Új Szó, 1976. június (29. évfolyam, 129-154. szám)

1976-06-08 / 135. szám, kedd

Kedd, 1976. VI. 8. NAP kel — Nyugat-Szlovákia: 3.50, nyugszik: 19.52 Közép-Szlovákia: 3.42, nyugszik: 19.44 Kelet-Szlovákia: 3.34, nyugszik: 19.36 órakor HOLD kel — 15.18, nyugszik: 01.03 órakor Levelezőink írják Országos színjátszófeszfivál Névnapjukon szeretettel köszöntjiik MEDÁRD nevű kedves útvasúinkat H 1876-ban halt meg GEORGE SAND francia írónő, a haladó ro­mantikus francia regénynek ko­rában rendkívül népszerű képvi­selője (szül.: 1804) & 1781 ben született GEORGE STEPHENSON/ angol feltaláló, a vasútépítés út­törője, ő építette az első üzemké­pes gőzmozdonyt (+1848) H 1837- ben született IVAN NYIKOLAJE- VICS KRAMSZKOJ kiváló orosz portré- és életképfestő, de mint művészeti író és pedagógus is je­lentős. IDŐJÁRÁS Szép, nyárias Idő. A várható "^gmagasabb nappalt hőmérséklet 22— 26 fok. Mérsékelt nyugati, északnyugati szél. A DUNA VÍZÄLLÄSA 1976. JÚNIUS 8 ÁN: Bratislava: 405, apad Medveďov: 395, apad Komárno: 425, apad Štúsovo: 410, apad RENDŐRSÉGI HÍREK — Benzint lopott péntekien a 15 éves Jozef D. Jozef H. ráztoč- nól (prievidzai járás) lakos ga­rázsából. Minthogy a garázsban sötét volt, a benzint gyertyaláng mellett engedte ki a tartályból. A kipárolgó gőzök azonban lángra lobbantak, és a garázs a benn« levő motorkerékpárral és autóval együtt leégett. Jozef D. súlyos égési sérüléseket szenvedett. — A leengedett sorompó elle­nére áthaladt a vasúti átjárón péntek délelőtt a Melcice és Kos­tolné Záriečie (trenčíni járás) közti vasúti pályaszakaszon Ján T. 46 éves Nová Bošäca-i lakos. Egy arra haladó tehervonat halál­ra gázolta. — Súlyos sérülésekkel találták a vágányok között a péntekre vir- Tadó éjjel a Nové Mesto nad Vá­hom-i vasútállomáson Ján D. 20 éves Zemianske Podhradie-i la­kost. Kórházba szállították, ahol életveszélyes sérüléssel még min­dig eszméletlen állapotban fek­szik. Feltételezhetően vagy kie­sett a mozgó vonatból, vagy ak­kor szállt le, amikor a vonat el­indult. — Gyorshajtás következtében el­vesztette uralmát motorkerékpár­ja felett szombaton éjjel a Pata és Pusté Sady közti útszakaszon (galántal járás) a kanyarban Ľu­bomír D. 19 éves Zemianske Sa- dy-i lakos. Átfutott az úttest má­sik oldalára, és összeütközött egy szembejövő motor ke rékpárral, amelyet Stanislav F. 17 éves šo- porňal fiú vezetett. A két jármű­vezető és Stanislav F. útitársa, a .18 éves Mária T. súlyosan meg­sebesült. ■ Kb. 400 000 évvel ezelőtt élt ember csontvázára bukkan­tak a görög antropológusok egy északkelet-görögországi föld alatti barlang cseppkövé­ben. Ugyanott medve- és szarvascsontokra is bukkantak, amelyeken tűz nyomai voltak láthatók. Ez azt bizonyítja, hogy az ember már akkor is­merte és kihasználta a tüzet. A Görög Antropológiai Társa­ság elnöke szerint eddig ez az Európában talált legrégibb em­beri csontváz. ■ Az Olasz Statisztikai Hi­vatal közlése szerint tavaly az országban 282150 közúti bal­eset történt, amelyek követ­keztében 9500 személy életét vesztette, 279 298 pedig megse­besült. IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ A SZISZ Galántai Járási Bizott­sága, valamint a SZISZ kosúti alapszervezete június 25 és 27 között háromnapos ifjúsági ta­lálkozót szervez Kosúton az If­júsági Park területén. Gazdag és színvonalas műsor várja a meghívott vendégeket, a já­rás félezer legjobb SZISZ-tag- ját. Az első nap esti program­ját „A CSKP 55 éves harca a szocializmus építésében“ szel­lemi vetélkedő dqntője tölti ki, utána pedig tábortűznél szóra­koznak a fiatalok. Szombaton a délelőtti órákban koszorúzási ünnepségre kerül sor Major István szobránál, délután pe­dig az 1931-es sztrájk résztve­vőivel beszélgetnek el a SZISZ- tagok. A helyi sportpályán röp­labdában és kötélhúzásban mé­rik össze erejüket a fiatalok. Érdekesnek ígérkezik a sport­lövészek erőpróbája, amely idén először szerepel a műso­ron. A kultúrműsor keretében a legjobb amatőr ifjúsági együttesek lépnek majd fel. Benkovics Zoltán ÉRTÉKELTÉK a tejtermelésben elért eredményeket a Szlová­kiai Földművesek Szövetsége lévai járási bizottsága és a Já­rási Mezőgazdasági Igazgatóság közelmúltban megtartott ünne­pi ülésén. Bemard Slobodník, a járási pártbizottság titkára és Milan Smolka mérnök, a JMI igazgatója elismerő oklevelet és ajándékot adott át a járás legjobb harminc fejőjének. Ezek közUl is a legjobbak Po- mothyová Zuzana, a Bátovnei, Pekár Márton, a Garamkálnai, Gránát Ágota, a Sárói, Faigei Ľudovít, a Győrödi és Makrai Béla, a Felsőszemerédi Efsz tagjai voltak. Ábel Gábor ■ Vasárnap megnyitotta ka­puit a Poznani Nemzetközi Vá­sár. Az árubemutatón 34 or­szágból több mint 4000 kiállí­tó vesz részt. ■ A tavalyi év májusához viszonyítva az idén májusban 6 százalékkal növekedtek Nyu- gat-Berlinben a létfenntartási költségek. Elsősorban az élel­miszerek ára emelkedett roha­mosan. A nyugat-berlini mun­kahivatal jelentése szerint a városban május végén több mint 30 000 volt a munkanél­küliek száma. ■ A guatemalai kormány csütörtökön további harminc nappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot, amelyet a február 4-i katasztrofális föld­rengést követően rendeltek el. Laugerud Garcia elnök a dön­tést indokolva kijelentette, hogy még mindig nem mérték fel teljes egészében a természe­ti csapás okozta pusztításokat. A Népművelési Intézet, a Szlovák Szakszervezeti Tanács, a CSSZBSZ szlovák Központi Bizottsága, a Spišská Nová Ves-i járási és városi szervek június 7-e és 13-a között meg­rendezik Spišská Nová Vesien a szakszervezeti klubok öntevé­keny színtársulatainak 16. or­szágos fesztiválját. A tegnap megnyitott országos rendezvényen elsőként a szov­jet Pavlovi Népi Színház együt­tese Solohov: „Menetelő ezred“ című művét mutatta be. Az amatőr művészeti tevékenysé­get folytató együttesek orszá­gos fesztiváljának utolsó nap­ján, június 13-án az olomouci Oldrich Stibor Színház amatőr stúdiójának színjátszó csoportja bemutatja Déri Tibor—Pós Sán­dor: „Képzelt riport egy ame­rikai pop-fesztiválról“ című művét. (ik) A határidő előtt két hónappal adták át a skalicai Grafobal válla­lat új üzemcsarnokát, ahol csomagolóanyagot gyártanak. J. Ko- lenčík jelvételén Vendelín Hornáček és Dana Buchová ellenőrzik a gyártmányokat. B Hazánk lakossága első íz­ben ismerkedhetik meg a szo­cialista országok vadászainak sikereivel és a vadászat fejlő­désével. „A föld az éltetőnk“ címen augusztus 28-a és szep­tember 12-e között České Bu- dejovicében megrendezendő mezőgazdasági kiállítás kere­tében országos vadászati ki­állítás is lesz. Az előkészüle­tek már teljes ütemben foly­nak. Kb. 5000 vadásztrófeát állítanak ki nemcsak hazánk­ból, de Bulgáriából, Magyaror­szágról, az NDK-ból, Romániá­ból, Jugoszláviából és a Szov­jetunióból. A trófeák többsé­gét a nemzetközi bizottság még áprilisban értékelte. ■ Július elsején megkezdik a Tornádó mintájú több harci célra felhasználható katonai repülőgép gyártását az NSZK- ban. Röviddel ezelőtt a parla­ment 15,5 milliárd márkát sza­vazott meg, amely összeggel az NSZK részt vesz e repülőgép- típus gyártásában. A Tornádó közös nyugatnémet, brit és olasz vállalkozás. ■ Jénában (NDK) van a vi­lág egyik legnagyobb optikai múzeuma. Ennek anyagában 13 000 párját ritkító távcső, mikroszkóp és szemüveg sze­repel. A múzeumban megte­kinthető mikroszkópok száma mintegy 500, ebből a legrégibb egy 1690-ből származó kör­mikroszkóp. A mezőgazdasági dolgozok legfontosabb feladata a napokban, amint ezt a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium mezőgazdasági munkákat irányító központi bizottsága le­szögezte, a takarmánynövények betakarítása és szárítása. Az el­múlt évekhez viszonyítva lényegesen növekedett a szárításra kerülő takarmánynövények mennyisége. Felvételünkön: Bindics Imre a Galičíkovói (Biísi) Állami Gazdaságban a zoldtakarmány szárítását ellenőrzi. (Felvétel: B. Palkovič — ČSTK) ■ A Csehszlovák Tudomá­nyos Akadémia Termomechani- kai Intézetének nemzetközi nyári tanfolyama megkezdő­dött. A tanfolyam első turnu­sán a Prága mellett Všenory- ban szovjet, lengyel, magyar, NDK-beli és csehszlovákiai tu­dományos kutatóintézetek mun­katársai vesznek részt. ■ Több robbanást követően tűz ütött ki egy vegyipari üzemben Sidney (Ausztrália) nyugati részén. A mentőknek csak nagyon nehezen sikerült kiszabadítaniuk a vállalat al­kalmazottait, akiket a mérgező füst elkábított. A mérgezés ve­szélye miatt a környező negye­dekben kijárási tilalmat ren­deltek el. ■ Peruban egy újonnan épült hatalmas völgyzáró gá­tat avattak fel Morales Ber­mudez tábornok, államfő jelen­létében az észak-perui Piura térségében. Az új létesítmény révén egy hatalmas, 150 millió köbméteres mesterséges tavat hoztak létre, amely eddig alig megművelhető területek öntö­zését teszi lehetővé. IS Véget ért Henri Rechatin francia artista 5 napos „bizo­nyító kísérlete“. Az egyensúlyo­zóművész ennyi időt töltött egyfolytában egy kifeszített drótkötélen, hogy megnyerje az amerikai hatóságok jóindulatát és engedélyét arra, hogy átha­ladhasson, egy, a Niagara víz­esés fölött kifeszítendő köté­len. Rechatin étkezéseit is a magasban bonyolította le, ott is aludt. Napjában négyszer szórakoztatta változó számú közönségét; széken ülve egyen­súlyozott, bekötött szemmel sé­tálgatott, tőröket csatolt fel sarkantyúként és egy bicikli- kerék belső felületén gurult ide-oda. A* főpróba utáni nagy bemutatót — a vízesés sétát — szeptemberre tervezi. S3 Háromévi munka után szakemberek egy csoportja be­fejezte Pa bio Picasso müvei­nek katalógusát. A katalógus adatai szerint a művész 1885 festményt, 7089 rajzot, 3222 ke­rámiát, 1128 szobrot és több ezer másfajta művészeti alko­tást készített. H Átszakadt a Tetőn folyó gátja szombaton az USA Idaho államának keleti részén. A szerencsétlenség következtében legalább öt személy meghalt, több mint hatvan megsebesült, százharmincöt pedig eltűnt. A hajléktalanok száma több ezer­re tehető. Mi Hol 9 Mikor ■ műsora BRATISLAVA # DUKLA: A suttogó fantom (szlovák) 15.30, 18, 20.30 # HVIEZDA: A félelem kulcsa (ang.J 15.30, 18, 20.30 ® MIER: A jó­reménység foka (cseh) 17.30, 20, 22 # PRAHA: Az acapulcói férfi (franc.) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 # PALACE: Tükör Krisztinának (cseh) 17.30, 20 ® METROPOL: A nagy Gatsby (am.) 15.30, 18, 20.30 í® POHRANIČNÍK: Ügyetlen ke­zek (spanyol) 15.45, 18.15, 20.45 <§ KERTMOZI: Bátyám, Anasztá­zia (olasz) 20 # MLADOSŤ: A hálátlan (indiai) 15.30, 18, 20.30. KOŠICE i® SLOVAN: Ügyetlen kezek (spa­nyol) # DRUŽBA: Veszélyben a Británie (ang.) # ÜSMEV: Furcsa ágens (román) # TATRA: Kék Electra Glide (am.) # PARTIZÁN: Effi Briest (ny.-német). Színházak műsora BRATISLAVA ® NEMZETI SZÍNHÁZ: Rómeó és Júlia (19) ® HVIEZDOSLAV SZÍN­HÁZ: Az aranyos fiúk (19). © KOŠICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ: Emberek, szerelem, utca ... (19). BRATISLAVA (magyar adás a 295,1 méteres hullámon): 6.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés, sajtó­szemle. 6.15: Sport és muzsika (Ism.). 6.55: Hírek. 10.00: Iskolá­sok műsora. 12.00: Hírek. 12.10:: Rádióegyetem (ism.). 12.25: Tánc és szórakoztató zene. 12.55: Sze­melvények a napi sajtóból. 14.00:: Barangolás Zeneországban. 14.30: Iskolások műsora (ism.). 17.00:: Tanuljunk szlovákul. 17.10: Tánc- zene. 17.20: Napi krónika. Tí-műsor BRATISLAVA 8.311: TV Híradó 9.00: Iskolatévé 9.20: Márványlépcső (Ism.) 15.40: Iskolatévé 16.20: Bratislavai híradó 16.35: Tanulók műsora 17.50: Tehetségkutatás 17.45: Szovjet Belorusszia (doku- mentumfilm) 18.00: Esti mese 18.10: Autó-motorrevü 18.40: Készítsük magunk 18.5n: A rendőrség nyomoz 19.00: TV Híradó 19.110: Publicisztikai műsor 20.00: Nevezetességek tava, len­gyel film 21.40: TV Híradó 22.00: A kijevi konzervatórium hallgatóinak hangversenye II. műsor 17.00: Kosice 76 — Csehszlovákia —Kanada (kosárlabda-mér­kőzés) 18.30: Fúvószene 19.30: Tanulni is tanulni kell 20.00: Sport a nagyvilágban 21.00: Tévékamerával a világban BUDAPEST 17.08: Hírek 17.20: Astrid Varnay, portréfilm 18.35: Játék a betűkkel 19.10: Esti mese 19.30: TV Híradó 20.00: Tévétorna 20.05: Férfiak, szovjet film 21.15: Kerekasztal beszélgetés a budapesti kommunistákkal 22.10: TV Híradó, 3. kiadás II. műsor 20.00: Hétköznapok Mongóliában, riportfilm — II. rósz (ism.!) 20.25: Veszélykeresők, amerikai rö­vidfilm 20.45: Letűnt kultúrák nyomában- Francia kultúrtörténeti so<- rozat. 6. rész 21.10: TV Híradó, 2. kiadás 21.30: Anyegin, operafilm műjszú Index: 48 011 Kiadja Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Dr. Rabay Zoltán, CSc. Helyettes főszerkesztők: Szarka István és Csető János. Vezető titkár: Gál László. Szerkesztőség: 893 38 Bratislava, Gorkého 10. Telefon: 169, 312-52, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18. sportrovat: 505-29^ gazdasági Ügyek: 506-39. Távíró: 092308, Pravda — Kiadóvállalat Bratislava, Volgogradská 8. Nyomja a Pravda, az SZLKP nyomdává.! siato — Pravda Nyomdaüzeme, Bratislavu, Štúrova 4. Hirdető- iroda: Vajanského nábreží* 13/A/ll.. telefon: 551-83, 544-51. Az Oj Szó előfizetési díja havonta — a vasárnapi számmal együtt — 14,70 korona. Az Oj Szó vasárnapig számának külön előfizetése negyedévenként 13 korona. Terjeszti a Postai Hlrlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postai kézbesítő. Külföldi megrendelések PNS — Ústredná exped/ci« a dovoz tlače, GottivalJovo námestie 48 VII. —

Next

/
Oldalképek
Tartalom