Új Szó, 1973. október (26. évfolyam, 233-259. szám)

1973-10-01 / 233. szám, hétfő

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA 1973. október 1. HÉTFŐ BRATISLAVA O XXVI. ÉVFOLYAM 233. szám Ára 50 fillér Gustáv Husák elvtárs Bratislavába látogatott G. Husák elvtárs és kísérete a Karlová Ves-i iskolában. (Felvétel: I. Dubovský — ČSTK) Gustáv Husák, a CSKP KB fő­titkára, tegnap látogatást tett az SZLKP Bratislavai Városi Bizottságán. Látogatásának cél­ja az volt, hogy megismerked­jék a CSKP XIV. kongresszusán kitűzött feladatok eddigi telje­sesével, az SZSZK fővárosá­nak, Bratislavának, fejlesztésé­vel és további távlataival. Jó­iét Lenártnak, a CSKP KB el­nökségi tagjának, az SZLKP KB első titkárának és Peter Colot- kának, az SZSZK kormánya el­nökének jelenlétében Husák elvtárs találkozott az SZLKP városi bizottságának titkárai­val, az SZLKP városkörzeti bi­zottságainak vezető titkáraival, a Bratislavai Városi Nemzeti Bizottság vezető funkcionáriu­saival és a Bratislava fejlesz­tésében részt vevő legfontosabb szervezetek igazgatóival. 4Sejza Šlapka, az SZLKP KB Elnökségének tagja, az SZLKP Bratislavai Városi Bizottságá­nak vezető titkára arról tájé­koztatta pártunk legfelsőbb képviselőjét hogy a párt-, az állami és a gazdasági szervek Pmiként járnak el a beruházás- fejlesztés Igényes feladatainak megvalósításakor. Husák elvtárs Gejza Šlapka elvtárs beszámolója után meg­tekintette a Bratislava jelenle­gi és jövendő építkezéseit szem­léltető térképeket és makette­ket. Részletes magyarázatot kért a város fejlesztésének egyes szakaszairól, ami majd lényegesen hozzájárul a lakos­ság létfeltételeinek a megjaví­tásához. Husák, Lenárt és Colotka elv­társ Gejza Klapkának, az SZLKP városi bizottsága vezető titká­rának és más funkcionáriusok­nak a kíséretében Petržalkán megtekintette az új panelgyá­rat, amelyet egy hónappal ez­előtt helyeztek próbaüzembe. A becses vendégek ezt köve­tően megtekintették a Bratisla- Va-Petržalka új városrész ha­talmas építkezését, ahol az el­ső munkálatokat ez év áprilisá­ban kezdték meg és 1987-ben fejezik be. Évente körülbelül 4000 lakást építenek itt. Husák elvtárs bratislavai lá­togatásának keretében megte­kintette még a Karlova Ves-i és a dúbravkai lakónegyede­ket, iskolákat, ezenkívül ellá­togatott a Mlynská Dolinában í Malomvölgyben) épülő főisko­lai otthon építkezésére, amely­ben befejezése után 9500 főis­kolai hallgató kap elszálláso­lást. Husák elvtárs és kísérete az­után megszemlélte a Malacky— Bratislava közti D-2 első szlo­vák műút szakaszát, ahol már á befejező munkálatokat vég- tik, tehát határidőben — a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 56. évfordulójának tiszteletére — át Is adják ezt az útszakaszt. A malomvölgyi tv-központban a kedves vendé­geket a Csehszlovák Televízió vezető dolgozói üdvözölték, élü­kön Miloš Markóval, a Cseh­szlovák Televízió központi igaz­gatójának a helyettesével, a Szlovák Televízió igazgatójá­val. jelen volt ugyancsak Jan ZeJenka. a Csehszlovák Televí­zió központi igazgatója. (ČSTK) Új üzem épül Veľký Krtíšbe (Nagykürtösre) érkezett szombaton az SZLKP KB és az SZSZK kormányának a küldöttsége, élén Viliam Bal- govic elvtárssal, az SZLKP Köz- ponti Ellenőrző és Revíziós Bi­zottságának elnökével, hogy lerakja a LIAZ új üzem alapkö­vét. Az ünnepi esemény vendé­gei voltak: Alojz Kusalik, az SZSZK iparügyi minisztere, Vladimír Pirošík, az SZLKP Kö­zép-szlovákiai Kerületi Bizottsá­gának vezető titkára és más vezető személyiségek. Viktor Koreckýnek, a LIAZ nemzeti vállalat igazgatójának bevezető beszéde után Viliam Šalgovič elvtárs, a párt- és kor­mányküldöttség vezetője emel­kedett szólásra. Az ünnepélyes alapkőletétel után a vendégek részt vettek a Veľký Krtíš-i szüreti ünnep­ségen és a borászati és gyü­mölcstermesztési kiállítás meg­nyitásán. A vasárnap megtartott ünne­pi gyűlésen Viliam Šalgovič elvtárs beszédet mondott, amelyben megköszönte a szö­vetkezeti dolgozóknak az ara­tásban ós a szőlőtermesztés fej­lesztésében elért eredményeit. Az ünnepség résztvevői ezt kö­vetően üdvözlő levelet küldtek a CSKP és az SZLKP Központi Bizottságának, majd határoza­tot fogadtak el, amelyben tilta­koznak a chilei katonai junta terrorja ellen. (ČSTK) SZABADSAGOT Luis Corvalan elvtársnak! A CSKP KB ELNÖKSÉGÉNEK NYILATKOZATA A chilei terrorról szóló megrázó hírek után, amelyet a ka­tonai junta a Népi Egység kormányának törvényellenes és erőszakos megdöntése és Salvador Allende elnök meggyilkolá­sa után kifejtett, a csehszlovák kommunisták és Csehszlovákia valamennyi dolgozója mély felháborodással vette tudomásul a hírt Luis Corvalan elvtársnak, a Chilei Kommunista Párt főtit­kárának, szenátornak letartóztatásáról. A chilei ellenforradalom eddigi brutalitása és terrorja bizo­nyítja, hogy a chilei nép e nagy fiának élete veszélyben fo­rog. A CSSZSZK kommunistái és valamennyi dolgozója csatlako­zik az egész világ haladó közvéleményének felháborodásához és erélyesen tiltakozik a fasiszta önkény új megnyilatkozása ellen. Határozottan követeli Luis Corvalan elvtárs szabadlábra helyezését. A CSKP KB Elnöksége felszólítja Csehszlovákia valamennyi dolgozóját, hogy határozottan kapcsolódjon be a chilei de­mokraták védelmezésére a haladó és demokratikus erők által indított világmozgalomba. Szabadságot Luis Corvalan elvtársnak, a chilei munkásosz­tály vezérének, a haladásért, a békéért és a szocializmusért vívott küzdelem harcosának! Le kell fogni a gyilkosok kezét A Szakszervezeti Világszövet­ség az alábbi nyilatkozatot tet­te közzé Luis Corvalannak, a Chilei Kommunista Párt főtit­kárának letartóztatásával kap­csolatban: „Luis Corvalant, a Chilei Kom­munista Párt főtitkárát letartóz­tatta a chilei fasiszta junta, és katonai bíróság elé akarja állí­tani. Életveszélyben van a Né­pi Egység egyik fő vezetője, akit a chilei nép szenátorrá vá­lasztott. A junta, amely meg­gyilkolta Allende elnököt, meg­fosztotta életüktől a demokra­ták és hazafiak ezreit, további bűntényre készül. Az idő sür­get! Le kell fogni a gyilkosok kezét, akik ki akarják végezni Luis Corvalant, és további de­mokraták életére törnek. A Szakszervezeti Világszövet­ség felhívást intéz minden dol­gozóhoz és valamennyi demok­ratikus erőhöz, hogy a legeré­lyesebben cselekedjenek és akadályozzák meg a további öl­döklést, hogy fékezzék meg a reakció és a terror erőit, ame­lyek eltiporták az emberiség és az Igazság minden normáját. Védjék meg Luis Corvalan életét, adják vissza szabadsá­gát! Védjék meg valamennyi chi­lei demokrata életét, adják vissza szabadságukat! Chile népének szabadságban kell élnie!“ Mentsétek meg Luis Corvaian életét A Nemzetközi Diákszövetség titkársága is nyilatkozatot és felhívást adott ki a Chilei Kommunista Párt főtitkárának letartóztatásával kapcsolatban A „Mentsétek meg Luis Corva­lan életét“ című nyilatkozatban többek között ez áll: „A világ közvéleménye, a demokratikus és haladó erők felháborodással és haraggal szereztek tudo­mást arról, hogy letartóztatták (Folytatás a 2. oldalon) ÚJRA SZOVJET FÖLDÖN Kétnapos programjának befejeztével visszatért a Szo­juz—12 $ A szakemberek nagyon elégedettek az első tapasztalatokkal Moszkva — Kétnapos, ponto­san 47 óra 16 perces űrrepülé­sét sikerrel végrehajtva, szom­baton a kazahsztáni Karagan- dától négyszáz kilométernyire délnyugatra simán földet ért a Szojuz-12 jelzésű szovjet űrha­jó. A tökéletesített konstrukció­jú szovjet űrszerkezet, fedélze­tén Vaszilij Lazarev alezredes­sel, az űrhajó parancsnokával és Oleg Makarov fedélzeti mér­nökkel, pontosan a kijelölt he­lyen ereszkedett le, moszkvai idő szerint 14 óra 34 perckor. A leszálló egység földre érése után nyomban elvégzett orvosi vizsgálat megállapította, hogy Lazarev és Makarov jó egész­ségben tért vissza a földre. A Szojuz-12 útjának sikeres befejezéséről Moszkvában ki­adott hivatalos közlemény a visszatérés műveletét a követ­kezőkben foglalja össze: „A pályáról való letérés előtt a legénység előbb betájol­ta az űrhajót, majd a megadott időpontban üzembe helyezte a fékező-hajtóművet. A hajtómű munkájának befejeztével az űr­hajó részei elváltak egymástól és a leszálló egység megkezdte az ereszkedést. Hót és fél kilométeres ma­gasságban üzembe helyezték az ejtőernyős-rendszert, majd a földfelszín közvetlen közelében bekapcsolódtak a sima leszál­lást biztosító segédhajtómüvek. A leszálló egység simán ért földet az előre kiszámított he­lyen.“ (Folytatás a 2. oldalon f Lazarev és Makarov űrhajós a tengeren is gyakorolta a Szojuz—12 űrhajó kabinjának leszállási manőverét. (TASZSZ felvétele). A JUNTA LETARTÓZTATTA LUIS CORVALANT Nemzetközi chilei szolidaritási értekezlet Helsinkiben Beriinguer a katonai puccs nemzetközi tanulságairól Santiago — A chilei katonai junta pénteken kormánynyilat­kozatban jelentette be, hogy a fegyveres erők letartóztatták Luis Corvalant, a Chilei Kom­munista Párt főtitkárát és átad­ták a katonai bíróságnak — jelentik egybehangzóan a nyu­gati hírügynökségek. Részlete­ket nem tettek közzé. A junta csütörtökön 500 000 escudo vérdíjat tűzött ki 17 baloldali politikai személyiség, köztük Corvalan fejére. A junta listáján van még többek között Carlos Altamira- no, a Chilei Szocialista Párt fő­titkára, Oscar Guillermo Garre- ton, az Egységes Népi Akció­mozgalom főtitkára, Luis Va­lente Rossi kommunista szená­tor, Orlando Millas, a Kommu­nista Párt Politikai Bizottságá­nak tagja, volt államminiszter, Luis Figueroa, a Chilei Dolgo­zók Egységes Központjának (CUT) elnöke, Luis Espinoza szocialista képviselő és Miria Contreras Bell, Allende elnök magántitkára is. A junta a politikusok vagyo­nát azoknak ígérte, akik in­formációval szolgálnak hollé­tükről. Berlin — Carlos Cojitreras Labarca, Chile berini nagyköve­te pénteken lemondott tisztsé­géről, mivel — mint kijelentet­te — a katonai junta Allende elnök megdöntésével és az el­követett súlyos bűntettekkel megsértette az alkotmányt és a nemzetközi jog alapelveit. A diplomata hozzátette, hogy a Népi Egység képviselőjeként a haladó és a hazafias erőkkel együtt harcolni fog a junta el­len. Helsinki — Szombaton nem­zetközi chilei szolidaritási ér­tekezlet nyílt Helsinkiben. A kétnapos értekezleten részt vett Allende elnök özvegye, Hortensia Bussi asszony Is. Róma — Enrico Beriinguer, az OKP főtitkára a párt elmé­leti hetilapja, a Rinascita ha­sábjain elemzi a chilei katonai puccs nemzetközi tanulságait. Az „Imperializmus és egy­más mellett élés a chilei ese­mények fényében“ című írás mindenekelőtt megvilágítja azt a szerepet, amelyet az amerikai imperializmus játszott a chilei puccsban, majd rámutat: „Az, hogy világméretekben további változás következzék be az erő­viszonyokban a haladás erői ja­vára, elsősorban attól függ, milyen harcképességet, kezde­ményező erőt mutat a proleta­riátus, mutatnak a dolgozók, a néptömegek és tömegszerveze­teik az egyes országokban.“ Olaszországban — folytatja a cikkíró — az a baloldal, az OKP feladata, hogy módosítsa a belső erőviszonyokat és lehe­tetlenné tegye ezáltal a belső és a nemzetközi reakciós kö­röknek a demokratikus, alkot­mányos rend megváltoztatására irányuló esetleges erőfeszíté­seit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom