Új Szó - Vasárnap, 1976. július-december (9. évfolyam, 27-52. szám)

1976-07-25 / 30. szám

nyovszky forgatása közben döbben­tem rá, mennyire fontos, hogy az em­ber" megteremtse közvetlen környe­zetében a jó közérzetet. A világot könnyű boldogítani, de próbáljuk csak meg a feleségünket boldoggá tenni. Ha megfelelően, tisztességgel, szépen, szeretettel rendben tudjuk tartani a családunk gondolkodását, vágyait, érzelmeit, akkor már na­gyon sokat tettünk. Ha ezentúl a vi­lágnak is adtunk valamit, akkor az már egészen szép dolog. Nem jó szépeket mondani a világnak, s ott­hon közben borzasztó állapotban él­ni. A közvetlen szomszéddal meg kell tanulnunk szép békességben, termő együttműködésben élni. A má­sodik szomszéddal már könnyebb. Nincs ott a kerítés, amelyen áthaj- lik hozzá a fám, az övé átnő hoz­zám. Ha jó érzéssel örülni tudunk egymás gyümölcsének, mely ezeken az átnövéseken termett, ha szép szomszédi barátsággal meg tudjuk kóstolni egymás gyümölcsét, és tü­relemmel át tudjuk nyújtani a szom­szédnak a hozzánk lepottyant érett gyümölcsöt, mert az őt illeti meg — akkor minden rendben van. • Mit tart a színész legnagyobb buktatójának? — A tartós, nagy sikert. Igen ve­szedelmes dolog. Megszűnik a szí­nésznek a környezettel való termé­szetes kapcsolata. Maga sem tudja, hogyan, elveszti a reális ítélőképes­ségét s azzal önmagát is. Számos színészi tragédiát láttam már emiatt. • Az előbb a jeleséget, a csalá­dot említette. Mint krisztusi korban levő jérjinak, önnek is van családja. Felesége — Létay Klára — ismert zongoraművész. Hogyan jut ideje a családra? — A gondok azért mindig megvár­ják az apukát. Két gyerekem is van. Két fiam. Attila és Csaba. Atti az idősebb, 10 éves. Egyébként ő is zongorázik ... Elég tűrhetően. • A focin kívül tudom, nagy szen­vedélye az irodalom. Sokat szerepel az irodalmi színpadon. Mit ad ön­nek a versmondás? — Sokat. A versmondás a színé­szi mesterség nagy próbája és fon­tos mérőműszere. Itt nincs rendező, nincs súgó. Az embernek egyedül kell kiállnia, egymagának kell meg­oldania a feladatát. Nagy lelki fel­emelkedés számomra, ha elmondha­tom néha Illyés Gyula, Weöres Sán­dor, Juhász Ferenc, Nagy László, Csoóri Sándor és mások egy-egy ver­sét. • A tv-fesztivál kapcsán megkér­dezném: a színész szempontjából mit tart fontosabbnak, a színházat, a fil­met, vagy a televíziót? Hogyan véle­kedik a televízióról? — Ma, azt hiszem, mindhárom egy­formán fontos. Mondanom sem kell, hogy a színház nélkül a színész egyszerűen nincs. A mesterség szem­pontjából 'rendkívül fontos. A szín­ház ellenőrzi, a színház „tartja for­mában“ a színészt. A film a nagy­világban képvisel bennünket. A tele­vízió az országgal biztosítja a kap­csolatot. Sokan kigyót-békát kiabál­nak a televízióra. Persze, ha rossz a program, lehet. De úgy vélem, a televízió a kor igényeinek megfelelő intézmény. És nem igaz, hogy ve­szélyes konkurrencia volna a szín­háznak, irodalomnak, sportnak. Az élmény minősége magasabb, ha az ember színházban nézi a színjátékot, a pályán a jó focimérkőzést, ha ol­vassa a szép verset. Ezt az emberek tudják. Persze, a folytatásos tv-fil- met csak tévében lehet nézni, és há­lásak vagyunk érte, ha a televízió jóvoltából szemtanúi lehetünk pél­dául egy űrsétának. KÖVESDIJÁNOS tékmodorban, játékstílusban abszolút kiváló volt Darvas Iván. Űk tehát azok a mesterek, akiktől nagyon so­kat tanulhattam én is és számos más korombeli színész Is. Űk voltak a nagy elődök, belőlük táplálkoztam. — Régóta dédelgetett álmom, hogy ha majd Idősebb leszek, eljátszom a Lear királyt. Persze, úgy érzem, el­kerülhetetlen, hogy egyszer majd el­játsszam Az ember tragédiája Adám- ját vagy Luciferjét. Erre már kaptam is ajánlatot, de több okból nem ke­rülhetett rá sor. Tudom, hogy egy­szer eljátszom egyiket, úgy érzem, mindkét figura bennem van. • Általában milyen szerepeket érez magához közel? | 16 kérdés Juhász Jácinthoz • Shakespeare-ről beszéltünk. Sok színész számára ő az igazi próbakő. Sokak vágyálma, hogy életre keltsék valamelyik nagy figuráját. Mi az a nagy szerepe, melyet szeretne ön is egyszer eljátszani? A gyermekkorról • A színészi mesterségről ® Ornahel Tamásról •• A színház, a film és a te­levízió kapcsolatáról és sok minden másról Vratislav Tachezy felvételei Juhász Jácint, a kiváló magyar színművész egy hetet töltött Prágában, a XIII. nemzetközi tévéfesztivál vendégeként. Elmondhatjuk, hogy a fesztivál egyik leg­népszerűbb külföldi vendége volt. Élve az alkalommal, beszélgetést készítettünk vele. Az interjúból — ha csupán nagy vonalakban is — kirajzolódik Juhász Jácint emberi és művészi alakja. • Ha valakit igazán meg akarok érteni, először mindig a gyermekko­ra % után kutatok. A gyermekkor ugyanis döntő módon meghatározza egész életünket. Hol és hogyan tel­tek gyermekévei? — Nagyon folyamatos és aktív él­ményem a gyermekkor. Faluról szár­mazom. A gyermekkor „nagy felfe­dezéseit“ Mogyoródon, egy Budapest­hez elég közel eső faluban tettem. Szüleim parasztemberek. Apám amo­lyan „hivatal nélküli“ faluválasztotta, faluvezér volt (csak azért mondom, hogy volt, mert ő ma Budapesten él és virágkertész). Sokan jártak hozzá tanácsért. Azokban a mozgalmas években nem volt könnyű eligazodni az élet dolgaiban. Igen korán megis­merkedtem azzal a szóval, hogy — gond. A falu gondja-baja sokszor ránehezedett a házunkra és eltakar­ta előlünk a napot... Vagyis gyer­mekkorom nem volt túlságosan derűs. Persze azért a csínytevésekből sem maradtam ki. • Nem szeretném, ha félreértene, több újságíró kolléga faggatta a Be- nyovszky-filmröl, Ornahel alakjáról. En most másképpen tenném fel ugyan­azt a kérdést: Lehetségesnek tartja, hogy a „haragos-keserű“ gyermek­kornak lélektanilag volt némi szere­pe az ördögi Ornahel megszületésé­ben? — Aligha. Omahelhez emberileg természetesen semmi közöm. Soha­sem vállaltam vele lelki közösséget. Megvetem a bosszúnak minden for­máját. Mindig kívülről, tehát objek­tiven néztem Ornahel Tamás rossz Indulatoktól fűtött ellentmondásos én­jét. Ez megkönnyítette feladatomat. Megpróbáltam elképzelni, milyen len­ne, ha élt volna. • De térjünk vissza a gyermekko- hoz. Ön kis híján sebészorvos lett, vagy testnevelő tanár és ma mégis színész. Szolgált-e a gyermekkora olyan élménnyel is, mely a színmű­vészeti pálya felé terelte? — Azt hiszem igen. Még általános Iskolás koromban a színjátszókor tagjaként eljátszottam a Mátyás ki­rály és a szegényember című da­rabban a szegényembert. Gyönyörűsé­ges megrendülés volt számomra az a felfedezés, hogy valami érdekli az embereket, hogy valamire odafigyel­nek. Horváth tanár úr, az énektaná­rom hívta fel rá a figyelmem az előadás után, hogy mocorog bennem valamiféle színészvér. • Mit adott önnek a falu? — Sokat. Olyan energiatartalékot, amit városi gyerek egyszerűen nem kaphat. Azonkívül egészséges életér­zést és hitet önmagámban. És falun valahogy jobban kiélheti az ember természetes szabadságvágyát. A ter­mészettel való állandó kapcsolat az ember érzelmi életét is igen pozití­van befolyásolja. Megőrzi érzelmi har móniáját, lelki egyensúlyát. • Gimnazista kora óta mégis vá­rosi, pesti. Hogy van ez mégis? — így hozta az élet. Tanulni akar­tam. • Mikor végezte el a színművészeti főiskolát? — 1965-ben. • Es végzés után azonnal beleke­rült a budapesti színházi élet for­gatagába? — Nem. Vidéken kezdtem a pá­lyát. Veszprémben. De előszerződésem volt a Madách Színházhoz, 1965—67- ben voltam a veszprémi színháznál. Ogy érzem, ott játszottam el azt a szerepet, atoll első jelentősebb szín­padi tettemnek számít. Ez egy fia­tal magyar szerző darabjának a Bo­hócnak a főszerepe volt. Mondaniva­lója: egy fiatalember beilleszkedése az adott világba. Ebből én mint pá­lyakezdő színész is okultam. Azonkí­vül megtanultam egy lényeges dol­got, hogy a darab menet közbén szü­letik meg, átformálódik. Amiben a színésznek Is része van. • Nagy színészelődei közül kiktől tanult legtöbbet? — Még főiskolás koromban nagyon vonzott Shakespeare, így természe­f tesen az őt játszó színészek is. A kül­földiek közül elsősorban Laurence Olivier volt az ideálunk. Nagy sze­rencsének tartom, hogy később közel kerülhettem Gábor Miklóshoz. Főisko­lásként ott statisztáltam mellette a Hamletben. Egymondatos szerepecské- ket játszottunk. Estéről estére több mint kétszázszor együtt voltam vele a színpadon, tehát alkalmam volt látni azt is, ahogyan készül, azt is, ahogy játszik, s hogy mikor fárad­tabb, mikor kell külön energiát for­dítania a játékra. Ez igen jó iskola volt. Főiskolás koromban Bessenyei Ferenccel is alkalmam volt együtt játszani. Vele már pagyobb szerepek­ben. Például ő Dantont alakította s én mellette egy francia forradal­márt. Ű is nagy hatást tett rám. Fő­leg ők ketten jelentettek igen sokat színésszé érésemben. Később ugyan­csak sokat tanultam Latinovits Zol­tántól. Egyfajta szíhészi magatar­tást. Néha túl sokat is átvettem tő­le, amit talán nem is kellett volna. De vállalok mindent. Bizonyos já­— Közismert, hogy a szerep több­nyire a színész alkatától függ. Az éles szemű Latinovits' már a leg­elején figyelmeztetett rá, hogy nem lesz könnyű eldönteni, alkalomnál fog­va milyen típusú szerepet tudok majd igazán jól alakítani. Ugyanis Igen széles az érdeklődési köröm. Eleinte negatív, kemény szerepeket osztottak rám. E korszakomban jelentős állo­másnak tartom Illyés Gyula Kegyen- cét, melyben a hóhért játszottam. Ez már a Madáchnál volt. Azért fon­tos állomás ez, mert sikerült úgy ját­szanom, hogy a kollégák elfogadtak, a szakma befogadott. Ez nagy meg­nyugvást jelentett számomra. Azután változás állt be, csupán lírai szere­pet játszattak velem. Később ezt is, azt is. Végül is megoldódott a do­log. Alkatomnak megfelelően. Kollé­gáim tréfálkoznak is velem. Mondván: „Hát ismét csak beskatulyáztak, Já­cint. Most aztán totál — sokoldalú színésznek.“ • Filmszerepei közül melyeket tartja lényegesnek? — Erre nehéz válaszolni. Szinte valamennyi Jancsó-filmben játszot­tam. Azt hiszem, mind lényeges. Igen fontosnak tartom Kertész Ákos Mak­ráját. A lényeg szerintem az, hogy 1. az ember soha ne legyen elége­dett önmagával, 2. minden munkában igyekezzen tudása legjavát nyújtani, 3. alkotó módon együtt tudjon dol­gozni a rendezővel. Ezeken áll, vagy bukik a siker. Jancsón kívül jól együtt tudok működni Makk Károly- lyal, Kósa Ferenccel, és jól megér­tettük egymást a szlovák Igor Ciellel, a Benyovszky-film rendezőjével is. A kritika jogos és jogtalan bírálata ellenére a Benyovszky-sorozat igen fontos állomás az életemben. • Miért? — Előtte már dolgoztam együtt franciákkal, németekkel, de a Be­1976. VII. 25.

Next

/
Oldalképek
Tartalom