Új Szó, 1977. március (30. évfolyam, 59-89. szám)

1977-03-01 / 59. szám, kedd

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1977. március 1. KEDD BRATISLAVA $ XXX. ÉVFOLYAM 59. szám Ára 50 fillér A Szovjetunió dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulóját új országépítő sikerekkel akarják megünnepelni. A muiikalidlyek légköre nagyban hasonlít az egy évvel ezelőtti időszak légköréhez, amikor az ország dolgozói az SZKP XXV. kongresszusára készülődtek. A mun­kaközösségek az üzemekben, kolhozokban, szovhozokban, az építkezéseken és egyéb munkahelye­ken arról tanácskoznak, mit és hogyan kellene javítani, s új értékes célokat tűznek ki. A moszk­vai „Vörös Proletár“ üzem dolgozói, akik szerszámgépeket gyártanak, arra kötelezték magukat, hogy magasan túlszárnyalják idei termelési feladataikat. Felvételünkön az üzeni egyik legjobb mun­kaközössége. (Felvétel: CSTK — TASZSZ) Peter Colotka fogadta Michal Štonceľt Max van der Stoel Prágába érkezett (ČSTK — Max van der Sto­el, a Holland Királyság külügy­minisztere tegnap hivatalos lá­togatásra hazánkba érkezett. A két ország állami lobogói­val feldíszített Ruzynei repülő­terein a vendéget Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügy­miniszter fogadta. A fogadáson jelen volt Miloš Vejvoda kül­ügyminiszter-helyettes, Mikuláš Galan hazánk hollandiai nagy­követe és a Külügyminisztérium más képviselői. Ott volt Henryk Casper Maclaine Pont, a Hol­land Királyság csehszlovákiai nagykövete és a prágai diplo­máciai testület több tagja. Max van der Stoel viszonozza Bohuslav Chnoupek látogatását, amelyet külügyminiszterünk 1975-ben tett Hollandiában. Értékes felajánlás Az idén fennállásának 160. évfordulóját ünneplő Slavosov- cei Papírgyár dolgozói a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 60. évfordulója, valamint a IX. országos szakszervezeti kongresszus tiszteletére tett 960 egyéni és 7 kollektív fel­ajánlásukban vállalták, hogy az 1977. évi árutermelési tervet 1,7 millió koronával túlszárnyalják, a műszaki fegyelem megszilár­dításával 300 000 korona érték­ben csökkentik a termelési veszteséget, az eddig impor­tált speciális anyagoknak ha­zaiakkal történő helyettesítésé­vel 1,2 millió koronát takaríta­nak meg. A villanyáram-szük­ségletet 500 megawattórával csökkentik és megtakarítanak 100 000 korona értékű fűtőanya­got. tik] A délutáni órákban a holland külügyminiszter a Zižkov-he- gyen megkoszorúzta az Isme­retlen Katona Sírját; Bohuslav Chfioupek csehszlo­vák és Max van der Stoel hol­land külügyminiszter tegnap Prágában a délutáni órákban megkezdte tanácskozásait, ame­lyeknek keretében megvitatják a két ország bilaterális kapcso­latait. Tegnap a prágai Smetana Színházban a Magyar Állami Operaház balettegyültesének tolmácsolásában . Delibes „Syl­via“ című balettjének előadá­sával megkezdődött a magyar kultúra napjainak eseményso­rozata. A díszelőadáson jelen volt politikai, kulturális és mű­vészeti életünk sok ismert képviselőié. A mély művészi élményt nyújtó nagy sikerű esten dr. Pozsgay Imre kulturális minisz­terrel az élén ott volt a ma­gyar kultúra napjaira hazánk­ba érkezett delegáció, s jelen volt Barity Miklós, az MNK csehszlovákiai nagykövete is, valamint a diplomáciai testület több tagja. A himnuszok elhangzása után dr. Josej Svagera, cseh és dr. Marczali László magyar kulturális miniszterhelyettes mondott beszédet. A CSSZSZK kulturális mi­niszterhelyettese megnyitó be­szédében hangsúlyozta, hogy a szocialista országok közötti tervszerű kulturális együttmű­ködés eredményei is jelentő­sen hozzájárulnak népeink élö­(ČSTK) — Peter Colotka, a CSKP KB Elnökségének tagja, a szlovák kormány elnöke teg­nap fogadta Michal Štanceľ szövetségi munka- és szociális ügyi minisztert. A tanácskozá­son, amelyen részt vett Kro- csány Dezső, az SZSZK munka- és szociális ügyi minisztere is, megvitatták a CSKP XV. kong­resszusa határozatainak meg­valósításából, a munka, a szo­ciális politika, a jutalmazás te­rületére háruló feladatok telje­sítését, melyek célja a lakosság szociális és létbiztonságának további megszilárdítása. tének gazdagabbá tételéhez, és a szocialista közösség erősíté­séhez a kapitalizmussal foly­tatott ideológiai küzdelemben. A magyar kultúra napjairól szólva megállapította, hogy azok gazdag eseménysorozatát méltán tekinthetjük kulturális kapcsolataink nagy ünnepének. „A kultúra terén együttműkö­désünk egyre felfelé ível“ — mondotta, majd utalva az iro­dalmi kapcsolatokra megemlí­tette, hogy az elmúlt harminc év alatt több mint 250 magyar mű jelent meg cseh vagy szlo­vák fordításban, s így a ma­gyar irodalomnak szinte min­den alapvető műve olvasható cseh, vagy szlovák nyelven. Beszéde végén felidézte Sme­tana és Liszt barátságának példáját, majd üdvözölte a ma­gyar kulturális delegációt, a művészeknek sok sikert és a közönségnek értékes, szép mű­vészi élményeket kívánt. Dr. Marczali László minisz­terhelyettes beszédében vissza­tért a múlt év végén Magyar- országon rendezett csehszlovák kulturális napok légkörére. /Folytatás a 2. oldalonj Csehszlovák—holland külügyminiszteri tárgyalások MegkeziÉit a magyar kulira napjainak esetňvsorozala ÜDVÖZLŐ TÁVIRATOK A CSEHSZLOVÁK-LENGYEL SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁNAK 10. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁRÓL GUSTÁV HUSÁK, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke és Ľubomír Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köztársa­ság miniszterelnöke tegnap üdvözlő táviratot küldött a Lengyel Népköztársaság vezetőinek. A távirat szövege a közetkező: EDWARD GIEREK elvtársnak, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának, HENRYK JABLONSKI elvtársnak, a Lengyel Népköztársaság Államtanácsa elnökének, PIOTR jAROSZEWICZ elvtársnak, a Lengyel Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének Varsó Kedves Elvtársak! Jelentős évfordulóról emlékezünk meg a mai napon: tíz éu telt el a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Nép- köztársaság barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyúj­tási szerződésének aláírása óta. Ez alkalommal Önöknek, kedves elvtársak, a Lengyel Egyesült Munkáspártnak és az egész testvéri lengyel népnek forró elvtársi üdvözletünket küldjük Csehszlová­kia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Csehszlovák Szo­cialista Köztársaság kormánya, Csehszlovákia egész népe nevé­ben és a saját nevünkben. Önökkel együtt egyúttal megemlékezünk az 1947. március 10-én aláírt első szövetségi szerződésünk közelgő 30. évfordulójáról is. Mindkét fontos dokumentum kifejezi a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Lengyel Népköztársaság nemzeteinek — ame­lyeket hagyományos barátság és a szocialista építés közös céljai fűznek egybe —, azt a törhetetlen akaratát, hogy tovább szilár­dítsa, elmélyítse és fejlessze a szoros szövetséget, a sokoldalú testvéri együttműködést országaink népeinek javára, a szocia­lista tábor egységének további megszilárdítása és fejlesztése ér­dekében. E szerződések aláírása óta eltelt időben országaink né­pei alkotó munkájukkal gazdag eredményeket értek el a szocia­lista társadalom építésében. Ezekre az eredményekre joggal büszkék lehetünk. Elérésüket Csehszlovákia Kommunista Pártja és a Lengyel Egyesült Munkáspárt elvszerű politikájának köszönhetjük, amely a marxizmus—leninizmus és a proletár internacionalizmus, vala­mint a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal való szilárd szövetség elvein alapul. Sikereink szerves részét képezik az Euró­pában és az egész világon végbemenő pozitív változások, melyek a Szovjetunió nagy békeerőfeszítéseinek, lenini nemzetközi po­litikájának, a szocialista tábor, valamint a nemzetközi kommu­nista és munkásmozgalom növekvő erejének köszönhetők. Ebből az alkalomból kifejezzük azt a szilárd meggyőződésün­ket, hogy a következő években is következetesen előre haladunk a szocialista építés közös útján, hogy még jobban elmélyülnek a testvéri és baráti kapcsolatok nemzeteink és országaink között, valamint a sokoldalú együttműködés a társadalmi és a gazda­sági élet minden területén a Varsói Szerződés és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa keretében. Ezzel hozzájárulunk a szo­cialista tábor egységének és összetartásának megszilárdításához, a béke és a szocializmus ügyének győzelméhez. A testvéri lengyel népnek és személy szerint Önöknek sok további sikert kívánunk a szocialista Lengyelország építéséhez. # * # Ugyanebből az alkalomból Bohuslav Chnoupek csehszlovák külügyminiszter jókívánságait fejezte ki Emil Wojtaszek lengyel külügyminiszternek. A michalovcei Pozdišovcei Kerámia Termelőszövetkezetben az idéu 66 újfajta népi kerámiai és 80 fajta iparművészeti termék gyártását kezdik meg. Felvételünkön: Anna Drábiková vázát fest. {Felvétel: A. Haščák — ČSTKJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom