Új Szó, 1978. december (31. évfolyam, 332-361. szám)

1978-12-01 / 332. szám, péntek

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1978. december I. PÉNTEK BRATISLAVA • XXX). ÉVFOLYAM 332. szám Ára 50 fillér MINDKÉT ország érdeke az együttműködés fejlesztése Ľubomír Štrougal fogadta Percival James Patterson jamaicai miniszterelnök helyettest (ČSTKJ Ľubomír Štrougal szövetségi miniszterelnök teg­nap a prágai Hrzan-palotában fogadta Percival James Patter- sont, Jamaica minszterolnök- helyettesét, külügyminiszterét, valamint iparügyi, kereskedel­mi és idegenforgalmi miniszte­rét, aki hivatalos látogatáson tartózkodik hazánkban. Ľubomír Štrougal, a jamaicai miniszterelnök-helyettes látogat tását fontos lépésnek nevezte d két ország kapcsolatainak fejlesztése terén. Hangsúlyoz- ta, hogy Csehszlovákia e kap­csolatok sokoldalú bővítésére és intenzívebbé tételére törek­szik A felek egybehangzóan meg­állapították, hogy mindkét or*' szág érdeke a politikai kapcso­latok elmélyítése, s megvitat­ták a gazdasági és a kulturális együttműködés lehetőségeit. James Patterson leszögezte; adottak a lehetőségek ahhoz, hogy a csehszlovák Ipar hozzád járuljon Jamaica iparosításához, ásványi kincseinek feltárásá­hoz, az egészségügyi ellátás tö* kéletesítéséhez és jamaifcai ká* derek kiképzéséhez. A felek a legfontosabb külpolitikai kér-; désekről is eszmecserét foly-< tattak. A fogadáson részt vett And­rej Barčák külkereskedelmi mi­niszter és Arthur Thompson követ, Jamaica szovjetunióból! nagykövetségének tanácsosa. Andrej Barcák külkereske (leírni miniszter és a jamaicai miniszterelnök-helyettes tegnap Prágában aláírta a két ország kormányközi kereskedelmi egyezményét. A’ megállapodás kedvező feltételeket teremt az árucsereforgalom kiszélesítő séhez ős elmélyítéséhez. Az etióp államfő látogatása a prágai Óvárosházán (ČSTK) — Mengisztu Hailé Mariam alezredes, a szocialis­ta Etiópia Ideiglenes katonai kormányzó tanácsának elnöke, a Minisztertanács elnöke, aki hivatalos baráti látogatásion tar­tózkodik hazánkban, tegnap délelőtt Gustáv Husáknak, a CSKP KB főtitkára, köztársasági elnök társaságában a Motor­let vállalat Prága-jinonioei Jan Šverma özemébe látogatott. A korszerű gépipari üzemben a vendégeket Antonín Kapek, a CSKP KB Elnökségének tagja, a prágai városi pártbizott­ság vezető titkára, Pavol Bahyl, általános gépipari minisz­ter. a városkerület párt- és állami szervei, valamint a Motor­let vállalat tisztségviselői várták. Az 5. városkerületbol ősz szesereglett pionírok a becses vendégeknek vörös szekfűcsok- rokat nyújtottak át. Fejlődnek a csehszlovák—japán kapcsolatok Miután Zdenék Horčík, a Mo­torlet vállalat igazgatója üd­vözölte a vendégeket, a cseh­szlovák és az etióp vezetők megtekintették az 1911-ben ala­pított üzemet, amely jelenleg fiiként turbó légcsavaros repü­lőgépeik motorjait gyártja. A szerelőcsarnokban és más üzemegységeikben a vendégek elbeszélgettek a munkásokkal és a technikusokkal Beírtáik nevűiket a szocialista munka* brigádok naplóiba. A Motorlet vállalat képvise­lői tájékoztatták a vendégeket az üzem forradalmi hagyomá­nyairól. A burzsoá köztársaság idején az üzem a prágai for­radalmi munkásmozgalom egyik központja volt, s mindig szi­lárdan támogatta a CSKP-t. A látogatás végén Gustáv Husák és Mengisztu Hailé Ma­riam beírta nevét az üzem em­lékkönyvébe. Zdenék Horčík igazgató tol­mácsolta Gustáv Husák elv- társnak az üzem dolgozóinak azon törekvését, hogy becsü lettel teljesítik az idén, és a 6. ötéves tervidőszak további éveiben rajuk háruló feladató- kát. Mengisztu Hailé Mariam a prágai Övárosházára látogatott. A vendéget elkísérte Vasil Bi- fak, a CSKP KB Elnökségéneik tagja, a KB titkára, Josef Š1- (Folytatás a 2. oldalon) (ČSTK) — A hivatalos japánt látogatáson tartózkodó csehszlo­vák parlamenti (küldöttség teg­nap Tolkióban japán parlamenti képviselőkkel tárgyalt. A cseh­szlovák küldöttséget Alois Indra, a CSKP KB Elnökségének tagja, a Szövetségi Gyűlés elnöike, a japán küldöttséget pedig Soicsi Miake, a japán parlament alel­nöke vezette. A megbeszéléseik során hangsúlyozták. hogy mindikét ország kész fejleszteni a kétoldalú kapcsolatokat, s mindenekelőtt a két ország par­lamentjének kapcsolatait érté­kelték nagyra. A csehszlovák képviselők ezu­tán a japán parlament japán- csehszlovák barátsági csoport­jával találkoztak, amelyet 1977 februárjában hoztak létre, s a különböző politikai pártok 59 képviselőjét tömöríti. A szívélyes találkozón Alois Indra a csoport elnökét a Nőm- aefiközl Kapcsolatokat Ápoló Csehszlovák Társaság arany­éremmel tüntette ki. A csehszlovák küldöttség ve* zetője tegnap Tokióban találko­zott Sün midii Szunao japán kül< ügyminiszterrel. A japán polite kus nagyra értékelte csehszlo­vákiai látogatásának eredmé­nyeit, és hangsúlyozta, hogy a két ország kapcsolatainak po~ zitív fejlődése szempontjából nagy jelentőségű a csehszlovák parlamenti küldöttség jelenlegi látogatása. A két politikus es»- mecserét folytatott a közös ér­deklődésre számot tartó nem­zetközi kérdésekről. Ülést tartott az SZNT Elnöksége A természet védélméért A társadalom fokozottan gondoskodik az öregekről Ä haladás és a kéke erőinek egysége az enyhülés fejlődésének fő feltétele A szovjet vezető testületek értékelése a Varsói Szerződés tanácskozásáról (ČSTK) — Megtartotta 28. ülését tegnap Bratislavában a Szlovák Nemzeti Tanács Elnök­sége. A tanácskozást Viliam Šalgovič, az SZNT elnöke ve­zette. Az elnökség megvitatta a szlovákiai természetvédelem fejlesztése elveinek teljesítésé­ről szóló ellenőrző jelentést. Megállapította: a párt- és álla­mi szervek gondoskodásának köszönhető, hogy több pozitív eredményt sikerült elérni az állami természetvédelemben. Az elnökség a kérdéssel kap­csolatban határozatot fogadott el, amelyben leszögezi, hogy tovább kell fejleszteni a szlo­vákiai tájvédelmi körzetek há­(ČSTK) — Ülést tartott teg­nap Bratislavában az SZLKP KB gazdasági bizottsága. A ta­nácskozást Miloslav Hruškovič, a CSKP KB Elnökségének pót­tagja, az SZLKP KB titkára ve­zette. A bizottság megvitatta a jövő évi állami végrehajtási tervet, az 1980. évi terv irány­elvét, a tudomány és a techni­ka fejlesztési tervét, a szlová­kiai állami költségvetés terve­zetét, valamint az ezzel kap­csolatos politikai és gazdasági intézkedéseket. Ezután jelentést tárgyalt meg a minőségellenőrzés átfogó lózatát, emelni kell a termé­szetvédelem színvonalát. Az SZNT Elnöksége ezután ellenőrző jelentést vitatott meg arról, hogyan teljesítjük az idős emberekről való gondos­kodás elveit, és hogyan alakul a szociális juttatások helyzete. Megállapította, hogy az Idős emberekről való társadalmi gondoskodás szerves része a CSKP szociálpolitikájának. E gondoskodás a gazdasági fejlő­déssel párhuzamosan egyre jobban elmélyül és javul. Elő­rehaladást sikerült elérni az idős emberek gondozása és (Folytatás a 2. oldalon) rendszerének bevezetéséről a Szlovák Iparügyi Minisztérium reszortjában, s megvitatta, mi­lyen hatással van az építőipari zárómunkák gépesítése a mun­katermelékenység és a haté­konyság növelésére. A bizottság tagjai a továb­biakban megismerkedtek egyes szlovákiai termelési gazdasági egységeknek azokkal a tapasz­talataival, amelyeket a minő­ségellenőrzés rendszerének be- veztésével, valamint a műsza­kilag progresszív termékek és a divatújdonságok árösztönzé­sével kapcsolatban szereztek. (ČSTK) — Az SZKP Központi Bizottságának Politikai Bizott­sága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a Szovjetunió Minisztertanácsa — meghallgatva a Varsói Szer­ződés tagállamai Politikai Ta­nácskozó Testülete november 22—23-i moszkvai ülésén részt vevő szovjet delegáció vezetőjé­nek, Leonyid Brezsnyevnek, az SZKP KB főtitkárának, a Leg­felsőbb Tanács Elnöksége elnö­kének jelentését — jóváhagyó­lag tudomásul vette a szovjet küldöttség tevékenységét, és elégedettségét fejezte ki a ta­nácskozás eredményei felett. A PTT tanácskozását olyan bonyolult helyzetben és felelős­ségteljes magatartást követelő időben tartották, amikor az Eu­rópában és világszerte tapasz­talható, a népek akaratát és vágyait kifejező jelentős és po­zitív változások mellett szem­mel láthatóan aktivizálódnak az imperializmus és a reakció erői, amelyek igyekeznek meg­gátolni a nemzetközi politikai légkör alapvető javulását. Ezeknek az erőknek közvet­len cinkosai a jelenlegi kínai vezetők, akik — expanzionista és hegemonisztikus célokat kö­vetve —, a Szovjetunió, a többi testvéri szocialista ország, va­lamint a béke elleni harc alap­ján igyekeznek együttműködni az imperialista reakcióval. Ilyen körülmények között a PTT nyilatkozatában megfogal­mazott következtetések ismét nyomatékosan alátámasztják a (ČSTK) — A Kremlben foly­tatódik a Szovjetunió Legfel­sőbb Tanácsának ülése. Tegnap a tanácskozás második napján a Szövetségi Tanács ülésén a képviselők jóváhagyták az 1979. évi gazdasági és társadalom­fejlesztési tervet és a Szovjet­unió állami költségvetését. Az ülésen részt vesz Leonyid Brezs­nyev, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöike és további szovjet tisztségviselők. A képviselők megtárgyalták Varsói Szerződés tagállamai­nak az enyhülés politikája iránti megingathatatlan elköte­lezettségét, eltökélt szándéku­kat, hogy elmélyítik ezt a fo­lyamatot. A Varsói Szerződés szervezete ismét a béke és a nemzetközi kapcsolatok stabili­/Folytatás a 2. oldalon) azokat a feladatokat, melyek a jövő évben várnak a Szovjet­unióra, és konkrét javaslatokat terjesztettek elő a gazdasági növekedés tartalékainak inten­zívebb kihasználására. Megálla­pították, hogy az 1979*. évi terv fontos láncszem a 10. ötéves terv feladatainak megvalósítá­sában. A délutáni órákban a terv- és az állami költségvetési ja­vaslatot a Nemzetiségek Taná­csának képviselői tárgyalták meg. (Folytatás a 2. oldalon) Tanácskozott az SZLKP KB gazdasági bizottsága A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa egvhangfilai jóváhagyta a jövő évi tervei és költségvetést Felvétel a csehszlovák ős az etiópiai küldöttség tárgyalásairól. A csehszlovák küldöttséget Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, a CSSZSZK elnöke, az etiópiai küldöttséget Mengisztu Hailé Mariam alezredes, a szocialista Etiópia ideiglenes katonai kormányzó tanácsának elnöke, a Minisztertanács elnöke vezeti. (Telefoto: ČSTK — K. Mewald) MENGISZTU HAILÉ MARIAM LÁTOGATÁSÁNAK TEGNAPI PROGRAMJA Kedves vendégek a Motorlet Jan Sver ma üzemében Alois Indra találkozója a japán külügyminiszterről

Next

/
Oldalképek
Tartalom