Új Szó, 1972. szeptember (25. évfolyam, 206-231. szám)

1972-09-12 / 215. szám, kedd

Helikopteres deszantosok Többször voltaim már külön­böző típusú repülőgép utasa. A MI—8 típusú helikopter azon* ban merőben más repülési él­ményt nyújt. Már a felszállás is más. Nincs nekifutás, a gép helyből vagy egészen kis föld­darabkáról képes a magasba emelkednL A különbséget magam is ér­zem, amint emelkedni kezd ve­lünk a gép. S mikor eszembe jut, hogy a több mint 70 méter­mázsa súlyú fémtestet az egyet­len gigantikus csapágyon forgó rotorszárny tartja, furcsa, bi­zsergő érzés kerít hatalmába. Talán mások is így vannak ez­zel, amikor először repülnek helikopterrel? Hirtelenében különös, zakato­ló kattogást hallok felülről, mintha törne, vagy inkább szét­morzsolódna valamilyen fémal­katrész. Ösztönösen megmarko­lok egy fogantyú-félét és fülelek. A fémes kattogás megismétlő­dik: vajon a személyzet is hall­ja elől a vezérlő kabinban? ... Egyedül vagyok az utastérben. Szólnom kellene nekik. Az utasteret a vezérlő ka­bintól elválasztó ajtórésen át a gép első pilótájára, Kovács József alezredesre pillantok. Ar­ca teljesen nyugodt, jobbjával magabiztosan markolja a bot­kormányt. Ogy látszik, nem is sejti, hiszen ... — Nem halljátok odafentről ezt az éles recsegést?! — rob­ban ki belőlem az izgatott kér­dés. — Dehogynem — bólint az alezredes. — A trLmmelés zaja. Amikor ezt a gombot itt meg­nyomom ___ Me gkönnyebbülten felléleg- zem. Persze, a trimmelés. A re­pülőgépen ezt a műveletet a szárnyakon elhelyezett kiegyen­lítő lapocskák segítségével vég­zik. A helikopternek nincsen szárnya, Itt automatika végzi e műveletet. Az okozza ezt a fur­csa fémes zajt. Nézem a vezér­lő kabint. Műszerek, kapcsolók valóságos garmadája. Aki itt kiismeri magát... Kovács alezredes régi róka a szakmában. Nyugodtan rábízha­tom magamat. Megnyugodva le­telepszem a huszonnyolc sze­mély befogadására alkalmas utastérben az egyik kerekded ablaknál. Lepillantok. Tanyák, kisebb települések, talajvíz fol­tokkal tarkázott koratavaszi táj. Előttünk, mellettünk és mögöt­tünk újabb MI—8-asok. Kötelé­künk tempósan közeledik a megszabott cél felé. 'Az első pilótát, Kovács alez­redest huszonkét éve ismerem. Űjonc koromban elöljáróm, ne­velőm volt: zászlóaljunk politi­kai tisztje. Igaz, Kovács elv­társ egyidős velem, de ő már 1947-ben, tizennyolc éves korá­ban önként beállt katonának. 1949 óta tiszt. Emlékszem, ne­künk, újoncoknak nagyon im­ponált a fiatal Kovács had­nagy. Szép tartású, jó megjele­nésű, velünk egyivású legény volt. Azok közé tartozott, akit nem csupán rendfokozata miatt és nem egyszerűen a „szabály­zat előírásai szerint“ tisztel­tünk „Klassz, srácl“ — mondo­gattuk róla egymás között, s ez sokat jelentett. Tetszett, hogy velünk együtt menetelt a harminc-negyven kilométeres őszi-téli menetgyakorlatokon, amelyek akkoriban meglehető­sen gyakoriak voltak. Bíztatta a megfáradókat, ugratta a kedvszegetteket. Figyeltünk sza­vára és ő is a miénkre. Együtt bosszankodott velünk, ha vala­mi nem „úgy“ sikerült és tu­dott nevetni félig-meddig gye­rekes, olykor esetlen tréfáin­kon. Néhány évvel később repülő­gépvezető, majd helikopter-ve­zető lett. Most a MI—8 helikop­ter egyik leghozzáértőbb, leg­megbecsültebb pilótája. A kijelölt tábori leszállóhely közelébe érkezünk. Felettem is­mét felhangzik a trimmelő auto­mata recsegő-ropogó hangja, összenézek fotóriporter kollé­gámmal, aki eddig a gép orr­részének üvegkosarában kupor­gott. Mindketten elmosolyo­dunk. Milyen biztonságos, mi­lyen megnyugtató ez a fémes kattogásl Másnap délelőtt néhány tu­catnyi gépkocsizó lövész kato­nával deszantolási feladatra in­dulunk. Ismét Kovács alezredes gépén foglalok helyet az egyik csoporttal. A katonák legtöbbje még soha életében nem ült semmiféle légi szállítóeszközön. És most nem is akármilyen fe­ladat vár rájuk. Deszantolás! Mit jelent ez? Ki keik ugra- niok a föld felett egy-két mé­ternyire lebegő és gyorsan elő­re haladó helikopterből. A gép, mint a hullámverte hajó, min­den irányban imbolyog. Odafent a hatalmas rotorszárnyak or­kánszerű légörvényt kavarnak. Odalent pedig mintha valami titokzatos erő hátrafelé húzná az egész földkerekséget. Szem­ügyre veszem a terepet. Sely­mes pázsittal borított sík terü­let. De azért mégis ... A gyor­san tovalebegő gépből kiugra- ni... Az utastérben feszült csend. Még a motor erőteljes zúgása is a csend sajátos változatának tűnik, szinte nem is észleli az ember. Az ugrásra készülők minden érzékszerve a feladatra összpontosul. Nem szólnak egy­máshoz, csak várnak és figyel­nek. Verejtéktől csillogó arcok, furcsa, elhomályosult tekinte­tek. Még két perc ... Még egy.... Már csak tizenöt má­sodperc ... iAz ugrató parancsnok érces kiáltása: — Ugrást megkezdeni! Néhányan behúnyták a sze­müket, amikor az első katona kidobja magát a gép nyitott aj­taján. Azután sorra ugrik a többi is. Némelyikük sápadtan, görcsösen, megmerevedett te­kintettel, de ugrik. Letekintek. Valamennyien szabályosan, ép­ségben érnek földet. A tanul­tuk szerint azonnal lehasalnak, úgy várják be, hogy a kövér- kés szállító helikopter tovasu­hanjon felettük. Egy jókora forduló után visz- szatérünk a repülőtérre. Oda­lent a gépkocsizó lövészek, akik az imént kiugrottak a gépből, közrefogják a helikoptert és pilótáját. Kérdés kérdést követ. — Mi a magyarázata a heli­kopterek gyakran emlegetett harcászati értékének? — kérde­zi Cser László honvéd, aki az imént elsőként hajtotta végre a légideszant-feladatot. Kovács alezredes készséggel válaszol. Elmagyarázza, hogy a helikopterek harcászati értéke mindenek előtt az alacsony magasságban rejlik. Ha helye­sen választják meg a helikop­terek útvonalát — különösen kedvező terepviszonyok esetén — már viszonylag kis távolság­ból sem láthatók a' gépek, a kötelékek. Helikopterrel tehát nagyobb a lehetőség az ellen­séges objektumok rejtett meg­közelítésére, mint repülőgéppel. — Nem sérülhet meg köny- nyen a helikopter a légvédelmi tűzfegyverek gránátjaitól és azok repeszeitől? — kérdezi Nyárádi János őrvezető. — Ennek veszélye kisebb, mint például a bombázó, vagy a vadászrepülőgépek esetében — hangzik a válasz. — Miért? Azért, mert a helikoptertörzs a korszerű harci repülőgépekhez viszonyítva nincs annyira tele­zsúfolva fedélzeti berendezé­sekkel, ennélfogva több lövedé­ket „nyelhet el“ anélkül, hogy harcképtelenné válna. Kérdés kérdés után. A heli­kopteres egység parancsnoka — aki időközben a helyszínre ér­kezik — elmond egy érdekes példát, amely igen érzéklete­sen tanúsítja a sokoldalú har­cászati alkalmazhatóságot. Leg­utóbb, alig néhány héttel ko­rábban egy ősszfegyvernemi gyakorlaton helikopteres légi- deszant-csoportokat is bevetet­tek. A feladat az volt, hogy a légideszant az ellenséges véde­lem mélységében foglaljon híd­főállást és segítse elő saját erőink támadásának kibonta­koztatását. A helikopter-egység törzse, egy szovjet helikopter­egységgel és a földi erők össz- fegyvernemi vezetési törzsével együttműködve példásan készí­tette elő és hajtotta végre a fe­ladatot. Különösen mintaszerű volt az együttműködésre rendelt szovjet helikopterekkel és a földi csapatokkal együttesen ki­fejtett tevékenység összehango­lása, a kötelékek útvonalának kiválasztása és a harcbiztosítás megszervezése. A gyakorlat so­rán igen értékes tapasztalato­kat szereztek a helikopter-egy­ség parancsnokai és a feladat végrehajtásában részt vevő gép­kocsizó lövészalegységek kato­nái. Kialakították a légideszant alegység állományába tartozó élőerő, fegyverzet, technika, lő­szer, egészségügyi felszerelés, híradó anyag, élelem, stb. leg­ésszerűbb elhelyezésének, szál­lításának, ki- és berakásának módját, elosztási arányát a he­likopterek rakodóterén. Igen értékesek a békésebb jellegű feladatok végrehajtása során szerzett tapasztalatok is. A magyar helikopter egység pi­lótáinak javarésze az 1965-ös nagy dunai és az 1970-es nagy tiszai árviz idején megfeszített munkával járult hozzá az árvíz­károk megelőzéséhez, illetve felszámolásához. Az ott tanúsí­tott helytállás és nagyszerű tel­jesítmény nem csupán árvízi jelentőségű, hanem a harcásza­ti értéket is igen jól érzékelte­ti. — Azokban a napokban napi nyolc órát töltöttünk a levegő­ben — emlékezik Pávics János őrnagy, az egyik helikopter-al­egység parancsnoka. — Java­részt végtelennek tetsző vízfe­lület felett, gyakori egyhely­ben függéssel, mely feladat végrehajtásában a legtöbb heli­kopter vezetőnek akkor még jó­formán alig volt gyakorlata. Mentettünk háztetőre, fára me­nekült, halálfélelemtől megder­medt embereket, sebesülteket, rendszeres őrjáratozással gát- felderítést, szivárgásjelzést haj­tottunk végre. Szállítottunk pa­rancsnokokat, vízügyi szakem­bereket a legveszélyeztetettebb helyekre, segítettük a gyógy­szerellátást és a betegellátást. — Más rendkívüli feladat is előfordult már? — Többször is — mondja Pá­vics őrnagy. — Számomra a legemlékezetesebb eset, ami­kor néhány éve a herendi va­sútállomáson történt vasúti ka­tasztrófa utasait mentettük. Ke­mény hideg volt. A súlyosan sé­rült utasokat alaposan átfagyva emeltük a gépbe. Pilótáink sa­ját ruhadarabjaikkal takarták be a didergő sebesülteket. A nehézségeket tetőzték a pocsék légköri viszonyok. Szaknyelven szólva az úgynevezett „időjárá­si minimum“ alatti állapotok uralkodtak, amikor egyébként helikopterrel tilos lett volna a levegőbe emelkedni. De ki gon­dolt ekkor a veszélyre! Hóesés, hóvihar, köd, igen rossz látási viszonyok ellenére megtettük, amit meg kellett tennünk. Nagy erőpróba volt. A magyar néphadsereg heli­kopteresei jelentős utat tettek meg az utóbbi években a fej­lődés útján. Készek és képesek arra, hogy maradéktalanul vég­rehajtsák a kapott feladatokat, szorosan együttműködve a földi fegyvernemek csapataival és a baráti hadseregek alakulataival. EERTALAN ISTVÁN LAPSZEMLE Fülöp Imre felvételej (Haško Pavol felvétele) Akii a katonákat szórakoztatják — Tudósítónktól — A közös hadgyakorlat a katonáktól Igé­nyes és nehéz feladatok megol­dását követeli meg, de marad idejük a szórakozásra is. Ennek egyik formája a katonai művész- együttesek fellépése. Sokan is­merik a Vít Nejedlý csehszlo­vák katonai művészegyüttest, amely a II. világháború harcte­rein született és tevékenységé­nek kezdete összekapcsolódott a Szovjetunióban megalakult első önnállő csehszlovák katonai egység harcos útjával. Az együt­tes magva eredetileg egy tizen­hat tagú zenekar volt, amely ál­landóan bővült és 1943. októbe­rében az 1. csehszlovák önálló dandárral együtt ment ki a frontra. Az együttes fejlődését nem állította meg Vft Nejedlý- nek, az együttes alapítójának hirtelen halála sem. A kormány 1945 áprilisában Košicén hatá­rozatot hozott, hogy az együt­tes a jövőben Vít Nejedlý nevét fogja viselni. E név alatt első fellépését május 20-án tartotta meg a prágai Lucernában. Azóta a szocialista országok sok-sok nézője tapsolt az együttesnek, amely ma is fáradhatatlanul jár­ja a helyőrségeket, városokat és falvakat, dallal, tánccal szó­rakoztatja a lakosságot és a ka­tonákat. Nem hiányoznak a mostani közös hadgyakorlatról sem. Megismerik őket a résztve­vő hadseregek katonái is. A magyar néphadsereg Vörös Csillag érdemrenddel ki­tüntetett művészegyüttesét is jól ismerik hazánkban, hiszen már vendégszerepeit nálunk épp úgy, mint a Szovjetunióban, Lengyelországban, az NDK-ban, Bulgáriában, Romániában és Eu­rópa számos más országában. Most a „Pajzs“ hadgyakorlaton a magyar katonák életét ábrá­zoló vidám jeleneteknek, vér­pezsdítő táncokban gazdag eszt- rádműsornak lehetünk szemta­núi. Az említett műsor Is — amint az már hagyomány az együttesnél — az egyszerű kato­nák életét hivatott szebbé, él- ménydúsabbá tenni. A műsorban felvillannak olyan emlékek is, amelyek az árvíz idején tanúsí­tott hősiességről regélnek. A szovjet Középső Hadseregcsoport dal- és táncegyüttese interna­cionalista programot készített elő a „Pajzs“ gyakorlatra. Be­mutatják az utóbbi hónapokban betanult számokat — például Zariski dala, A hadsereg mindig menetel, Muradelli Dal Lenin­ről, régi katonanóta, Egri indu­ló továbbá orosz tánc, szlovák csárdás, és egyéb. Nem hiányzik az Irány Prága című dal sem. — Mostanában művészeink minden napja alkotó munkával telik — mondotta az együttes helyettes vezetője, N. Scsetinyin főhadnagy. — Hogy katonai terminológiával éljek, a dísztó- káció helyei állandóan változni fog, tehát nem lesz könnyű a művészek feladata sem. A német nemzeti néphadsereg Erich Weinert művészegyütte­sének esztrádzenekara tüzes ka­tonanótákat, népszerű zenét és táncokat mutat be. Nagy szen­vedéllyel és kedvvel játszik. Az énekesek, három nő és hét fér­fi, nagyon tehetségesek, jó őket hallgatni, akár népdalokat, akár slágereket énekelnek. Jól kiegé­szíti műsorukat a szellemes kon- feranszé, aki pillanatok alatt megtalálja a kapcsolatot a hall­gatósággal. A tánccsoportnak három nő és két férfi tagja van, akik szívet-szemet gyönyörköd­tető számokat adnak elő. Műso­ruk optimista, politikailag ha­tásos. Ritmusaik érzelemkelt’e- tőek, magukkal ragadják a hall­gatóságot. A csoport követi Heinrich Heine alapelvét, hogy ha fiatal emberekről van szó, egyszerre kell csöndesnek és romantikusnak lenni... A csoport műsorában a test­véri szocialista országok dalai is szerepelnek, ezeket az együt­tes az eredeti nyelven adja elő. A lengyel központi dal- és táncegyüttes története elválaszthatatlanul összeforrott a lengyel néphad­sereg keletkezésével. Az 1. len­gyel hadsereg részeként szüle­tett, s ez a hadsereg a második világháború idején hosszú har­ci utat járt be. Az együttes tag­jai közvetlenül a harcvonailban léptek fel. Háború idején utol­só műsorukat a fasizmus alól felszabadított Berlinben adták elő. Az együttes később is hű ma­radt hagyományaihoz. Sokolda­lúan fejleszti műsorát és ezzel egyidejűleg emeli a műsorok művészi színvonalát. Nemcsak a katonák között népszerű, hanem a lakosság kö­rében is. Az együttes többféle művészeti ágban tevékenykedik, s így sokirányú művészi igény kielégítésére képes. Jelenleg az együttes a Cedy- na alatti csata ezredik évfordu­lójának méltó megünneplésére készül. Programjukban a sza­badságharcok hagyományait mutatják be régi történelmi da­lok és táncok felelevenítésével. Az együttes „Szárazföldön, ten­geren és levegőben“ című mű­sorát hazánkban mutatják be először« N. J. 1972. IX. 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom