Új Szó, 1973. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

1973-01-02 / 1. szám, kedd

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA 1973. január 2. KEDD BRATISLAVA • XXVI. ÉVFOLYAM 1. szám Ára 50 fillér Sikeres esztendő - újabb igényes célok Ludvík Svoboda köztársasági elnök újévi beszéde Kedves polgártársaim! őszintén üdvözlöm Önöket az 1978-as esztendő első napján. Ha visszatekintőnk a múlt évre, melyet éppen magunk mögött hagytunk, pozitívan ér­tékelhetjük. Sikeres esztendő »olt. Tanúskodnak erről az iparban, a mezőgazdaságban, az építő- és a szállításban előrt jó «redmények. Egészségügyi dol­gozóink, pedagógusaink, tudo­mányos munkatársaink, a mű­velődésügy, az államigazgatás és a szolgáltatások dolgozói is Igen sok hasznos munkát vé­geztek. Mindannyiuknak — munkásoknak, parasztoknak és értelmiségieknek, akik érdeme­ket szereztek a múlt évi felada­tok maradéktalan teljesítésé­ben, szeretném kifejezésre jut­tatni köszönetemet és elismeré­semet. Az elmúlt esztendő további előrehaladást jelentett nemcsak az anyagi értékek előállítása terén, de dolgozóink gondolko­dásában, a szocializmus iránti viszonyukban, Csehszlovákia Kommunista Pártja politikája iránti viszonyukban is. Ezzel összefüggésben szeretném kü­lön megemlíteni ifjúságunk nö­vekvő politikai és társadalmi elkötelezettségét. A kedvező eredmények eléré­sét mindenekelőtt annak kö­szönhetjük, hogy állampolgá­raink teljes mértékben megér­tették és aktívan valóra vált­ják Csehszlovákia Kommunista Pártja XIV. kongresszusának programját. Köszönhetjük a si­kereket továbbá annak is, hogy a Szovjetunióval és a többi szo­cialista országgal való sokolda­lú együttműködésre támaszkod­tunk. Kedvezően nyilvánult ez meg mind köztársaságunk nem­zetközi pozíciójának megszilár­dulásában, mind népgazdasá­gunk, tudományos életünk, mű­szaki haladásunk és kultúránk fejlődésében. Az elmúlt esztendőben a Szovjetunió dicső évfordulóinak alkalmából barátainkkal együtt őszintén örültünk sikereiknek. Ugyanakkor ismételten tudato­sítottuk barátságunk és együtt­működésünk életadó erejét. Ál­lampolgáraink kifejezésre jut­tatták érzelmeiket nemcsak a méltó ünnepségeken, hanem és főképpen munkakezdeményezé­sük széles körű kibontakoztatá­sával. Józanul ítéljük meg a gazda­sági és a politikai élet terén elért sikereinket. Tudjuk, hogy a kétségtelen sikerek mellett különböző területeken fogyaté­kosságok Is előfordulnak. Egy­re nagyobb gondot kell fordíta­ni a munka minőségére, célsze­rű szervezésére, fel kell tárni a rejtett tartalékokat és jobban felhasználni a nemzetközi mun­kamegosztás előnyeit a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Taná­csának keretében. Egész éle­tünkben alkalmaznunk kell az egészséges kritika és igényes­ség légkörét. Erősítenünk kell a társadalmi felelősség tudatát, aktívan szembe kell szállnunk a tisztességtelenséggel és a rendetlenséggel. Ezeken gondolkozunk el ma is, amikor az új esztendőbe lé­pünk. Ebben az évben jelentős lépéssel akarunk előrehaladni. Az év első érái a munkahelyeken Amikor az ország népe az óévtől búcsúzott, Košicén a Ke­let-szlovákiai Vasműben válto­zatlanul szorgalmasan dolgoz­tak. Három nagyolvasztó dol­gozói január 1-re virradó éjsza­ka 2257 tonna nyersvasat ön­töttek, de jó eredményeket ér­tek el a hideg és meleg hen­germű, az acélöntöde, a kok­szoló, a szállító és a kombinát más munkahelyének dolgozói is. A Vasmű dolgozói a múlt évben kiváló eredményt értek el. A nagyolvasztó munkacso­portjai 2 millió 162 ezer tonna nyersvasat öntöttek és 102 ezer tonnával túlteljesítették az évi tervet. Vojanyban, a KGST nemzetkö­zi energia rendszerére kapcsolt erőműben az új esztendő első 12 órája alatt 1 millió 700 ezer kilowattóra elektromos energiát gyártottak. A szokott lendület­tel rakták ki a donyeci körzet­ből érkezett szovjet szénszállít­mányt Is. Az ünnepek alatt az erőműben műszakonként száz dolgozó dolgozott. Ugyancsak szorgalmas mun­káról érkezett jelentés a Ziar nad Hronom-i Szlovák Nemzeti Felkelés Üzemből is. Az éjsza­kai műszakban mintegy 400 dol­gozó dolgozott. Az első idei műszakban 62 tonna elektroli- tikus alumíniumot gyártottak. Az öntödében reggel 6 óráig 47 tonna alumíniumot öntöttek. A Banská Bystrica-1 Közép- szlovákiai Cementgyárban az év első napján 2200 tonna cemen­tet gyártottak. A Slovenská Ľupča-i Biotiká- ban sem szünetelt a nagyon keresett gyógyszerek — a peni­cillin és a tetr-acyklln — gyár­tása. A seredi nikkelkohóban ugyancsak megkezdték az ötö­dik ötéves tervidőszak harma­dik évi tervfeladatainak teljesí- (Folytatás az 1. oldalról) Ezért olyan igényesek kitűzött céljaink. Teljesítésük azonban nemcsak szervezési feladat. A lényeg elsősorban az, hogy va­lamennyi állampolgár felelős magatartást tanúsítson az egész társadalom szükségletei iránt Már sokszor adtuk tanúbizony­ságát a nagy hősiességnek a munkában, az áldozatkészség­nek, a kezdeményezőkészség­nek és a felelősségnek a kitű­zött feladatok teljesítésében. Szilárd meggyőződésem, hogy ugyanígy lesz ebben az eszten­dőben is, a Győzelmes Február 25. évfordulójának évében. Mindazoknak az igényes fel­adatoknak teljesítéséhez, me­lyeket magunk elé tűztünk, bé­kés feltételekre, kedvező nem­zetközi légkörre van szüksé­günk. Ezért külpolitikánk, cél­tudatosan szilárd szövetségben és egységes arcvonalban a Szovjetunióval és a szocialista közösség többi országával, a bé­ke és a biztonság megszilárdí­tására törekszik Európában és az egész világon. A nemzetközi békés együttműködés fejlődésé­re törekszünk, összhangban a különböző társadalmi rendszerű államok békés egymás mellett élésének lenini elveivel. Ugyanakkor azonban teljes határozottsággal elítéljük az amerikai imperialistáknak a vietnami nép elleni barbár ak­cióit, és teljes mértékben tá­mogatjuk a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság békejavasla­tait. Kedves Polgártársak! Jogos derűlátással lépjük át az új esztendő küszöbét, mert rendelkezünk minden feltétellel szocialista társadalmunk továb­bi sokoldalú fejlődéséhez. Engedjék meg, hogy még egyszer üdvözöljem mindany- nyiukat az új évben, és kíván­jak Önöknek sok örömet a mun­kában és megelégedést magán­életükben. Jókívánságok a kubai államünnep alkalmából Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, Ludvík Svoboda köztár-« sasági elnök és Ľubomír Štrougal, a szövetségi kormány elnö­ke Kuba állami ünnepe — a kubai forradalom győzelmének 14. évfordulója — alkalmából táviratban fejezték ki jókívánságai­kat Fidél Castronak, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizott­sága első titkárának, a kubai forradalmi kormány elnökének és Osvald Dorticos Torradnak, a Kubai Köztársaság elnökének: Kedves Elvtársak! A kubai forradalom győzelmének 14. évfordulója alkalmából Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a köztár­sasági elnök, a kormány és a CSSZSZK egész népe nevében a legszívélyesebb üdvözletünket és szerencsekívánatainkat küldjük Önöknek. 1959. január 1-e történelmi jelentőségű határkő volt a kubai nép történetében, mert ekkor sikerült hosszas igyekezet után megáönleni a gyűlölt batista rendszert és megteremteni a for­radalmi kormány uralmát, amely a Kubai Kommunista Párt ve­zetésével és Fidél Castronak, a kubai nép bevált vezetőjének vezetésével a további években nemcsak megvédte Kuba szabad­ságát és függetlenségét, hanem fokozatosan megvalósította a Kubai társadalom mélyreható forradalmi változásait és az ame­rikai földrészen elsőként lépett a szocializmus építésének út­jára. őszintén örvendünk annak, hogy a testvéri kubai nép tör­ténelmileg rövid idő alatt jelentős eredményeket ért el Kubában a szocialista építésben és országaink között egyre erősödnek a testvéri barátság szálai, s mélyül a sokoldalú együttműködés a marxizmus—leninizmus és a szocialista internacionalizmus elvei alapján. Örülünk annak, hogy országaink teljesen azonos nézetet vallanak a jelenlegi nemzetközi kapcsolatokkal, s a nemzetközi kommunista és munkásmozgalommal összefüggő alap­vető kérdések megoldására vonatkozóan. Mély meggyőződésünk, hogy a forradalmi Kuba és a CSSZSZK barátsága és együttműködése nagy jelentőségű a szocialista kö­zösség országai egységének és együttműködésének megszilárdí­tása szempontjából, s ezért törekedni fogunk az együttműkö­dés és a barátság elmélyítésére a testvéri kubai néppel mind­két ország, a világbéke, a demokrácia és a szocializmus érde­kében. Kedves elvtársak, Kuba állami ünnepének napján Önöknek, a Kubai Kommunista Pártnak, a kubai forradalmi kormánynak és Kuba egész népének további sikereket kívánunk szép hazájukban a szocialista építésben. Éljen a csehszlovák és a kubai nép tartós és megbonthatatlan barátságot Kuba állami ünnepe alkalmából Bohuslav Chňoupek külügy­miniszter kifejezte jókívánságait Raul Roa Garciának, a Kubai Köztársaság külügyminiszterének. A Szakszervezetek Központi Tanácsa a kubai forradalom győ­zelmének 14. évfordulója alkalmából táviratilag fejezte ki sze- rencsekívánatait a Kubai Dolgozók Központjának. Az új esztendő küszöbén MOSZKVA Alekszej Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnö­ke az új óv küszöbén a szovjet televízióban tolmácsolta az SZKP Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökségének és a Szovjetunió Minisztertanácsának a szovjet néphez intézett újévi jókívána- tait. Rámutatott, hogy az 1972-es évet a szocialista országok kö­zösségének további megszilárdu­lása és az SZKP XXIV. kongresz- szusán kitűzött békeprogram megvalósításában elért nagy si­kerek jellemezték. Rámutatott a nemzetközi téren bekövetkezett jelentős pozitív változásokra és az európai béke és biztonság megszilárdításának kedvező ki­látásaira. Alekszej Koszigin hangsúlyoz­ta, hogy a szovjet emberek ha­raggal és felháborodással ítélik ei a bűnös imperialista akciókat Vietnamban, követelik a tűz­szüneti egyezmény mielőbbi alá­írását, a vietnami béke helyre­állítását és megerősítik szolida­ritásukat valamennyi független­ségéért és szabadságáért harco­ló néppel. BUDAPEST „Az 1972-es év minden bi­zonnyal olyan esztendőként ke­rül a történelembe, amelyben je­lentős haladást értünk el a két világrendszer kapcsolatainak rendezésében, a nemzetközi helyzet normalizálásában. Ezt az évet a haladás és a szocia­lizmus erőinek határozott előre­törése jellemezte. Ez az idő­szak a szocialista közösségnek, mindenekelőtt a Szovjetuniónak a békés egymás mellett é'lés el­vei gyakorlati megvalósítására irányuló erőfeszítéseit tükröz­te. Főként Európában egyre ked­vezőbb légkör alakúi ki“ — mondotta újévi rádió és televí­zió beszédében Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke. A Magyar Népköztársaság ak­tívan részt vett a szocialista kö­zösség külpolitikai ék nemzet­közi tevékenységében és a bé­keharcban. Lehetőségeinkhez mérten a jövőben is mindent megteszünk a szocializmus erői­nek további felzárkózásáért. To. vább fogunk munkálkodni a Varsói Szerződés és a KGST cél­kitűzéseinek ós közös program­jának megvalósításán“ — hang­súlyozta Losonczi Pál. VARSÓ Az elmúlt 1972-es év a LEMP VI. kongresszusa társadalmi­gazdasági programja megvalósí­tásának első éve Lengyelország­ban intenzív munkával telt el és nagy erőfeszítésekkel járt, de (Folytatás az 1. oldalról)

Next

/
Oldalképek
Tartalom