Új Szó, 1977. október (30. évfolyam, 271-301. szám)

1977-10-01 / 271. szám, szombat

577 OKT 2 7 SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1977. október l SZOMBAT BRATISLAVA • XXX ÉVFOLYAM 271. szám Ara 50 fillér Vitával folytatta tanácskozását' Üdvözlő táviratok a SZISZ II. kongresszusa A Szocialista Ifjúsági Szövetség sokrétű tevékenységének eredményeiről tájékoztat­tak a küldöttek • Külföldi küldöttségek vezetőinek felszólalása • A csehszlovák fegyveres erők képviselői köszöntötték a kongresszust (CSTK | — Prágában a Július Pufiik Kultúra és Pihenés Park­jában tegnap folytatta tanács­kozását a Szocialista Ifjúsági Szövetség II. kongresszusa. A kongresszus küldöttei, akik a SZISZ-nek és Pionírszervezeté­nek több mint 2 600 000 tagját képviselik, tegnap folytatták a SZISZ tevékenységéről és a XV. pártkongresszus utáni további feladatokról előterjesztett je­lentés megvitatását. A tegnapi tanácskozáson is részt vett a CSKP KB és a Csehszlovák Nemzeti Front KB küldöttsége, a Demokratikus Ifjúsági Világ­szövetség és a Nemzetközi Diákszövetség küldöttsége, ott voltak továbbá a szocialista or­szágok téstvérszervezeteinek. és más haladó ifjúsági és diák­szervezeteknek a küldöttségei a világ minden részéből. A tegnapi vitát Antonfn Fi­ter kelet-csehországi küldött felszólalása nyitotta meg. Fi­Ser elvtárs a SZISZ-nek a Pio­nírszervezetről való gondosko­dásával foglalkozott.' Jaroslav Samek, a prágai Közgazdaság­tudományi Főiskola tanársegé­de ismertette azt a pozitív visszhangot, amelyre a prágai felsőoktatási intézmények hall­gatói körében a főváros párt­bizottságának a tudomány és a termelés szorosabb együtt­működését célzó felhívása ta­lált. DuSan Uzák, a kelet-szlo­vákiai kerületi SZISZ-bizottság elnöke vitafelszólalásában a kelet-szlovákiai SZISZ-tagság és a szovjet Komszomol tagjainak barátságáról beszélt. A SZISZ II. kongresszusának küldötteit ezután Borisz Pasz­tuhov, az SZKP KB póttagja, a Komszomol Központi Bizottsá­gának első titkára, a kongresz­szuson részt vevő szovjet ifjú­sági küldöttség vezetője kö­Felvétel a kongresszus tanácskozásáról (Telefoto: CSTK) szöntötte. Hangsúlyozta: a szov­jet nép és ifjúság büszke arra, hogy Csehszlovákia népeiben ős ifjúságában megbízható ba­rátokra talált, akikkel közös célok felé közös úton halad. A szovjet Komszomol tágjai őszintén örülnek azoknak a nagyszerű sikereknek, amelye­ket Csehszlovákia népe a kom­munista párt vezetésével, élén Gustáv Husák elvtárssal ért el. A szovjet Komszomol tagjai jól tudják, hogy a Szocialista If­júsági Szövetség Jelentős mér­tékben kiveszi a részét Cseh­szlovákia népének országépítő munkájából. Pasztuhov elvtárs a továb­biakban leszögezte: a SZISZ II. kongresszusa az Októberi For­radalom dicső 60. évfordulójá­nak előestéjén zajlik le. A szovjet emberek nagyra értéke­lik azt, hogy e fontos jubileum méltó megünneplésében aktí­van részt vesznek a testvéri szocialista országok fiataljai, köztük a Szocialista Ifjúsági Szövetség tagjai is. A felszólaló a továbbiakban az új szovjet alkotmánytervezetről a Szov­jetunióban folyó országos vitá­val foglalkozott. A szovjet if­júsági szervezetek tagjai az or­szág új alaptörvényében meg­nyilvánulását látják annak a gondoskodásnak, amelyben a szovjet párt- és állami szervek a fiatal nemzedéket részesítik. A szovjet fiatalság egyértel­műen támogatja az SZKP lenini külpolitikáját, amely a béke és a biztonság megszilárdítására, a nemzetközi feszültség enyhí­tésére, a fegyverkezési hajsza leállítására és a leszerelésre irá­nyul. Pasztuhov elvtárs felszó­lalását ezekkel a szavakkal fe­IFolutatás a 3. oldalonI A Szocialista Ifjúsági Szövetség és a Pionírszervezet sikerei összefüggnek szocialista társadalmunk fejlődésével Gustáv Husák elvtárs beszéde Gustáv Husák elvtárs beszéde bevezető részében a CSKP Köz­ponti Bizottsága, a Nemzeti Front Központi Bizottsága, a csehszlovák kormány, a kong­resszuson részt vevő állami és politikai vezetők és saját maga nevében szívélyesen, őszintén köszöntötte a Szocialista Ifjúsá­gi Szövetség II. kongresszusát, a kongresszusi küldötteket, a Szocialista Ifjúsági Szövetség és a Pionírszervezet tagjainak több milliós táborát. Szívélye­sen üdvözölte azoknak a kül­földi ifjúsági szervezeteknek a küldöttségeit, amelyek vendég­ként vesznek részt a kongresz­szuson. Közvéleményünk, a párt és az állam vezetősége — folytat­ta beszédét Gustáv Husák elv­társ — nagy figyelemmel kí­sérték a kongresszus előkészí­tését az alapszervezetekben, á községekben, a városokban, az üzemekben, az iskolákban és a többi munkahelyen. Figyelemre méltó, hogy a fiatalok hogyan foglalkoztak szervezetük problémáival, mun­kájuk pozitív és negatív olda­laival, milyen bírálóan és igé­nyesen mérlegelték munkahe­lyeik kérdéseit, hogyan foglal­koztak a bel- és külpolitika kérdéseivel. Ennek eredménye a kongresszus optimista légkö­re. Ez a légkör jellemezte a SZISZ csehországi és szlová­kiai kongresszusát is. Ez a SZISZ-ben és további társadal­mi szervezeteiben uralkodó légkör tükrözi egész államunk demokratizmusát. Figyelmesen meghallgattuk a SZISZ Központi Bizottságának jelentését, amelyet Poledník elvtárs terjesztett elő. A be­számoló értékelte az elmúlt öt évben kifejtett tevékenységet. Rámutat a problémákra is, s azokra az igényes feladatokra, amelyek a fiatalok nagy szer­vezete előtt állnak. A vitában eddig elhangzott felszólalások is azt mutatják, hogy a fiatalok felelősségtelje­sen, tárgyilagosan, de ugyanak­kor örömmel é s életvidámán vi­szonyulnak az előttük alló fel­adatokhoz, életükhöz, társa­dalmunk fejlesztéséhez. Jogosan állapíthatjuk meg, hogy a SZISZ II. kongresszusa büszkén értékelhette a szerve­zeti életben, az anyagi terme­lésben, az ideológiai-politikai területen, a kultúrában, sport­ban, az érdektevékenységben és más területeken elért pozi­tív eredményeit. Jő munkát végeztek az ifjúság érdeké­ben, és nagymértékben hozzá­járultak társadalmunk fejlődé­séhez. A Szocialista Ifjúsági Szövet­ség legutóbbi kongresszusa óta jelentősen fejlődött, ifjúságunk és gyermekeink erős aktív szervezete lett és mindenütt, vagy legalábbis csaknem min­denütt hatást gyakorol, minden városban, községben, üzemben, iskolában, munkahelyen, min­denütt, ahol fiatalok élnek és dolgoznak. A Szocialista Ifjúsági Szövet­ség társadalmunk jelentős po­litikai ere|e, a Nemzeti Front tFolytatás a 2. oldalon I (CSTK) — Gustáv Husák köz­társasági elnök táviratban fe­jezte ki jókívánságait Spiro« Kiprianunak, a Ciprusi Köztár­saság elnökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Ugyanebből az alkalomból Bohuslav Chnoupek külügymi­niszter üdvözlő táviratot kül­dött ciprusi kollégájának, Joan­nis Chrisztofideznek. Gustáv Husák köztársasági elnök, a Nigériai Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe. alkalmából üdvözlő táviratot küldött az ország államfőjének, Olusegun Obasanje altábor­nagynak, a Nigériai Legfelsőbb Katonai Tanács elnökének, a nigériai fegyveres erők főpa­rancsnokának. Gustáv Husák köztársasági elnök táviratban fejezte ki jó­kívánságait Ahmed Sekou Tou­rénak, a Guineai Köztársaság elnökének az ország nemzeti ünnepe alkalmából. Az SZLKP KB bizottságainak ülése (CSTK) — AZ SZLKP KB me zőgazdasági és élelmezésügyi bizottsága megtartotta ötödik ülését tegnap Bratislavában. A tanácskozást Ján Janik, az SZLKP KB Elnökségének tagija, a KB titkára vezette. A részt­vevők megvizsgálták a IX. szakszervezeti kongresszus le­bontott határozatainak teljesí tését a Mezőgazdasági, az Élelmiszeripari, az Erdőgazda­sági és Vízgazdálkodási, vala mint a Taipari Dolgozók Szak­szervezete Szlovákiai Bizottsá­gának tevékenységében. Megvi­tatta a jövő évi állami végre­hajtási terv előkészítéséről szóló tájékoztató Jelentést, és jóváhagyólag tudomásul vette az idei őszi mezőgazdasági munkák menetéről készített tá­jékoztatót. Ezzel összefüggés­ben a résztvevők rámutattak arra, hogy minden munkahe­lyen széles lehetőségeket kell teremteni a munkakezdeménye, zés számára, s a XV. pártkong resszus határozataival össz­hangban meg kell teremteni a feltételeket az élelmiszerterme lés további fellendítéséhez Ülést tartott tegnap a Bra­tislavai Hegesztési Kutatóinté zetben uz SZLKP KB gazdasá­gi propaganda és agitáció ope­ratív irányításával foglalkozó bizottsága. A tanácskozást liu­dovít Pezlár, az SZLKP KB El­nökségének tagja, a KB titkára vezette. A résztvevők értékelték a tö­megtájékoztató eszközök által végzett, a szocialista munka­brigádok tevékenységét és a szovjet termelési tapasztalato­kat népszerűsítő gazdasági pro­paganda és agitációs munka színvonalát és hatékonyságát. Ezenkívül foglalkoztok azzal a kérdéssel is, hogyan vesznek részt a tudományos ós műsza­ki dolgozók a műszaki fejlődés terveinek megvalósításában, a CSKP KB 1974 májusában meg­tartott ülésén jóváhagyott ha­tározatokkal összhangban. A Hegesztési Kutatóintézet a Nő­vé Mesto nad Váhom-í és az érsekújvári ÍNové Zámky) Au­tomatizálási Kutatóintézet, va­lamint a Szlovák Tudotnányos­Műszaki Társaság és a bratis­lavai Kovoprojekt igazgatóinak és pártszervezetei képviselői­nek jelenlétében a bizottság megvitatta a gazdasági propa­ganda ős agitáció fokozása ér­dekében e téren hozott dön­téseket és intézkedéseket. Nagygyűlés A FASIZMUS ÉS A HÁBORÚ ELLENI HARC HETE ALKALMÁBÓL Viliam Salgoviö elvtárs beszéde (ŐSTK) — Zilinában, a Szak­szervezetek Házában tegnap délután országos nagygyűlést tartottak, amelyen megnyitot­ták a fasizmus és a háború el­leni harc hetét. Az ünnepség ,a csehszlovák és a szovjet him­nusz hangjaival kezdődött. Az antifasiszta ellenállás volt részt­vevői, valamint a nagygyűlé­sen megjelent dolgozók és fia­talok a CSKP-t éltető jelsza­vakkal köszöntötték Viliam Salgoviőot, a CSKP KB tagját, az SZLKP KB Elnökségének tag­ját, a Szlovák Nemzeti Tanács elnökét, Frantisek Miséjét, az Antifasiszta Harcosok Csehszlo­vákiai Szövetsége Föderális Központi Bizottságának elnökét és a többi vendéget. Az ünnep­ségen az antifasiszta ellenállás szovjet és lengyel résztvevői, valamint a csehszlovák és a szovjet hadsereg képviselői is jelen voltak. A CSKP Központi Bizottsága nevében Viliam SalgoviC elv­társ, az SZNT elnöke mondott beszédet. Egyebek között hang súlyozta: azért jöttünk össze az Októberi Forradalom 60. évfor­dulójának előestéjén, hogy meg­emlékezzünk hazánk történel­mének két fontos évfordulója ről: szeptember 30-ról és októ­ber 8-ról, Szeptember 30-a szomorú eseményre emlékeztet bennünket. 1938-ban ezen a na­pon írták alá a müncheni szer­ződést, ami minden dolgozó és minden csehszlovákiai hazafi számára tragédiát jelentett. Ez­zel szemben október 6-a a sza­badság felvirradásának napja­ként vonult be népünk törté­nelmébe, mivel 1944. október 8-án a Duklai-hágóban ágyú­dörgés adta hírül a leigázott cseh és szlovák nemzetnek, hogy közeleg a szabadság nap­ja, a szebb és a boldogabb jövő. Az antifasiszta ellenállás szovjet résztvevői küldöttségé­nek nevében Szergej Andriu­senko altábornagy, a Szovjet­unió Hőse, Bratislava díszpol­gára szólalt fel. A nagygyűlés résztvevői ez­után egyhangúlag jóváhagyták „Az Októberi Forradalom zász lqja alatt a fasizmus és a háj ború ejlen, a tartós békéért" című nyilatkozatot, amelyben leszögezik, hogy határozott har cot kell vívni a neofasizmus. ÍI revansizmus és a neonácizmus minden megnyilvánulása ellen, és azok elten, akik a nemzet­közi feszültség kiélezésére tö­rekszenek. Ugyanezt az eltö­kélt szándékuküt fejezték ki a CSKP Központi Bizottságának köldött üdvözlő levelünkben is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom