Új Szó, 1975. december (28. évfolyam, 283-308. szám)

1975-12-13 / 294. szám, szombat

Szombat 1975. XII. 13. A NAP kel — Nyugat-Szlovákla: 7.35, nyugszik: 15.55 — Közép-Szlovákla: 7.26, nyug­szik: 15.46 — Kelet-Szlovákia: 7.17, nyug­szik: 15.37 órakor A HOLD kel: 12.44, nyugszik: 1.59 órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük LUCA — LUCIA ae_- ü kedves olvasóinkat • 1730 bán született FRIVALDSZ- KY |ÁNOS természettudós, ásvány­tani kutató, a korszerű papírgyár­ira úttörője (+1784) 0 1865-ben született GANIVET GARCIA spa­nyol író, filozófus, A 98-as nemze­dék („generáción dél 98“) előfu­tára s részben már kiemelkedő képviselője ,+1898) # 1905-ben született MEZŰ IMRE, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő har­cosa tós vértr.núja (1958-ban az el­lenforradalmárok meggyilkolták) 0 1. 10 ben halt meg MANUEL GALVÁN dominikai író, jogtudós, a dominikai irodalom vezéralakja (szül.: 1834). IDŐIÄRAS Szlovákia déli részén erősen fel­hős Idő, néhol havazás lehetséges. Másutt reggel az alacsonyabban fekvő helyeken kődképződés, nap­pal változó idő várható. A legma­gasabb nappali hőmérséklet 0 és 3 fok között. Mérsékelt, délnyuga­ton élénk délkeleti szél. A Duna vízállása 1975. december 13 in: Bratislava: 195, árad Medvecľov: 130, apad Komárno: 145, apad Štúrovo: 150, apad RENDŐRSÉGI HÍREK — Egyelőre ki nem derített ok­ból az útmenti meredek partnak futott a senicai Csehszlovák Autó- közlekedési Vállalat tejszállító gépkocsijával keddtt hajnalban Kovalov községben Pavel J. 22 évbs gépkocsivezető. A teherautó felborult ós róla több 25 literes kanna egy éppen akkor arra hala­dó személyautóra zuuant, amelyet Jozef Š. 39 éves dojči lakos veze­tett. Jozef S. ijedtében elvesztette uralmát járműve te At és egy ház­nak rohant. Az ütközés következ­tében az autó kigyulladt. A bajba jutottak megsegítésére odasietők lélekjelenlétének köszönhető, hogy a személyautó utasait még sike­rült kimenteni az égő kocsiból. Egyéb sérüléseken kívül másod- és harmadfokú égési sebeket szen­vedtek. Mindnyájukat az ostravai kórházba szállították. A tejszállí­tó gépkocsi vezetőjét előzetes le- tartóztat_sba helyezték. — Tűz ütött ki a keddre vlrra- úó éjjel a Jelkai (galántai járás) Efsz garázsában. Több mezőgaz­dasági gép megrongálódott. A kár mintegy 120 000 korona. A tüzet wlószínűleg rövidzárlat okozta. — Halva találták ked'den Bratis­lavában Klariská utcai lakásában Márii* H. 104 éves helybeli lakost. Az idős asszony gázzal megmér­gezte magát, öngyilkossága oká­nak kiderítésére vizsgálatot Indí­tottak. — Figyelmetlenül haladt át az úttesten kedden délután Kovarcó­(topofčanyl járás) Ladislav N. J2 éves helybeli lakos. Egy arra hnladó traktor elütötte. Ladislav N. súlyos sérüléseibe a helyszínen belehalt. Levelezőink írják A VÁLLALT HATÁRIDŐ ELŐTT Határidő előtt két nappal, december 8-án teljesítették vál­lalásukat a lučeneci (losonci) Béke-bútorgyár dolgozói. Ex­port-tervüknek megfelelően in­dították útnak ugyanezen a na­pon a Szovjetunióba a 4500 ik hálószobabútort is. Az üzemben továbbra is szorgalmasan dol­goznak a CSKP XV. kongresz- szusa tiszteletére tett kötele­zettségvállalások teljesítésén, többek között azon, hogy ex­portra 180 szobabútort gyárta­nak terven felül. Kanizsa István SIKERES ÉVZÁRÓT TARTOTT a CSEMADOK ižai helyi szerveze­te. A 170 tagú helyi szervezet vállalt feladatait az 1975-ös év­ben százszázalékra teljesítette. A szervezet tagjai egész évben rendszeresen és jól dolgoztak. Havonta ülésezett a vezetőség, taggyűlést két alkalommal tar­tottak az év folyamán. Az év­záró taggyűlésen mintegy ötszá­zan vettek részt, akik megelé gedetten hallgatták a jó mun­káról szóló beszámolót, és nagy tetszéssel nézték meg a „Bú­zavirág“ táncegyüttes műsorát. Az alapító és jól dolgozó tagok közül tizenöten részesültek könyvajándékban. Nagy József, a CSEMADOK JB és Szalai Ist­ván, a CSEMADOK KB tagja nagy elismeréssel szóltak a szervezet munkájáról. A helyi szervezet vezetősége a proletár nemzetköziség szellemében vé­gezte és végzi munkáját. Bizo­nyítja ezt az a tény is, hogy a szervezetben a legnagyobb egyetértésben működnek a ma­gyar és szlovák anyanyelvű fiatalok. Közösen ápolják a szo­cialista kultúrát. A CSEMADOK izsai helyi szervezetének mun- Lájárói a járási állami és párt- s>/drvek vezetői is az elismerés hangján nyilatkoztak. Az évzá­rón a közelgő XV. pártkong­resszus tiszteletére a tagság újabb értékes kötelezettség vál­lalásokat tett. Kurucz Nándorné A Vietnami Demokratikus Köztársaság széntermelésé nek nagy részét Hanoitól észak keletre, a Qu- ang-Minh tarto­mányban feltik. A szenet főleg Délkelet Ázsia államaiba szál­lítják. A Vietna­mi Demokrati­kus Köztársa­ság évi antra cittermelése már most 3 mii lió tonna. Fel vételünkön a „Hatodik Kilo­méter“ külszíni bánya napi ter­melése 5600 ~ 6000 tonna. flFel vétel: CSTK—VTK) ■ Több mint 3,2 millió pár cipőt gyártanak a jövő év el­ső negyedében a gottwaldovl Svit Cipőgyár dolgozói. Az idei utolsó negyedévhez képesít a választék 117 mintával bővül. JOBB MINŐSÉGŰ TERMÉKEKET GYÁRTANAK Hazánk egyik legnagyobb mű- fonalgyártó üzeme, a humennéi Chemlon munkaközösségének nemcsak hogy sikerült teljesí­tenie az ötéves terv igényes feladatait, de a modern gépek példás kihasználásával, a mun­kafolyamatok korszerűsítésével jelentősen növelték a termelést és javították a termékek minő­ségét is. Amint erről Ján Záhradník, a Chemlon gazdasági igazgatója beszámolt, az utóbbi öt év alatt az itt gyártott műfonalak minő­sége arányát 87-ről 92 száza­lékra sikerült növelni, ami több mint 20 millió korona gazdasá­gi előnyt eredményezett. Ezen­kívül jelentős anyagmegtakarí­tást is elértek. Csupán az egyik fontos nyersanyagból, a kapro- laktámból több mint 380 tonná­val csökkentették a szükségle­tet. A XIV. pártkongresszus tisz­teletére vállalták, hogy az öt­éves tervidőszak bruttótermelé­si tervét 25 millió koronával túlszárnyalják. (ik) ■ Több mint 90 0U0 kará­csonyfát adnak az idei kará­csonyi piacra a Banská Byst­rica-i erdőgazdálkodási válla­lat dolgozói. A napokban fe­jezik be a fenyőfák kivágását. A közép-szlovákiai kerületen kívül Kelet-Szlovákiába és külföldre is küldenek kará­csonyfát. ■ Farkaskölyökre bukkant két és fél évvel ezelőtt a Dal­máciában levő Sirolca Kuia fa­lu erdésze és azt hazavitte. Az állat megszelídült, és je­lenleg a juhokait őrzi. A far­kast valószínűleg azért sike­rült megszelídíteni, mert az erdésztől csak búza ós kukori­cakását kapott eledelül. A farkas azonban nem tűri el az udvaron a baromfit, ezért az erdésznek meg kellett kötnie. A siker ellenére szakemberek állandóan figyelmeztetik az erdészt, hogy farkast eddig még senkinek sem sikerült véglegesen megszelídítenie. Film Bratislava SZERELMÜKBEN A HALÁLT VÁLASZTOTTÁK Különféle találgatásokra adott okot Ladislav F. 34 éves levicei (lévai) nős férfi és Marta K. 25 éves pukaneci ha­jadon öngyilkossága, amelyről a hír igen gyorsan elterjedt a lakosság körében. Ladislav F. ós Marta K. sze­relmi viszonya már huzamo­sabb idő óta tartott. A férfi eleinte nyíltan látogatta csa­ladja körében a leányt, amíg annak szülei a férfi feleségé­től nem értesültek, hogy La­dislav F. nős és két gyermek apja. Sajnos, ez már későn volt. A szerelmespár továbbra is találkozott ós viszonyuk még inkább eilmélyült. Hétfőn este egy félreeső le- vicei utcában puskalövések za­ja verte fel ia csendet. Az oda­siető környékbeliek már csak a holttesteket találták az út­testen. A halottak mellett fek­vő búcsúlevelekből kiderült, hogy közös elhatározással ön- gyilkosságot követtek el a fér­fi engedély nélkül tartott go­lyós puskájával. ■ A Szövetségi Pénzügymi­nisztérium a Cseh és a Szlo­vák Pénzügyminisztériummal kötött megállapodása alapján közli, hogy mindazok az adó­fizetők, akik 1976-ban a nyug­díjban részesülő személyek el­tartása címén adókedvezmény­re tartanak igényt, kötelesek legkésőbb 1976. március 31-ig a munkaadónak igazolást vin­ni a postáról, amely feltünteti az eltartott személyek 1976. január elseje utáni nyugdíjösz- szegét és összes más bevételét. Aki ennek nem tesz eleget, elveszíti jogosultságát az adó­kedvezményre, mégpedig 1976 kezdetétől visszamenőleg. Q Maja Pliszeckaja szovjet balettművésznő a milánói Sca- lában vendégszerepei a Car- men-szvittel, amelyet Bizet té­májára Rogyion Scsedrin szer­zett. ® HVIEZDA: Az őrvezető liét menyasszonya (szovjet) 15.30, 18, 20.30 # DUKLA: Visszatérünk (szovjet) 15.30, 19.30 # PRAHA: Dr. Evans hallgatása (szovjet) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 ® METROPOL: Kamo utolsó esete (szovjet) 15.30, 18, 20.30 # POHRANIČNÍK: A fe­nevad (szovjet) 15.45, 18.15, 20.45 # MIER: Világgá ment a fiú (szovjet) 17.30, 20, A szorongás pillanatai (magyar) 22 # NIVY: A csillag felfelé hull (cseh) 17.30, 20 ® MLADOSŤ: Orosz föld (szov­jet) 15.30, 18, 20.30 ® OBZOR: Vö­rös sátor (szovjet) 18 ® DIMIT­ROV: Az ördög eltxírje (cseh) 17.30, 20. Film Kosice # SLOVAN: A szorongás pillana­tai (magyar) # ÜSMEV: Olaszok hihetetlen kalandjai Leningrád­ban (szovjet) ® DRUŽBA: Oszlop- csarnokok zenéje (cseh) # TAT­RA: Fegyverbe, kurucok! (szlo­vák) ® PARTIZÁN: Oleszja (szov­jet) ® SZAKSZERVEZETI KLUB: (szombat): Pecos a nevem (argen­tin). Színház Bratislava ® NEMZETI SZÍNHÁZ (szombat): Fidelio (19), (vasárnap): Traviata (19) ® HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ (szombat): Lear király (19), (va­sárnap): Háború és béke (10.30, 19) # KIS SZÍNPAD (szombat): Két úr szolgája (19), (vasárnap): Ha az asszony kezében a gyeplő (19) <§ ÚJ SZÍNPAD (szombat): Ka­land az aratóünnepen (19), (vasár­nap): Szézám, tárul jl (10, 14)v Pónzeszsákok (19) ® 0) SZÍNPAD STÚDIÓJA (szombat): A 044-es üz­let (19). MATESZ (Szombat): # Gém. Horka (Gö- mörhorka): Leánynéző (19.30) 0 Veiké Kapušany (Nagykapos): Othello (19), (vasárnap): # Seňa (Szína): Igazolatlan ősz (19) ® Lučenec (Losonc): Othello 119.30). SZOMBAT Magyar adás (a 295,3 méteres hullámon): 7.00: Jó reggelt, zenés műsor. 10.00: Hírek, Időjárás, mű­sorismertetés, sajtószemle. 10.15: Nagy mesterek műveiből. 11.00: Művészetről — alkotókról. 11.20: Gazdaságpolitikánkról egymás közt. 12.00: Hírek. 12.10: Az ope­ra kedvelőinek. 13.00: Tükör. 13.20: Bartók és Kodály nyomában. 13.35: Népi muzsika. 14.00: Kontaktus. 15.00: Tíz perc irodalom. 15.10: Rövid zenés műsor. 15.20: Napi krónika. BRATISLAVA 8.00: Iránytű. 9.00: TV Híradó. 9.30: Arany kapu. 10.20: Tv-magazin. 11.05: A le nem igázott város, szovjet tv-sorozat (ism.). 12.50: Kilencen. 13.35: Spartakiád utáni aktivitás a mlkuláSi járásban. 13.55: Szondák. 14.25: Női kézilabda VB. 16.00: Katonák a spartakiádon. 17.00: Katonaprofllok. 17.10: Hírek. 71.15: Örökzöld dallamok. 18.00: Tíz fok az aranyhoz. 18.50: A közbiztonsági szervek naplójából. 19.00: TV Híradó. 19.30: Külpolitikai kommentár. 19.45: A nézők levelei fölött. 20.00: Nagy kínlódás, cseh film. 21.30: TV Híradó. 21.40: Dalok. 22.30: Sporteredmények. 22.35: Edison, amerikai életrajz­film. II. mfisor 12.55: Spartak Trnava—Slovan Bra­tislava labdarúgó kupamér­kőzés. 17.45: Hírek. 17.50: Borongós ősz. Jugoszláv filmsorozat. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.30: Élet a természetben. 20.00: Mindenki zenéje. 21.20: Hírek. 21.30: Játék az életért, lengyel lé­lektani film. 22.10: Hírek. BUDAPEST 9.50: Tévétorna (ism.). 9.55: Színházi album (ism.). 11.05: Látókör (lsm.). 11.50: Az állatvilág titkai. Ameri­kai filmsorozat. XI. rész: A kicsinyek gondozása (ism-L 12.25: A tenger titkai. Francia filmsorozat. II. rész: A laza­cok tragédiája (ism.). 13.30: Rendezte Pauló Lajos: Míh tyás király Debrecenben (is­métlés). 15.00: Hírek. 15.05: Női Kézilabda VB. Döntő. 16.15: A nyelv világa. 16.55: Családi kör* 17.45: Tanácskozik a szakszerve­zetek XXIII. kongresszusa. 18.30: Mező Imre. Portréfilm (is­métlés). 19.15: Cicavízió. 19.30: TV Híradó. 20.00: Szombat este ... 22.05: TV Híradó 2. 22.15: Szovjet nemzetiségi filmmű­vészet. Háromszög. Magyarul beszélő örmény film. vasárnap Magyar adás (a 295,3 méteres hullámon): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 7.10: Népszerűi vonószenekarok műsorából. 7.55: Hírek. 8.00: Barangolás Zeneor­szágban. 8.30: Mese. 8.45: Ismert melódiák. 9.00: Rádióegyetem. 9.15: Operettről operettre. 10.00: Látó­határ — irodalmi műsor. 10.20: Hangszerszólók. 11.00: Társadal­munk időszerű kérdései. 11.10: Tánczene. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. Kb. 12.30: Bálint bátyó be­szól. 12.05: Hírek. 13.00: Szívesen hallgattuk. 14.00: Zenés köszöntő. BRATISLAVA 8.30: TV Híradó. 9.00: Kicsinyek műsora. 9.40: A Puskin Képzőművészeti Múzeum. Szovjet dokumen­tumfilm. 10.00: Országos sportgimnasztikat bajnokság. A szünetben kb. 11.20: A Športka húzása. 12.00: Mezőgazdasági magazin. 12.25: Trák lakodalom. A Bolgár Tv műsorából. 13.00: Heti tv-híradó. 13.25: Előttünk a 20()0. óv. 14.45: Egy hét a képernyőn. 15.05: Negyvennégyen, szlovák filmdráma. 16.50: Hírek. 16.55: Svédország—Csehszlovákia jégkorong-mérkőzés. Az I. szünetben: Esti mese. 19.15: TV Híradó. 19.40: Sporteredmények. 20.00: Vidékre települők, tv-vígjá- ték-sorozat. 20.55: Televízióval országjáráson. 21.20: Hírek, a holnapi sajtóból. 21.30: Kuba 75. Dokumentumműsor. U. műsor 15.40: Hírek. 15.45: Iskra Svit—Sparta Praha férfi kosárlabda-mérkőzés. 16.50: Városunk: Prešov. Dokumen* tumfilm. 17.10: Lucia és a csodák, modern filmmesq. 18.25: Konkoly. Zenés vidám mű" sor mezőgazdáinknak. 19.15: TV Híradó. 19.40: Publicisztikai film Stropkov ról. 20.10: Apa ós lánya, francia film, 21.30: Népzene. 22.00. Hírek. BUDAPEST 9.40: Foxi Maxi kalandjai. Ameri* kai rajzfilmsorozat. 10.00: Ki játszik ilyet? 10.20: Moszkva — gyermekeknek. 10.30: Az állatvilág titkai. Befeje­ző rész: Meg lehet-e váltom tatni az emberi természetet? (ism.). 10.50: Flúgos futam. Amerikát filmsorozat. Az arkanzast nagy hinta. 11.10: Leonard Bernstein a muzsi­káról. 14.20: Kérem a következőt! Ma* gyár rajzfilmsorozat. Nem minden (ism.). 14.35: Mändli majd megoldja, NSZK—svájci tóvéfilm-soro- zat. (lsm.). 15.00: Balthazár professzor. Ju* goszláv rajzfilmsorozat. 2, rósz: Szeles történet. 15.10: Kubai rövidfilmek. 15.50: Delta, tudományos híradó. 16.15: Műsorainkat ajánljuk. 18.40: Vallomások a XX. század­ról. Komját Irén. PortrófiliA (ism.). 17.30: A Tokaj Expressz nemzetkö­zi párbajtőr verseny döntő­je. 18.40: Esti mese. 19.00: A HÉT. 20.00: Hírek. 20.05: Vlvát, Benyovszkyl Tévéfilm* sorozat. 9. rész: A vésztőre vényszék. 21.00: Sporthírek. 21.10: Farkas Ferenc: A bűvös szekrény. Az opera tévóvál- tozata. 22.15: Hírek. Index: 48 011 Kiadja Szlovákia Koirmunista Pártja Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Or. Raliay Zoltán, CSc. Helyettes tőszerkesztő: Szarka István Vez•• tő titkár: Gál László. Szerkesztőség: 893 38 Bratislava, Gorkého 10. Telefon: 169, 312-52, főszerkesztő: 532 20, titkárság. 550 18. sportrovat: 505 29. gazdaság' ügyek: 506-39. Táv Író: 092308. Pravda — Kiadóvállalat Bratislava, Volgogradská 8. Nyomja a Pravdo, az SZ LKP nyomdavállalato — Pravda Nyomdaüzeme, Bratislava, Štúrovo 4. Hirdetőiroda: Va- janského nábrežie 13/A/ll., telelőn: 551-83, 544-51. Az Oj Szó előfizetési dija havonta — a vasárnapi számmal együtt — 14,70 korona. A Vasárnapi Oj Szó külön előfizetése ne­gyedévenként 13 korona. Terjeszti c Postai Hlrlapszoigálat. Előfizetéseket elfogad minden postai kézbesítő. Külföldi megrendolésok PNS — Ostrednó expedícia a dovoz tlače, GotV- waidovo námestí* 46/VII. __

Next

/
Oldalképek
Tartalom