Új Szó, 1973. december (26. évfolyam, 286-310. szám)

1973-12-22 / 304. szám, szombat

CSEHSZLOVÁK—OSZTRÁK HATÁREGYEZMfNYEK (ČSTK) — Bohuslav Chfiou- pek csehszlovák külügyminisz­ter és dr. Georg Schlumberger, az Osztrák Köztársaság cseh­szlovákiai rendkívüli nagyköve­te, meghatalmazott miniszter, 1973. december 2l-én Prágában a Csehszlovák Szocialista Köz­társaság és az Osztrák Köztár­saság között szerződést írtak alá a közös államhatáron elő­forduló eseménvBk kivizsgálá­sáról. A szerződés, amelyet 1973. május 18-án parafáitok, előirányozza egy vizsgáló bi­zottság megalakítását, amely a csehszlovák—osztrák államha­táron előforduló különleges esetekkel foglalkozik majd. 1973. december 21-én dr. Karéi Komárek, Csehszlovákia auszt­riai rendkívüli nagykövete meg­hatalmazott miniszter és dr. Ru­dolf Kirchsläger, az Osztrák Köztársaság külügyminisztere, Bécsben is aláírt egy a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között megkötött szerződést a közös államhatárról. Ez a szerződés, amelyet 1972. június 23-án pn- rafáltak Prágában, a csehszlo­vák—osztrák államhatár felmé­résére ós kijelölésére vonatko­zik, s további határozatokat tar­talmaz a közös határ új kijelö­léséről a Morva folyó már be­fejezett szabályozásának alap­ján. Mindkét szerződést még rati­fikálni kell. Húsz százalékkal több Aláírták az 1974. évi csehszlovák — magyar árucsere­forgalmi jegyzőkönyvet (ČSTK) — Befejeződtek teg­nap Prágában az 1974. évre szó­ló árucsere-forgalomról folyta­tott csehszlovák—magyar tár­gyalások. Az aláirt jegyzőkönyv meg­teremti a feltételeket az áru­csere további dinamikus fejlő­déséhez. Az idei évhez képest az árucsere-forgalom terjedelme több mint 20 százalékkal növe­kedik. Ezzel az 1974. évre szó­ló jegyzőkönyvben meghatáro­zott árucsere terjedelme túllé­pi a hosszú lejáratú megállapo­dásban az 1975-re előirányzott értéket. A csehszlovák kiviteli cikkek közé tartoznak elsősorban: koksz, kokszolható szén, hen­gerelt áru, fa, vegyszerek; a magyar kivitelben bauxit, tim­föld, alumínium-félkészítmé- nyek, hús, gabona, baromfi stb. Döntő befolyással van a cseh­szlovák—magyar árucsere-for­galomra a gépipar terén gyor­san fejlődő együttműködés. A jövő évben is tovább folynak a mindkét fél számára fontos komplett beruházási egységek szállításai és az építőipari mun­kák. A jövő évben növekszik a fogyasztási cikkek cseréje is. Az 1974. évi árucsere-forgal mi jegyzőkönyvet csehszlovák részről dr. Emil Mišovský k ti 1 kereskedelmi miniszter-helyet- tas, magyar részről Tordai Jenő, külkereskedelmi miniszterhe­lyettes írta alá. Pénteken a budapesti Kultu ralis Kapcsolatok Intézetében aláírták a csehszlovák—magyar kulturális és oktatási munka- bizottság 13. ülésének jegyző­könyvét, valamint a két ország 1974—75-re szóló kulturális, ok­tatási és tudományos együtt­működési munkatervét. Ján Janovtc, a .szlovák mezőgaz­dasági és élelmezésügyi miniszter tegnap fogadták Štefánia Strme- üová vezérigazgatót, aki a bra­tislavai Kozmetika vállalat 1973. évre szóló állami terve gazdasá­gi feladatainak teljesítéséről tá­jékoztatta az elvtársakat. ★ František Mišeje mérnök, szlovák pénzügyminiszter jelenlé­tében tegnap Prievidzában sor ke­rült a legfelsőbb képviselő-testü­letekbe megválasztott járási kép­viselőknek és a járás politikai és közéleti vezetőinek tanácskozásá­ra. A tanácskozás célja a képvi­selők ez évi munkájának értéke­lése és a legfontosabb jövő évi feladatok meghatározása volt. ★ Ján Strelec professzor, a Mun kaérdemrend tulajdonosa, zene pedagógus, karigazgató s a szlo­vákiai zenei élet szervezője de cember 23-án, vasárnap tölti be 80. életévét. ★ Tegnap Bratislavában lelep­lezték Štefan Marko Daxnernak, a szlovák kulturális és közélet éb­resztőjének szobrát a róla elne­vezett téren. Állami kitüntetés (ČSTK) — A köztársasági el­nök a Győzelmes Február Ér­demrendet adományozta Jaros lav Nősek jihlnvai érdemes pártfunkcionáriusnak 70. szüle­tésnapja alkalmából. A magas fokú állami kitüntetést tegnap nyújtotta át Brnóban Nősek elvtársnak Karéi Neubert, a CSKP dél-morvaországi kerületi bizottságának vezető titkára. Nősek elvtárs több éven ke resztül töltött be párt- és köz­életi tisztségeket. Még a bur­zsoá köztársaság idején bekap­csolódott a pártmunkába, 1940- ig fejtett ki érdemes tevékeny­séget, amíg a Ges'apo be nem l>örtönözto. Jelenleg a CSKP járási bizottsága elnökségének tagja, a Nemzeti Front járási bizottságának elnöke, az Anti­fasiszta Harcosok Cseh Szövet­sége járási bizottságának e'nö- ke. a kerületi nemzeti bizoťság képviselője. Orszáps értekezlet (ČSTK) — A CSKP KB 8. osz­tálya a CSKP KB titkárságának határozata alapján országos ér­tekezletre hívta össze tegnap a reszortok, a felsőbb gazda­sági egységek és a tervintéze­tek felelős gazdasági dolgozóit. A konferencián kiértékelték az építkezési beruházások te­rén uralkodó ez évi helyzetet, és megvitatták az 1974. évi be­ruházási politika fő feladatai­nak biztosítását a novemberi KB-ülésen hozott határozatok alapján. Gazria^gi feladatokról (CSTK) — üalibor Iíanesnak, a CSKP KB Elnökségi tagjának, a Szövetségi Gyűlés alelnöké­nek, a Nemzetek Kamarája el­nökének részvételével tegnap rendkívüli, bővített plenáris ülést tartott az SZLKP levicei (lévai) járási bizottsága. A résztvevők a CSKP KB, az SZLKP KB és az SZLKP nyu­gat-szlovákiai kerületi bizottsá­ga plenáris üléseinek határoza­taiból eredő gazdasági kérdé­sekkel és feladatokkal foglal­koztak. A járás ipari termelé­se az 5. ötéves tervidőszak há­rom éve alatt 51,3 százalékkal, a mezőgazdasági termelés csu­pán az idén 15 százalékkal, az átlagos jövedelmek 10,8 száza­lékkal emelkedtek. Míg 1970 ben minden 33 polgárra jutott egy-egy gépkocsi, ma már min­den 18 lakosra számíthatunk egy gépkocsit. A vitában értékes javaslatok és indítványok hangzottak el, amelyeket a jóváhagyott hatá­rozatban rögzítettek. k megalakulástól a nemzetközi kapcsolatokig (Folytatás oz 1. oldalról) dasági üzemben alkalmazzák a mesterséges öntözést, mert be­látják fontosságát, szükségessé­gét a nagyobb terméshozamok elérése érdekében. A bővülő öntözőrendszer üze­meltetéséhez új munkaerők fel­vételére volt szükség, s így fo­lyamatosan gyarapodott az üzem dolgozóinak létszáma. De az öntözési idény végén gon­dot okozott a további folyama tos munkák biztosítása a dol­gozók részére. Ezt a problémát körültekintő gazdasági • felmé­rés után melléküzemág létre hozásával oldották meg. ahol könnyű épületszerkezeti eleme­ket gyártottak gyümölcstárolók, baromfi- és sertéstelepek építé­séhez. A szakemberek felismer­ték az acélkonstrukciókra sze telt szendvicspanelek alkalma­zásának előnyeit a hagyomá nyos téglaépületekkel szemben, ezért a legtöbb mezőgazdasági üzemben már ezt az építési el­járást alkalmazzák. Többek kö­zött így épült fel a Trhové Mýto-i (vásárúti) 160 vagonos almatároló és a Topofníkyi (Nyárasdi) Efsz baromfitelepe. 1971 januárja jelentős változást hozott az üzem életében, ami­kor Budapesten aláírták azt az államközi egyezményt, mely szerint az Agárdi Állami Gaz­daság és a Zlaté Klasy-i Szako sított Meliorációs Szövetkezet kooperációban fogja gyártani a sertésfarmok építéséhez szüksé ges elemeket. A szerződés 1 millió 380 900 rubel értékű épü­letelem és kiegészítő tartozé­kok gyártását írta elő az 1971- es évre. Ez a közös vállalkozás szép példája a KGST-tagállamok in­tegrációs törekvéseinek. A koo­perációs szerződés hatalmas lendületet adott az üzem mun­kájának, új munkaerők felvéte­le, szerelőcsarnokok építése és új gépek üzembehelyezése vált szükségessé. 1972 szeptemberé­ben Belová Vesen (Vitényiben) megkezdték az 5800 férőhelyes sertéshizlalda építését, amelyen 9 231 000 korona értékű munkát végeztek. Az építkezésen részt­vevő társüzemek összehangolt munkája révén sikerült a 30 hó­napra tervezett építkezést 14 hónap alatt befejezni, s ezzel mintegy 150 vagon hústöbblet- liez juttatni a fogyasztókat. A csehszlovák—magyar koo­perációban épült ós bevált ser­téstelepek jó híre belföldön és külföldön egyaránt elterjedt, ezért külföldi megrendelések is érkeztek Lengyelországból, Bulgáriából, valamint a Szovjet­unióból. I-Iazankban a Zlatná na Ostrove-i (Csallóközaranyosi) Efsz-ben építenek egy újabb sertéshizlaldát. Emellett más jellegű munkákat is szívesen vállalnak, többek közölt kerté­szeti fóliaházakat és hétvégi nyaralókat is készítenek. Az tizem gazdasági eredmé­nyei jók és állandóan növe­kednek. 1970-ben a kis üzemben csupán 4 millió korona értékű volt az évi terv, jelenleg 200 dolgozóval évi 34,5 millió ko­ronás termelést teljesítenek, s terveik szerint 3 975-ben 50 mil­lióra növekszik a termelés érté­ke. Ezt újabb feladatok vállalá­sával, a gyártási technológia fejlesztésével és a termelékeny­ség növelésével akarják elérni. A termelési feladatok teljesíté­se mellett a dolgozók szociális és kulturális igényeinek kielégí­téséről sem feledkeznek meg. Többen jártak már a Szovjet­unióban, külföldi és belföldi üdüléseken vettek részt. A jobb életkörülmények kialakításához nemsokára az új üzemi konyha megnyitása is hozzájárul. November elseje egyébként egy újabb fontos mérföldkő volt az üzem történetében. A Szako­sított Meliorációs Szövetkezet ugyanis nevet változtatott, ezen­túl AGROPROGRES név alatt öregbíti a „régi jó üzem" hír­nevét. MÉRI ISTVÁN MEGNYÍLT A GENFI BÉKEKONFERENCIA (Folytatás uz 1. oldalról) A közel-keleti békekonferen­cia délelőtti megnyitó ülése másfél óra hosszat tartott. Az 'értekezlet megnyitása előtt Andrej Gromiko szovjet külügyminiszter háromszor ta­lálkozott egyiptomi kollégájá­val, Iszinail Fahmival. Ezenkí­vül megbeszélést folytatott Henry Kissinger amerikai kül­ügyminiszterrel, valamint Kurt Waldheim ENSZ-főtltkárral. A megbeszélések során nyomaté­kosan hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió érdekelt a közel- keleti probléma olyan megoldá­sában, amely szigorúan tiszte­letben tartja uz izraeli agresz- sz'ó áH^zatőul esett népek jo- rn;t. A GENFI ÉRTEKEZLET SAJTÓVISSZHANGJA Moszkva — Már a genfi ér­tekezlet összehívásának ténye is nagy nemzetközi jelentőségű esemény, amely a közel keleti igazságos rendezésért fellépő erők sikeréről tanúskodik — ír­ják a moszkvai Pravda nénteki Számában Tornász Kolesznyi- csenko és Igor Melnu'kov, a lap genfi tudósí'ói. A genfi közel keleti konfe­rencia megnyitásának előesté­jén a sajtó, a rádió és a tele­vízió nagy figyelemmel kísérte a Genfbe egyiííás után érkező részvevők nyilatkozatait A saj­tóban jelentős visszhangot kel­tett Andrej Gromiko szovjet külügyminiszternek a reüülőté- ren elhangzott nyilatkozata. Különös nyomatékkai emel­ték ki a lapok a szovjet kül­ügyminiszternek azt a kijelen­tését, hogy a Szovjetunió min­den lehetőt megtesz a közel- keleti békekonferencia sikere érdekében, hozzá kíván ;árulni az ének ez let előtt álló felada­tok Vnnstruk ív megoldásához íriák a moszkvai Pravda genfi tudósító* Tokió — Több japán lan ve­zércikkben fejezi ki remén vét, hogy a Genfben megnyíló kö­zel-kel éti békekonferencia tar­tós és igazságos békét eredmé­nyez a sok vihart látott tér­ségben. A lapok hangsúlyozzák, különös fontosságot kölcsön >z az értekezletnek, h >gv népv há­ború után az arab és 7 izra­eli fél első ízben ül a tárpva- lóasztalhoz, hogy megvitassa a béke és a békés együttélés le­hetőségeit. R e n d k í v ii! i rends zabái y o k MadrWbun Az ETA beismerte a merényletet Madrid — A Luis Carrero Blan­cu spanyol miniszterelnök ellen csütörtökön elkövetett merényle­tet követően különleges biztonsági rendszabályuk iiriigyén a spanyol rendőrség Madridban számos le­tartóztatást foganatosított. A le­tartóztatottak között külföldiek is vannak. A hírügynökségek egybe­hangzó jelentései szerint a spa­nyol miniszterelnök elleni me­rénylet után nyomban fegyveres rendőri alakulatok foglaltak el állásokat a minisztériumok és te­lefonközpontok előtt. Katonai he­likopterek ellenőrzik a levegőből a fővárost, elsősorban a munkás­negyedeket. Madrid és Barcelona térségében készenléti állapotba helyezték a katonai alakulatokat. A spanyol tájékoztatásügyi mi­nisztérium jelentése szerint az ed­dig ismeretlen merénylők alagu­tat ástak az útvonal alá, amelyen Carrero Blanco miniszterelnök ál­talában közlekedett és robbanó­töltetet helyeztek el az útburko­lat alá. Bordeaux — Az ETA baszk sze­paratista szervezet, amely a ,,Baszk Haza és Szabadság“ nevet viseli, nyilatkozatot juttatott el a dél-franciaországi Bayonne-ba, amelyben magára vállalja a fele­lősséget a spanyol miniszterelnök ellen elkövetett merényletért. A szervezet nyilatkozatában leszöge­zi, hogy a spanyol állam határai között elterülő baszk földön és egyéb területeken folyó ellenzéki küzdelmek egész ideje alatt a megtorlás fasiszta jellege nyilvá­nult meg, annak jellegzetes kísé­rő jelenségeivel, a bebörtönzések­kel, kínzásokkal, szabadságharco­sok meggyilkolásával. A spanyol nagyburzsoázia fasiszta erői rövid idő alatt kilenc baszk ellenállót gyilkoltak meg és sok inás harcas munkásnak és hazafinak kellett életével fizetnie pusztán azért, inert alapvető jogaikért szálltak síkra. CSÖKKENTJÜK A TERMELÉSI KÖLTSÉGEKET Tanácskozott a Népi Ellenőrző Bizottság (ČSTK) — Dr. J osej Machač- ka miniszternek, a Népi Ellen­őrző Bizottság elnökének veze­tésével Prágában tegnap tartot­ta sorrendben 30. ülését a CSSZSZK Népi Ellenőrző Bi­zottsága. Az ülésen néhány fon­tos anyag megvitatására került sor. Ilyen volt elsősorban a nagy­kereskedelmi árak komplex át­építése néhány fontos feladata biztosításának ellenőrzéséről szóló jelentés. Az ellenőrzés főleg a termelési költségek csökkentése feltételeinek a ki­alakítására összpontosult, ame­lyek döntő módon hozzájárul­nak a nagykereskedelmi árak átépítéséhez. A tanácskozás további napi­rendi pontján a népgazdaság­nak főleg a téli hónapokban való folyamatos gázellátása biz­tosításáról szóló jelentés szere­pelt. A CSSZSZK Népi Ellenőrző Bizottsága az említetteken kívül megvitatta még az 5. ötéves terv feladatai biztosítása ellen­őrzésének eredményeiről szóló jelentést, a megmunkálógépek gyártását, kivitelét és behozata­lát illetően. KERÜLETI NEMZETI BIZOTTSÁGOK ÜLÉSE Bratislavában tegnap plená­ris ülést tartott a Nyugat-szlo­vákiai Kerületi Nemzeti Bizott­ság. Az ülés megvitatta a helyi gazdálkodás feladatainak a tel­jesítését, külön szem előtt tart­va a lakosságnak nyújtott szol­gáltatások fejlődését. Az ülésen részt vett jozej Gajdošik, az SZSZK kormánya nak alelnöke és Eduard Decker, az SZSZK kereskedelmi minisz­terének a helyettese. Jozef Gajdošik elvtárs felszó­lalásában részletesen rámuta­tott főleg azon szolgáltatások fejlesztésének a szükségszerű­ségére, amelyek a dolgozó nő­ket tehermentesítik. Elmondot­ta, hogy fokozni kell a gépko­csijavító szolgáltatások minősé­gét, meg kell gyorsítani a szol- galtatások korszerűsítését. (CSTK) Tegnap tartotta meg Košicén 11. plenáris illését a Kelet-szlo­vákiai Kerületi Nemzeti Bizott­ság, melyen részt vett Fábry István elvtárs, a Szlovák Nem­zeti Tanács alelnöke is. Jelen voltak a járási nemzeti bizottsá­gok elnökei, valamint a jelen­tősebb ipari vállalatok vezetői. A plenáris ülés Ján Fecanin elvtárs beszámolója alapján a kerületben nyújtott szolgálta­tások színvonala további fejlesz­tésének kérdéseivel, valamint Jozef Kubašovský elvtársnak, a knb alelnökének előterjesztése alapján a kerület 1974 re szóló fejlesztési és költségvetési terv­javaslatairól tárgyalt, /— k) Végrehajtották a halálos ítéletet f ČSTK) — A Felsőbb Katonai Bíróság Táborban 1973. szep­tember 13-án háromszoros gyil­kosság, kétszeres rablótámadás és egyéb bűncselekmények bűn­tette miatt halálra ítélte Anto­nín Daneket. A halálos ítéletet a CSSZSZK Legfelsőbb Bírósá­ga 1973. október 26-1 határoza­tával jóváhagyta. A köztársaság elnöke elutasította a kegyeimi kérvényt. Ezért 1973. december 21-én Antonín Dánokon végrehajtották a halálos ítéletet. űj szó 1973. XU. 22. 2 Röviden ★ A bratislavai Szakszervezeti Tanács 11. plenáris ülésének teg­napi napirendjén a dolgozók kez­deményezésének fejlesztése, a ter­melés irányításában való részvé­tele, az 1974. és 1975. évi nép­gazdaságfejlesztési terv, valamint a jövfl évi terv feladatai szere­peltek. ★ Prágában megtartották a CSSZBSZ kerületi bizottságai és a prágai városi bizottság vezető ttlkárainak értekezletét, amelyen értékelték az Idei csehszlovák- szovjet barátság hónapja lefolyá­sát, és megtárgyalták a CSSZBSZ- szervezetek évzáró taggyűléseinek és a CSSZBSZ konferenciájának előkészületeit. ★ Gróf Jean des Enffans d’Aver- nos, a Belga Királyság új rendkí­vüli és meghatalmazott nagykö­vete csütörtökön Csehszlovákiába érkezett. A nagykövetet dr. Zde­nék Cernik, a Szövetségi Külügy­minisztérium diplomáciai proto­kollfőnöke fogadta. ★ ]án janik, az SZLKP KB El­nökségének tagja, a KB titkára és

Next

/
Oldalképek
Tartalom