Új Szó, 1971. november (24. évfolyam, 258-283. szám)

1971-11-11 / 267. szám, csütörtök

150. évvel ezelőtt született F. M. Dosztojevszkij AZ EMBERI LÉLEK NAGY ISMERŐJE A XIX. század írói között aligha akad még valaki, aki nagyobb mértékben befolyásolta volna az európai szellemi életet, mint Fjodor Mi­hajlovics Dosztojevszkij. Hatása nemcsak az irodalomban, ha­nem a filozófiában is kimutat­ható. Mint minden nagy író figyelmét nemzedékének és ko­rának égető problémáira össz­pontosította, műveiben tükörké­pét adta nemcsak a korabeli orosz társadalomnak, amely már megérett a forradalmi vál­tozásra, hanem mélyebb érte­lemben elemezte az ember hely­zetét a világban, az egyén vi­szonyát a társadalomhoz, szen­vendését és lázadását, emberi méltóságát és annak megalázá­sát. Dosztojevszkij művének mély ellentmondásait a múltban ki­vételes személyes tulajdonságai­val és némely esetben az epi­lepsziával is próbálták magya­rázni. Ha azonban egy írót ér­tékelni akarunk, akkor az egyé­niséget teljes egészében kell vizsgálnunk, belehelyezve az adott történelmi korszakba, amely nem véletlenül emelte őt ki. Csak így érthetjük meg az írót, sajátos stílusát, amelynek belső logikáját a szerzőnek a világról és az emberről alkotott elképzelései adják meg. Az ember szubjektív belső vi­lága általában a külvilág sajá­tos képe, az őt körülvevő tár­sadalmi és természeti realitás jelentős mértékben befolyásolja jellemét is. Ha ilyen értelemben próbáljuk megközelíteni Doszto­jevszkijt, lelki életének rejté­lyei már nem tűnnek olyan ti­tokzatosnak. A nagy orosz író életéből és műveiből világos képet kapunk arról, hogyan alakult egyénisége a széthulló patriarkális Oroszország gyöt­rő ellentmondásai közepette. F. M. Dosztojevszkij 150 év­vel ezelőtt született Moszkvá­ban. Az író apja durva, nehéz természetű ember volt, s az otthon nyomasztó atmoszférája egész gyermekkorára rányomta bélyegét. Apja hadmérnöki pá­lyára szánta, az ifjú Dosztojev­szkij érdeklődése azonban az irodalom felé vonzódik. Irodalmi pályafutását a Sze­gény emberek című regénnyel kezdte, amelyre felfigyel az egész demokrata közvélemény. Bárhogy i6 alakult a későbbiek folyamán írói pályafutása, az orosz irodalom történetében mindig is az fog állni, hogy a fiatal író a forradalmárok ol­dalán lépett fel, tagja volt a Petrasevszkij vezette utópista szocialista forradalmi körnek, haladó elveiért a cári pribékek bebörtönözték, halálra ítélték, vesztőhelyre hurcolták, s miután az utolsó pillanatban kegyel­met kapott a cártól, kényszer­munkára vitték Szibériába. A Szegény emberekben Dosz­tojevszkij méltóképpen foly­tatja Puskin és Gogol (Köpeny) hagyományait. A fővárosi sze­génység életének hű képét fes­ti le, azoknak a szegény em­bereknek az életét, akik meg­töltik Pétervár több emeletes bérházait, s akik naponta ki vannak téve a legnagyobb meg­aláztatásoknak. Az egész re­gényen végighúzódik az író mélységes együttérzése a sze­gény emberekkel, mérhetetlen szenvedéseikkel. Gyevusikin és Várenyka Dobroszelova alakjá­nak irodalmi ábrázolásán ke­resztül az író bebizonyítja, hogy a szegények nemcsak szegény­ségük miatt szenvednek, azért, hogy nincsenek anyagi esz­közeik a normális, egészséges emberi életre, hanem azért is, mert teljes tudatában vannak helyzetüknek, kénytelenek sze­génységüket mások előtt leplez­ni, ami emberi tudatuk defor­málásához vezet. Az olvasó vé­gül maga is rádöbben a regény hősei sorsának kilátástalansá­gára, s az író mindazzal, amit leírt, maga sugalja ki azt a vá­laszt, hogy igazságtalan az a társadalmi rend, amelyben így kell szenvedni az embernek, amely deformálja az ember szí­vét és lelkét. A szegény emberek sorsát tárja fel Dosztojevszkij követ­kező regényében, a romantikus régiókban mozgó Fehér éjsza­kákban és a Nyetocska Nyezs­vanova című novellájában is. Börtönélményeiről megrendí. tő képet kapunk az Emlékira­tok a holtak házából című mű­vében. Ezek az élmények, vala­mint a száműzetésben szerzett tapasztalatok okozták a forra­dalomban vetett hitének meg­rendülését, s írói fejlődését reakciós irányban terelték. Legjobb regényében — a Bűn és bűnhődésben, amely vi­lágszerte nagy hatást váltott ki, ezt a kérdést veti fel, van-e joga az erős egyéniségnek az anarchista igazságszolgáltatás­ra. A válasz tagadó, a kivezető utat azonban nagyon helytele­nül a keresztényi alázatban lát­ja. A Karamazov testvérekben kapjuk Dosztojevszkij nézetei­nek szintézisét alkotó pályájá­nak utolsó szakaszában, szinte utolsó szóként Oroszország és Európa problémáiról. A Kara­mazov család a korabeli Orosz­ország minden fejlődési lehető­ségét képviseli: a kéjenc és ke­gyetlen, szenvedélyeinek hódo­ló apán, a nihilista Ivánon, az érzéki Dmitrijen keresztül egé­szen a messiási Aljosáig, aki nagyon is rokon A félkegyelmű Miskin hercegével. Aljosa Dosz­tojevszkij utolsó kísérlete a pozitív ideális hős megalkotá­sára, aki képes lenne ellenáll­ni minden rossznak és megvál­tani a világot. Dosztojevszkij azonban becsületes realista író, ezeket a hőseit állandóan kon­frontálta a reális élettel, s az eredmény: passzivitás, a mes­siások tehetetlensége és ku­darca a normális életben. D osztojevszkij tévedéseit a történelem és a fejlődés korrigálta, örök életűek azonban a rendkívül hű és mű­vészi szempontból tökéletes életképei, amelyeken megnyil­vánul mélységes együttérzése a megalázottakkal és elnyomot­takkal — a humanista realiz­musa. —OD— 20. < Z a­« co S O lO oŕ žl u. S Z tu O iu CC z < s -J < x * H ŠS S o C/Í X V . — v. S o 0£ 2 0£ O CO p Gáspár és Péter, akik eddig' Hagyták nyomorban sínylődni Apolkát, most egymást igyekeztek lefőzni a kényez- ' tetésében, csak hogy bosszantsák egymás:. A végén már úgy tartották a gyámleányukat, kl-ki, amikor éppen | nála volt, mint egy hercegkisasszonyt. j Trnowszky Gáspárnak van egy legényfia, a Miloslav, A fiú egyre többet legyeskedett Apolka körül. Ahogy kivirágzott köztük a szerelem, mind fájdalmasabbá vált hogy fél esztendő után fél esztendőre Gdspdr ,bácsi házából Péter bácsi házába kellett költöznie Apolkának. SZÜLÖK, NEVELŐK FÓRUMA A MÜVELŰDESHEZ VALÓ I0G Az idei középiskolai felvéte­lik után egy (a bratislavai 2-es számú postahivatalban feladott) névtelen levelet hozott számom­ra a kézbesítő. A borítékban az Oj Szó 1971. június 10-i szá­mából kivágott, „A szocialista hazafiság" című cikkemet talál­tam. Az újságcikk sorai közé ír­va egy „elkeseredett" fiatal közölte velem, hogy 1,3-es ta­nulmányi átlageredménnyel nem vették fel a „priemyslov­kára" —' vagyis az ipari szak­középiskolába, s ennek szerin­te csak az az oka, hogy értel­miségi származású. Fiatal ba­rátom elkeseredésében arra a következtetésre jutott, hogy nincs más választása: „Jó le­szek huligánnak — írja — vagy tehénpásztornak". Gondosan megjelölte cikkemnek azt a ré­szét, amelyben hangsúlyozom: „A fiatalok, de igen gyakran az idősebbek számára is gyak­ran túlságosan természetes mindaz, ami ma szocialista ha­zánkban van: természetes a munkához, a tanuláshoz való jog és az is, hogy az állandóan növekvő anyagi és kulturális igényeket kj kell elégíteni". S végül kissé pontatlanul, így idézi Lenint: „Tanulj! Tanuljl Tanulj!!" Majd így fejezi be „széljegyzeteit": „Erről írjon doktor úr!!! (Ha mér!)" A tévedések elkerülése végett szükségesnek tartom megje­gyezni, hogy eddig nem azért nem írtam, mert nem mertem, hanem elsősorban azért, mert „erről", vagyis a továbbtanulás­ról mások is, én is lapjaink ha­sábjain már elég sokszor „mer­tünk" írni. De azért sem mond­tam nyomban véleményt, mert mint pedagógus bizonyos mér­tékig megértettem a 15 éves fiatal lobbanékonyságát és el­keseredését. Azóta minden bi­zonnyal már az ő „kilátástalan­nak" vélt sorsa is jobbra for­dult. Ennek ellenére fontosnak tartom a művelődéshez és en­nek keretében elsősorban a ta­nuláshoz való jog felvetését. Az alkotmányunkban rögzített „szociális jogok" felölelik töb­bek közt a munkához, a mun­ka utáni díjazáshoz, a pihenés­hez, az egészségügyi ellátás biztosításához, a művelődéshez való jogot. A burzsoá társada­lommal ellentétben, a szocialis­ta társadalomban nemcsak az alkotmányban deklarálják az állampolgárok jogait, hanem meg is teremtik a jogok gya­korlásának minden feltételét, beleértve az anyagi feltétele­ket is. A Csehszlovák Szocialis­ta Köztársaság alkotmánya a második fejezet 24. cikkelyében leszögezi: „(1) Minden állam­polgárnak joga van a művelő­désre. (2) Ezt a jogot vala­mennyi fiatal alapiskolai ok­tatásával biztosítjuk, amely a 15. életkorig kötelező és in­gyenes, valamint azoknak az ingyenes iskoláknak a rendsze­rével, amelyek egyre szélesebb mértékben biztosítják a teljes középiskolai, az általános vagy szak- és főiskolai képzést. A műveltség további elmélyítését szolgálja a dolgozók tovább­tanulásának rendszere, az in­gyenes szakképzés az üzemek­ben és az egységes földműves­szövetkezetekben, valamint az állami és a tömegszervezetek kulturális tevékenysége is." A tanuláshoz és általában a művelődéshez való jogot szocia­lista államunk azonban nem for­málisan biztosítja, hanem meg­teremti annak sokrétű feltéte­leit is. A tanuláshoz való jog realizálódásának egyik alapve­tő feltétele, hogy szocialista államunk megszüntette a tőkés országok iskolarendszerére jel­lemző osztálykorlátozásokat, és a dolgozók gyermekei számára lehetővé tette a továbbtanulást. Az említett 15 éves fiatal erre esetleg azt válaszolná: igaz ugyan, hogy szocialisa társadal­munk biztosítja a továbbtanu­lást, „de nem az értelmiségi származásúak számára". Két­ségtelen, hogy a továbbtanulás biztosításánál érvényesítenünk kell az osztályszempontokat is. Megnyilvánul ez abban is, hogy — az 1968—69-es válságos idő­szak káros következményeinek kiküszöbölése érdekében — job­ban ügyelünk arra, a munkás­és parasztszármazású fiatalok minél nagyobb számban kerülje­nek be a középiskolákba és a főiskolákra. Ez egyáltalán nem mond ellent iskolaügyünk de­mokratizmusának, ellenkezőleg, erősíti ezt. Figyelembe kell ven­ni ugyanis, hogy a munkás- és parasztszármazású fiatalok csa­ládi körülményei még ma sem biztosítanak olyan kedvező fel­tételeket a tanuláshoz, mint az értelmiségi származású gyere­kek számára. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az értelmiségi származású gyermekek számá­ra nem biztosltjuk a továbbta­nulás lehetőségeit. Igazolja ezt az is, hogy a közép- és főisko­lákon a tanulók több mint 40 százaléka nem munkás- és pa­raszts zárma zású. Felmerül a kérdés, hogy szo­cialista államunk biztosítja-e a magyar nemzetiségű gyermekek továbbtanulási jogát? A Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság nemzetiségeinek helyzetét sza­bályozó, 1968. október 28-i al­kotmánytörvény 3. cikkelye ki­mondja: „ ... a törvény által megszabott feltételek között biztosítják..." a nemzetiségek számára is „ ... a saját anya­nyelvükön való művelődés jo­gát". Ezt bizonyítja, hogy pár­tunk művelődéspolitikája szel­lemében az elmúlt két évtized folyamán megteremtettük a magyar nemzetiségű gyermekek anyanyelven történő alap- és középiskolai oktatásának és ne­velésének legfontosabb feltéte. leit. A magyar tannyelvű alap­iskolák végzős tanulói számá­ra 22 általános középiskolá­ban, illetve gimnáziumban és 18 szakközépiskolában biztosítjuk az anyanyelven történő tovább­tanulást. Ennek eredményeként például 1970-ben mintegy száz­ezer magyar nemzetiségű ta­nuló folytatta tanulmányait magyar tannyelvű alap- és kö­zépiskolákban. A főiskolai szin­ten történő tanítóképzésen kí­vül (a nyitrai Pedagógiai Fa­kultáson) természetesen kép te. lenség lenne biztosítani más fő­iskolákon a magyar nyelvű ok­tatást. De nincs is erre szükség, mert minden magyar tannyelvű iskolában érettségizett tanuló, akiben kellő akarat és szorga­lom van, megállja helyét a szlo­vák és a cseh tanítási nyelvű főiskolákon is. Szocialista ál­lamunk pedig a magyar nemze­tiségű fiatalok számára is a többihez hasonlóan megteremt minden lehetőséget a sikeres főiskolai és egyetemi tanulmá­nyokhoz. ^ végül szólni kell arról is, hogy a művelődéshez és a to­vábbtanuláshoz való jogot nem szabad csak az egyéni érdekek szempontjából értelmezni. A to­vábbtanuláshoz való jog az egyéni és társadalmi érdekek öszehangolását feltételezi. Ha­zánkban a káderképzés terén is tervszerűség nyilvánul meg, ami azt jelenti, hogy egy-egy iskolatípusban annyi szakem­bert képezünk ki, amennyire népgazdaságunknak szüksége lesz. Nem diplomás munkanél­külieket akarunk, hanem a to­vábbtanuláshoz való joggal szo­ros összefüggésben a munká­hoz való jogot is biztosítjuk minden állampolgárunk szá­mára. Köztudott például, hogy évente körülbelül 100—120 érettségizett fiatal jelentkezik a Komenský Egyetem bölcsész­karára és a nitrai Pedagógiai Fakultásra azzal a szándékkal, hogy magyar nyelv és iroda­lom szakos pedagógus szeretne lenni. Nyilvánvaló, semmi szük­ség nincs arra, hogy évente 80 *-100 fiatal szerezzen főiskolai képesítést az említett szakon, hiszen ilyen nagyszámú szak­embert nem tudnánk iskoláink­ban elhelyezni. Hasonló a hely­zet az egyes szakközépiskolák­ban is: a gépipari, az elektro­technikai, a vegyészeti vagy az egészségügyi szakközépiskolák­ba nyolcszor-tízszer annyi a je­lentkező, mint amennyit fel­vehetnek. A továbbtanuláshoz való jog tehát semmi esetre sem jelenti azt, hogy minden fiatalt olyan iskolába kell fel­venni, ahová jelentkezett. Hi­szen mint említettük, nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi érdekeket is szem előtt kell tartani. S a pályaválasztásnál ezt sem árt mérlegelni! Dr. ONÖDI JÁNOS 1971.

Next

/
Oldalképek
Tartalom