Új Szó, 1977. február (30. évfolyam, 31-58. szám)

1977-02-03 / 33. szám, csütörtök

A nyugat-szlovákiai kerületi pártbizottság ülése A MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZÓKRA AZ IDÉN IS NAGY FELADATOK TELJESÍTÉSE VÁR Lubomir Strougal az észak-csehországi kerületben Ä kedvezőtlen időjárás ellenére szép sikerek születtek (ČSTK) — Plenáris ülést tar­tott tegnap Bratislavában a nyugat-szlovákiai kerületi párt- bizottság. A tanácskozáson részt vett Jan Baryl, a CSKP KB Elnökségének póttagja, a KB titkára és Rudolf Vančo, az SZLKP KB osztályvezetője is. A résztvevők megvitatták azo­kat a feladatokat, amelyeket a CSKP XV. kongresszusa és a KB tavalyelőtti októberi ülé­se tűzött ki a mezőgazdaság és az élelmiszeripar elé. Mindenki seperjen a saját portáján A moszkvai Pravda a Csehszlovákía-ellenes kampányról Az ülést Ignác Janák, a nyu­gat-szlovákiai kerületi pártbi­zottság vezető titkára nyitot­ta meg és vezette. A kerületi pártbizottság elnökségének je­lentése leszögezte, hogy a ta­valyi év a kedvezőtlen időjá­rási viszonyok ellenére is si­keres volt a kerület mezőgaz­dasági dolgozói számára. Szlo­vákia történetében a második legnagyobb gabonatermést ta­karították be, s kiváló eredmé­nyeket értek el a tej- és a to­jástermelésben, valamint a szarvasmarha-állomány növelé­sében. Az időjárás kedvezőtle­nül befolyásolta a szemes ku­korica, a zödség- és a cukor­répatermesztés eredményeit. Az idén a nyugat-szlovákiai kerület bruttó mezőgazdasági termelésének terve 6,8 százalé­kos növekedést irányoz elő. Az árutermelés a terv szerint 9,4 százalékkal fog növekedni. A növénytermesztésben elsősor­ban a gabonatermesztés foko­zására kell törekedni. A vitában felszólalt Jan Ba­ryl-elvtárs is. Tolmácsolta, a CSKP Központi Bizottsága és személy szerint a KB főtitkára, Gustáv Husák köztársasági el­nök elvtársi üdvözletét. Rámu­tatott arra a kedvező légkör­re, amelyben dolgozóink erőfe­szítéseiket a XV. pártkongresz- szus határozatainak és a hato­dik ötéves tervidőszak fela­datainak teljesítésére összpon­tosítják. Hangsúlyozta, hogy a hajótöröttek és az árulók ma­roknyi csoportjának az a kí­sérlete, hogy megzavarják or­szágépítő munkánkat és meg­rágalmazzák társadalmunkat, törvényszerűen becsületes ál­lampolgáraink jogos felháboro­dásába ütközött. „Méltó vá­laszt adott nekik egész népünk ipari és mezőgazdasági üze­meink és más ágazatok mun­kásai és kollektívái s kulturá­lis dolgozóink is felemelték el­lenük a szavukat. Baryl elvtárs az idei célok­kal foglalkozva leszögezte; az év elejétől folyamatosan telje­síteni kell az állati termékek felvásárlásának tervét, idejében és lelkiismeretesen kell fel­készülni a tavaszi munkákra, a gabonán kívül gondot kell fordítani az olajos növények, a takarmányfélék, a cukorrépa és a zöldség termesztésére is. Baryl elvtárs kiemelte továbbá, hogy fokozni kell az irányítás színvonalát és több figyelmet kell szentelni a vállalaton be­lüli szervezés tökéletesítésének az újonnan egyesített efsz- ekben és állami gazdaságok­ban. (ČSTK) — Ľubomír Strou­gal, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság miniszterelnöke tegnap befejezte az észak-cseh­országi kerületben tett kétna­pos munkalátogatását. Václav Hűlával, a szövetségi kormány alelnökével, az Állami Tervbi­zottság elnökével, Stanislav Rázl, a cseh kormány alelnö­kével, a Cseh Tervbizottság el­nökével, Vlastimil Ehrenber- gerrel, a CSSZSZK tüzelőanyag- és energetikaügyi miniszteré­vel és Vladimír Blažekkel, a szövetségi közlekedési minisz­terrel együtt tegnap a dél­előtti órákban megismerkedett Ostí nad Labem kerületi szék­hely fejlesztésével. A mosti szénmedencében Strougal elvtársat tájékoztat­ták azokkal a kulcsjelentőségű akciókkal, amelyek az észak­csehországi barnaszénmedencé­ben lehetővé teszik a szénfej­tés további fejlesztését. Aktivaértekczlet (ČSTK) — Častán \ tegnap Miloslav Bod'ának, az SZLKP KERB elnökének és a bizott­ság más vezető dolgozóinak részvételével megkezdődött az SZLKP KERB aktívájának két­napos szemináriumi oktatása. Ä szeminárium az ellenőrző és revíziós bizottságok helyzeté­ben és tevékenységében felme­rült elméleti, módszertani és gyakorlati problémákról ta­nácskozik. Megvitatják az ak­tíva 1977. évi feladatait is. Újabb aláírások Á csehszlovákiai művészeti alkotószövetségek bizottságai­nak felhívását további képző­művészek, zeneszerzők, zene­művészek és színművészek ír­ták alá. Képzőművészek: Milan Schil­ler, Jirí Lendr, Dagmar Sedláč- ková, A. S. Urbanková, Miluše Mikušová. Zeneszerzők és zeneművé­szek: Jaroslav Kromholc nem­zeti művész, Mária Tauberová nemzeti művész, František Han­ták érdemes művész, Ján Zde- nék Bartoš érdemes művész, Jo­sef Matéj érdemes művész, Alexendar Plocek, Ivan Štraus, Karel Risinger, Jiŕf Holeňa, Jo­sef Koďousek, Božena Pider- mannová, Vlasta Linhartová, Miroslav Raichl, Pavel Čotek, Vladimír' Hudec, Antonín Mora- vec, Mirka Pokorná, Jindŕich Brabec, Pavel Jeŕábek, Vladimír Soukup, Eduard Krečmar, Vla­dimír Rukavička, Miloš Dražil, Bohumil Macák, Harry Macou- rek, Josef Hrnčíŕ, Zbynék Má- cha, Zorka Kohoutová, Jaroslav Vaňátko, Jiŕí Šust, Ľuboš Sluka, Elena Petrová, Václav Nemec, Zdenék Krížek. Színművészek: Zdenék Ríha, Jarmila Vlčková, Jiŕí Vyšohlíd, Jindra Zidlická, Jiŕí Kresťan, František Kresťan, Anna Pro- cliázková, Marie Poledňáková, Petr Polák, Jan Čumpelík, Eva Kubešová, Miloš Horák, Lída Hustolesová, Miloš Smetana, Bohumila Zelenková, Jan Eis­ner, Jirí Roth, Oldŕich Lipský, Jiŕí Srnec, Helena Slavíková, Jiŕina Pokorná, Jan Skoda nem­zeti művész, Jiŕí Lehovec, Jan Matéjovský, Václav Charvát, Miroslav Homola, Roman Hema- la, Jan Kališ, Jan Tríska, Eva Evanová, Zdenék Veselý, Moj­míra Janišová, Václav Vydra ér­demes művész, Vlastimil Hašek, Helena Kratochvílová, Jaromír Spal, František Kratochvíl, Alena Kožíková, Ludmila Jans- ká, Alena Kreuzmannová, Mi­luše Zoubková, Josef Beyvl ér­demes művész, Miroslav Maso- pust, Mirko Musil, Jiŕí Pick, Alois Švehlík, Nina Jiránková, Stáňa Grácová, Ivana Vondro- vicová, Miroslav Herzán, Jind­ŕich Rychtaŕík, Jaroslav Cmíral, Nada Konvalinková, Stella Má­jová, Pavel Šmok, Otto Budin, František Némec, Ivo Niederle, Zdenék Boubelík, Jana Drboh- lavová, Jana Šulcová, Kuba Ros­tislav, Václav Postránecký, Jan Víšek, Karel Svoboda, Miloš Vavruška, Dana Syslová, Marie Wenigová, Svätopluk Beneš, La­dislav Trojan, Stanislav Fišer, Eva Svobodová, Rŕižena Lysen- ková, Josef Smetana, Josef Pech, Marie Rosűlková érdemes mű­vész, KvSta Fialová, Otto Šimá- nek, Ladislav Vymetal, Zdenék Jelinek, Zora Polanová, Irena Kačírková érdemes művész, Emil Konečný, Jaroslav Hanka, Jiŕí Štépnička, Martin Ružek érdemes művész, Zuzana Šavr- dová, Jiŕina Petrovická érdemes művész, Jana Boušková, Sylva Turbóvá, Jana Brezinová, Old- ŕich Vlček, Blanka Bohdanová, Táňa Medvecká, Jan Pivec nem­zeti művész, Eduard Ländisch, Jaroslav Papoušek, Antonín Moskalyk, Karel Vajnar, Vladi­mír Gromov, Ľubomír Lipský, Josef Kolín, Marie Štichová, Ota Koval, Jan Kučera, Karel Hábl, Jan Vávra, Jiŕina Vávrová, Karel Major, Pavlína Filipov- ská, Josef Henke, František Vi- cena, Alena Frimlová, Eva Ma­rie Kavanová, Jiŕí Šašek, Pavel Háša, Zdenék Jankovský érde­mes művész, Stanislav Benc, Bohuš Kudláček, Ondŕech Vo- geltanz, Jarmila Lázničková ér­demes művész, Zdenék Kube- ček, Oleg Reif, Milan Pavlík, Blanka Lormanová, Jan Lor- man, Jiŕí Fried, Ivan Rybák, Ivo Toman, Bedŕich Šetena, Mi­loslav Harva, Ján Novák, Vla­dimír Dusek, Jarmila Pechová érdemes művész, Miroslava Va­lová, Ladislav Glaser, Jaromír Vavroš, Zdénka Vaŕechová, Ja­roslav Nezval, Božena Natálie Švabíková, Miloš Pokorný, Ta- ťána Jelínková, Josef Matejl, Ludvík Baran, Josef Pecák, Bo­humil Šmída, Vladimír Volf, Antonín Navrátil, Vladimír Kressl, Zdenék Forman, Jana Kresslová, Oldŕich Tichý, Old- ŕich Železný, Libuše Rejmano- vá, Ján Šmok, Boŕivoj Zeman, Vladimír Zajíc, Karel Kohout, Jaromír Kučera, Stanislav Ju- nek, Josef Kastner, Zdenék Kašpar, Olga Kaštická, Henriet­ta Kohoutová, Josef Novák, Ma­rian Pobehá, Vladimír Stanék, Tomáš Steiner, Zdenék Šlemr, Miluše Kudličková, Vlasta To- mánková, Božek Tomíček, Mi­roslav Vrba, Marie Vysoká, Stanislav Waniek, Jaroslava Vysloužilová-Wanieková, Jan Kalivoda, Jarmila Pleskotová, Božena Slováková, Jan Dvoŕák, Josef Krofta, Petr Matásek, Li­buše Bogostová, Jana Černíko- vá, Matéj Kopecký, Mirka Kost- ŕábková, Vladimír Marek, Jan Pilaŕ, Ľubomír Poživil érdemes művész, Jana Makovská, Danie­la Musilová, Ivan Tesár, Kate­rina Fixová, Jaroslav Hornát, Jan Skopeček, Karel Urbánek, Josef Patočka, Jan Faltínek, Marie Drahokoupilová, Ladislav Šimek, Véra Galatíková, Zde­nék Otava nemzeti művész, Os­kar Linhart érdemes művész, Ján Lacko, Dušan Klein, Rados- lav Brzobohatý, Jiŕina Bohda- lová, Jiŕí Hubač, Jiŕí Horčička, Zdenék Šnaiberg, Vladimír Šva- bík, Michal Lázňovský, Karel Tŕebický, Václav Dušek, Jiŕina Jelenská-Dušková, Ludmila Fo- rétková , Zuzana Fréharová. Helena Horská. A Cseh írószövetség és a Szlovák írószövetség tagjai: Zuzka Zguriška érdemes mű­vész, Josef Polák, Jaroslav Se­kera, Zdenék Adla, Oldŕich Syrovátka, Jarmila Loutková, Rudolf Trbek, Éva Schmidto- vá, Nina Bonhardová, Vladimír Michal, Milan Surinský, Eva Bernardinová, František Stavi- noha. Az irodalom terén dolgozó más alkotó művészek: Oldŕich Šuleŕ, Jan Adam, Jaroslav Mou- cha, Karel Ptáčník, Jiŕí Šotola, Václav Cibula, Petr Cincibuch, Petr Prouza, Dušan Hamšík, dr. Kvétoslav Chvatík, Václav Er­ben, Vladimír Kafka, Jaromír Jech, Jan Truhlár, Ivan Prchal, Stanislav Augusta, Václav Du­sek, Marcela Cokmarová, Václav Lacina, Eduard Hončík, dr. Jan Dvoŕák, Pavel Bošek, Milan Bla- hynka, dr. Zdenék Herman, Ka­rel Houba, Bohumil Hrabal, Karel Kozelek, Josef Nesvadba, Petr Horec, Václav Suchý. A Cseh Képzőművészeti Szö­vetség tagjai: Jan Zrzavý nem­zeti művész, Ludvika Smrčkovä érdemes művész, Jan Jiŕikov- ský érdemes művész, Ladislav Novák érdemes művész, Ján Vlček, Marie Hlobilová-Mrkvič- ková, Antonín Pospíšil, Jan Ta- toušek, František Emler, Vladi­mír Koštoval, Jaroslav Šťastný, Karel Kramule, Stanislav Duda, Dionýs Mikolík, Jolanta Lysko- vá, Jaroslav Kadtec, Jan Kudlá­ček, Vojtéch Kubašta, Ludmila Bešťáková, Pavel Jasanský, Ji- ŕí Chvojka, Ivo Moucha, Jarmi­la Dvoŕáčková-Šírová, Daniela Havlíčková, Jan B. Melichar, Václav Körinek, Ivo Peterek, František Cihláŕ, Rňžena Dvoŕá- ková-Kopalová, Jaroslav Fišer, Radko Brych, J. Š. Maleček, Josef Čoban, Stanislav Odvár- ko, Karel Benedík, Jiŕí Ptáček, Jiŕí Malý. A Szlovák írószövetség Tit­kárságán tegnap a szervezet következő tagjai írták alá a fel­hívást: Ján Marták, Libuša Mi- náčová, Petrőczi Bálint, Ivan Kusý, Michal Molnár, Ivan Ku­pec, Daňo Okáli, Dušan Slobod­ník, Július Noge, Rudolf Chmel, Mária Topolská, Peter Petiška. Moszkva — A szovjet sajtó továbbra is nagy figyelmet szentel a csehszlovák tömegtá­jékoztatási eszközök informá­cióinak, amelyekben elítélik a Csehszlovákia-ellenes kam­pányt, felfedik a kampány va­lódi célját és a nyugati bur- zsoá propaganda mesterkedé­seit. A moszkvai Pravda, a Ru­dé právo kommentárjára hi­vatkozva „Válasz a rágalmazás sokra“ címmel a következőket írja: „Csakúgy, mint 4fl évvel ezelőtt, most is olyan igyeke­zeteknek vagyunk szemtanúi, hogy egyesek be akarnak avat­kozni Csehszlovákia belügyeibe a világ közvéleményének sze­me láttára. A kampány végcélja az, hogy hátráltassák a Nyugat és Ke­let között tapasztalható enyhü­lési folyamatot. Ebbe a kam­pányba sajnálatosan még az Egyesült Államok külügymi­nisztériumának egyes munka­társai is bekapcsolódtak. A charta ’77-hez hasonló szenny­iratok bizonyítékai e kampányt szervező erők enyhülésellenes céljainak. Amennyiben az Egyesült Államok kormánykö­rei az emberi jogok kérdésé­vel foglalkoznak más orszá­gokban, először jobb lenne, ha saját portájukon sepernének. A Rudé právo cikkére hivat­kozva a moszkvai Pravda a to­vábbiakban elítéli egyes bur- zsoá körök farizeusságát az em­beri jogok kérdésével kapcso­latban, majd a szovjet lap hoz­záfűzi, hogy Csehszlovákiában az emberi jogok rendkívül szé­les körűek és szocialista jel­legűek. Csehszlovákia és az or­szágnak a békés egymás mel­lett élésen alapuló politiká­ja következetesen betartja a helsinki konferencia határoza­tait, amelyek többek között ajánlották, hogy az országok tartózkod innak más államok belügyeibe való beavatkozástól. Tehát awk. akik durván bea­vatkoznak Csehszlovákia bel­ügyeibe, tulajdonképpen ezzel a helsinki megállapodásokat sér­tik meg — írta végezetül a moszkvai Pravda. Folytatódik az egyesítő kongresszus Hanoi — Ho Si Minh-város- ban plenáris üléssel folytató­dott a három vietnami nemzeti front egyesítő kongresszusa. Az ülésen Vietnam különböző részeiből a legkülönbözőbb tár­sadalmi szervezetek képvisele­tében megjelent delegátusok ismertették javaslataikat és hozzászólásaikat az egyesülést előkészítő bizottság jelentésé­vel kapcsolatban, amely magá­ban foglalja az új egységes front politikai programját és irányelveit. A kongresszuson 500 küldött vesz részt és a három vietna­mi szervezet: a Vietnami Ha­zafias Front, a Dél-vietnami Nemzeti Felszabadítási Front és a nemzeti és demokratikus békeerők szövetségei egyesíté­séről döntenek. A kongresszus február 4-én fejeződik be. KÖZÖSEN A BÉKÉÉRT, A LESZERELÉSÉRT (Folytatás az 1. oldalról) ban kibontakoztatott kampány előkészületeit és lefolyását. Az üzemek, vállalatok, szö­vetkezetek, kutatóintézetek, is­kolák, kulturális és más léte­sítmények több mint hárommil­lió dolgozója több ezer nyilat­kozatban fejezte ki, hogy tá­mogatja a felhívást. Ez azt bi­zonyítja, hogy dolgozóink meg­értették az akció jelentőségét és célját, támogatják a Szov­jetuniónak és a többi szocia­lista országnak a leszerelési világértekezlet összehívására irányuló erőfeszítéseit. Az el­nökség elismeréssel állapította meg, hogy a szakszervezetek, a SZISZ, a Szlovák Nőszövetség, a szövetkezeti és más szerve­zetek az új stockholmi felhí­vás támogatására kibontakozta­tott akciót egybekötötték a munkaaktivitás és -kezdemé­nyezés fejlesztésére, a terme­lés minőségének javítására és hatékonyságának növelésére irányuló erőfeszítésekkel. Mind­ez kedvezően megnyilvánult a hatodik ötéves tervidőszak első évi feladatainak sikeres telje­sítésében. Az elnökség egyér­telműen támogatja a CSKP ak­tív békeszerető politikáját, amely biztosítja minden állam­polgár létbiztonságát, anyagi és szellemi szükségleteinek egyre jobb kielégítését, vala­mint a szabadság és a demok­rácia továbbfejlesztését. Az elnökség a továbbiakban jóváhagyta a Szlovák Nemzeti Front bizottságainak keretében működő revíziós bizottságok ta­valyi tevékenységéről szóló jelentést, s az idei nemzetközi Kémeket ítéltek el (CSTK) — Az Ostravai Kerü­leti Bíróság büntetőtanácsa 1977. február 2-án Ítéletet hozott négy vádlott ügyében. A Büntető törvénykönyv 105. paragrafusa szerint minősülő kémkedés bűn­tettében bűnösnek mondta ki és 12 évi szabadságvesztésre Ítélte Jan Garbát, 14 évi szabadságvesz­tésre Franco Topiarzot, 8 évi szabadságvesztésre Jan MiEáne- kot és négy és fél évi szebedság- vesztésre Jan Brozdát. Az elítéltek szocialista rend­szerünk iránti ellenséges érzü­letből és anyagi ellenszolgálta­tás ellenében fontos gazdasági és katonai jellegű információkat szolgáltattak idegen hírszerző szervezeteknek. Nevezettekre a bíróság a kémkedés bűntettét teljes mértékben rábizonyította. Az ítélet még nem jogerős. nőnap ünnepségeivel összefügg gő politikai szervezési intézke­déseket. Ezenkívül megvitatta a Szlovák Nőszövetség járási konferenciáinak előkészületeit, a Csehszlovák Vöröskereszt Szlovákiában kifejtett szociális tevékenységének fejlődését a CSKP XV. és az SZLKP leg­utóbbi kongresszusa óta eltelt időszakra vonatkozóan, a Szo­cialista Akadémia megalakulá­sa 25. évfordulója ünnepségei­nek szervezési előkészületeit és a Szlovákiai Újságírók Szö­vetsége kongresszusának elő­készítését. Az elnökség nagyra értékelte a társadalmi szervezeteknek, a politikai pártoknak, a kollektí­váknak és az állampolgároknak azt az aktivitását, amellyel ki­fejezték támogatásukat a CSKP és a Nemzeti Front politikája iránt, a külföldi reakciós kö­rüknek és a hazai árulók ma­roknyi csoportjának azon kí­sérleteivel szemben, hogy ha­zánkat és szocialista társadal­mi rendszerünket gyalázzák. Az elnökség kifejezte meggyő­ződését: a Szlovák Nemzeti Front szervei és szervezetei mindent megtesznek azért, hogy munkájuk minőségének javításával minél hatékonyab­ban elősegítsék a CSKP XV. és az SZLKP legutóbbi kongresz- szusán jóváhagyott program megvalósítását. Földrengés Tadzsikisztánhan Moszkva — Január 31-én Tádzsikisztán egész területén földlökéseket észleltek. A föld­rengés epicentruma Iszjara vá­ros közelében volt és itt a földlökések elérték a 8-as erős­séget. A földmozgások megron­gálták az üreg házakat, de a katasztrófát követően egy órán belül a pártszervek és az isz- farai tanács intézkedései nyo­mán a földrengés sújtotta he­lyek lakossága megkapta a szükséges segítséget. Valamennyi hajlék nélkül maradt lakos átkültüzütt a középületekbe. Kormánybizott­ság alakult a földrengés súj­totta polgárok megsegítésére. A hegyvidéki falvak lakosai­nak autókon szállítják az élel­met, tüzelőanyagot és a leg­fontosabb létfenntartási cikke­ket. A terület ipari üzemei és hi­vatalai normálisan dolgoznak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom