Új Szó, 1970. június (23. évfolyam, 128-153. szám)

1970-06-30 / 153. szám, kedd

hír mozaik Ü f KEDD Äi június 30. A NAP kel: 3.49, nyugszik: 19.46 órakor. A HOLD kel: 0.46, nyug­szik: 17.23 órakor. névnapjukon t z e r etettél köszöntjük PÁL — MELÁNIA aevA kedves olvasóinkat • 1825-ben született FLORI MOND HERVÉ francia szeneszerzö, a szarkasztikus, frivol hangú fran cia operett megteremtője (+1892) • 1925-ben halt meg MÁRKI SÁN DOR haladó szellemű történész, a fontosabb magyar parasztmozgal­mak és szabadságharcok kutatója (szül. 1853| • 1960 ban prokla mái Iák Belga Kongó fiiggetlensé gét Változó, később sűrűsödő felhő­zet. Helyenként esők vagy ziva tarok. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 23 íok körül. Mérsékelt, majd fokozatosan élénkülő észak nyugati szél. A DUNA 1970. JÚNIUS 30-ÁN: Bratislaviinál: 510, árad Komáromnál: 395, vátozatlan Párkánynál: 380, változatlan # RENDŐRSÉGI HÍREK — Nyugat-Szlovákiában pénte ken, szombaton és vasárnap ösz szesen 56 közúti baleset történt. Négy ember meghalt, 44 pedig sérülést szenvedett. A kár 300 000 korona. A balesetek leggyakoribb okii a gyorshajtás, a szabálytalan előzés, s nyolc esetben pedig al kohol. 28 balesetet a motorkerék párosok okoztak. — A trencini villanytelep mel lett a Vág csatornájának lépcsőjén élit a 32 éves Ján H. trencini la­kos. Michal és. Vladimír testvéré vei és egymást locsolták a folyó vizével. Ján megcsúszott, a vízbe esett, s mivel nem tudott úszni megfulladt. Testét még nem ta látták meg. — A 73 éves Ján B. Vŕbová nad Váhom-i lakos, (komáromi járás) a Hliniki Állami Gazdaságon lo vakat kölcsönzött és kiment a ha­tárba kukoricát kapálni. Amikor hazafelé tartott, a lovak megva­dultak, és Ján B. az utánfutó alá esett. A kórházban belehalt sé rüiéselbe. — Az érsekújvári pályaudva ron Koloinan K. 34 éves mozdony vezető olyan szerencsétlenül ha ladt át a vágányokon, hogy egy mozdony elkapta. A helyszínen meghalt. — A Szene és Sládkovičovo koz ti úton az 55 éves Ladislav G. gépkocsivezető belerohant egy szembe jövő teherautóba, amelyet a váhovicei ján D. vezetett A személygépkocsi vézetője a hely színen meghalt. A két kocsin esett kár 55 000 korona. — Július C. zselízi lakos (lévai járás) házába villám csapott be. A tűz által keletkezett kár 800 korona. — Nagymegyeren a 31 éves La dlslav Cs. motorkerékpáros ittasan vezetett, a kanyarban az árokba fordult. Útitársa, a 49 éves Emi lia F. a helyszínen meghalt. A rendőrség őrizetbe vette a motor kerékpárost. — Váhovce nad Hronom (lévai járás) közelében a közelgő vihar elől három horgász, a 35 éves Štefan H. zselízi lakos, 12 éves Štefan nevű fia és a 46 evés Šte­fan P. egy fa alá menekült. A fá ba villám csapott. Štefan H. a helyszínen meghalt, fia és Štefan P másodfokú égési sebeket szen vedett. • Fennállásának tizedik év­fordulóját ünnepelte a nyitrai KOVOPLAST. Az ünnepélyen a vállalat ezer dolgozóján kívül megjelentek az NDK-beli és a lengyel üzemek küldöttségei is. • A csehek és szlovákok testvériségének ünnepét ebben az évben július 10—12-én tart­ják meg Starý Hrozenkovban, a Dél-morvaországi Kt/rületi Nemzeti Bizottság tanácsának védnöksége alatt. a FIATALOK HONVĽDELMI VERSENYE A napokban ért véget a trnavai járási Jahodníkban az iskolai ta uulók kerületi honvédelmi verse nye, amelyet a bratislavai kerü leli katonai parancsnokság dolgo zói az illető nyugat-szlovákiai is­kolákkal, valamint a Polgári Hon védelmi Szövetséggel közösen ren deztek ineg. Fiataljaink nagyon jó eredményeket értek el. A fiúk cso portjában a Trnavai Középfokú Mezőgazdasági Műszaki Iskola ta nulói, míg a lányok kategóriájá ban a Trencini Középfokú Közgaz dasági Iskola tanulói érték el a legjobb eredményt. A második he lyen a Bánovce nad Bebravou-i Középfokú Ipariskola tanulói, va tainint a Modrai Tanítóképző leá nyai végeztek. A harmadik he lyen a Dvory nad Žitavou-i Mező gazdasági Szakiskola fiúcsapata, valamint a Topofcanyi Általános Középiskola leánycsapata végzett. Tudásukról számol adnak majd a csehországi Komorní Hrádekbeii e hónap végén megrendezendő or­szágos honvédelmi versenyen is. (Micátek) • 220 000 MOSZKVICS ÉVEN­TE. Az uráli Izsevszk városka gépkocsigyárának futószalagja ról évente 220 000 Moszkvics autó fut be. A futószalag hosz­sza 45 kilométer, s a gépesítés és az automatizáció magas szín vonalára jellemző, hogy még a segédmunkálatok 97 százalékát is gépesítették. • BIZTONSÁGI ÖVEK! A sze­mélygépkocsiknak biztonsági övekkel való ellátása terén nyújtott utolsó kedvezmény ha­tárideje június 30-a. Az otroko­vicei Moravan vállalat tegna|>i sajtóértekezletén közölték, hogy a biztonsági övek gyár­tása már fedezi a keresletet. • CSALÁD KITÜNTETÉSEK KEI,. Némely katonai egység valamennyi katonája sem ren­delkezik annyi kitüntetéssel, mint Eduardovna és Leonyid Alekszejevics Prisztavkov lenin grádi házaspár és Viktor fiuk. Á család mindhárom tagja ez redes és kommunista. Egyenru háikat mintegy 55 érdemrend és kitüntetés díszíti, melyet a szovjet hadseregben való ösz­szesen 100 éves szolgálatért kaptak. A szülök már nyugdíj­ban vannak, de még most is a hadsereg számára dolgoznak. • A STOCKHOLMI Arlanda repülőtéren a vámőrök 17 ki­logramm hasist koboztak el két utastól, egy svéd és egy jordániai csempésztől, akiket azonnal őrizetbe helyeztek. • MESTERSÉGES ESÖ AZ ERDŐTÜZEK ELLEN. A Szov jetunióban jelentős eredménye­ket értek el a mesterségesen előidézett esővel való oltás te rén, tavaly például ilyen mó don mintegy 100 000 hektárnyi területen oltottak el erdőtüze ket. A mesterséges eső lenin grádi szakemberek találmánya. • HOLLANDIÁBAN minden kilencedik diák kábítószerélve­ző. A helyzet megállapításával a groningen bűnügyi intézel különbizottsága foglalkozott. A kábítószereknek Hollandiába való becsempészése szüntele­nül fokozódik. • A SZLOVÁK TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Polimerkutató lnté zete Bratislavában kétnapos tu dományos értekezletet rende zett a termális rendszerek ter modinamikájárói. Az összejőve telen körülbelül 60 tudós vesz részt Belgiumból, Bulgáriából. Franciaországból, Hollandiából. lugoszláviából, az NDK-ból, az NSZK-ból, Svédországból és a Szovjetunióból. • Megjelent Magyarországon Pintér István „A magyar front és az ellenállás" című könyve, amelyben nagy dokumentációs anyag felhasználásával ismer­teti a magyar ellenállás har­cait az 1944-es náci megszállás után. • Koppenhágából érkezett a hír, hogy a Skaindináv Ázsiai Intézetben logikai-matematikai alapon megfejtették az indus kultúra maradványain talált, eddig meg nem fejtett jeleket és ezzel közelebb kerültek e kultúra lényegéhez. A béke és barátság jegyében Sajtótájékoztató a devini ünnepségekről E hét végén, július 4-én és 5-én előreláthatólag újra be­népesülnek Devín és környékének festői tájai. Ezeken a na­pokon rendezik meg ugyanis a hagyományos nyári ünnepsé­geket, amelyekre az idén hazánk felszabadulásának negyed­százados jubileuma alkalmából a szocialista országok közötti barátság és internacionalista szellem jegyében kerül sor. Ezen az ünnepségen, amely a „Szocializmusért, barátságért, békéért" jelszavat viseli, magas rangú csehszlovák párt- és állami küldöttség vesz részt, s delegációk érkeznek a velünk szomszédos szocialista országokból is. Az ünnepség vasárnap délelőtt a dolgozók manifesztációjá­vai csúcsosodnak ki. A gazdag kultúrműsorban fellép a szov­jet Vörös Zászló ének- és táncegyüttes, a magyarországi Du­na Együttes, továbbá a prágai Állami Dal- és Táncegyüttes, valamint a bratislavai SĽUK művészegyüttes. A műsor kere­tében bemutatkoznak a legjobb hazai népiegyüttesek is. A devini ünnepségek rendezői tegnap sajtóértekezletükön elmondták, hogy a két napos rendezvényre kedvező időjárás esetén mintegy 80 ezer nézőt várnak, akiket a szlovák fővá­rosból autóbuszokkal és részben hajóval szállítanak a szín­helyre. Személyautók ezeken a napokon nem közlekedhetnek a Bratislava és Devín közötti útvonalon. — y— f Bratislavában június 27-én fellépett a 37 tagú indonéz diák ének- és táncegyüttes. Felvételünkön: A napernyők táncának egy részlete. (A csoport Európában működő indonéz diploma­ták gyermekeiből áll.) (M. Borodáčová — ČSTK) • MESTERSÉGES MÁRVÁNY. Az örmény tudósok megkísé­relték a mesterséges márvány előállítását. A jereváni Tudo­mányos kőkutató Intézetben Z. Acagocjan és G. Daljan őrölt márványhulladékból szintetikus gyantával keverve mesterséges márványt készített. A mester­séges márvány nagy szilárdsá gú, és díszítési célokra elegen­dő belőle a két milliméter vas tagságú márványlap is. • RÁDIÓADÁS A TURISTÁK SZÁMÁRA. A Csehszlovák Rá dió prágai stúdiója június 29 tői augusztus 29-ig műsort su­gároz a külföldi látogatók és turisták számára. Tájékoztatni fogja a külföldi vendégeket Csehszlovákia történelmi neve­zetességeiről, a turistaszolgála­tokról, jelentést ad a világese­ményeiről és az időjárásról. Az „Üdvözöljük Csehszlovákiá ban" című programot naponta 7.35 —7.45 órakor sugározzák — vasárnapot kivéve — orosz, an­gol, német és francia nyelven a közép-, a hosszú és a rövid hullámhosszon. • FIATAL KARMESTEREK VERSENYE. A jiatal karmeste­rek olomouci versenyéből jirí Bélohlávek került kl győztesen. A versenyt a CSSZK Művelő­désügyi Minisztérium hirdette meg. A második dijat Antonín Kühlnel, a harmadikat pedig Peter Vronský nyerte el. M A NÉMET Demokratikus Köztársaságban 1971—75 folya­mán négy új korszerű műutat építenek. Az autósztrádákat Lipcse—Drezda, Berlin—Ros­tock, Halle— Magdeburg, vala­mint Drezda és a Csehszlovák határ között építik ki. A mű­utakon 160 kilométeres órán­kénti sebességgel közlekedhet nek majd a gépkocsik. • AZ NDK MEZŐGAZDASÁ­GÁBAN tavaly nagyfokú gépe­sítést értek el. Körülbelül 40 hektárnyi területre jut egy traktor, 120 hektárnyi terület­re egy gabonakombájn, 30 hek­tárra egy répakombájn és 55 hektárra egy burgonyaszedő kombájn. Az utóbbi 10 év fo­lyamán a traktorok száma megkétszereződött. A Veiké Albrechtice i Gép- és Traktorállomás, valamint a Vítkovi­cei Klement Gottwald Vasmű dolgozói elkészítették az első kősze­dügépet a mezőgazdaság számára A 150 cin széles szedő 30 cm mélységből kiszedi a követ. 1971-ben megkezdik a gép sorozatgyár­tását. A gép első modelljét a Lukaveci Efsz földjén próbálták ki. A gép a felázott talajban is jelesre vizsgázott. (V. Švorčík — CSTK) • HVIEZDA — HVIEZDA (kert­mozi) — TATRA: Pokoli mézes­hetek (cseh) 15.30, 18, 20.30 — 20.15. — 15, 17.30, 20, 9 SLOVAN: Bölcs szerelem (norvég) 9 DUK LA: 2001: űrodisszea (angol) 15, 18, 21, ® PRAHA: Lövöldözés a Brodway-n (NSZK) 10.30, 13.30, 16, 18.30. 21, 9 METROPOL: Kle fántokkal körülvéve (angol) 15.30, 18, 20.30. 0 POHRANIČNÍK: Ne szomorkodj (szovjet) 15.45, 18.15, 20.45: MiER: A Karamazov testvé­rek I—II. (szovjet) 17.30, 20, Nem félünk a farkastól (am.) 22 O Ni VY: Még egyszer a szerelemről (szovjet) 17.30, 20 • PALACE: Charite Bubbles (angol) 19.15, 21.30 9 OBZOR: Az az átkozott karrier (angol) 18, 20.30 • PAR TIZÁN: Szeressétek Odor Emíliát (magyar) 18. 9 TATRA: Szeressétek Odor Emí­liát (magyar), @ ÜSMEV: Hajsza (am.), 0 PARTIZÁN: A szélhámos és az apáca (NSZK), 9 SLOVAN: Játék (lengyel). • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: János Király (19) • KIS SZÍNPAD: Hülgyest (19) 9 Oj SZÍNPAD. A bécsi erdő meséi (19(. rádió t>rqH»|pyq~) Magyar adás a 197,3 233,3 243,5 és 314,7 méteres hullámon: 5,33: Hírek (nemzeti programon). 6.00: Hírek, időjárás, műsorismertetés. 6.05: Hangosújság (ism.). 6.25: Reggelt zene. 6.55: Hírek. 12.00: Hírek. 12.10: Egy hazában, irodal­mi miisor (ism.). 12.30: Rövid ze­nés műsor. 17.00: Mezőgazdasági aktualitások. 17.15: Népi muzsika. 17.30: Hírek. 17.40: Hangosújság. 21.40: Hírek (nemzeti programon|. televízió [ btatíslava J 9.00: Incheba 70. Tv riport a bra­tislavai II. nemzetközi vegy­ipari vásárról. 9.30: Az újságíró. Szovjet film­dráma, II. rész. 10.45: Mozart hangverseny (Ism ). 11.20: Egészségügyi tanácsok (Ism.). 11.40: TV Híradó. 17.55: Hírek. 18.00: Ifjúsági adás. 18.40: Esti mese 19.00: TV Híradó. 19.35: Élő krónika, VI. rész 20.05: Dalok. 20.15: Elsőbbségadás kötelező IV. Motorosok vidám vetélkedő­je. 21.05: Krasznojarszk táncol és éne­kel. 22.05: TV Híradó II. adás 20.00: Hirek. 20.05: Bűnügyi múzeum. Öt fény­kép. NSZK-tévésorozat. VII. rész. 21.05: Filmriport az idei kerékpá­ros Béke versenyről. 21.35: Dalok. 21.45: Hírek. televízió ü? i> 18.00: Hirek. 18.05: Cserebere — nagyban... 18.40: Sanzonról sanzonra ... 19.10: Esti mese. 19.20: Interjú Pullai Árpáddal, az MSZMP KB titkárával — a nők helyzetéről. 20.09: TV Híradó. 20.20: Vőlegény. Szép Ernő hároiu­fevonásos komédiája. 22.20: TV Híradó, 2. kiadás • AUSZTRIÁBAN június kö­zepéig több mint 77 000 külföl­di munkás dolgozott. Ausztriá­ban az idén 95 000 külföldi al­kalmaztatásával számolnak, eb­ből legtöbb a bécsi vállalatok­ban fog dolgozni. A legtöbb munkás Jugoszláviából és Tö rökországból érkezik. Ú) TÉGLAGYÁR Liptovský Mikuláš elővárosában, Lipt. OndráSovon megnyitottak egy korszerű téglagyárit, amelyet a Stavoindustria építőipari vállalat 40 millió korona beruházással épí­tett. Az új téglagyár évente 25 millió tégla egységet állít elő. fŰJszó Kiadja Szlovákia Kommunista Pártja Köiponti Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Lőrinci Gyula. Föszerkesztöhelyeltesek: dr. Gály Iván és Szűcs Béla Szerkesztőség: Bratislava, Gorkij utca 10. Telefon: 537-16, 512-23, 335-68. Főszerkesztő: 532-20. Titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506-39, távira: 09308. Journal Kiadóhivatal, Bratislava, Volgogradská 8. Nyomja a Pravda Nyomdaváilalat bratislavai üzeme, Bratislava, Štúrova 4. Hirdetőiroda: Bratislava Jesenského 12. Telefon: 551-U. Előfizetési díj havonta 14,70 korona, a Vasárnapi Üj Szó negyedévre 13 korona. Terjeszti a Posta Hiriapszolgáiat. Előfizetéseket ellogad minden postahivatal és postai kezbesitő. Külföldi megrendelések: PNS - Ústredná eipedicia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 46/VII.

Next

/
Oldalképek
Tartalom