Új Szó, 1968. szeptember (21. évfolyam, 241-270. szám)

1968-09-22 / 262. szám, vasárnap

B. IX. 22. Öregember Q1 a kispadon, csendesen beszél: Sohsem hit­tem, hogy ezt is megérem, vil­lany, rádió, tévé ... olyan ez nekem, mini a mese. A fiamtól hallottam először, hogy falut alakítanak. Nem hittem a fü­lemnek. K z kérem nagy szó — Falu született Volt egyszer egy sziget, ami a való­ságban nem is volt sziget — hiszen nem ölelte körül víztenger —, de mivel az év öt hónapjában alig volt megköze­líthető, ráragadt a Sziget elnevezés. Valamikor régen — ahogyan az öregek emlegetik —, a sziget szó igen tág fo­galom volt, felölelte a Vág és a Nyitra közötti területét, ahol főként legelők, ná­dasok és kis füzesek váltották egy­mást. A művelhető terület csak később a Vág szabályozása után bővült lénye­gesebben. Ez időben épült néhány ház a Vág bal partján, s ezt a települést Szigetnek nevezték el. így zsugorodott helységnévvé a hajdan területet jelző fogalom. Mivel a település közigazga­tásilag a Vág jobb partján fekvő Ke­szegfaluhoz tartozott, ezért kapta a Keszegfalusi Sziget elnevezést. A nép mindmáig, egyszerűen Szigetként em­líti. hoz. A takaros és új épületet a Z akció keretében építették. Ez a kis település legszélső háza, hatalmas kukoricatáb­la szegélyezi. Forró Irén tanítónő négy éve még 38 gyermeket tanított, az idén felére apadt az osztály. Kingyeseri alig harminc család lakik, így a szomszédos tanyákról is ide járnak a gyerekek. A kis elsősök csodálkozva nézik, a hají­tásnyira levő öreg épületet, ahol apu­káik tanultak. Azt még nem tudják, hogy azelőtt is volt már iskola Kingye­sen. Igaz, nem volt önálló épület, a szövetkezeti elnök nagyapjának a por­táján, szűk kamrában tanították elő­ször a betűvetésre a kingyesi gyereke-i ket. Ahol a béke honol Csak akkor vesszük észre a gyü­mölcsfák között meghúzódó kis családi házat, mikor az udvarra toppanunk. Az egész Kingyest végtelen csend, nyuga­lom jellemzi. Innen távol van az or­szágút. Ebben a csendben él Vass Gyu­la bácsi és felesége békességben már kerek hatvan éve. A közelmúltban ün­nepelték meg ezt az évfordulót. A szö­vetkezettől és a nemzeti bizottságtól szép ajándékot kaptak. — Beültettek az autóba, úgy vittek, s a rázástól tengeri betegséget kap-> tam... A nyolcvannégy éves Mari néni ek-< kor ült étében először autóban. Gyu­la bácbi uejárta a fél világot, legszí­vesebben az olasz fronton szerzett él­ményeiről mesél. A háborúban nem történt semmi baja, de mikor 1930-ban szénakaszáláskor megázott, majdnem meghalt. — A tüdeje volt beteg, márcsak 48 kiló volt, négy évig alig dolgozott —» Vass Gyula bácsi és felesége házasságuk hatvanadik évfor­dulóján. Vágfüzes, a komáromi járás legifjabb községe, 1968. június 30-a óta szerepel a kimutatásokban. Aki nem ismeri e vi­déket, nehezen találja meg, pedig mindössze húsz kilométernyire van a járási székhelytől. Sok idő telt el, míg végre közigazgatásilag fedél alá hozták a „hajdani" sziget egy részét. Az új falu megalakítása előtt Sziget Keszeg­faluhoz, Kingyes és Agyagos Martoshoz, Csörgő pedig Naszvadhoz tartozott. A Sziget és Kingyes egy gazdasági egy­séget képez, közös a szövetkezetük, Agyagos és Csörgő pedig a Gyulamajo­ri Állami Gazdaság két majorja. Már e felsorolás is érzékelteti, hogy meny­nyire szükséges volt végre egymáshoz kapcsolni ezeket a településeket. Az idén készült el az új — az egyetlen — országút, amely megteremtette a felté­telt a falu kialakítására. Az út köti össze a településeket egymással, s a világgal. Eddig ez a vidék nem volt teljes értékű szerves része az ország­nak. Objektív akadályok gátolták ezt. Az új falu központja a 380 lakosú Szi­get lesz. Aki e szót hallja ne gondoljon utcasorokra, a házak még ma is öt ki­lométernyi átmérőjű körben vannak szétszórva. Csak most van kialakuló­ban a falu magva, az EFSZ irodája és az iskola körül. Az autóbusznak hét megállója van Sizgeten, Itt fordul meg a „zsákutcában", ahol az országút vé­getér ... A vendég — aki 1962 októ­berében éppen e helyről nézte, miként vonszolja a lánctalpas traktor az üres pótkocsit a tengelyig érő sárban —, most is körülnéz. Látja, hogy a gaz­dasági udvarban cement úton fut a traktor, itt már akkor sem süllyed el a pótkocsi, ha egy hétig esik az eső. Itt nem, de a többi úton még Igen. A ha­tárt egyetlen kemény út szeli keresztül, biztosítva az öszekötő kapcsot a falu és az ország között. — Csak a szigetiek tudják, hogy mit jelent ez az út. Skulecz László, az új NHB-elnök szin­tén szigeti, jogosan beszél a falu nevé­ben. A községalakítás régi óhajuk volt. Négy települést egyesítettek közigazga­tásilag, s mindenütt a lakosokra bízták: jelöljenek, válasszanak képviselőket. A nemzeti bizottságnak 25 tagja és 8 póttagja van, a tanács pedig hét ta­gú — mondja az elnök. — Kollektíván akarjuk irányítani az új falut, remélem sikerülni fog. Az indulás nem köny­nyű... Erről, az emberekkel beszélgetve gyorsan meggyőződtem. A HNB, a szö­vetkezet vezetőségének segítségével kezdte meg munkáját. Tőlük kaptak egy helyiséget az EFSZ épületében, de ez valóban csak a kezdet. A HNB-nek a lakosságot érintő fontos kérdéseket kell megoldania. Ezek közé tartozik eigy gyünk itt, addig nekünk kell kiállni a többlekért, ezért választottak meg ... Beszélgetünk, járjuk a falut. Az új út mellett nehéz földgyalu egyengeti a talajt. Négy lakást építtet ide a szö­vetkezet, még a héten megkezdik az alapok ásását. Az iskola udvarán is építők szorgoskodnak. Megtoldották a régi épületet, hozzáépítettek egy tan­termet. Most délután, az első tante­remben Kiss Emma tanítónő foglalko­zik a gyermekekkel, a másik osztályban A falu jövője nem választható el a szövetkezet fejlődésétől, sőt ez utóbbi szilárdsága jelenti a biztosítékot az új falu fejlődéséhez. A szövetkezeti tagok szeretnék, ha szülőhelyük, amely ily találó nevet kapott, valóban faluvá fej­lődnék. — Magunknak építünk, ezt mindenki jól tudja. Persze némely vállalkozás kockázattal jár, de ezt is a közösség érdekében tesszük. Szénássi Nándor szövetkezeti elnök már akkor elkezdte az önálló gondol kodást, a kockázat vállalását, — a kö­zösség érdekében —, mikor .még igen szigorúan bírálták el az „egyéni" kez­deményezést. Itt az élet kényszerítette a szövetkezet vezetőit az önállóságra, különben aligha tervezhetnének 25 ko­ronát egy munkaegységre. Tavaly a szabadságpénzzel és a prémiumokkal együtt 33 koronát fizettek munkaegysé­genként, ezen kívül kapták a termé­szetbenit. — Az élet harc, s a vezető nem ön­magáért, hanem a közösségért vereke­dik. Közben azt is el kell tűrnie, hogy néha-néha megszorítják. Amíg mi va­Szénássi Nándor szövetkezeti traktorosokkal beszélget. pon. Nemsokára újból felcseréli a siló­kombájnt az ekével. A múlt hónapban 15—19 órát dolgozott naponta, nem vé­letlenül sorolják a legszorgalmasabb traktorosok közé. Mikor látja, hogy megérkezett a második pótkocsi, meg­jegyzi, hogy az idő pénz. Értünk a szó­ból, félre állunk a lánctalpas elől. Kingyes nem egészen négy kilomé­ternyire van Szigettől. Egy darabig az új úton megyünk, majd egy kanyartól dűlőúton jutunk el a kingyesi iskolá­elnök — a képen balról a második Novemberre elkészül a másodi k tanterem és nem kell két „műszakban" tanulni a vágfttzesi kisdiákoknak. (A szerző felvételei) mondja Mari néni. — A gútal orvos gyógyította s azt mondta: ha erős a természete, akkor kibírja. És meggyó­gyult. Az ismerősök mondják, hogy a Vass­házaspárt erős szervezetüknél is job­ban jellemzi jó természetük. Négy gyer­meket neveltek fel, de még csak tor­zsalkodni sem hallották őket. Ogy lát­szik, nem véletlenül mondta Gyula bá­csi, hogy csak akkor van béke, ha az emberek megbecsülik egymást. — Legalább a családban legyen meg ez a megbecsülés, ha már a világból hiányzik. Örökké torzsalkodnak, s na­gyok vetélkedésének a kis népek isz­szák meg a levét... — Hogy mit szeretnék? Jó volna tud­ni, hogy vajon meddig bírja ki az öreg Európa háború nélkül... Kingyes esti csöndbe burkolódzik. A Feszty-kastély ablakai sötéten tekin­tenek a nádasra. Üres a ház, senki nem lakik benne. Az alacsony szobában a hatalmas gerendán villanyfénynél be­tűzzük a felírásokat: Nem repültünk a légbe, feljutottunk az égbe — Dankó Pista. 1894 szeptember hó 15—16, Itt mulatott három erber meg egy pap ... Valamikor Itt alkotott, festegetett Feszty Árpád. A magány, a csend szüli a té­mákat. A kingyesi iskolában Forró Irén tanítónő is festeget. Szobáját saját fest­ményei díszítik. A csend és a magány adta kezébe az ecsetet... Itt a fák között még a zuhogó eső ls megnyugtatón hat. De a hirtelen jött esti zivatar elől menekülnünk kell, kü­lönben néhány napra itt rekedünk. Mire felkapaszkodunk a beton útra, már sö­tét a határ, zuhog az eső. A feketeség­ben egyetlen kígyózó fényes csík, az új betonút, amely • járás negyvenedik falujáig nyújtózik. CSETÖ JÁNOS Ahol az országút vegetér NEMZEDÉKEK ÁLMA VÁLT VALÓRA: ELKÉSZÜLT AZ ORSZÁGÚT • AHOL SOK A FÜZES, OTT KERESD VÁGFÜZEST © KÖRÚTON A SZÖVETKEZETI ELNÖK­KEL • A NÁDAS PARTJÁN orvosi rendelő építése, ahová he­tente kétszer kijárna az qrvos. Így kevesebb lenne a munkából való hiány­zás is. Az építkezéshez természetesen pénz kell. S nem ez az egyetlen épület, amire szükségük volna. A vendéglő és az élelmiszerüzlet — egy öreg vályogépület —, már régóta nem felel meg a követelményeknek. Eddig még az áruellátás is gondot oko­zott. Esős időben csak a kompig hoz­ták el az árut. Megtörtént, hogy a lánctalpas traktor elsüllyedt a komp melletti töltésen és vállon hordták be az árut az üzletbe. A traktort csak egy hónap múlva tudták kivontatni, jelen­leg sokat javítana az ellátáson, ha rendszeresen járna a vándorüzlet, mert a kis áruház felépítése csak távlati terv. Bár nagyon szükséges. Egyik legnagyobb gondjuk, az egész­séges ivóvíz biztosítása, inár a megöl dás felé halad. Ezt a munkát a Hydro­stav végzi, s csupán az első szakasz ki­vitelezése egymillió 200 ezer korona beruházást igényel. pedig a szövetkezet építő csoportja dolgozik. Ha ez a tanterem is elkészül, akkor megszűnik a két műszak, és a szigeti gyerekek csak délelőtt járnak majd az Iskolába. Közvetlenül a falu szélén silózó cso­port dolgozik. Seben András, a lánc­talpas irányítója a múlt hónapban 620 hektárt szántott fel. Most a silókom­bájnt vontatja. A 23 hektáros táblán alig egy hektárnvi silókukorica áll tal-

Next

/
Oldalképek
Tartalom