Új Szó, 1972. november (25. évfolyam, 258-283. szám)

1972-11-25 / 279. szám, szombat

krónika hír mozaik krónika 1 Szombat, 1072. XI. 25. A NAP kel — Bratislava: 7.18, nyugszik: 15.57 órakor Košice: 7.02. nyugszik: 15.41 óra­kor A HOLD kel: 21.01, nyugszik: 11.13 órakor Névnapjukon szeretettel köszöntjük KATALIN nevű kedves olvasóinkat. • 1562-ben született LOPE DE VEGA, a legnagyobb spanyol drá­maíró (+1635). • 1672-ben szü­letett PIKA GÁSPÁR kuruc felke­lő, aki Árva vm.-ben az elégedet­len szlovák lakosságot megszer­vezve rátámadt a német zsoldo­sokra (* ?). • 1887-ben halt meg JOHANN JÁKOB BACHOFEN német jogtudós, ókorkutató (*1815). • 1895 ben született LDDVlK SVOBO DA hadseregtábornok, a CSSZSZK elnöke. • 1902-ben halt meg FEDER NATHANIEL szemész, a trachc na elleni küzdelem egyik megszervezője (*1844). • 1927­ben halt meg RIPPL-RÓNAI JÓ­ZSEF, a modern magyar festőmfi­vészet egyik vezéralakja, a fran­cia posztimpresszionisták, az ún. Nabisusnport tagja, a posztimp­resszionista és szecessziós törek­vések legjobb magyar képviselője 1*1861). • 1957 ben halt meg DIEGO RIVERA, a mexikói forra­dalmi szocialista monumentális festészet egyik úttörője és legje­lentősebb egyénisége (*1886). • 1967-ben halt meg OSSIP ZADKI­NE orosz származású francia szob­rász, a kubista mozgalom egyik élen järó szobrászképviselője ('1890). IDŐJÁRÁS Felhős égbolt, helyenként eső, hózáporok. Hideg Idő. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 1—4 fok között. Mérsékelt, az ország keleti részében erősbödő északi szél. A Duna vízállása 1972. november 25-én Bratislava: 400, apad Medveďov: 315, változatlan Komárno: 330, változatlan Štúrovo: 310, változatlan RENDŐRSÉGI HlREK — Bűnvádi eljárást Indítottak Jozef T. 46 éves büntetett előéletű Bratislava-Vajnory-1 lakos ellen, aki két éven át, mint a Priemstav raktárosa gyakran Ittas állapot­ban érkezett munkahelyére, mun­kaideje alatt is szeszes italt fo­gyasztott és sokszor Igazolatlanul mulasztott. Távollétében beosztott­jai helyettesítették és felelőtlen viselkedése következtében az el­lenőrzés több mint 37 ezer korona leltári hiányt állapított meg. — Több szúrásból eredő sebbel szállították kórházba péntekre vir­radó éjszaka Anton M. 22 éves bratislavai lakost. A nyomozás megállapította, hogy támadója Adolf H. ugyancsak bratislavai la­kos, a sértettől az utcán 20 ko­ronát kért, és amikor ez a kérést nem teljesítette, áldozatát megse­besítette. Mivel a tettes a lakásán nem található a rendőrség körözi. — Nem tartotta be a közlekedé­> sl szabályokat František K. teher­gépkocslvezető, aki Kútniky (He­gyéte) községen áthaladva elütöt­te az út bal oldalán haladó 67 esztendős Jozef N.-t. Az Idős férfi kórházba szállítás közben meghalt. A gépkocsivezetőt őrizetbe vették. — Egy Ismeretlen nő csütör­tökre virradó éjszaka arra kérte Stefan H.-t, a bratislavai vasútépí­tő vállalat fűtőjét, hogy a kazán­házban tölthesse az éjszakát. Ami­kor a fűtő rövid Időre elhagyta a kazánházat, az Ismeretlen nő ki­vett a férfi kabátjából 400 koro­nát és eltűnt. Kézre kerítésére megindult a nyomozás. — A tehervonat vagonjának ke­rékhibája miatt öt homokkal meg­rakott vagon siklott kl Zemianske Kostolany és Nováky között csü­törtök délelőtt. Az anyagi kár kö­rülbelül 100 ezer korona. A köz­lekedés 24 órára megbénult. — Bűnvádi eljárást Indítottak Ján Ruman és felesége, rusovcet lakosok ellen, akik az utóbbi Idő­ben eltűrték gyermekeik iskola­kerülését és lehetővé tették szá­mukra a csavargó életmódot. B Mexikóvárostól 350 kilo­méterre északra összeütközött egy személy- és egy tehervo­nat. Az előbbi utasai közül hatan életüket vesztették, 350­en megsebesültek. • Egy 60 éves texasi állat­tenyésztő, Kenneth Adami csü­törtökön a mexikói határon fekvő Larendóban bevallotta, hogy röviddel ezelőtt öt em­ber életét oltotta ki. A határ­őrök elmentek a Laredótól kö­rülbelül 100 kilométerre levő Free-be, hogy meggyőződjenek, igaz-e, amit Adami mond, s meg is találták az öt holttestet. A gyilkos csak annyit közölt, hogy a ház előtt állva, amely­ben az öt ember lakott, lövöl­dözni kezdett. A rettenetes his­tória háttere, okai egyelőre ismeretlenek. Adami gyilkossá­gért már két évet töltött bör­tönben. • Az uráli magnitogorszkí kombinát martinkemencéjének kohászai ebben az évben már egymillió tonna acélt olvasz­tottak. • A Szovjetunióban évente kétezer tankönyv Jelenik meg 300 millió példányszámban. • Az 1. e. második századból származó régi római útra buk. kantak a toscana-1 tartomány­ban Laterina közelében. • Egymillió dollár kártérí­tést követel San Franciscóban a Galilei Középiskola egy ma­gát meg nem nevező végzettje azért, mert az iskolában nem tanították meg rendesen írni és olvasni. Tudósítóink írják ZENÉVEL Ünnepi hangversenyt rendeztek a barátsági hónap alkalmából Ko­máromban, a tiszti pavilon dísz­termében orosz és szovjet zene­szerzők műveiből a Művészeti Népiskola növendékei. Osztatlan sikert arattak. Az iskola növendé­kei a hangversenyen kívül más rendezvényeken is szerepeltek a barátsági bőnap folyamán, mindig művészi fokon tolmácsolva a ze­neszerzők alkotásait. Bcnde István HETVEN ÉVE HÁZASOK Hostle községben František Kondela és felesége. A férj 97 éves, a feleség 94 éves. A galántal járás legidő­sebb házaspárja. Karol Škabla elv­társ, a járási nemzeti bizottság titkára és a hnb vezetői köszön­tötték őket házassági évforduló­juk alkalmával. Krajcsovics Ferdinánd DECEMBER ÖTÖDIKÉRE befejezik az őszi mélyszántást a Fifakovói (Fülek) Állami Gazdaság traktoro­sai. Kuzma János, a javítóműhely mestere ugyan sokat bosszankodik a gépek gyakori meghibásodása miatt, de dicséri Foszlányi elvtár­sat, az anyagbeszerzőt, aki idejé­ben gondoskodott pótalkatrészek­ről, s dicséri a traktorosok szor­galmát is. Meidlik Károly A VÁLASZTÁSI PROGRAM teljesí­tését nyilvános gyűléseken tár­gyalták meg a levicel (Léva) já­rásban. 95 községben 9916 lakos vett részt ezeken a gyűléseken. A vitákban 847 lakos szólalt fel. Többen közülük újabb vállalásokat Jelentettek be. ^bel Cábor ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ A MÜNCHENI OLIMPIÁRÓL Az idén Münchenben megrende­zett olimpiai játékokon Kelet-Szlo­vákiából Is részt vettek néhányan. A CSEMADOK Košicei óvárosi he­lyi szervezete rendezésében 1972. november 27-én 19 órakor a Lenin utcai klubhelyiségben Batta György újságíró, Keresztesi István edző és Ján Margita, a Csehszlo­vák Testnevelési Szövetség kelet­szlovákiai kerületi bizottságának elnöke, akik ott voltak az olim­pián, élménybeszámolót tartanak a nagy világversenyről. Az érdeklődőket várja a ren­dezőség. (k) HELYREIGAZÍTÁS Lapunk 1972. XI. 23- számának 8. oldalán a rendőrségi hírekben közöltük, hogy a Gbelcet Efsz­ben a MELIPAX nevű vegyszertől elpusztultak a méhcsaládok. Egy szakember felhívta a figyelmün­ket arra, hogy ez a vegyszer nem veszélyezteti a méheket, a mér­gezést valószínűleg a LIDENAL okozta. 20.25: Az utolsó boszorkány, szlo­vák történelmi filmdráma. 21.50: TV Híradó. 22.00: MATES. BUDAPEST Fontos régészeti leletre buk­kantak a tudósok a kenyai Ru­dolf-tó térségében, ahol megta­lálták a két és fél millió éves előember megkövesedett marad­ványait. Képünkön: Az előem­ber koponyacsontja. Felvétel: CSTK — UPI • ítéletidő volt csütörtökön Egyiptomban. Heves viharok kavarogtak és — ebben az or­szágban teljesen szokatlan mó­don — mindenfelé súlyos eső­zések okoztak fönnakadást a forgalomban. Az eddigi jelen­tések szerint az ítéletidő há­rom ember életét oltotta ki, közülük egyet villám csapott agyon. A bejelentett tűzesetek száma 37 volt. APRÓHIRDETÉS ADÁSVÉTEL Hároméves Trabant, kitűnő álla­potban azonnal eladó. Majer Im­re, Bodza 45., okr. Komárno. Ú-1307 Eladó: 6-hónapos nőstény cseh plncs, egy 4-éves szuka, II. díjas, egy 2-éves nőstény rövid szőrű magyar vizsla, I. díjas, 1 éves kan Jakterrier. Cím: Horváth Ján, Hubice 74, okr. Dun. Streda. 0-1305 ISMERKEDÉS 54/174 Intelligens, művelt, fessnek mondott özvegyember megismer­kedne házasság céljából hozzáillő hölggyel. Lehet hajadon, özvegy vagy elvált, 50 éves korig, csa­lád nem akadály. Egy családom van. Nem dohányzom, nem Iszom, sőt: jól sütök, főzök, gépen var­rok és kézimunkával szórakozom. Drága hölgyem, az ön kedvéért vállalom az egész háztartást. Ne feledje, nagy szerencse ez az ön számára. Akit várok, jólelkű, csi­nos és tiszta legyen. Jelige: Igen. Ú-1302 Komoly férfi Ismeretségét kere­sem — 52—58 éves korig — há­zasság céljából, jelige: Nem jó egyedül. 0-1303 Keresek egy megértő férfit 55—60 éves korig. Lakással rendelke­zem. Jelige: Társtalan. 0-1301 KÖSZÖNTŐ A legdrágább szülőknek, Kovács Jánosnak és kedves nejének, Má­riának Malinovóra 25. házassági évfordulójuk alkalmából szeretet­tel gratulálunk. Kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog éle­tet a családi körben. Marlka, Margit, Jani, unokáik: Péterke, Katika és a Lleszkovszký család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetet mondunk mindazok­nak, akik szeretett néninket, özv. Káposztás L ásziónét, szül. Kasko M., elkísérték utolsó útjára a ri­maszombati temetőbe, és virága­ikkal enyhítették fájdalmunkat. . A gyászoló család 0-1306 ÉRTESÍTÉS Tudatjuk mindazokkal, akik Sin­ger Oszkár nyitrai származású diplomás tervező építészmérnököt Ismerték, hogy érdemdús életpá­lyáját befejezve 73 éves korában 1972. november 4-én Londonban elhunyt, ahol földi maradványait elhamvasztották. Minden külön értesítés helyetti A gyászoló család 0-1299 Film Bratislava © HVIEZDA: Az utolsó keresztes­hadjárat I. rész (román) 15.30, 18, 20.30 (vasárnap 10.30-kor ls) 0 SLOVAN: Fiatalok (szovjet) 15.30, 18, 20.30 o PRAHA: A 24—25 nem tér vissza (szovjet) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 o POHRANIČNÍK: Volt egyszer egy család (magyar) 15.45, 18.15, 20.45 (vasárnap): A szarvas­vadász (román) 10.30 © DUKLA: Zahar Berkut (szovjet) 15.30, 18, 20.30 « METROPOL: Fekete bá­rány (lengyel) 15.30, 18, 20.30, (vasárnap): Férfi a levegőben (cseh) 10.30 • NIVY: Egy szere­lem születése (szovjet) 17.30,, 20 0 MIER: Kezed melege (szovjet) 17.30, 20, 22 0 PALACE: Osceola (NDK) 19.15, 21.30 0 OBZOR: A Játékos (szovjet) 18, 20.30 0 MÁJ: Homolka és... (cseh) 17.30, 20 O NÁDEJ: A katona visszatért a frontról (szovjet) 17, 19.30 • POKROK: A Fehér Királynő futása (szovjet) 17.30, 20 0 ISKRA: Esti alkonyat (szovjet) 17.15, 19.45 • PARTIZÁN: Tisztek (szovjet) 18, (vasárnap 16.30 és 19), • ZORA: Visszatérések (cseh) 17.30, 20 • DRUŽSTEVNÍK: Legények a talpú kon (szovjet) 19 0 PIONIER: Egy percnyi csend (szovjet) 19 0 BRI­GÁDNIK: Férfiak útjai (cseh) 19.30 • DUNAJ: A fekete konzul buká­sa (szovjet) 19.30 0 ODBOJ: Fel­szabadítás IV. és V. (szovjet) 19 0 DEVIN: A tűz/ megszelídítése (szovjet) 19 0 PUSKIN: Lány sep­rűnyélen (cseh) 17, 19.30. Film 1/ • Kosice 0 SLOVAN: Trlstana [spanyol) 9 ÚSMEV: Dákok (román) • TAT­RA: Förgeteg (szovjet) 0 PARTI­ZÁN: A hegyek lánya (jug.). Színház Bratislava 0 NEMZĽ11 SZÍNHÁZ (szombat): Rlgoletto (19), (vasárnap): Haty­tyúk tava (19) 0 HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ (szombat): Heródes és Heródiás (19), (vasárnap): Filúz, a dudás (11), Kaland az aratóün­nepen (19) ® KIS SZlNPAD (szom­bat): Hurok kettőnek, avagy házi akasztófa (19), (vasárnap): Időzí­tett boldogság (19) ® Oj SZÍN­PAD (szombat): Kolduskaland (19), (vasárnap): Peer Gynt (19), 0 ZENEI SZÍNHÁZ (szombat}: Koncert Bangla Deshért (19), (vasárnap): Híres Csajkovszkij-mű­vek (19). MATESZ (Szombat): 0 Včelince (Méhi): Rettenetes szülők (19.30). (Vasárnap): ® Bratislava: Időzí­tett boldogság (19). SZOMBAT Magyar adás (a 197,3, 233,3, 243, S és 314,7 méteres bullámon): 7.00: Hírek. Időjárás, műsorismertetés. 7.10: Reggeli zene. 7.25: Mezőgaz­dasági félóra (ism.). Hírek. 10.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. Sajtószemle. 10.15: Szimfonikus ze­ne nagy mesterek műveiből. 11.00: Női magazin. 11.20: Tánczene. 11.40: Szülőknek nevelésről. 12.00: Hírek. 12.10: Híres operaénekesek műsorából. 13.00: Tükör. Aktuális bel- és külpolitikai kérdésekről. 13.20: Magyar népdalcsokor. 14.00: Kontaktus. Ifjúsági műsor. 15.00: Tlz perc irodalom. Petőfi losonci emlékei. 15.10: Újdonságok a pop­zene világából. 15.30: Hírek. 15.40: Napi krónika. BRATISLAVA 8.30: Iránytű, katonák műsora. 9.30: Felszabadítás I. Lángoló ív. Szovjet dokumentumfilm. 11.00: A világ teleobjektíven ke­resztül. 11.20: TV Híradó. 11.30: Beszéljünk oroszul. 15.55: Hírek. 16.00: Modern gimnasztika. 18.55: Sparta Praha CKD—ZKL Brno jégkorong-mérkőzés. 19.20: TV Híradó. 19.55: Élet a természetben. Az etiópiai fennsík. 8.05: 9.30: 10.U0: 10.45: 11.25: 13.25: 15.20: 15.55: 16.00: 17.35: 18.15: 19.15: 19.30: 20.00: 20.05: 21.45: Filmesztétika (Ism.). Téka (Ism.). Tengerparti találkozó. So­pot 72. Nemzetközi Dalfesz­tivál. II. rész (Ism.). Buktatók a pesti utcákon. Riportfilm (ism.). Ifjúsági Telemagazin (ism.). Pécsi Dózsa—Ferencváros bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Három nyomozó naplója. Magyarul beszélő NDK rö­vidjátékfilm-sorozat. VI, rész: Irány az ócskavaste­lep. Hírek. Modern gimnasztika. lnter­vízlós Kupa. Antenna. Az Örmény Szovjet Szocia­lista Köztársaság. A Szovjet­unió megalakulásának 50, évfordulója alkalmából ké­szült dokumentumfilm. Cicavízió. TV Híradó. A perceim meg vannak számlálva. Mikes György öt­perce. Gyilkosság receptre. Magya­rul beszélő amerikai film. TV Híradó, 2. kiadás. VASARNAP Magyar adás (a 197,3, 233,3, 243, S és 314,7 méteres hullámon): 7.00: Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 7.15: Népszerű vonószenekarok műsorából. 7.50: Hírek. 8.00: Ba­rangolás zeneországban. 8.30: Me­seműsor. 8.45: Népszerű melódiák. 9.00: Rádiómozaik. 9.15: Opera­részletek. 10.00: Látóhatár, irodal­mi műsor. Néma feladat. A XX. század flamand költészete. 10.20: A barokk zene gyöngyszemei. 11.00: Társadalmunk Időszerű kér­dései. 11.10: Tánczenei koktél. 12.00: Hírek. 12.05: Jó ebédhez szól a nóta, közben kb. 12.30: Bá­lint bátyó beszél. 13.00: Fiatalok a mikrofon előtt. 13.40: Zenés ri­portösszeállítás. 14.00: Zenével kö­szöntjük legjobb dolgozóinkat. BRATISLAVA 9.00: Mesejáték. 9.30: Brüsszel és Gent. Dokumen­tumfilmek. 10.00: Michal úr kalandjai. Len­gyel tv-sorozat I—II. rész. 11.00: Hangverseny J. N. Hűmmel müvetbői. 11.25: Vasárnapi magazin. 11.55: Hírek. 15.00: Modern gimnasztika. 16.40: Sporthagyományok. Filmri­port. 16.50: Fiatalok horizontja. 17.50: A nézők levelel fölött. 18.10: Flipper. Amerikai tv-sorozat. 18.40: Esti mese, 19.00: TV Híradó. 19.25: Sporteredmények I. 19.50: Költészet. 20.00: Vörös csillag alatt. Befejező rész. 21.00: A pártszervezet titkára. Film. 1. rész. 22.05: TV Híradó. 22.20: Sporteredmények II. II. műsor 19.45: TV Híradó. 20.00: Oscar Nedbal: Lengyel vér. Operett. 21.45: TV Híradó. BUDAPEST 8.45: Iskolatévé. 10.15: Csak gyerekeknek! 10.50: Meseréten . . . 11.25: Tüskevár. Ifjúsági tévéfllm­sorozat. 8. Búcsú a berek­től (Ism.). 14.30: Földrajz mindenkinek. Gaz­daságföldrajzi alapfogalmak. 13.00: Modern gimnasztika Inter­vízió Kupa. 18.35: Üzenet a jövőből. (A Mézga család különös kalandjai.) Magyar rajzfilmsorozat (Is­métlés). 8. Agy-gyanta. 17.00: A Petőfi-év küszöbén. 17.05: Öt magyar paraszttánc. 17.35: Műsorainkat ajánljuk. 18.05: Delta, tudományos híradó. 18.35: Sporthírek. 18.40: Esti mese. 19.00: HÉT. 20.00: Hírek. 20.05: Odüsszeia. Homérosz hősköl­teményének tévéfilm-válto­zata. VII. rész. 20.55: A cirkusz csillagai. XI. rész: Logano . .. 21.45: Az én csatornám . .. Komlós János műsora. 22.20: Hírek — Sporthírek. * 4IMSZÚ

Next

/
Oldalképek
Tartalom