Új Szó, 1972. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-26 / 148. szám, hétfő

ÚJABB IZRAELI TÁMADÓ AKCIÓK LIBANON ELLEN Összeült a Biztonsági Tanács Bejrut — A libanoni közvéle­ményt mérhetetlenül felhábo­rítják a szüntelen izraeli táma­dd akciók, amelyek közül a legutóbbi légitámadás — egy palesztin tábor és más libano­ni falvak ellen- húsz polgári személy, túlnyomórészt nők és gyermekek, életét követelte ál­dozatul. Egy izraeli őrhajó szombaton reggel Dél-Libanon partvidéke mellett elsülyesztett egy halászhajót. Libanon az ENSZ Biztonsági Tanácsának összehívását kérte a libanoni terület ellen elköve­tett újabb izraeli agresszió meg­tárgyalására. Á Biztonsági Tanács a libano­ni panasz megtárgyalására szombatra virradó éjszaka ült össze. Edouard Gorra, libanoni kép­viselő felszólalásában emlékez­tetett arra, hogy a jelenlegi iz­raeli támadást, Libanon és a többi arab ország ellen, fenye­getések kampánya előzte meg. Yosef Tekoah izraeli képvise­lő a Libanon ellen elkövetett agressziót homályos koholmá­nyokkal igyekezett mentegetni. Jakov Malik, szovjet delegá­tus hangsúlyozta, hogy Izrael abban az időben követ el újabb agresszív akciókat, amikor a nemzetközi helyzetben a fe szüllség enyhítésére irányuló pozitív jelenségek nyilvánul­nak meg. Izrael agressziós politikáját elítélte Szomália és Szudán képviselője is. Ezután a Biztonsági Tanács szombat estére napolta el mun­káját. Lazar Mojszev, a Bizton­sági Tanács elnöke felkérte a Tanács tagjait, készítsenek elő konkrét javaslatokat a Bizton­sági Tanács eljárására vonat­kozólag. A Biztonsági Tanács szombat esti ülélsén Kuvait, Szíria, Egyiptom és Jordánia ENSZ képviselői kérték, hogy ugyan­csak részt vehessenek az ülé­sen. A Biztonsági Tanács öt órán tartó tárgyalás után a libanoni panaszról a további vitát hétfő­re halasztotta el. Mojszev el­nök ezt azzal indokolta, hogy egyes küldöttségeknek több időre van szükségük javaslatok előkészítésére a záróhatározat­ra vonatkozóan. Heves harcok Dél-Vietnamban Saigon — A dél-vietnami ha­zafias erők már negyedik nap­ja támadják Hűé várostól északnyugatra és nyugatra a saigoni csapatok állásait. A hazafias erők tüzérsége szombaton 130 mm-es messze- hordó ágyúkkal lőtte az észa­ki front határát képező My Hnnh folyótól délnyugatra levő saiRonl állásokat. Heves harcokról érkeznek hírek Bastogne és King támasz­pontok körzetéből is. amelyek feladata a Hűétől délnyugatra fekvő terület védelmének biz­tosítása. A saigoni parancsnokság be­ismerte, hogy katonái súlyos veszteségeket szenvedtek. A harcok szakadatlanul tovább tartanak, jóllehet az amerikai légierő folytatja bombázásait. Az utóbbi három nap alatt az amerikai repülőgépek 1800 ton­na bombát szórtak le e terü­letekre. Hanoi — A dél-vietnami ideig­lenes forradalmi kormány kül­ügyminisztériuma nyilatkozatot tett közzé, amelyben élesen el­ítéli Észak- és Dél-Vietnam fo­kozott bombázását. Az amerikai légierő 80 nap alatt csupán Dél-Vietnam területére 218 ezer 700 tonna bombát szórt le. Az Egyesült Államok folytat­ja légitámadásait Észak-Vietnam ellen is. Elsősorban a gátakat és az öntözőberendezéseket bombázzák, ami súlyos károkat okozhat a polgári lakosságnak. A nyilatkozat hangsúlyozza, hogy ezek az agresszív csele­kedetek a nemzetközi jog dur­va megsértését jelentik. A DIFK követeli a Dél-Vietnamban el­követett amerikai agresszió beszüntetését, valamint azt, hogy az amerikai légierő hagy­jon fel a VDK öntözőberende­zéseinek bombázásával és az Egyesült Államok szüntesse meg a VDK kikötőinek blokád­ját. A font sterling válsága London — Az angol pénzügy­minisztérium pénteken bejelen­tette, hogy átmenetileg „lebeg­teti“ a font sterling árfolyamát, vagyis hagyja, hogy a keres­let és kínálat határozza meg az árfolyamot, bárhogy alakul­jon is a helyzet a külföldi tőzs­déken. A londoni valutatőzsdét pénteken már ki sem nyitot­ták. A tőzsde ma is zárva ma­rad. Az intézkedés azt jelenti, hogy az angol bank és az új közös piaci pénzügyi határoza­tok szerint eljáró nyugat-euró­pai központi bankok ideiglene­sen abbahagyják a font felvá­sárlását azoktól, akik a múlt heti események miatt szabadul­ni próbálnak a „forró pénz“- től. A font ellen indított spekulá­ciós rohamot a múlt héten az angol külkereskedelem kedve­zőtlen alakulásáról közzétett időszaki jelentések a dokkmun­kás-sztrájk lehetősége és a font­leértékelésről szárnyra kelt hí­rek, elhangzott nyilatkozatok indították el. Az angol külügyminisztérium közölte: reméli, hogy „amint a körülmények megengedik“ visz szatérhet a rögzített átváltási árfolyamokhoz, és a közös pia­ci előírásokhoz, de egyelőre „nagyszabású árfolyamellen­őrzéseket“ tart szükségesnek a sterling övezetben és más mo­netáris területeken egyaránt. Párizs — Szombaton Párizs­ban összehívták az Európai Gazdasági Közösség Pénzügyi Bizottságának rendkívüli ülé­sét, hogy megtárgyalja az an­gol fonttal kapcsolatos határo­zat következményeit. A zárt ajtók mögött tartott ülésen a Közös Piac hat orszá­gának és a közösség négy új tagjának, Nagy Britanniának, Írországnak, Norvégiának és Dániának a képviselői vettek részt. A tanácskozásról nem adtak ki közleményt. ROGERS, amerikai külügymi­niszter 17 napos külföldi útra Indult, amelynek első állomása az ausztráliai Canberra, ahol részt vesz a SEATO tanácsülé­sén. Az amerikai politikus ezt küvetőleg Indonéziába, a Per­zsa-öböl országaiba, Jugoszlá­viába, Romániába és Magyar- országra látogat. HARANOVICS belorusz város közelében szombaton emlék­művet lepleztek le azoknak a csehszlovák állampolgároknak az emlékére, akiket itt a hit­leri fasiszták 1.942 júniusában legyilkoltak. WILLY BRANDT szövetségi kancellár és Scheel külügymi­niszter szombaton Nyugat-Ber­línben bejelentette, hogy az SPD—FDP nyugatnémet kor­mánykoalíció szükségesnek tartja parlamenti választások megtartását ez év novemberé­ben. PÁRIZSBAN közzétették a Francia Kommunista Párt és a Francia Szocialista Párt közös nyilatkozatát azon tárgyalások eddigi lefolyásáról, amelyek célja közös kormányprogram kidolgozása. A VARSÓI SZERZŐDÉS álla mai egyesített fegyveres erői közös akcióinak terve alapján július 19. és 24-e között az NDK déli körzeteiben a szovjet hadsereg és az NDK nemzeti néphadsereg törzskarai és egy­ségei közös gyakorlatot tartot­tak, amelyet Heinz Hoffmann hadseregtábornok, az NDK nemzetvédelmi minisztere veze­tett. krónika hír mozaik Hétfő, 1972. június 26. A NAP kel — Bratislava: 3.43 nyugszik: 20.04 órakor. — Košice: 3.27, nyugszik: 19.48 órakor. — A HOLD kel: 19.53, nyugszik: 3.01 órakor. Névnapjukon szeretettel köszöntjük JÁNOS, PÁL — ADRIÁN nevű kedves olvasóinkat ■ 1892-ben született PEARL BUCK Nubel-dijas amerikai írónő, tanul­mányíró és publicista ■ 1897-ben született JAROSLAV PROCHÄZKA cseh történész, a CS'l'A levelező tagja ■ 1902-ben született LADIS­LAV ŠTOLL akadémikus, cseh iro- dalumtudús, esztéta H 1937-ben halt meg VÁCLAV TILLE cseh Iro- dalumtudós, író (sziil.: 18(17). IDŐJÁRÁS Változó mennyiségű felhőzet, északon és keleten szórványosan futó eső. Várható legmagasabb hő­mérséklet 20—24 fok, északon ás keleten 18 fok körüli. Időnként megélénkülő gyenge északi szél. ■ A világ iegszebb postabé- lyegeiben gyönyörködhetnek a „Belgica ’72“ bélyegkiállítás látogatói. A kiállítás tegnap kezdődött Brüsszelben. A kiál­lításon 22 ország, köztük cseh­szlovákiai bélyeggyűjtők szere­pelnek. ■ Az Agnes hurikán eddig már 110 emberhalált okozott Észak-Amerikában. A legsúlyo­sabb károk Virginiában kelet­keztek. Pennsylvaniában 100 ezer embert kitelepítettek. ■ A Kazah SZSZK orvostu­dományi főiskoláiról ebben az évben 3 ezer fiatal orvos lép ki az életbe. Ezzel kb. 10 szá­zalékkal csökken az egy or­vosra jutó lakosok átlagos szá­ma, holott a Kazah SZSZK-ban ez az arány eddig is 420 fő volt, tehát megfelel a nyugat­európai viszonyoknak. Tudósítóink írják ÁTADTÁK Szabadtéri színpadot építet­tek Streda nad Bodrogom (Bodrogszerdahely) községben, amelyet a napokban ünnepé­lyes keretek között adtak át. A létesítmény befogadóképes­sége 450 személy. Építése 600 ezer koronába került, melyhez a lakosság 250 ezer korona ér­tékű társadalmi munkával já­rult hozzá. Dusík Veronika A KRÁSNA HÔRKA I (Krasz naliorka) vár alatt évente meg­rendezett járási dal- és tánc­ünnepélyen ez idén a helybeli tánccsoport is fellépett, ame­lyet a közelmúltban Urblik Zol­tánná tanítónő alakított meg. A tánccsoport a falu fiataljai­ból szerveződött, s már az első fellépésével nagy sikert ara­tott. Varga István TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS­SAL szobrot állítanak Lučene- cen (Losonc J Leninnek, a pro­letárforradalom nagy vezéré­nek a járási pártbizottság szék­haza előtti téren. A költsége­ket, közel 1 millió koronát, a város üzemeinek és más szer­vezeteinek hozzájárulásaiból fedezik. A szobrot az NOSZF idei évfordulóján avatják fel. Kanizsa István ÁTÉPÍTETTÉK a közvilágítást Olováry (Övár) községben is. örvendenek a 448 lakosú fa­lucska lakói, mert a 120 ezer koronás költséggel felszerelt 65 neonégő bizonyítja, hogy a nemzeti bizottság választási programja pontról pontra meg­valósul. Saranko Erzsébet Bár a halászatban is egyre inkább alkalmazzák a korszerű technikai vívmányokat, a japán osztrigaha lászok még mindig a megerőltető hagyományos módon dolgoznak. A Sima-félszigeten például március 15 tői szeptember 15-ig az osztri- gahalásznők összesen 18t) urát töl­tenek víz alatt. Képünkön: a mun­ka után az asszonyok szegényes környezetben pihenik ki fáradal­maikat. A felvétel: ČSTK — Japan PRESS fi Megalakulásának 95. év­fordulóját ünnepelte szombaton Tisovcén a munkásénekkar. Fennállása alatt több száz si­keres bemutatói rendezett. Kü­lönösen jelentős és elkötelezett tevékenységet fejtett ki a CSKP megalakulása 50. évfordulójá­nak évében. ■ 6,5 millió korona költség­gel építettek a bojnlcei vár fe­lett új üdülőhelyet a komárnói (Komárom) járásban élő gyer­mekek számára. Az üdülők első csoportja július j-án érkezik az új létesítménybe. ■ Eddig mintegy 135 ezer ér­deklődő látogatta meg a bojni- cei állatkertet, 30 ezerrel több, mint az elmúlt év azonos idő­szakában. ■ A japán főváros közigaz­gatása elhutározta, hogy június 24-től 10 százalékkal csökken­tik a világ legnagyobb városá­nak vízellátását. Felszólította a lakosságot, hogy takarékos­kodjék a vízzel, mivel a víztar­tályok már félig üresek. RENDŐRSÉGI HlREK — Ladislav O. machulintcei la­kos, aki többnyire Bratislavában tartózkodik, pénteken jelentette a rendőrségnek, hogy éjszaka egy ismeretlen férfi megtámadta, le­ütötte, és amíg eszméletlen volt, levetkőztette és ellopta ruháját, A nyomozás megállapította, hogy a sértett a Ružinov-étteremben szórakozott fiatalok társaságában, akik közül az egyik elkísérte. Egy sötét utcában leütötte, majd le­vetkőztette és elmenekült a tett színhelyéről. A rendőrség a tet­test, Ladislav T. 22 éves büntetett előéletű prievozi lakost őrizetbe vette. — Egy személyautó elé hajtott az országúton Nová Baňa és Zar- uovica között péntek délután Er­nest P. 14 éves Rudna nad Hro- nom-i lakos. A kerékpáron vitte barátját, a 12 éves Zdenek T.-t Is. A gépkocsi elütötte, vezetője már nem tudta megakadályozni a balesetet. Ernest P. kórházba szál­lítás közben sérüléseibe bele­halt, Zdenek T. súlyosan megse­besült. A gépkocsin kb. 5000 ko­rona összegű kár keletkezett. — Halva találták duchonkai hétvégi házában Štefan N. 39 éves topolcanyi lakost. A házba június 21-én utazott saját gépkocsiján, és azóta senki nem látta. Felesé­gétől különváltan élt. A halál okának megállapítására elrendel­ték a boncolást. — Elővigyázatlanul vezette mo­torkerékpárját Krásna nad Kysu­cou községben Milan S. 19 éves zakamenél lakos és belerohant egy Tatra 111-es teherautóba. A helyszínen meghalt. Utitársa könnyebb sérülést szenvedett. — Ittas állapotban tért haza plešanl otthonába a 35 éves Voj­tech G. A notorikus alkoholista rossz házaséletet élt, és 71 éves apósát több ízben életveszélyesen megfenyegette. Csütörtökön dél­után a két férfi összeverekedett, miközben az Ittas Vojtech G. el­vesztette egynesúlyát és elesett. A földön fekvő embert Bartalo- mej O. egy vasrúddal kétszer fej­beverte, és olyan súlyosan meg­sebesítette, hogy kórházba szállí­tás közben meghalt. Bartalomej O.-t őrizetbe vették. Mi Hol 7 Mikor ■ Film Bratislava ® HVIEZDA és KERTMOZI: Mago- bei visszatérése (japán) 15.30, 18, 20.30 — 20 # PRAHA: Négy kulcs (NSZK) 11, 13.30, 16, 18.30, 21 ® POHRANIČNÍK: A juhász (jug.J 15.45, 18.15, 20.45 ® METROPOL: Délutáni szerelem (am.) 15.30, 18.15, 20.45 a SLOVAN: Estély meglepetéssel I román) 15.30, 18, 20.30 # DUKLA: Lord )im (am.) 15.15, 18, 20.45 cl MIER: Rio Bra­vo (hm.). 17.30, 20, Az elveszett macska (am.) 22 # PALACE: Brancaleone ármádiája (olasz) 19.15, 21.30 ® OBZOR: A Nagy Göncöl csillagai (olasz) 18, 20.30, Film Košice ® SLOVAN: Négy kulcs (NSZK) ÜSMEV: Elátkozott sziget (ja* pán) ® TATRA: Támadás az is* nieretlenből (japán) 0 PARTIZÁN: Névtelen kémnő (jug.) ® DUKLA: A gyilkos a házban van (magyar). Színház Bratislava 0) SZÍNPAD: Hetedik mennyor« szág (19). SZÍNHÁZ KOŠICE Traviata (19). NATESZ ®) Rožňava (Rozsnyó): Kaviár (J9.3ÜJ. Rádió Bratislava Magyar adás (a 197,3, 233,3, 243,5 és 314,7 méteres hullámon): 6.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 6.10: Sporthírek. 6.18: Reggeli ze­ne, közben kb. 6.30: Napjaink margójára. 6.55: Hírek. 12.00: Hí­rek. 12.10: Női magazin (Ism.). 12.30: Népi muzsika. 12.55: Hírek. 17.00: Sport ós muzsika. 17.30: Hí­rek. 17.40: Napi krónika. Televízió Bratislava 16.35: Hírek. 16.40: Beszéljünk oroszul. 17.10: A nagy kirándulás. Doku­mentumfilm. 17.35: Tudományos és műszaki ka­leidoszkóp. 10.15: Munkáskórusok fesztiválja. 18.40: Esti mese. 13.00: TV Híradó. 19.30: R-expedicló. 20.00: Sötét források. J. Váh tv- játéka. 21.05: Musica viva IV/72. Magazin. 21.35: TV Híradó. ■ Svidníkben június 24-én megkezdődött a csehszlovákiai ukrán lakosság tánc- és dal- fesztiválja. ■ A Forradalmi Szakszerve­zeti Mozgalom lektorai számá­ra szombaton kétnapos szemi­nárium kezdődött Brnóban a Vörös Szakszervezetek megala­kulása 20. évfordulójának al­kalmából. Változékony időjárás A múlt hét végén az időjárás — a szép és rendkívül meleg na­pok után elromlott. Szlovákia nyugati részébe nedves és hűvö­sebb tengeri légtömegek hatoltak be és húzódtak tovább keletre. Emellett Közép Európa magasabb légrétegeiben pénteken alacso­nyabb légköri nyomás alakult ki és ez még nagyobb mértékben fokozta az időjárás romlását. Szlovákiában a lehullott csapadék mennyisége eltérő volt, így pl. szombaton Bratislavában 18 mm, Hurbanovoban (Ögyalla) 3 mm, Zvolenben 9 mm. Lučenecen (Lo­sonc), 31 mm, Rožňaván (Rozs­nyó) 22 mm és Kosicén 11 mm volt. A tengeri légtömegek lehű­tötték a levegő hőmérsékletét is. Várható időjárás június 26-tól július 2-ig: változó, majd sűrű fel­hőzet, helyenként záporesők, zi­vatarok. Csapadék a hét kezdetén főleg Szlovákia keleti részében várható. Az éjszakai hőmérséklet 8—14 fok, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20—25 fok, esős idő­szakokban 16—19 fok. P. F. 6ÚJ SZÚ Kiadja Szlovák 10 Kommunlsto Pártja Központi Bizottsága Szerkeszti o szerkesztő bizottság Főszerkesztő: Lőrinc* Gyula Szerkesztőság: Bratislava, Gorki! utco 10 Telefon: 53? 16, 512-23, 335-68. Főszerkesztő: 532-20. Titkárság: 550-18, sportrovat' 505-29, gazdasági ügyek: 506 39, távíró: 09308, Provdo Kiadóvállalat, Bratislava, Volgogradská 8. Nyomja a Provdo Nyomdavállalat bratislavai Üzeme. Bratislava. Štúrova 4. Hirdetőiroda: Bratislava, Jesenského 12. Telefon: 551-83. Előfízetósi díj havonto 14,70 korona, a Vasárnapi 0| Sző negyed­évre 13,— korona. Terjeszti a Posta és Hírlipwolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná expedíció tloče, Bratislava. Gottwaldovo námestia 48/VII. . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom