Új Szó, 1973. április (26. évfolyam, 78-101. szám)

1973-04-01 / 13. szám, Vasárnapi Új Szó

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA A CSTK FELVÉTELEI) gyen/! irtní Ä— erdőt minden évszakban érdemes felkeresni. Ä2 Tiszta levegője, hüs árnyéka és megnyugtató csendje enyhülést ad a nyári torróságban, a tarka színekben porrpázó őszi lombok a festők, a téli zúz marás kopár gallyak, a háborította tűlevelű fák a fényképészek hálás témái. Tavasszal a rügyeiket bontogató fák és cserjék kirándulók ezreit csalogat jók ki o városokból az ébredő természetbe Az erdő mirden szépsége mellett azonban egyie jobban előtérbe kerülnek sokoldalú hasznosításának gazdasági szempontjai. Az acél, a szén és az ólai után az erdő terméke, a fa a legfontosabb ipar nyersanyag. Mint ismeretes, hazánk fejlett iparó nak nyersanyagszükségletét többnyire behozatalból fedezzük fából azonban jelentős készletekkel ren delkezünk Az utóbbi években foganatosított inten zitíkációs nté/kedések következtében a Szlovákia fakitermelés G7 1970 évi 4921 ezer köbméterrö 1990-ig évi 6047 ezer köbméterre növekszik Ez a <?ny indokolttá teszi, hogy most, az erdők hónapja ncife kezdetén rövid pillantást vessünk erdőgazdasá gurik jelenlegi helyzetére, és rávilágítsunk néhány megoldásra váró problémára. Ezt viszont csak úgy tudK-K pontosabban vázolni, ha röviden a világvi szjtonylatban tapasztalható jelenségeket is megem Ifijük Ma az öt világrész erdőségeinek csupán 40 szó zalékát hasznosítják. Dél-Amerikában, Afrikában és Ázsiában még kihasználatlan őserdők is vannak, Európa azonban erdőgazdasági szempontból már ma is deficites térség Emellett a? európai erdőségek nek egyre nagyobb szerepük van a civilizációs tár sadalmi iqények kielégítésében, s mint nyersanyag- termelő forrósok egyre korlátozottabb mértékben jöhetnek számításbo Ugyanakkor a faipar igényei - az új anyagok megjelenése, a vegyiparban és a kohóiparban tcpasztalhaló fejlődés ellenére - ál­landóan növekednek. Hasonló fejlődés tapasztalható hazai viszonylat ban is, bár az erdősültség toka és erdeink hozam képessége szempontjából kedvezőbb a helyzetünk A to felhasználási lehetőségei oly nagyok, alkal mazása annyira előnyös, hogy a közeli évtizedek ben nem számíthatunk más anyagokkal való pót lására Ha viszont az erdőgazdasági és a faipari üzemek kapcsolatait alaposabban szemügyre vesz- s.-ük, azt tapasztaljuk, hogy még nem alakult k kö­zöttük megfelelő összhang. Faiparunk eddig főleg a minőségi nyersanyagokat, többnyire a jól hasznosít­ható vastagabb rönktákat igényelte, a gyengébb minőségű fa és o hulladék veszendőbe ment, eset­leg tüzelőnek használták. Ugyanakkor az erdők gondozása, ritkítása közben kitermelt vékonyabb fa anyagnak sem volt megfelelő piaca, habár igazán jó minőségű rönkfót csak a növényzet rendszeres rit kításával lehet felnevelni Mindez hátrányosan érin­tette az erdészeti üzemek gazdálkodását, amelyek egyébként is nehezen tudnak alkalmazkodni az önel számoló gazdálkodási rendszer követelményeihez A nehezen megközelíthető termőhelyek kihasználása F’-atislava, 1973. április 1. ® VI. évfolyam, 13. szám «mra 1 korona hatalmas költségtöbblettel jár, jelentős beruházáso­kat, utak építését, nagy teljesítményű, drága gépek alkalmazását teszi szükségessé. Az erdőgazdaság ban eddig alkalmazott technológia, például a tűzifa, vagy a vegyipan feldolgozásra szolgáló méteres fa helyszíni darabolása, kéregtelenítése, felhalmozása sok kétkezi munkát igényelt, ami szintén kedvezőt­lenül hatott a termelés gazdaságosságára Ugyanok kor a faipari üzemekben sokkal jobbak a feltételek az ilyen előkészítő munkák gépesítéséhez. Erdőgazdaságunk korszerűsítése tehát sürgős fél­időt. Az erdei úthálózat bővítése nemcsak a faki­termelés intenzitását fokozná, hanem nagyobb terü­leteket tenne hozzáférhetővé üdülési, népjóléti cé­lokra is. Az erdőgazdaság távlati fejlesztési terve 1990-ig összesen 4410 km hosszú erdei út építésére számít Ez lehetővé tenné valamennyi fő termőhely megközelítését Faleldolgozó iparunk fejlesztési tervei szintén ked vezően hatnak az erdőgazdaságra. A fűrészárukat igénylő üzemeken kívül főleg a lemezipari üzemek fejlesztése kerül előtérbe, ahol az agglomerált lapok, a farost-, a faforgács ,és a pozdorjalemezek gyártá­sához o gyengébb minőségű faanyagok és a faipari hulladékok is felhasználhatók. Mindez a cellulóz és a papíripar növekvő igényeivel együtt az erdőgaz­dasági termelés hatékonyságát is növeli. A gazdaságos termelés legfoniosabb tényezőie természetesen o gépesítés Az erdőgazdasági mun­kák gépesítésében már eddig is jelentős eredmé­nyeket értünk el ezek azonban többnyire csak a hagyományos munkateladatok könnyítését szolgál ták. A gépesítést a jövőben olyan irányban kell fej leszleni, ami komplett törzsek kitermelését és egész ben való elszállításukat teszi lehetővé Az erdei munkáknál elsősorban a nagy teljesítményű hidrau likus emelőkkel ellátott gépek fognak érvényesülni így elkerülhetők azok a további munkaigényes müve letek, amelyek a faipari vállalatokban magasabb fokú gépesítéssel olcsóbban végezhetők E feloda tok realizálásához azonban tökéletesíteni kell az er­dészeti és a faipari üzemek között fennálló integrá ciós és kooperációs kapcsolatokat MAKRAI MIKLÓS

Next

/
Oldalképek
Tartalom