Új Szó, 1973. április (26. évfolyam, 78-101. szám)

1973-04-08 / 14. szám, Vasárnapi Új Szó

Mt ÚJSÁG A SÍSlflBlKffil? ni? A szövetségi kormány határozata értelmében nagy felada­tok várnak a strakonicei motorkerékpár-gyár dolgozóira: a hatodik ötéves tervben évente 660 000 hengerfejei, forgattyú- tengelyt és bütykös tengelyt, valamint különféle öntvényeket, szerszámgépeket kell szállítaniuk a hazai személygépkocsi­gyártáshoz. Ezért sor kerül a vállalat átépítésére — új üzem­csarnokok, sőt új lakások is épülnek. A beruházások több mint egymilliárd 700 millió koronát igényelnek és az épít­kezés már a jövő évben megkezdődik. A strakonicei üzemben az idén több újdonság készül. Ilyen pl. a CZ 986 típusjelzésű 250-es motorkerékpár, mely kétüte­mű, egyhengeres léghűtéses motorral, s öt fokozatú sebes­ségváltóval rendelkezik. Első villája teleszkópikus, hidrauli­kus lengéscsillapítóval — maximális sebessége 145 km/óra. A motorkerékpár elsősorban a fiatal sportolók számára ké­szül. A Týnec nad Sázavou-i üzemben az idén kezdik meg az új típusú Jawa 350-esek gyártását. Ebben az évben e típusból 2000 darabot készítenek, a jövő évben azonban már kizárólag ezt a típust gyártja az üzem. A jelenleg gyártott Jawa 360-as- sa] szemben az új típusnál 18-ról 22 lóerőre emelték a motor teljesítményét s módosítottak a forgattyútengelyen is. Ezzel növekszik a gép megbízhatósága, élettartama és menettulaj­donságai is javulnak. Távlatilag még erősebb motor beépítésé­vel is számolnak. Általában elmondhatjuk, hogy motorkerékpár-gyártásunk lé­pést tart személygépkocsi-gyártásunk fejlődésével. íský) A jelenleg gyártott Jawa 360-as. Nagy az érdeklődés az Ikarus iránt A magyarországi Ikarus-gyár a kővetkező években számotte­vően növeli a világszerte kere­sett autóbuszok gyártását. A múlt évben 6820 busz gördült ki a mátyásföldi és a székesfe­hérvári üzemből. Az idén négy­százzal több, 1974-ben és 1975- ben pedig 8200, illetve 9500 au­tóbusz hagyja el a két gyárat. Bár ennek a mennyiségnek 80 —85 százaléka exportra megy, már most el tudnának adni évente kilenc-tízezer autóbuszt. A jövő egyben a típusváltás időszakát is jelenti: a régi 55-ös farmotoros gyártás még az idén, a 620-as és a 180-as típusoké pedig 1974-re megszűnik. He­lyükbe a magyar közúti jármű­program prototípusa, a 200-as család lép. Ennek egyik érde­kessége, hogy azonos építőele­mekből áll, a szerszámok és al­katrészek csaknem mindegyik típushoz azonosak, ezért gyártá­suk sokkal egyszerűbb és gyor­sabb. Ebből a családból a 25Ö-es, 252-es, 255-ös, 260-as, 266-os és 280-as típus gyártását kívánják fokozni. Befejezték a Warszawa gyártását Mindössze 4000 Warszawa gyártását irányozta elő a Varsói Személyautógyár idei terve. Ezt a napokban teljesítik, s ezzel befejeződik a jármű gyártása. A lengyel ipar Összesen több mint 250 ezer Warszawát készí­tett. Az idén 82 ezer Polskt- Fiat hagyja el a futószalago­kat, vagyis 23 ezerrel több, mint az elmúlt évben. Autólopások Olaszországban Olaszországban 1970-ben 128 ezer 300, 1971-ben 165 544 autót loptak el. Tavaly már október 31-ig ez a szám 140 000 volt. Évről évre nő a végleg eltűnt autók aránya. Korábban álta­lában csak felszereléseknek (pótkerék, rádió stb.} veszett nyoma, de ma már technikusok­ból, szerelőkből és orgazdákból jelépülő új „szakmai ágazat“ foglalkozik a járművek szétsze­relésével. A speciális műhelyek­ben átvarázsolt járműveket az­után bizományosok juttatják el a fejlődő országokba, ahol a le­gális értékesítő hálózat eladja a gyanútlan vevőknek. Magában Itáliában csak alkatrészt tud­nak eladni, mert a használtko- csi-piac telített. Csupán a kis 500-as Fiat olyan népszerű, hogy a börzéken gyorsan lehet értékesíteni, így ez a kocsi a legesélyesebb az eltűnésre. A lopásokat nehéz megakadályoz­ni, mert kevés a zárható ga­rázs ... A domažlicei DESTA üzem idei termelési programja új ter­mékkel bővült — megkezdték az öt tonnás targoncák gyár­tását, amelyek Igen jó szolgálatot tesznek a faipari és a ko­hóipari üzemekben. A megrendelők közé tartozik többek kö­zött « Kelet-szlovákiai Vasmű és a zvoleni Bučina Faipari Kombinát Is. (J. Vlach — CSTK — felv.J Nyolcsávos autóút épül Kubában A kubai főváros peremén, a legújabb sajtójelentések szerint egy nyolcsávos autóút épül, amely csökkenteni fogja Havanna meglehetősen nagy gondot okozó gépkocsiforgalmát. Erre elsősorban azért Is szükség van, mert a szigetország központi városa fontos közlekedési csomópont. Lényegében Itt futnak össze a nyugati Pinar del Rió tartományból jövő or­szágutak a keleti tartományok felé vezető közlekedési vona­lakkal. Havannát átszelni autóval jelenleg legalább egy órai utr zást vesz Igénybe. A szakértők szerint, ha az új autóút meg­épül, akkor mindez 15—20 percig tart, hiszen alul- és felül­járó rendszerrel oldják meg a kereszteződések forgalmát, vagyis megállás nélkül lehet majd körbeutazni a várost. A havannai „nagy gyűrű“, ahogy az új autósztrádát hívják, 20 kilométer hosszú és szélessége 42 méter lesz. Eddig már 4 km-es szakasz elkészült. A nyolc közlekedési sáv mindegyi­ke — négy-négy mindkét irányban — 3,75 méter széles; kö­zépen a két irányban vezető sávokat 5 méter széles zöld sző­nyeg választja el, és a két szélen pedig 3 és fél méteres par­kolósáv fut végig. Flektronikus agy Moszkvában elkészült a „Start“ nevű teleautomatikus rend­szer, amely a főváros forgalmát fogja irányítani. Minden útkereszteződés aszfaltja alá különleges észlelőket építenek, amelyek elektronikus számítógépeknek fogják továbbadni mindazokat az adatokat, amelyek az autóforgalom sűrűségével, s annak irányításával függnek össze. A számítógépek pil­lanatok alatt feldolgozzák az adatokat és ezeknek megfelelő­en irányítják a közlekedési lámpákat. Ezen kívül minden út­kereszteződésnél különleges tv-kamerákat fognak felállítani, amelyek a „Start“-rendszer központi épületében dolgozóknak lehetővé teszik, hogy helyben ellenőrizzék Moszkva autós for­galmát és feljegyezzék a közlekedési kihágást elkövető gép­kocsik számát. Radar a követési távolság betartásának szolgálatában Angliában kísérletek folynak egy olyan elekt­ronikus rendszerrel, amely lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mindig a szükséges követési távol­ságra kövessék ez előttük haladó járműveket. Két, egyéniként 10 cm hosszú „radarszarvat“ helyeztek el a gépkocsik hűtőmaszkjában, ame­lyek jeleket sugároznak ki és a visszaverődő jeleket felfogják. E jelek alapján egy elektro­nikus szerkezet kiszámítja az optimális követési távolságot és 6 kapott adat alapján automati­kusan szabályozza a gázadagolást és a fékeket Előzési manőver esetén a radarkészülék átmene­tileg kikapcsolható. Tömeggyártás esetén a ké­szülék ára meg fog felelni egy autórádió árá­nak. A sportkivitelezésű ČZ 250-es motorkerékpár. 1973. IV. «. A plzeňi Skoda Művek — a Mladá Boleslav-i üzemmel együttműködve — 1932-ben építette meg az első Skoda trolibuszt. Kisebb sorozat- gyártását azonban csak 1938 ban kezdte meg a prágai Városi Közlekedési Vállalat számára. A trolibuszgyártás azóta Is a Skoda Művek ter­melési programjába tartozik. A 9 Tr. típusú trolibuszt a Skoda Művekben 1961 óta gyártják. A több mint 10 éves sorozat- gyártást elsősorban a konstrukció teszi lehető­vé, mely megfelel a városi tömegszállításnak, s előnye az alacsony üzemeltetési és karbantar­tási költség, nem utolsósorban pedig az élet­tartam. Az évek folyamán természetesen több­ször korszerűsítették és korszerűsítik ma Is. Ezek a módosítások az üzembiztonság és az élet­tartam növelésére irányulnak. A gyártó vállalat azonban a megrendelők kívánságára az alaptí­puson különféle változásokat is eszközöl, szállít­ják két- vagy háromajtós kivitelben, módosított üléssorokkal stb. A szóban forgó típust még né­hány évig gyártják. Félvezető elemek alkalma­zásával ezúttal a kocsi villamos berendezésének komplex korszerűsítését tervezik. A Skoda Művek a hatodiik ötéves tervben megkezdi egy újabb típusú trolibusz gyártását. A 14. Tr. prototípusa elkészült már, s próbaüze­meltetés közben „vizsgáztatják“. A trolibusz 11 NEGYVENÉVES A ŠK0DA TROLIBUSZ méter hosszú — karosszériája modernebb s utas­tere is nagyobb, mint a 9 Tr. típusé. A legutóbbi statisztikai adatok szerint a világ 271 nagy városában közlekednek trolibuszok. E tömegszállító eszköz bevezetését — tekintettel a levegő szennyeződésére és a zajártalom állan­dó fokozódására — további városok tervezik, sőt rövidesen megkezdik az utasszállítást. Ezen­kívül bővítik a trolibuszhálózatot azokban a városokban is., alhol a trolibuszközlekedés már több éves múltra tekint vissza. Ezek közé tarto­zik több szovjet város, továbbá Szófia, Plovdiv, Budapest Bergen, Helsinki, Tampere, Bem, Zü­rich, Toronto, San Francisco, Philadelphia stb. A hazai városok közül Bmót említhetjük. Az ostrovi üzemben (Karlovy Vary közelében) nem régen készült el az ötezredik Skoda jelzésű trolibusz. Jelenleg már a Litván Szocialista Köz­társaság fővárosában, Vilniusz utcáin közleke­dik. 1960 óta 220 trolibuszt szállítottunk e szov­jet köztársaságba. A Skoda jelzésű trolibuszt jól ismerik Bulgária, az NDK, Lengyelország, Norvégia és a Szovjetunió 60 nagyvárosában. Ismerik Itthon is — 13 város utazóközönsége veszi igénybe naponta. (]. V.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom