Új Szó, 1976. június (29. évfolyam, 129-154. szám)

1976-06-22 / 147. szám, kedd

Kiküldött munkatársunk, Zala József jelenti Zágrábból 1976 VI. 22. Labdarogo válogatottunk EUROPA-BAJNOK Cseteíavákia—NSZK 2:2 (2:2,2:1) — 11 -es rúgásokkal 5:3 Mögéinlk szorultak a VB éllovasai % Hosszabbítás is, tizenegyesek is % Vilktor a né­gyes döTitő legjobb játékosa ^ A „százas" Beckenbauer a „boldog ember“ (Omdruš) ingében Élvonalbeli labdarúgásunk legnagyobb diadalát aratta. A Ju­goszláviában sorra került EB négyes döntőjében előbb a világ- bajnoki ezüstérmes hollandokat késztette megadásra, majd a dön­tőben tizenegyes rúgásokkal biztosította sikerét. Nem vitás, hogy ilyen kiváló mezőnyű kontinens-bajnokság még nem volt, ezért külön értékes az elsőség. Minsienkinck tudomásul kellett vennie, hogy az egyedülálló siker nem a véletlen müve, hanem az egy­ségessé ötvöződött csapat teljesítményeinek hű türköképe. Belgrad és Zágráb önfeiidten tapsolt a mieinknek. A nemzetközi szakér­tők Viktorban látták a torna legjobb játékosát. A századik vá­logatottságát ünneplő Beckenbauer csodálattal adózott Ondrus tel­jesítményének. A Ježek—VengloS edzőkettős értékelése szerint csapatunkban nem volt gyenge pont. A belgrádi CZ stadionban, ame­lyet erre csak Maracanának be­céznek, mintegy 40 000 néző biz­tatta nagy hangerővel a mieinket, attól a perctől fogva, hogy Gonela olasz játékvezető megadta a jelt a kezdésre. A döntő résztvevői a következő felállításban küzdöt­tek: Csehszlovákia- Viktor '— Pí- varník, Jozef ČapkoviC, Ondruš, Gőgh — Dobiáš, Móder, Par.enka — Masný, Švehlík, Nehoda. NSZK: Maier — Vogts, Beckenbauer, Schwarzenbeck, Dietz — Wimmer, Beer, Bo^hof — Hoeness, Muller, Holzenbeiu. VEZETÜNK . . . Jelképes volt, hogy a mérkőzés későbbi két főszereplője adta le elsőként névjegyét. A nagyon agilis Bonhof küldte az első lö­vést Viktor kapujára, de legjobb labdarúgónk biztosan hárított. A válasz Svehlík lövésszerű beadása volt, ez Maler kesében halt el. A 7. percben Nehodától Sveh- lik kapott jó labdát, azt biztosan juttatta a német hálóba. Fokozó­dott az Iram, Beer lövése Vik­tort találta el, Móder messziről kísérletezett a kapu bevételével (13. p). Bonhof nagy lövését Vik­tor kiütötte, a német középpá­lyás újabb nagy lövést zúdított a jobboldali léc mellé. Pivarník helyzetben „feladta a labdát“ Maternek. Holzenbein labdáját Viktor szögletre ütötte, majd Schwarzenbeck szinte sorozatban szánt egy-egy kemény belépőt tá­madó játékosainknak. ÍGÉRETES előny, HELYZETKIHAGYÁS, MÜLLER Folytattuk a nyílt küzdelmet. A 25. percben Dobiáš mintegy 25 méterről lövésre szánta el ma­gát és a labda a bal alsó sa­rokba vágódott. Nyomban utána Masný cselsorozattal a kapu tor­kába jutott, onnan gyatrán a ka­pu mellé lőtt. Ekkor már eldől­hetett volna a találkozó sorsa. A nyugatnémet ellentámadásnál Müller megint igazolta, mennyi­re kiismeri magát az ellenfél ka­pujának előterében, lövésével szemben nem volt ellenszer. Ne­hoda a 32. percben Maier kezébe lőtt, Beer-kísérletezés szöglettel járt, majd Viktor Hoeness és Bon­hof lövéseit hárította. A szünetben bejelentették, hogy a döntő szervezői az előzetes ki­írással ellentétben nem kívánják az esetleges ismétlést, ha keli hosszabbítanak, majd 11-es rúgá­sok következnek ... A német csa­pat cserélt, Wimmer helyett Flo­he jött be. VESZELY ITT IS, OTT IS . . . Szünet után Svehlík vezette az első támadást, szöglet lett be­lőle. A 49. percben Beer óriási helyzetben a kifutó Viktorba lőt­te a labdát, Ondruš kitört, szög­letet csikart ki. Móder átvere- kedte magát a védelmen, lövése szögletet hozott. Dobiáš kemény belépéséért sárga lapot kapott. Hoeness botladozva az ötösig ju­tott, lövésre nem maradt ereje. VIKTOR NAGY PERCEI A német csapat egyre elkese­redettebben rohamozott. Bonhof, Schwarzenbeck, Beckenbauer, majd megint Bonhof vette célba kapunkat, de Viktor mindig a helyén volt. A kísérletezések to­vább tartottak, Beckenbauer va­lósággal csatár szerepet vállalt, mindhiába. CSERÉK A 80. percben Svehlík helyét Jurkemik foglalta el, Beert Bon- gartz váltotta föl. Beckenbaue.r a lö-oson belül bukott, szándé­kosságról szó sem lehetett a vé­dők részéről. Játékosaink már az időre akartak figyelmeztetni Go- nellánál, aki még a szöglet el­végzését engedélyezte és Holzen- bein az egyenlítő gólt fejelte. Talán az utolsó másodpercben, vegy valamivel később. . . így hosszabbításnak kellett következ­nie. VESELÝ IS HELYET KAPOTT A 93. percben Dobiáš elhagyta a pályát, Fr. Veselý jött be. Itt is, ott Is akadtak lövési kísér­letek, Viktor is, Maler is állta a helyét. Flohe lövését Viktor kiütötte, Panenka szabadrúgását Maier szögletre tornászta. Bec­kenbauer lövését Viktor kaparin­totta meg. A hosszabbítás második részé­ben Panenka, illetve Müller kül­dött nagyon veszélyes lövést ka­pura, s az eredmény már nem változott, 11-es rúgásoknak kel­lett következniük. LÁTVÁNYOS BÜNTETŐK Csehszlovák részről jó előre felkészülve Masnýt, Nchodát, Ondrušt, Jurkemikot és Panenkát jelölték ki a 11-esek végrehaj­tására, német részről pedig Bon- liofot, Flöhet, Bongartzot, Holi­ness! és Beckenbauert. A mieink az említett sorrend­ben kezdtek és mindegyik belőtte a tizenegyest. A németek 3:3-ig tornáztak, de Jurkemik 11-ese után - Hoeness magasan a kapu iölé lőtt, Panenka ötödször jut­tatta Maier hálójába a labdát, Beckenbauernek már nem kellett rúgnia, eldőlt az EB-cím sor­sa .. . BOLDOGSÁG MINDEN MENNYISÉGBEN A döntő utáni sajtóértekezletre rekord számú újságíró gárda volt kíváncsi, ježek főedző nagyra értékelte a csapat minden játé­kosának becsületes, fegyelme­zett, taktialag érett helytállását. Köszönetét mondott társedzőjének, Venglošnak, aki szerinte óriási •segítséget nyújtott elsősorban az­zal, hogy a Slovan-játékosokat jól készítette elő a nagy felada­tokra, szakértelemmel dolgozta ki vele egyetértésben a taktikát, a játékosok nevezését, a felállí­tást. Ježek szerint nehéz volt az Európa-bajnoki címig vezető út, de megérte a sok fáradságot. Viktort emelte ki elsősorban já­tékosaink közül, de megállapítot­ta, hogy mindenki fegyelmezetten és maradéktalanul azt nyújtotta, amit kértek, vártak tőle. Ilyen küzdőszellemű csehszlovák csapa­tot már régen nem láttak a né­zők. Az Európa-bajnoki cím mél­tán jutott csapatunk birtokába. Nagy erkölcsi segítséget nyújtott együttesünknek, hogy a döntő előtt meglátogatta fiainkat Himl elvtárs, helyettesei, Dušek és Chvalný társaságában és kérte, hogy szocialista sportemberhez méltón, sikerrel képviseljék ha­zánk színeit. Schön edző szerint a legésszerűbb megoldás volt megegyezni a hosszabbítás utáni tizenegyes rúgásokban. Túl igé­nyes volt az idény, sokat kivett a játékosokból, sérülések is köz­beszóltak, a csütörtöki 120 perc sem múlt el nyomtalanul, az erő fogytán volt. A rengeteg helyzet közül csak keveset tudtak a já­tékosok értékesíteni, s az ellen­fél, a csehszlovák csapat, nagyon erősnek, taktikailag érettnek bi­zonyult. Sokkal jobb volt a vé­delme, mint a jugoszlávoké, vala­mint középpályás sora is. Majd Hoenesstől megkérdezzük, hogyan is hagyta ki a tizenegyest, de mindennek ellenére megérdemelt a csehszlovák csapat első helye. Ehhez csak gratulálunk. Vengloš „Bebizonyosodott, hogy hasznunkra vált a magas-tátrai összpontosítás, ahol az EB né­gyes döntőjének minden várható lehetőségére felkészültünk. Ott 10 000 néző előtt gyakoroltuk a 11-es rúgást, s ezt az öt fiút ott választottuk ki. Jólesik az elis­merés, ds az igazi érdem a játé­kosoké. Igazi „kupacsapattá“ lett együttesünk, amelynek nincs gyenge pontja.“ Ondruš: „Életem egyik legbol­dogabb napja. Mindenki minden­kiért küzdött. Nagyszerű volt a légkör, segített a bíztatás. Mind­annyian céltudatosan küzdöttünk, szinte utolsó leheletünkig.“ Móder: „Igyekeztem megzavarni Beckenbauert, nehogy túl nyugod*- tan osztogathassa a labdákat, majd be-betörtem az ellenfél vé­dő alakzatába, hogy tehermente­sítsem társaimat. Végtelenül bol­dog vagyok.“ Gőgh: „Ilyen egységes csapat­ban öröm játszani. Felemelő ér­zés Európa-bajnoki címmel utazni haza.“ Viktor: „A nyugatnémet játéko­sok az idő teltével egyre elszáu- tahban rohamoztak, de az ered­ménytelenség idegessé tette őket, nem tudtak eléggé összpontosí­tani. Igaz, erre határozott vé­dőink nem is nagyon adtak lehe­tőséget.“ A CSILLAGOK CSAPATA Az EB akkreditált sportújság- írók véleménye szerint ez volt a négyes döntő eszményi csapata: Viktor (csehszlovák) — Dobiáš (csehszlovák), Ondruš (csehszlo­vák), Beckenbauer (nyugatnémet), Krol (holland), Obiak (jugoszláv), Bonhof (nyugatnémet), Popivoda (jugoszláv), Masný (csehszlovák), D. Miiller (nyugatnémet), Nehoda (csehszlovák). Ez is határozott elismerés, bár kissé befolyásolta, hogy lényegesen több hazai új­ságíró szavazott, mint külföl­di .. . A csehszlovák csapat utolsó tizenegyesét Panenka rúgta, ami az együttes végső győzelmét és az Európa-bajnoki címet jelen­tette. Felvételünkön Meier német kapus szomorúan nézi a háló­ba vágódó labdát, míg Panenka önfeledten örvend. Ofimpiai válogató uersenveh Long Beach ban az amerikai úszók olimpiai válogatóján újabb négy számban rendeztek döntőt. Ezek nem hoztak ugyan világcsúcsot, de így is több fi­gyelemreméltó eredmény szüler tett. Shirley Babashoff a 100 m- es női gyorson amerikai csúccsal győzött, jó versenyt hozott a férfiak sprint-száma, míg két százas mell úszó döntő is volt. Az 1500 m-es gvorsúszás idő­futamai kimagasló eredménye­ket hoztak. A leggyorsabbnak a 18 éves Hartloff bizonyult, aki 15:17,72 perces idővel új ameri­kai csúcsot állított föl. A régit Shaw 15:20,91 perccel tartotta, aki ezúttal 15:30,80 perccel vív­ta ki a döntőbejutást. Hartloff verseny közben 80 m-en 8:08,48 perccel ugyancsak ame­rikai csúcsot ért el. A régit szintén Shaw tartotta 8:09,60 perccel. Vasárnap fejezték be Buda­pest úszóbainokságát. amelv ki­tűnő eredményeket hozott. Eredmények — férfiak — 400 m vegyes: 1. Verrasztó (KSI) 4:26,53, 2. Hargitay (KSI) 4:27,52, 3. Sós (KSI) 4:34,74, 100 m gyors: 1. Hajós 56,44, 1500 m: 1. Nagy 15:45, 03 or­szágos felnőtt és ifjúsági csúcs. 4x200 m: 1. KSI (Verrasztó, Sós, Rudolf, Hargitay) 7:54,55 p — országos csúcs, Nők — 200 m hát: 1. Verrasztó 2:19,86 — or­szágos felnőtt és ifjúsági csúcs, 100 m gyors: 1. Törő 1:02,02, 400 m gyors: 1. Schaffer 4:3C,51 P­HAT ORSZÁGOS CSÚCS SZLOVÁKIA NAGYDÍJÁN A rendezők legnagyobb igyekezete ellenére sem sikerült olyan színvonalas mezőnyt összehozni Szlovákia Nagydíjának úszóversenyén, mint az előző években jónéhányszor, ennek el­lenére a kétnapos verseny alatt összesen 6 felnőtt, illetve if­júsági csúcs született. Sőt, néhány számban izgalmas össze­csapásoknak lehettek a jelenlevők szemtanúi. AIACSONVABB OSZlAlYO UBDAB0GQ-BH1NBKSAG0K Kerületi bajnokság Közép-Szlovákia: Čadca — Brus­no 3:0, Nižná — Nová Dubnica 3:0, Sučany — B. Bystrica 13 2:0, Nováky — Hriňová 4:0, Kalino­vo — Lučenec 0:1, D. Vestenice — Plevník elhalasztva június 24- re, Žarnovica — Krásno 0:2, Tu­rany — Stráňavy 1:0. 1. Čadca 30 18 4 8 61:26 40 2. B. Bystr. B 30 17 4 9 52:34 38 3. Nováky 30 15 6 10 60:48 35 4. Turany 30 15 5 10 46:40 35 5. Stráňavy 30 13 6 11 47:38 32 6. D. Vestenice 29 14 6 10 31:36 32 7. Krásno 30 14 4 12 54:39 30 8. Brusno 30 12 6 12 37:46 30' 9. Hriňová 30 11 6 13 47:49 23 10. Plevník 29 11 6 12 41:48 23 11. Kalinovo 30 11 6,13 34:45 28 12. Lučenec 30 12 3 15 50:40 27 13. Sucany 30 11 4 15 39:50 26 14. Nižná 30 10 6 15 43:55 25 15. N. Dubnica 30 9 6 15 38:46 24 16. Žarnovica 30 8 2 20 23:60 18 Kelet-Szlovákia: Šebastová — Sečovce 1:0, Poprad — Prakovce 1:1, Rožňava — Rudňany 2:0, Poproč — Lubeník 5:2, Medzila­borce — Svit 2:0, Král. Chlmec — Prešov B 3:2, Kežmarok — Sobrance 2:1. 1. Kežmarok 26 12 9 5 42:25 33 2. Prakovce 26 13 5 8 42:23 31 3. Poprad 26 12 4 10 41:28 28 4. Šebastová 26 12 3 11 37:35 27 5. Sobrance 26 11 5 10 30:36 27 6. Prešov B 26 10 6 10 38:31 26 7. Lubeník 26 11 4 11 33:30 26 8. Rožňava 26 10 6 10 31:31 26 9. Sečovce 26 12 2 12 28:42 26 10. Poproč 26 12 1 13 42:43 25 11.—12. Kr. Chl. 26 10 5 11 31:37 25 11.—12. Medzll. 26 10 5 11 31:37 25 13. Rudňany 26 10 2 14 35:44 22 14. Svit 26 8 1 17 34:54 17 I. A-osztály Kelet-Szlovákia — Keleti cso­port: Giraltovce — Demjata 3:0, Kapušany pri Prešove — Micha­ľany 0:1, VranĎv B — Soľ 2:9, Bardejov B — Sabinov 2:0, Šar. Michafany — Lipany 1:1, Micha­lovce B — Bystré 4:2. 1. Sol 26 18 4 4 52:21 40 2. V. Kapušany 25 15 2 4 53:21 36 3. Lipany 26 15 5 6 34:23 35 4. Demjata 25 11 3 11 34:38 25 5. Humenné B 25 10 6 9 40:34 25 6. S. Michaľany 26 10 5 11 48:44 25 7. Giraltovce 20 11 3 12 35:38 25 8. Sabinov 26 11 2 12 42:40 24 9. Michaľany 26 11 2 13 39:46 24 10. Vranov B 26 8 6 12 31:48 22 11. Kapušany 25 9 3 13 34:48 21 12. Michal. B 26 8 5 13 39:53 21 13. Bystré 25 9 2 14 33:38 20 14. Bardejov B 25 5 4 16 31:51 14 Nyugati csoport: Čečejovce —­Moldava 1:2, Krásna — Ľubica 3:0, Smižany — Poz. stavby 3:0, Valaliky — Sp. Vlachy 4:1, Krom­pachy — Koš. Nová Ves 2:2. 1. Sp. Vlachy 26 17 5 4 51:26 39 2. Krásna 26 15 6 5 60:37 36 3. Moldava 20 14 2 10' 55:32 30 4. K. N. Ves 26 11 6 8 37:38 28 5. Valaliky 26 11 4 11 57 48 26 6. Čečejovce 26 11 3 12 51:56 25 7. VSS B 25 9 6 10 38:39 24 8. Hranovnica 22 10 3 9 35:37 23 9. Matejovce 25 9 6 10 38:47 24 10. Smižany 25 10 411 39:43 24 11. Krompachy 26 10 2 14 50:49 23 12. Lokomotíva B 25 9 5 11 45:43 23 13. Ľubica 26 8 5 13 34:53 21 14. Poz. stavby 25 3 3 18 31:81 9 I. B osztály Kelet-Szlovákia — Zemplini cso­port: Papin — Budkovce 4:4, Lu- biša — Malčice 5:0. 1. Nac. Ves 25 15 3 7 40:25 33 2. Budkovce 26 13 4 9 57:37 30 3. Z. Široká 25 12 5 8 59:37 29 4. Kamenica 25 14 1 10 49:35 29 5. Belá 25 12 3 10 47:41 27 6. Stakčín 25 11 5 9 45:48 27 7. Paoín 26 11 5 10 38:44 27 8. Lubiša 26 10 6 10 44:47 26 9. Petrovce 24 9 7 8 34:37 25 10. Rokytov 25 11 3 11 45:39 25 11. Tarchovany 25 10 5 10 32:41 25 12. Trebišov B 25 12 1 12 59:41 25 13. Hankovce 25 6 1 18 23:48 14 14. Malčice 25 5 1 19 22:58 11 Košicei csoport: V. Ida — Tur­ňa 6:2, Plešivec — Haniska 2:1, Barca — VSŽ B 8:0, Dobšina — Revúca 1:0, V. Opatské — Družs­tevná 3:1. 1. Družstevná 26 15 4 7 56:23 34 2. VSŽ B 26 13 3 10 59:38 29 3. Čaňa 25 13 3 9 54:41 29 4. Revúca 26 11 5 9 34:33 27 5. Dobšina 26 10 7 9 37:40 27 6. Turňa 26 11 5 10 46:50 27 7. V. Ida 26 10 6 10 50:51 26 8. N. Myšia 25 10 5 10 50:50 25 9.-Haniska 26 11 3 12 61:53 25 10. Plešivec 26 9 7 10 49:45 25 11. Barca 26 10 4 12 40:45 24 12. Myslava 25 9 4 12 40:41 22 13. Jasov 25 9 3 12 40:56 21 14. V. Opatské 26.8 3 15 34:49 19 Közép-Szlovákia — D-csoport: Bzovík — V. Pstruša 2:0, Sklabina — Nenince 2:1, R. Sobota B — Tisovec 8:3. Vinica — Želovce 7:1, Zvolen jun. — Radzovce 7:0, Hajnáčka — Poltár 3:1, Šafári­kovo — Kokava 3:2, Detva jun. — Lovinobaňa 2:1. 1. Sklabina 30 17 4 9 75:45 38 2. Poltár 30 18 2 10 71:49 38 3. Tisovec 30 15 3 12 74:49 33 4. Zvolen jun. 30 11 11 8 54:36 33 5. Nenince 30 15 2 12 46:47 33 6. Radzovce 30 14 5 11 45:47 33 7. Detva jun. 30 12 8 10 67:44 32 8. Želovce 30 13 6 11 49:66 32 9. Hajnárka 30 12 7 11 52:53 31 10. Vinica 30 12 6 12 68:51 30 11. Lovinobaňa 30 14 2 14 65:52 30 12. R. Sobota B 30 12 6 12 64:60 30 13. V. Pstruša 30 12 5 13 49:56 29 14. Bzovík 30 12 4 14 46:63 28 15. Kokava 30 8 3 19 31:68 19 16. Šafárikovo 30 4 3 23 27:97 11 A férfiak 200 méteres gyor- úszását Rudan jugoszláv re­korddal nyerte, jó időt úszott 100 m háton Rolko, míg az osztrák Kriechbaum a 200 mé­teres mellúszásban igazolta ki­vételes képességeit. Később Rorko a 400 méteres vegyes­úszást is biztosan nyerte. A második napi győztesek — férfiak — 200 m hát: Ruden 1:58,6 — jugoszláv csúcs, 100 m hát: Rolko 1:00,7 200 m mell: Kreichbaum (osztrák) 2:30,0, 400 m vegyes: Roíko 4:42,1, 200 m pillangó: Schmidt (NDK) 2:09,1, 400 m gyors: Petrics (ju­goszláv) 4:06,0, 2. Machek 4:07,5 — csehszlovák csúcs. Nők — 100 m gyors: Hladká 1:00,0 — cseliszlovák felnőtt és ifj. csúcs. 200 m hát: Kostlá- nová, 2:28.0. 100 m pillangó: Slabá 1:07.3, 400 m gyors: He- merková 4:36,5. (k) SPORTHÍRADÓ © A világbajnokságért meg­rendezett motocross versenyen a 250 kem-esek kategóriájában mindkét futamot a szovjet Moj- szejev nyerte, így természetesen ő lett a verseny végső győztese is. ® A Steaua Bukarest nyerte az 1975/76-os román labdarúgó­bajnokságot, a Dynamo Buka­rest és a Marosvásárhelyi együttes előtt. Kiesett a Szat- már, valamint mindkét kolozs­vári csapat. • Befejeződtek a Balkán Já­tékok atlétikai versenyei. A fér­fiaknál Románia, a nőknél — nagy csata után — Bulgária lett az első. Nyerteseink Az Oj Szó olvasója tippel sorozat 22-es számú szelvényei között több telitalálatos akadt. Jutalmat a következők kapnak: I. díj, 300 korona: Tóth Pavel, Dom dôchodcov. 070 01 Košice TSA C. 2. II. díj, 200 korona: Csík József, Štúrovo, Hviezdo­slavovo 301. III. díj, 100 koro­na: Stefik József, 946 55 Príbeta 430. Vasárnap este a 100 méteres női gyorsúszásban Hladká kerek 1:00 perccel állított fel új fel­nőtt, illetve ifjúsági rekordot. A 100 méteres mellúszást a ma gyár Kiss Éva, a 200 méterhez hasonlóan, fölényesen nyerte. A 6. helyen végzett honfitársnője, Sóskúti Mária 1:21,1 perccel, magyar ifjúsági csúcsot úszott. Fölényesen győzött a 200 m vegyesben Kostlánová. a 400 méteres gyorsúszásban pedig Hemerková.

Next

/
Oldalképek
Tartalom