Új Szó, 1971. július (24. évfolyam, 154-180. szám)

1971-07-01 / 154. szám, csütörtök

m július i. CSÜTÖRTÖK BRATISLAVA • XXIV. ÉVFOLYAM 154, szám Ára 50 fillér Az űrrepülés hősei életüket vesztették Munkájuk az emberi haladást szolgálta Közlemény a három szovjet űrhajós haláláról Georgij Dobrovolszkij, Vlagyiszlav Volkov és Viktor Pacajev, a hősi halált halt szovjet űrhajósok. (CSTK - TASZSZ) A TASZSZ szerdán hajnalban kiadott köziemé nye szerint éleiét vesztette a Szojuz—11 szovjet űrhajó személyzetének mindhárom tagja. GEORGIj TYIMOFEJEVICS DOBROVOLSZKIJ al­ezredes, VLAGYISZLAV NY1KOLAJEVICS VOLKOV fedélzeti mérnök és VIKTOR IVANOV1CS PACA JEV kísérletező mérnök. A közlemény szerint 1971. június 29-én a földkörüli pályán mozgó Szaljut tudományos ürj állomás személyzete maradéktalanul befejezte a repülési program teljesítését és utasítást ka pott a leszállásra. Az űrhajósok tudoraányos ku tatásainak anyagát és a fedélzeti naplókat át vitték a Szojuz — 11 szállítóhajó kabinjába, hogy visszahozzák őket a Földre. A müveletek végrehajtása után az űrhajósok elfoglalták helyüket a Szojuz—11 űrhajóban, el lenőrizték a fedélzeti rendszereket és előkészí tették űrhajójukat a Szaljut űrállomástól való elválásra. Moszkvai idő szerint 21 óra 28 perckor a Szo juz—11 űrhajó és a Szaljut űrállomás elvált egymástól és külön-külön folytatta a repülést. Az űrhajó legénysége közölte, hogy a szétkap­csolás művelete zökkenőmentesen zajlott le, s az űrhajó valamennyi rendszere szabályszerűen működik. június 30-án moszkvai idő szerint 1 óra 35 perckor az űrhajó oiientációjának végrehajtása után bekapcsolták a fékező berendezést, amely az előre kiszámított ideig működött. A fékező hajtómíi működésének befejezésekor megsza­kadt a kapcsolat az iirhajó legénységével. A leszállási programnak megfelelően a légkö­ri aerodinamikai fékezés után üzembe helyez­ték az ejtőernyőrendszert és közvetlenül földre­érés előtt a sima leszállás hajtóműveit. A le­szálló egység simán ért Földet a megadott kör­zetben. Az űrhajóval egyidejűleg helyszínre ér­kező kutató helikopter személyzete a Szojuz—11 kabinjának felnyitásakor a kabin ülésében élet­telenül találta a Szojuz—11 legénységének mindhárom tagját. Haláluk okainak tisztázására vizsgálat kezdődött. Dobrovolszkij, Volkov és Pacajev űrhajós-piló­ták a bonyolult kozmikus berendezések kipróbá­lásában végzett önfeláldozó munkájukkal óriási mértékben hozzájárultak a földkörüli űrrepülé­sek fejlesztéséhez. A szovjet nép mindörökre megőrzi emlékezetében a három bátor űrhajós hőstettét. Csehszlovák vezetők részvéttávirata L. 1. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bi zottságának főtitkára A. N. Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, N. V. Podgornij, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, Moszkva Kedves Elvtársak! Mély megrendüléssel vettük a Szojuz—11 szovjet iirhajó legény­sége Georgij Tyimofejevics Dobrovolszkij alezredes, fedélzeti mér­nök, Vlagyiszlav Nyikolajevics Volkov, a Szovjetunió Hőse és Vik­tor Ivanovics Pacajev kutató mérnök tragikus halálának a hírét, akik a világ első ember Irányította tudományos űrállomás grandió­zus kísérletének teljesítése után hunytak el. A szovjet űrhajósok merész, úttörő tevékenységét, mint az új, a haiadás és az emberi boldogság érdekében kifejtett harcot nehéz és , fájdalmas áldozatok kísérik. E kiváló szovjet emberek neve örök életű nemcsak a szovjet és a csehszlovák nép emlékezotében, ha­nem az egész emberiség előtt is. A CSKP Központi Bizottsága, a Csehszlovák Szocialista Köztár­saság kormánya és népünk nevében mély részvétünket fejezzük ki önöknek, kedves elvtársaink, a Szovjetunió Kommunista Pártja Köz­ponti Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának, a Szov­jetunió Minisztertanácsának és az egész szovjet népnek, valamint az űrhajósok családjainak, legközelebbi hozzátartozóinak és bará­tainak. Gustáv Husák, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának főtitkára, Ludoík SvobocLa, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke, Ľubomír Strougal, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság miniszterelnöke Párt- és állami a pionírok között LUDVIK SVOBODA köztársasági elnök beszéde (ČSTKJ — Hradec nad Moravicouban, az országos pionírtalálko­zó táborban tegnap kedves vendégeket jogadtak. Párt- és kormány küldöttség látogatott közéjük, melyet LUDVIK SVOBODA köztársa­sági elnök vezetett. A héttagú küldöttség tagjai között volt KAROL LACO, a szövetségI kormány alelnöke, MARTIN DZŰR vezérezredes, nemzetvédelmi miniszter, a tüzelőanyag- és energetikaügyi, a kohó- és gépipari és a közlekedésügyi szövetségi miniszter, valamint JURAJ VARHOLÍK, a Szocialista Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának elnöke. A vendégeket MIROSLAV MAMULA, a CSKP észak-mOrvaországi kerületi bizottságának vezető titkára és Ján Mu'šal, az Eszak-morva­országi Knb elöke kísérte, A vendégek a díszemelvényre vonultak, amely előtt már felsora­koztak a találkozó részvevői. A szívélyes fogadtatás után Ludvík Svoboda köztársasági elnök üdvözölte az ünnepi gyűlést. Beszédé­ben többek között a kővetkezőket mondotta: Kedves fiatal Barátaim! Elsősorban is szeretnék öszin te köszönetet mondani a ked­ves fogadtatásért, és Csehszlo vákia Kommunista Pártja Köz ponti Bizottságának, a köztár saság kormányának, párt- és kormányküldöttségünk tagjai­nak, s egyben saját nevemben szívből üdvözlöm összejövete­lüket! Ma reggel, mielőtt Prágából elindultunk, tragikus hírt kap­tunk arról, hogy Dobrovolszkij, Volkov és Pacajev, a világűr szovjet pionírjai leszállás köz­ben meghaltak. A becsület és dicsőség mezején, a tudomány előrehaladásáért és valameny nyiünk boldog jövőjéért vívott küzdelem harcmezején estek el. Kérem mindnyájukat, hogy egy percnyi csenddel adózzunk em­léküknek. Lassan egy éve lesz annak, hogy a pionírvezető elvtársak tájékoztattak bennünket a „Vö­rös csillag nyomában" akció szervezésének előkészületeiről. Az akciónak nagyon örültünk, és meg vagyunk győződve róla, hogy a pionírok megmutatják, mit tudnak. És nem csalódtunk. A verseny fokozatosan az egész (Folytatás a 2. oldalunl A kubai külügyminiszter elutazott Csehszlovákiából EMLÉKÜK ÖRÖKKÉ ÉLNI FOG Szlovákia Kommunista Pártjá­nak Központi Bizottsága, a Szlo vák Nemzeti Tanács és a Szlovák Szocialista Köztársaság kormánya a szovjet űrhajósok tragikus ha­lálával kapcsolatosan a követke­ző táviratot küldték a Szovjetunió prágai nagykövetségének: Kedves Elvtársak! Mély megrendüléssel vettük a hírt a szovjet űrhajósok, az űrre­pülés úttörői, a nekünk oly közeli és kedves szovjet emberek, Geor gij Dobrovolszkij, Vlagyiszlav Vol­kov és Viktor Pacajev tragikus haláláról. Olyan szovjet emberek távoztak el. akik fiatal életüket a béke ügyének, a halhatatlan Iljics pártja által kitűzött feladatok tel­jesítésének szentelték, az emberi ség ürök vigya megvalósításának — a világűr meghódításának. A Szlovák Szocialista Köztársa­ság dolgozol nagy érdeklődéssel figyelték a hős űrhajósok repülé­sét, és örömmel fogadták sikerei­ket az igényes és bonyolult tudo­mányos program teljesítésében. Annál fájdalmasabban érint mind­nyájunkat tragikus haláluk. Soha nem feledjük hősi áldozatukat. Emlékük örökké élni fog! Engedjék meg, kedves elvtársak, hogy az önök közvetítésével az egész szovjet népnek mély részvé­tünket fejezzük ki ezért a fájó veszteségért, (ČSTK) — Ur Raul Roa Gar­cia, a Kubai Köztársaság kül­ügyminisztere, aki a CSSZSZK külügyminiszterének meghívá­sára ötnapos hivatalos látoga­tást tett Csehszlovákiában, teg­nap délelőtt Berlinbe utazott. A kubai vendégtől és felesé­gétől a ruzynéi repülőtéren Ján Marko, a CSSZSZK külügymi­nisztere és a minisztérium más képviselői búcsúztak. Jelen volt Ernesto Meléndez Bachs, a Kubai Köztársaság csehszlovákiai nagykövete . a nagykövetség dolgozóival. A búcsúzáson megjelentek a prá­gai diplomáciai testület képvi­selői is. A Kubai Köztársaság kiilügymi niszterének a CSSZSZK bau tett látogatásáról kiadott közlemény a többi között hangoztatja, hogy a külügyminiszterek tanácskozása keretében a két fél tájékoztatta egymást saját országának jelenie gi politikai és gazdasági' helyze­téről és a legfontosabb nemzetkö­zi kérdésekről. A két fél megerő­sítette, hogy továbbra is minden igyekezetet kifejt a háború és a feszültség tűzfészkeinek felszántó lására, amelyek a világon az im perlalázmus miatt léteznek. A ku tiai fél támogatja a szocialista rendszer országainak az európai biztonsági értekezlet egybehívásá­ra és a feszültség csökkentésére irányuló akcióit. Ezzel kapcsolatban a kubai fél teljes támogatásáról biztosította Csehszlovákiának azt az igazságos követelményét, hogy a „müncheni egyezményt" megkötésétől kezdve érvénytelennek nyilvánítsák min­den következményével együtt. Ugyanakkor elutasít az NSZK te rületéről a CSSZSZK ellen indított mindennemű revansista tevékeny­séget. Az indokínai helyzet értékelésé vei kapcsolatban mindkét fél ha tárnzottan elítélte az észak ame rikai imperializmus agresszív ak­cióit, szolidaritásáról biztosította Vietnam, Laosz és Kambodzsa nem­zeteinek igazságos küzdelmét és követeli az USA és szövetségesei katonaságának haladéktalan távo­zását ezekből az országokból. Tá mogatják az arab országok Igazsá­gos küzdelmét az izraeli agresszió következményeinek kiküszöbölé­séért, Palesztina arab népe törvé­nyes jogainak felújításáért és a tartós közel-keleti béke alapjainak megteremtésére irányuló igyeke­zetüket. (Folytatás a 2. oldalon) Az INCHEBA '71 kapuzárása A világ 18 élenjáró országá­nak 323 kiállítója tegnap meg­elégedéssel tett pontot az In­cheba 71 nemzetközi vegyipari vásár végére. Elégedettek vol­tak, mert mind üzletkötési szempontból, mind a kapcsola­tok felvétele, a kölcsönös tájé­kozódás, a tudományos-műszaki ismeretek átadása területén egyaránt megfelelő fórumot te­remtett ez a bratislavai vegy­ipari seregszemle. Nagy jelentőséget adott a vásárnak az a körülmény, hogy valamennyi kiállító kölcsönös kapcsolatokat teremthetett egy mással, s mi több, a tudomá­nyos-műszaki rendezvényeken is ismertethette és propagálhat­ta a fejlesztés és a gyártás te­rén elért eredményeit. A csehszlovák külkereskedel­mi vállalatok 527 millió deviza­korona értékű üzletet kötöttek a vásáron, s ezenfelül csaknem 2,5 milliárd koronás kereske­delmi egyezményekről Is tár­gyalni kezdtek, amelyek nyíl­ván a közeljövőben meghozzák a gyümölcsüket vegyiparunk nagyarányú fejlesztésében. Nem elhanyagolandó körül­mény, hogy a vásár a látoga­tottság szempontjából is nagy népszerűségnek örvendett: több mint 55 ezer érdeklődő ismer­kedhetett meg rajta azzal, mi­ként segíti elő a rohamosan fejlődő vegyipar világszerte a közszükségleti ipar kemizálását ős a gyógyszergyártás további fejlődését. (dj)

Next

/
Oldalképek
Tartalom