Új Szó, 1969. június (22. évfolyam, 127-151. szám)

1969-06-24 / 146. szám, kedd

hír mozaik krónika A NAP kel: 3,47, nyugszik: 19.48 órakor. A HOLD kel: 13.30, nyug­szik: — órakor. névnapjukon l r • r ( I • M t I köszöntjük IVÁN nevű kedves olvasóinkat. • 1794 bon ezen a napon tartóz­tatták le Bécsben Martinovics Ig­nácot, a magyar jakobinusok ve­zetőjét és társait. • 1859-ben volt a solferinói csata. • 1878 ban született HORVÁTH )ÁNOS iroda­lomtörténész, a magyar értekező próza mestere, a magyar iroda­lomtörténetírás megújitója (+1961). • 1887-ben született KA­RINTHY FRIGYES humorista, köl­tő, író, kritikus, műfordító, a 26. sz. legegyetemesebb érdeklődésű és egyik legtermékenyebb, legnép szerűbb magyar alkotója (+1938). Reggel derült Idő, napközben kevés felhő, délután a hegyvidé­keken elvétve zivatar. Gyenge, a Duna menti síkságon erősödő dél­keleti szél. Várható legmagasabb hőmérséklet 24—28 lok. vízállás A DUNA VÍZÁLLÁSA 1969. VI. 24-én. Pozsonynál: 370 apad. Medvénél: 295 apad. Komáromnál: 300 apad. Párkánynál: 285 apad. • Az életrajzírójával folyta­tott tanácskozás és egy fény­képésszel vívott heves ökölpár­baj után Barnard professzor, a világhírű szívsebész vasárnap hazautazott Rómából. » HIPPIK ES RENDŐRÖK A kaliforniai Northrintge-ben egy rock and roll fesztivál al­kalmából egybegyűlt hippik mintegy 2000 főnyi tömege megkísérelte, hogy áttörje a rendőrkordont és belépőjegyek megváltása nélkül hallgassa meg a műsort. A hippik össze­csaptak a rendőrökkel és vere­kedés közben 21 személy — kö­zöttük 7 rendőr — megsérült. 60 fiatalembert letartóztattak. • Viharos forgószél söpört végig vasárnap az amerikai Kansas szövetségi állambeli Salina városon, amelynek több mint 100 lakosa szenve­dett sérüléseket. # VESZÉLYES CSEMPÉSZÁRU Bombákkal és robbanóanya­gokkal teli személygépkocsit foglaltak le az angliai Dover kikötőjében a Scottland Yard detektívjei, mielőtt a rakodó daru a Dover és Calais között közlekedő komp fedélzetére emelte volna az autót. Gombaszög 1969 A CSEMADOK Központi Bi zottsága a helyi szervekkel kar­öltve, Immár hagyományosan, az idén is megrendezi Gomba szögön a csehszlovákiai ma­gyar dolgozók Országos dal és táncünnepélyét. A részletes műsor a következő: 1969. június 28. 19.00 |ános Vitéz — daljáték 3 felvonásban. Előad'ja a bu­dapesti Állami Operaház ének-, zene és tánckara. 22.00 Népmtilatság reggelig. 1989. június 29. 10.00—12.30 Rózsa, rózsa ékes vagy — népművészeti mű­sor. (Fellépnek a csalló­közi, szepsl, érsekújvári, szlnai népi együttesek, valamint kiváló hazai szó­listák és a vendégszerep­lő ukrán és szlovák népi együttesek.) 13.00 -14.011 Mulassunk vidá­man — a II. Országos Táncdalfesztivál győzte­seinek szórakoztató mű­sora. 14.00—14.30 Ünnepi nagygyűlés a CSEMADOK megalaku­lása 20. évfordulója és a Szlovák Nemzeti Felkelés 25. évfordulója tisztele­tére. 14.30—18.110 Vidám esztrádmfi­sor. Fellépnek a budapes­ti Maté zenekar és szólis­tái: Dékány Sarolta, Kl bédi Ervin, Hladký Lász­ló, Csala Zsuzsa, Vass Mari. Szolnoki Gyula, Korda György, valamint kiváló hazai szólisták és népművészeti együttesek. Belépődíj 1969. június 28-án (szombat) felnőtteknek: 20 Kčs, gyerekeknek és katonáknak 10 Kčs. 1969. június 29-én (vasárnap) felnőtteknek: 10 Kčs, gyere­keknek és katonáknak 5 Kčs. Jegyek megrendelhetők a CSEMADOK rimaszombati, rozs­nyói, kassai, losonci, nagykür­tös! és klrályhelmecl járás titkárságon. „M1SS TRABANT 1969" A Trabant autóklub és a Moto­techua n. v. prágai igazgatóságá­nak védnökségével a libereci áru­mintavásáron az idén is megrende­zik a Trabant gépkocsitulajdono­sok harmadik kongresszusát. A ta­lálkozón megválasztják a „Miss Trabant 1969"-et. A pályázókkal szemben az igény nemcsak az, bogy szépek, vonzók és műveltek legyenek, hanem érteniük kell a gépkocsi vezetéséhez is. A rende­zőség különdíját a hazánk legtávo­labb eső helyéről Liberecbe érke­ző gépkocsivezetőnek ítélik. 0 A LEGKISEBBEK IS? Nyilván a főiskolásoktól és a középiskolásoktól vettek pél­dát a chilei Valparaiso egyik elemi iskolájának tanulói, akik „megszállták" iskolájuk épüle­tét, kihirdették a „hadiállapo­tot" és másnap éjfélig tartották az „arcvonalat". A 7—10 éves iskolás gyerekek így akarták az igazgatóságot arra rábírni, hogy oldja meg az iskola kü­lönböző problémáit. • Tegnap nyílt meg Prágá­ban az erdők hozamáról tár­gyaló 3. nemzetközi értekezlet, amelyen mintegy 60 külföldi tudományos dolgozó is részt vesz. A négy napig tartó érte­kezleten csehszlovákiai és kül­földi szakemberek több mint 25 előadást tartanak. + FIATALOK FIGYELMÉBE Rimaszombatban ez év szep­tember 1-én megnyílik a rozs­nyói egészségügyi iskola ma­gyar felépítményi osztálya. Az érdeklődök küldjék el jelvételi kérvényüket és a mellékelt ira­tokat a kővetkező címre: Kö­zépfokú Közgazdasági Iskola j SEB) Rimavská Sobota, ul. Gsl. armády 18. • A Szlovéniai Tudományos Akadémia elnökségének három­tagú hivatalos küldöttsége Josif Vidmar, az akadémia elnöke vezetésével Bratislavába érke­zett. A vendégeket Štefan Schwarz akadémikus, a Szlo­vák Tudományos Akadémia el­nöke tegnap fogadta a tudo­mányos dolgozók smolenicei klubházában és tiszteletükre ebédet adott. • A turisták ismét látogat­hatják a rozsnyói főtéren álló, nemrég tatarozott történelmi múltú őrtornyot. A várost éven­te mintegy háromnegyed millió turista keresi fel, és most új­ból alkalmuk nyílik arra, hogy az őrtoronyról szemléljék a rozsnyói völgy, a szepes-gömö­ri érchegység és a gömöri karszt lenyűgöző látképét. MEGNYÍLT AZ EMBAX 69 KIÁLLÍTÁS (ČSTKJ — Andrej Barčák, a Szövetségi Iparügyi Bizottság alelnöke tegnap nyitotta meg Brnóban az EMBAX 69 — nem­zetközi csomagolástechnikai kiállítást, amelyen 11 európai és tengeren túli ország 107 cége s üzeme mutatja be a csomago­lás céljait szolgáló legkülönfé­lébb gyártmányokat. A kiállí­tás tartama alatt két nemzetkö­zi értekezletet is tartanak. A meghívott vendégeket — közöttük a Mongol Népköztár­saság C. Dandin könnyű- és éléiniszeripari miniszter vezette küldötstégét, a Bolgár Népköz­társaság N. Szaróva asszony, a könnyűipari miniszter első he­lyettese vezette küldöttségét, a Csehszlovák Kereskedelmi Ka­mara, a dél-morvaországi kerü­let és Brno városa képviselőit Jan Čebiš, a brnói nemzetközi áruminta vásár vezérigazgatója üdvözölte. Az élő szív átül­tetésén kíviil mű anyagból készült mesterséges szív készítésével is kí­sérleteznek számos laboratóriumban. Képünkön: a mű billentyűt szerelik a ntűszívbe. ČSTK — Keystone felv. ÉRDEKES ADALÉK mi 1Ä1 hol lliÉmfkorlliÉ • film IWMM8 Kláštor pod Znievomban ez év júniusának végén ünneplik meg a helyi szlovák gimná­zium megalapításának 100. év­fordulóját. Rudolf Ribenský iro­dalomtörténész ez alkalomból rendkívül érdekes, eddig isme­retlen iratot bocsátott á rende­zőség rendelkezésére. A közok­tatás 100 évvel ezelőtti állapo­tára utaló dokumentum Emil Cerný tanár levele, amelyet Moszkvába, a szláv segítőbizott­ság címére írt, és a KláStor pod Zhievom-i ' szlovák gimná­zium számára anyagi támoga­tást kért. # PORMENTES UTAK Trutnov és Janské Lázné több forgalmas utcáján e na­pokban próbálnak ki egy ínékz­klorid tartalmú vegyszert, amellyel teljesen pormentessé lehet tenni az utakat. A nešté­micei Tonaso üzemben gyár­tott vegyszerrel megszórt út­test 5—7 napig nedves marad ős így teljesen pormentes. Az út nem lesz csúszósabb, mint a szokásos öntözés után. • Több mint 50 ezer látoga­tója volt az első három napon az EX PLZEN 69 nemzetközi gasztronómiai kiállításnak. A látogatók 2,5 millió korona élelmiszert vásároltak. • HVIEZDA: A tigris és a cica (olasz) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZ­DA — KERTMOZI: A tigris és a cica 20.15 9 SLOVAN: A gyász­huszár (cseh) 15.30, 18, 20.30 # DUKLA: A nagy verseny (am.) 15, 18, 21, 9 PRAHA: Halál a pi­ros jaguárban (NSZK) 10.30, 13.30, 18, 18.30, 21 9 METROPOL: Giu­lletta és a szellemek (olasz) 15.30, 18, 20.30 « POHRANIČNÍK: A pa­rancsnok én vagyok (cseh) 15.45, 18.15, 20.45 m MIER: Zorba, a gö­rög (am) 17.30, 20 9 PALACE: A halottégető (cseh) 22 9 PARTI­ZÁN: Malgret felügyelő legna­gyobb' esete (NSZK) 17, 19.30. V o S jŕ A londoni nemzetközi ta­lálmányi kiállításon mutat­ták be a képünkön látható szerkezetet, amely önműkö­dően forgatja a könyv lap jait. Béna, vagy mozgáskép telen embereknek nagy se­gítséget jelent. ČSTK — D port — General felv. 9 SLOVAN: A fekete szél (mez.) • ŰSMEV: Moll Flanders szerel­mi kalandjai (angol) 9 TATRA: Quilíer memoranduma (angol) fe PARTI7.ÁN: A parancsnok én va­gyok (cseh). • HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Or­feusz alászállása (19) • Oj SZÍN­PAD: Hegedűs a háztetőn (19) • ZENEI SZÍNHÁZ: A Beatlesek teg­nap és ma (19). KASSA 4» Madame Butterfly (19). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ • NYITRA: HandaUasa (19). televízió 9.30: 10.00: 11.25: 17.15: 17.20: 17.50: 18.50: 19.00: 19.30: 19.35: 20.05: 20.35: 21.20: 21.55: 22.15: 17.58: 18.05: 18.45: 19.00: 19.30: 20.00: 20.20. 21.20: 21.45: 22.05: Ankét a nemzeti bizottságok jogköréről (lsm.). Tv-játék Jan Keplerről (is­métlés). TV Híradó. Hírek. Ipari anyagtíörze. Találkozás horgászokkal. Reklámműsor. TV Híradó. Reklámműsor. Befejezik tevékenységüket á kerületi nemzeti bizottságok. Publicisztikai műsor. V. Blaho és K. Vaídauf da­lalfiól. Partnerváíasztás a kamera előtt. Sorozat a sorozatról. Az Adams-család. Amerikai t^­film. TV Híradó. Szülők műsora. A Balkezes gyermekekről. Hírek. Csak gyerekeknek! 1. Koz­mikus hajótest (lengyel báb­film), 2. Cirkusz (szovjet rajzfilm), 3. Gitár (lengyel kisfilm). Rekíámműsor. Banda Ede gordonkázik. Nők félórája. Riportműsor. TV Híradó. Mi történt a Bankgasse-b'an? Századunk XII. rész. Manfer Mann-show. Az öltözködés művészete, ül. Divat a lovagkorban. TV Híradó, 2. kiadás. (Szöveg nélkül.) TÁPPÉNZÜGYBEN Kolláiné, kassal olvasónk írja, hogy 1967. 7. 23-tól 1967. 8. 14-ig betegállományban volt, majd dol­gozott és 1988. 2. 13-tól 1968. 3. 19-ig ismét betegállományba ke­rült. Ezután megszakítás nélkül egészen 1968. július 8-ig dolgozott és 1968. 7. 8-tól újból betegállo­mányban van azzal, hogy rokkant­járadékra van felterjesztve. Mun­kaadó vállalata folyó évi május 18-án értesítette, hogy előzetes be­tegállományi idejének beszámítása miatt májustól beszünteti a táp­pénz folyósítását. Kérdi, helyes-e ez az eljárás. Az 1956/54 száinú betegbiztosí­tásról szóló törvény 3. bekezdése értelmében a táppénzt a munka­képtelenség kezdetétől számítva legfeljebb egy évre folyósítják. Ebbe az egy évbe azonban az em­lített rendelkezés 4. bekezdése ér­telmében be kell számítani azon betegállományi időket, amelyek az utolsó betegállomány! idő kezde­te előtti egy éven belüli időtar­tamra esnek, tebát az Ön eseté­ben az 1987. 7. 8 utáni idtfrn eső betegállományi időket, éspedig naptári napokban számítva, tehát 1987. 7. 8 tói 1967. 8. 14 ig terjedő időszak után 38 napot és az 1968. 2. 13 tói 1968. 3. 19-ig terjedő be tegállomány címén 34 naptári na­pot. Sajnos 1—2 nap miatt nem le­het Űnre alkalmazni az említett rendelkezés kivételt megállapító szabályát, azaz, hogy a beszámí­tástól el kell tekinteni akkor, ha a dolgozó a betegállomány után legalább 8 hónapon át dolgozott (további kivétel, ha az utolsó be­tegállomány üzemi baleset követ­kezménye). Az 1968 év után igénye vaa csökkentett szabadságának kifize tésére. Szabadságigénye az első 100 nap után egy tizenketteddel, minden további 25 elmulasztott munkanap után további egy tizen­ketteddel csökkent. Igényét legké­sőbb az év végéig érvényesítheti. Dr. F. J. 18.00: Angol nyelvlecke kezdők­nek. 18.20: Jó éjszakát, gyerekek! 18.50: Jorg Préda világkörüli uta­zása, 12. rész. 19.30: TV Híradó. 20.00: Sporthírek. 20.15: Mi vagyok én? Kvíz. 21.00: Kaspar, színjáték. 23.30: TV Híradó. I KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel mondunk köszöne­tet minden rokonnak, tíarátnak és ismerősnek, akik felejthetetlen anyukánk, feleség, testvér, nagy­mama és anyós, Fatul Andrásné, szüí. Schuícz Mária temetésén részt vettek, és részvé­tükkel, valamint vlrágadományaik­kal mély fájdalmunkat enyhítet­ték. A gyászoló család. Kiadja Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: Lőrinci Gyula. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkij utca 10. telelőn: jr r 537-16, 512-23, 335-68. Főszerkesztő: 532-20. Titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506-39, táviró: 09308. Joumal Kiadáhivatal, Bratislava, Volgogradská 8. aSfelíW t 6ESF61 Nyomja a Pravda Nyomdavállalat bratislavai üzeme, Bratislava, Štúrova 4. Hirdetőiroda: Bratislava, Jesenského 12. Telefon: 551-83. Előfizetési díj havonto 14,70 korona, ^FUsM £2<£a<U «" Vasárnapi Üj Szá egy negyedévre 13 korona. Terjeszti a Posta Hirlapszolgálat. Előfizetésellet elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendeléseki PNS — Ústredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII.

Next

/
Oldalképek
Tartalom