után nyomtalanul eltűntek. A két fegyveres rablónak, akik hozzá mertek nyúlni a Pentagon va­gyonához, ez esetben csupán pénzre volt szüksége. Mi lesz azonban, ha majd az atombom­bára fog fájni a foguk? Csehszlovákia megalakulásá­nak hatvanadik évfordulója je­gyében holnap kezdődnek Kas­sán (Košice) a VII. Fábry Zol­tán irodalmi és kulturális na­pok. A rendező szervek, a CSE- MADOK kassal járási és városi bizottsága, valamint a járási ős a városi nemzeti bizottságok kulturális osztályának dolgozói háromnapos műsort állítottak össze. Szombaton délután egy órakor, a CSEMADOK kassai vá­rosi szervezetének székházától (Kovács utca 38.) autóbusz in­dul Stószra, ahol a résztvevők megkoszorúzzák Fábry Zoltán sírját:. Este a rozsnyói (Rožňa­va), a terebesi (Trebišov) és a kassai járásban csehszlovákiai magyar írók ós költők találkoz­nak olvasóikkal. A CSEMADOK kassai városi szervezetének székházában va­sárnap délelőtt fél tízkor nyit­ják meg a Fábry-szimpóziumot, amelyen Ritzko Béla Fábry Zol- tán és a kassal békemanifesztá- dó negyven éve, Mihály Géza A gazdasági élet és az életszín' vonal alakulása Dél-Szlovákiá' ban, Zalabai Zsigmond Költé­szetünk jelene, Lacza Tihamér A csehszlovákiai magyar mü- szaki és természettudományos értelmiség helyzete és szellemi életünkben betöltött szerepe, Gál Sándor A szlovákiai ma- gyár parasztság harminc éve, Tőzsér Arpád pedig Irodalom­kritikánk hatása a harmadvirág­AZ ÜZLETEK NYITVATARTÁSI IDEJE (CSTK| — A kereskedelmi vál­lalatok a fogyasztók érdekében az idén is módosítják az üzletek nyitvatartási idejét. December 10- én, ezüstvasárnap nyitva tart va­lamennyi, vasárnaponként szok­ványosán nyitva tartó üzlet, s a helyi szükségletek szerint ezen kívül más üzleteket is kinyitnak. Egy héttel később, december 17- én nyitva tart az összes üzlet, be­leszámítva az élelmiszerüzleteket és csemegeüzleteket is. December 23-án, szombaton, minden üzlet a szombati nyitvatartási idő sze­rint lesz nyitva. Az első karácso­nyi ünnepen minden üzlet zárva lesz, s a következő nap kinyitnak a cukrászdák, amelyek vasárnap szokványosán nyitva tartanak. Szilveszter napján csupán a cuk­rászdák lesznek nyitva, január elsején valamennyi üzlet zárva lesz. zás irodalmára címmel tart elő­adást. Az előadásokat este kö­veti vita. A rendezvény harmadik nap­ja: a Madách könyvkiadó napja. a szepsl (Moldava nad Bodvou), a kassai, a rozsnyói, a nagy­kaposi (Veiké Kapušany) én a királyhelmeci (Kráf. Chlmec) könyvesboltokban csehszlová­kiai magyar szerzők dedikálják legújabb műveiket. A VII. Fáb­ry- napokat ünnepi est zárja, amely hétfőn 19 órakor kezdő­dik a MATESZ Thália Színpa­dán, —szó—* Elpusztult az amaz<maszi őserdő tíz százaléka (ČSTKJ — Műholdakon ké­szített felvételek elemzése so­rán a brazil tudósok rájöttek arra, hogy az utóbbi húsz év­ben elpusztult az amazonaszl őserdőnek, a Föld legnagyobb erdőségének 10 százaléka. .Az amazonaszi őserdők eredetileg 55 millió hektáron, akkora te­rületen, mint Franciaország, hú­zódtak, de az utóbbi időben az erdők jelentős részét könyörte­lenül kiirtották. A tudósok attól tartanak, hogy az egész hatal­mas terület sivataggá változik, ha a külföldi monopóliumok nem hagyják abba a hatalmas erdőterületek kiirtását. Ugyanis a pusztítás következtében ki­száradnak a folyók és megvál­toznak az éghajlati viszonyok, M Erős földrengés rázta meg szerdán Mexikó középső részét. Előzetes adatok szerint hat sze­mély életét vesztette, több mint 100 megsebesült. A fővárosban két épület összeomlott, és mint­egy 750 megrongálódott. Több ezer embert kellett elszállítani. E Mintegy félmillió kará­csonyfát szállítanak a piacra a szlovákiai erdőgazdasági üze­mek dolgozói. A karácsonyfák zöme lucfenyő, s körülbélül 10 százaléka borókafenyő. B3 Az Ifjúsági Utazási Iroda — a Szocialista Ifjúsági Szö­vetség Központi Bizottságának intézménye — több mint 68 000 fiatal számára készít elő tár­sasutazásokat külföldre a követ kező évben. A legtöbb érdeklő­dő a Szovjetunióba utazik. Mi Hol 9 Mikor MOZIK MŰSORA BRATISLAVA a DUKLA: Vörös tulipánok völ­gye (szovjetJ 15.30, 18, 20.30 # HVIEZDA: Ballada a szerelemről és az árulásról (szovjet) 15.30, 19.30 9 METROPOL: A két különc (szovjet) 15.30, 18, 20.30 # MIER: Honfitársak (szovjetl 18, 20.30 ® PALACE: Játék az almával (cseh) 17,30, 20 * POHRANIČNÍK: Bugyi- mir Trajkovics szerelmi élete (ju­goszláv) 14.30, 17, 19.30 a PRA­HA: Találkozás júliusban (szov­jet) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 # SLO­VAN: Láncravert sofőrök (jugosz­láv) 15 3®, 18,'20.30 KOSlCE # DRUŽBA A szigetek fölött nem kel fel a nap (japán) # PARTI’ ZÄNi Laurel és Hardy (am.) ® SLOVAN: Az oroszlánok szalonja (cseh) # TATRA: A hagyma illa' ta (olasz) O ÚSMEV; Fekete fülű fehér Btm (szovjet). SZÍNHÁZAK MŰSORA 9 SZLOVÁK NEMZETI SZÍNHÁZ? Bohémélet (19) W HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Vigyázzatok az angya­lok!* (19) « KIS SZÍNPAD: A Föld ós a Nap nevében (nyllvé-= nos főpróba) (10J # A Föld és a Nap nevében (19j a SZÍN­PAD; Lumpacius Vagabunduí (19j a STÚDIÓ SZÍNPAD: Távollevő barátok (19) <S» IRODALMI SZÍN’ PAD: Elektra (191 0 KOSICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ: Lumpacius Va­gabund us (19) MATESZ; Szün­nap # THÁLIA: Szünnap, RÁDIÓ MŰSOR Magyar adás (a 293,3 méteres bullámon); 7.00. Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Mezőgaz­dasági adás, 7.40: Reggeli zene. 7.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.1ÍH Mezőgazdasági adás (isirt.1- 12.40? Rövid zenés műsor. 12.55: Szemel­vények n napi sajtóból, 1$0(H Napi krónika­rv MŰSOR BRATISLAVA 8,4!fc Hírek 9.00s Óvodások műsora f»z,} 9.25? ftuhara Rrtvldfllm isz,! 9,35; Ezzel törődni kell. Publi­cisztikai műsor (ism.) 10,15* Hárman a pádon. Tévéjá­ték (sz.) (ism.) 11.29s A Jezerka stúdió műsora. Tévémagazln (sz.) (ism.J 12.0S; Az ember és a törvény. Té­vésorozat 3. rész (sz,) métlés) 12,SS: Szakmunkástanulók műsora, 8, rész (sz.) (ism ) 13.00: Hirek HÉTVÉGE A RÁDIÓBAN A Csehszlovák Rádió magyar nyelvű adásának hétvégi publi­cisztikai magazinja, a szom­baton 8 órakor jelentkező Szombat reggel a szokásos hír­összefoglalón kívül beszámol a földmfivesszövetkezeti dolgozók téli üdülési lehetőségeiről, a Szov­jetbarát és a Csehszlovák Rádió Magyar Főszerkesztőségének kö­zös nyilvános műsoráról, a kará­csonyi könyvvásárról, a női kézi­labda VB eseményeiről, a Bratis­lava* dzsesszuapokról. 9 órakor: jubilánsok műsora, fohanries Brahms: D-dúr hege­dűversenyét David üjsztrah és a Clevelandi Szimfonikus Zenekar adja elő Széli György vezényleté­vel 10 óra 15 perckor. 1.1 órakor: Női magazin. A nyelvművelők mű­sora, az Anyanyelvlink 12 óra 55 perckor jelentkezik. 13 órakor: Fiatalok a mikrofon előtt — az ifjúsági szerkesztőség riportösszeállitása a inunkásván- dorlás és a munkából való tá­volmaradás okait kutatja a ko­máméi cipőgyárban. Az 50 éves Milan Rúfus költőt kösziinti 14 arakor a Tiz perc irodalom Mikuláš Moyzes alkotóművét mutat|a be vasárnap 8 óra­kor a Barangolás Zeueorszagban. 13.15: A rendőrség naplójából (is­métlés | 13.20: Az úton nem vagy egyedül (Isin.) 14.40: A teheráni értekezlet. Do- kumentumjálék (sz.) 16.20: Hírek 16.35: Vörtts tér. Rövidfilm (sz.) IB.55: Csehszlovákia—Hollandia —• női kézilabda VB (sz.) 18.15: Ismerd meg az állatokat. Francia terinészetfllm-soro- zat. 4. rész: a) A hörcsög (sz.) b) A legyek (sz.) 18.40: Esti mese (sz.) 18.50: Időjűrásjelentés 19.00: Tv-híradó 19.30: Zenés szórakoztató műsor 20.03: Vietnami körkép. Dokumeit* tumrnűsor (sz.) 20.23: Fehér karácsony. Szovjet tévéfilmsorozat Bulgakov színmüve alapján. Záróréss (sz.) 21.30: Tv-híradó 22.00: A rendőrség közbelép 22.13: A narancsszínű tüzek éjsza­kája. Cseh film (sz.) II. műsor 16.00: Aranykiipu. Zenés szórakoz­tató műsor gyerekeknek (sz.) 16,50: A szeplős Márkus. Lengyel gyermekfllinsorozat. 5. rész 17.15: Balettjelenetek (sz.) 17.43: Hírek 18.05: Viszontlátásra Prágában. Gimnazisták országos vetél­kedője. 6. rész 19.00: Német nyelvtanfolyam ha­ladóknak. 23. lecke (ism.) 19.30: A 17. szélességi kör. Viet­nami tévéfllm. 1. rész 21.00: Körhinta. Magazinműsor nőknek 21.40: Összeállítás Fr. HeCko ver­seiből (sz.) 22,10: Női kézilabda VB Összefog­laló (sz.) 22.30: Hetvenkét órás nap. Tévé­játék (sz.) BUDAPEST 7.59: Tévétorna (sz.) (ism*) 8.05: Iskolatévé 13.40: Iskolatévé (ism.) 10.20: Hírek 16.33: Pedagógusok fóruma (ism.) 17,10: A Mecsek Táncegyüttes Szí* riában. A pécsi körzeti stú­dió műsora 17.35: Játék a betűkkel 10.00: Reklámműsor 18.03: öt perc meteorológia 18.10: A Laoszi Népi Demokrati* kus Köztársaság nemzeti ünnepén 18.30: Tanácskozik a IX. Magyar Békekongresszus 19.00; Reklámműsor 19.10: Esti mese (sz.) 19.20: Tévétorna (sz.) 19.30: Tv-híradó 20.00: Delta. Tudományos híradó 20.25: Don Juan és a Kővendég, Tévédrama (sz.) 21.30: Fiatalok órája (sz») 22.30: Tv híradó 3 ti, műsor 20.00: Női kézilabda VB. Magyar- ország—Kanada mérkőzés (sz.) 21.05: Reklámműsor 21.10: Tv-híradó 2 21.30: öt perc meteorológia (Ism.) 21.35: Marty. Amerikai film 23.00: Reklámműsor (Műsorváltozás lehetségest) 9 órakor Rádióegyetem: Az anyag fogalma a természettudo­mányban és a filozófiában. A 10 órakor közvetítésre kerü­lő irodalmi összeállításban Olvas­ni jó címmel csallóközi olvasók nyilatkoznak könyvekről, írókról, legkedvesebb olvasmányaikról. Az operabarátok 10 óra 20 perc­től részleteket hallhatnak Boro- gyin: Igor herceg című zenedrá­májából. María Blesu, Alexandr Vedernyikov és jevgenylj Nyesz- tyerenko énekel. 11 órakor: Mit adott a „közös asztalra“ a dunaszerdahelyi (Du­najská Streda) járás? — beszél­getés Öllé Gyulával, a járási pártbizottság titkárával. 11 órakor kezdődik az ifjúsági szerkesztőség kívánságműsora, a Vasárnapi randevú. 12 óra 30 perckor Simkó Margit olvassa fel jegyzetét színházról, filmről, ki­állításokról. 13 órakor: Hobbyk, kedvtelések, érdekes emberek, érdekes foglal­kozások — zenés riportműsor. Aki tudja, írja megl — zenei fejtörő 14 óraknr. Aki az elhang­zó öt kérdésből legalább három­ra helyes választ küld be a szer­kesztőség címére — művészle- mezt nyerliet! —elmá— ti'tt J SZŐ index: 46 011 Kiadja Szlovákia Kommunlsto Pártja Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő. Or. Kabay Zoltán pSo. Helyettes főszerkesztők- Szarka István és Csető János. Szerkesztőség: 893 38 Bratislava, Gorkého 10, Telefon: 309, 3312-52, főszerkesztő: 532-20, titkárság. 550-18, sportrovat: 505-29, gazdosúgi ügyek: 506 39. Távíró: 092308. Pravda — Kiadóvállalat Bratislava Volgogradská 8. Nyomja a Pravda, az SZLKP nyomdavállalato — Pravda Nyomdaüzeme, Brotislovo, Štúrovo 4. Hirdetőiroda: Vojan ského nábrežie 15., II. emelet, telefon: 551-83, 544-51. Az Ü| Szó előfizetési dija havonta — a vasárnapi számmal együtt — 14,70 korona. Az Uj Sz<> vasárnapi számának külön előfizetése negyedévenként 13 korona. Terjeszti a Postai Hirlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden pustai kézbesítő, Killföldt megrendelések PNS — Ústredná expedíció a dovoz tlaőe, 884 19 Bratislava, Gottwaldovo námestie 6. A SÜTI regisztrációs száma 5/2,

Next

/
Oldalképek
Tartalom