Új Szó, 1968. március (21. évfolyam, 60-90. szám)

1968-03-01 / 60. szám, péntek

Hatékonyabb könyvtárakat Rendhagyók leszünk. A könyv hónapja alkal­mából most nem zengünk ódát, hogy mit köszön­hetünk a könyvnek és a múlthoz viszonyítva, mi­lyen óriásit fejlődött a könyvkiadás. Ezúttal in­kább a magyarlakta vidékek könyvellátásáról és az itt működő könyvtárakról mondunk el néhány észrevételt. A könyvtári törvény értelmében a közművelő­dési, tehát a járási, városi és falusi könyvtárakat nálunk a járási, a városi és a helyi nemzeti bizottságok iskola- és művelődésügyi szakosztá­lyai irányítják. Ezek a szervek hívatottak gon­doskodni a könyvtárak fejlesztéséről és anyagi támogatásáról, nem utolsósorban a megfelelő könyvtárosokról. A nemzeti bizottságok legtöbbje kifogástalanul dolgozik és a könyvtárakat megfelelően támogat­ja. Számos helyen elsősorban a szakosztályoknak köszönhető, hogy a könyvtár rendelkezik a szük­séges felszereléssel és példásan teljesíti hivatá­sát. Am gyakori az is, hogy a könyvtárak távolról sem felelnek meg az olvasók igényének. Ez szin­tén a nemzeti bizottság munkájának a következ­ménye. A hiba abból ered, hogy egyes szakosztá­lyok vagy megfeledkeznek a könyvtárról, vagy ha törődnek is vele, az irányítást nem a realitá­soknak megfelelően végzik. A magyarlakta vidékek könyvtáraiban legin­kább két fogyatékosság észlelhető. Az egyik az, hogy a könyvek nem a lakosság számarányának és érdeklődési körének megfelelően oszlanak meg, a másik az, hogy a könyvtárosok a magyar könyvekre vonatkozóan úgyszólván semmilyen szakmai útmutatást sem kapnak. A 106 564 lelket számláló komáromi járás la­kosságának a 69,4 százaléka például magyar, a 29,6 százaléka szlovák nemzetiségű. Ebből a szlo­vák nemzetiségű olvasók száma 2700, a magyar nemzetiségű olvasók száma 4900. A járás könyv­táraiban található 120 000 kötetnek mégiscsak a 45 százaléka a magyar, a 46 százaléka szlovák a többi pedig más nyelvű kiadvány. Más járásban hasonló a helyzet. Nem ritkaság az sem, hogy a szlovák településekre a magyar könyveket küldik tömegesen. A hiányos elosztás és az ebből eredő aránytalanság bármennyire bosszantó és káros, nem rosszakaratból, vagy az olvasók érdeklődésének a tudatos figyelmen kívül hagyásából ered. Az említettek mellett a fogyaté­kosság egyrészt annak tulajdonítható, hogy a könyvtárosok a magyar könyveket illetően tájé­kozatlanok, másrészt annak, hogy az elősztók gyakran csak az üzleti szemponttal törődnek, és az egyébként eladhatatlan állományt oda küldik, ahol mód van arra, hogy a könyvvásárlásra elő­irányzott összeget valamilyen módon kimeríthes­sék. A kereskedelem szükséghelyzetét megértjük, gyakorlatával azonban nem értünk egyet. A szel­lemi termékek csak úgy válhatnak anyagi erővé, ha azokhoz kerülnek, akikhez szólnak, akik hasz­nosítani tudják. A könyvtárak helyzetével és kül­detésével nem véletlenül foglalkozott Lenin igen sokat, aki szerint az elszigetelt könyvtárak he­lyett egységes, irányított és az összefüggő háló­zati rendszerre épülő könyvtárakat szükséges ki­alakítani." Ogy kell szervezni a könyvtárügyet — Irta — hogy a különböző típusú könyvtárak sűrű hálózata a kellő időben lássa el egyénen­ként az egész lakosságot a szükséges könyvek­kel". Ami a falusi könyvtárakat Illeti, Lenin olyan olvasótermekkel is rendelkező hosszan nyitva tartó falusi könyvtárakat kívánt, amelyek „a tömegek politikai nevelésének fő forrásai" és amelyek a „minden fajta népművelési intézmény és társulat központjai" Lenin a könyvtárakat a kommunista nevelés Igen fontos bázisának tekin­tette. írásaiban szinte a részletekig foglalkozott a korszerű könyvtárral, amelytől a gyors kiszol­gálást, az összefüggő, egésznapos és a késő esti órákba nyúló nyltvatartást, a szabadpolc haszná­latát, az igényes tájékoztató szolgálatot, az olva­sók igényeinek a megismerését és a messzemenő kielégítését követelte. Nyomatékosan hangsúlyoz­ta azt is, hogy „feltétlenül meg kell óvni a könyv­tárak ingyenességének az elvét" és nem enged­hető meg, hogy a könyvtárakat más intézmények javára „kisebb, homályos, nedves, az olvasók szá­mára alkalmatlan épületekbe költöztessék". Lenin azt kívánta, hogy „ugyanannyi gondot kell fordí­tani a könyvtárépületekre ls, amennyit ma az Is­kolaépületekre fordítanak". Attól, hogy Leninnek a könyvtárakra vonatko­zó utasítása minden vonatkozásában teljesüljön, még messze vagyunk. Néhány elégtelenség azon­ban véleményünk szerint minden különösebb ne­hézség nélkül már ma orvosolható. A magyarlakta városok és falvak könyvtárai­nak a fogyatékosságait leginkább azzal küszöböl­hetnék kl, ha a Népművelési Intézet nemzetiségi osztályán, vagy máshol, alakulna egy olyan szerv, amely felmérné a csehszlovákiai magyar könyvkiadás helyzetét és vállalná a magyar könyvtárosok Iskoláztatását, valamint a magyar­lakta vidékeken működő könyvtárak módszertani Irányítását. A sajátos viszonyokat ismerő és ennek meg­felelően Irányító központi szerv nélkül a magyar­lakta vidékek könyvtárai csak a sötétben botor­kálhatnak és megközelítően sem teljesíthetik fontos feladatukat. BALAZS BÉLA üler -premier New Yorkban Néhány nappal ezelőtt mutatták be a New York-l Brodway-n Arthur Mil­ler „Az ár" című darabját. Az író a „Bukás után" magánjellegű monda­nivalója után ismét visszakanyaro­dott „Az ügynök halála" című művé­ből ismert szociális mondanivalóhoz és azt vizsgálja, hogyan és milyen mértékben felelős az egyén saját sor­sáért. A láttatás ismét traumattkus, a víziókat kíméletlenül konfrontálja a valósággal. Egy ötvenéves rendőr, akt valamikor tudós akart lenni, de hogy apján segítsen lemondott tanul­mányai folytatásáról, nyugdíjba vo­nul. Öregen és fáradtan költözik a padláslakásból és a zsibárus emberei profán mozdulatokkal hordják ki a berendezés öreg darabjait, egy közel három évtizedes életút néma, szegé­nyes tanúit. Ekkor jelenik meg a szí­nen a rendőr öccse, a híres sebész, akt drasztikus egoizmussal, minden emberi érzés mellőzésével törtetett előre és elárulja, a csalódott, fáradt öreg rendőrnek, hogy áldozata hiába­való volt, mert apjuknak tekintélyes vagyona volt, amit azonban kisebbik fia előtt gondosan eltitkolt. A legnemesebb érzésekből eredő önfeláldozás tehát felesleges volt, az elvetélt életért még a mártírsors vállalása sem nyújthat vigaszt. A kritika szerint az ősbemutató né­zőit Miller „Ismét levetkőztette és az erjedő társadalmi keretben drámai erővel leplezte le, mennyire tehetet­len a jóság a mindent letipró egoiz­mussal szemben." A bemutató külön érdekessége, hogy a szerző tíz nappál a premier előtt szakított Ulu Grosbard rendezővel és a darab salát rendezésében került a közönség elé. Az író Miller, tehát mint rendező ts sikerrel debütált. P. Gy. Két dolog nehéz a vi­lágon: hírnevet szerezni, és hírnevet megtartani. De illesse dicséret a mes­tereket, Beethoventói Strausslg ... mindegyik érték a maga nemébenl — állapította meg Róbert Schumann. . Az üzemi hangverse­nyek 1968-as sorozatának második bratislavai hang­versenyén a két nagy Strauss szólalt meg. Jo­seph, a töprengőbb, szenvedélyesebb egyéni­ség, és Johann, a roman­tika táncának, a kerin­gőnek utánozhatatlanul kedves szavú költője, akinek lelkéből — saját meghatározása szerint — úgy ömlött a dallam, feltarthatatlan áradás­ban, akár az „üres víz". Furcsa hasonlat, a na­gyok szerénysége szól belőle. A bratislavai Csehszlo­vák Rádió zenekarát Eduard Strauss (a har­madik Strauss fivér, Eduard dédunokája) ve­zényelte, aki több bra­tislavai vendégszereplése után már jó Ismerősként jelent meg a hangver­senydobogón. A gazdagon bugyogó zenei ősforrás, a Strauss dinasztia pom­pás, sűrű zeneisége erő­sen felhígult a késői utód ereiben. De Frissen, temperamentumosán ve­zényelt és a Strauss mu­zsika gördülékeny útján megtalálta a kapcsolatot Bécsi melódiák estje a zenekarral és közön­séggel ls. A teremben csengve­bongva szállt az örökif­jú Strauss-keringők, pol­kák, galoppok behízelgő dallama, és a régi ked­ves Strauss-operettek fülbemászó melódiái két órára felidézték a bie­dermeier hangulatát, a múlt századbeli fiákeres Bécset. A Strauss-muzsi­ka tarka csokrát a diri­gens ezúttal megtűzdelte Lehár Ferenc és Kálmán Imre dallamkertjének né­hány kedves virágával. A bécsi énekművészek, Lőtte Rysanek (szoprán) és Carl Terkal (tenor) áriák és duettek előadá­sával jellegzetes színnel egészítették ki a műsort és bécsi kedélyességük­kel emelték az est han­gulatát. Az énekszámo­kat a dirigens meglehe­tősen „túljátszatta" a ze­nekarral, ami a két mű­vészt jóformán „hang­akrobatikára" kényszerí­tene, bár további ének számaik során úgy tűnt, hogy a túlforszírozott hangerő amúgy is előadói stílusukhoz tartozik. A bécsi melódiák est­je ezúttal is közönségsi­kert aratott HAVAS MARTA „... Ha a vezetés a kommunista párt kezében van..." A LOSONCI BÁNYÁSZKONFERENCIA 40. évfordulójára Negyven éve — 1928. március 1-én és 2-án — a magyar munkásmozgalomnak, de a kommunista internacionalizmusnak is emlékezetes eseményére került sor Losoncon. A Kommunisták Magyarországi Pártiának Külföldi Bizottsága közvetlen párbe­szédet, eszmecserét kezdeményezett a hazat mozgalom akkor­tájt egyik legharcosabb részének, a Salgótarján környéki bá­nyászoknak kommunista képviselőivel. A találkozót Csehszlo­vákia Kommunista Pártja készítette elő dr. Herz Sándor fog­orvosnak, a köztársaság kommunista szenátorának losonci la­kásán. A Fučík utcai egykori rendelő falán ma emléktábla őrzi a lo­sonci magyar bányászkonferenciát szenátori mentelmi jogával védő kommunista orvos forradalmi internacionalista érdemeit. A magyar munkásmozgalom pedig az illegális pártszervezömun­ka szélesebb kibontakozása és a magyar proletariátusnak az osztályharcra való szervezettebb előkészítése kiindulópontjaként emlékezik a losonci konferenciára. De ugyanakkor a szlovák és a magyar munkásosztály forradalmi szövetsége és harci együttműködése, a két testvérpárt kommunista internacionaliz­musa figyelemreméltó szimbólumaként is emlékezünk a losonci kommunista bányászkonferenciára. kás mozgalmat Kakuk József, Epplch Ede, Pothomík József és Targos Árpád, a baglyasal­jai kerületi bizottság tagjai, to­vábbá Hován József, Miskei Sándor, Kupka József és Su­lyok András baglyasaljai, il­letve salgótarjáni kommunista bányászok képviselték. A kétnapos konferencia — amelyen a KMP Központi Bi­zottsága a hazai helyzet reális elemzéséhez szükséges infor­mációkat ezúttal közvetlenül a hazai proletariátus egyik leg­harcosabb rétegének, a bányá­szoknak a képviselőitől kérte, — helyesen ítélte meg és érté­kelte a salgótarjáni bányavi­dék kommunista szervezeteinek tevékenységét, fejlődését, to­vábbi erősítésének lehetőségeit. A Kun Béla beszámolója és Pothornik József tájékoztatója alapján készült határozat jog­gal mutat rá, hogy csakis a helyes pártszervező munka le­het a forradalmi munkásmoz­galom újabb politikai és szer­vezeti fellendülésének alapja. A konferencián hozott hatá­rozat hangsúlyozta a kitartó, állhatatos propagandamunka szükségességét, majd rámuta­tott: „Meg kell győzni minden osztályharcos munkást arről, hogy a munkásság mindenna­pos harcalt ls csak ügy lehet eredményesen vezetni, ha a ve­zetés a kommunista párt kezé­ben van, és ez a párt a min­dennapos részletharcokban megedzi a munkásságot, az ül­dözésekkel szemben, előkészíti a forradalmi harcra, a hatalom elfoglalásáért." Különösen felhívta a határo­zat a kerületi bizottság figyel­mét a kommunisták elméleti és politikai nevelésére. Ez utóbbival kapcsolatban ún. hétvégi iskolák szervezését ja­vasolta a konferencia. Az egyik ilyen hosszabb — tizennégy na­pos — időtartamú, Füleken tar­tott pártiskola tematikájában többek között a közgazdaság­tan elemei, a világgazdasági helyzet, a Szovjetunió, a KMP programja, a magyar politikai és gazdasági helyzet, a KMP taktikája, a szakszervezeti és szervezeti kérdések, továbbá a salgótarjáni problémák, közöt­tük a bányászügyek és a helyi organizációs kérdések szerepel­tek. A húszas évtized első felé­ben mindenekelőtt a szakszer­vezetek voltak a kommunisták harci területei a salgótarjáni bányavidéken. Hamarosan bebi­zonyosodott azonban, hogy a jobboldali szociáldemokrata ve­zérek, sőt Csóka Vendel sze­mélyében még a fasizmust is feltétel nélkül kiszolgáló szak­szervezeti vezetés óriási aka­dályt jelentenek a kommunis­ták tevékenysége szempontjá­ból. Ilyen körülmények között képtelenség volt szétfeszíteni a szakszervezet hagyományos harci kereteit, hogy a minden­napi követelésekre irányuló gazdasági jellegű osztályharc a politikai osztályharc területé­vel egészülhessen ki. A nagy erőpróba azonban 1926. április 27-én mégis bekö­vetkezett a nyolcezer salgótar­jáni éhező bányamunkás és bányász-családtag emlékezetes megmozdulásával. Erre a forradalmi feszítő erő­re sajátos módon reagált az akkoriban már gazdaságilag és politikailag konszolidálódott fa­siszta reakció. Horthyék Csóka Vendellel, a Bányász Szakszervezet volt el­nökével — a salgótarjáni kerü­let akkori titkárával — 1926 nyarán megalakíttatták a Sal­gótarjáni Szénmedence Bánya­és Kohómunkások Gazdasági Szakegyesületét. Radikálisabb hatósági intéz­kedéseket is foganatosítottak. Előbb új csendőrőrsöket telepí­tettek a salgótarjáni körzetbe, majd 1927. október 22-én Sci­tovszky Béla belügyminiszter „ünnepélyesen" helyezte el a Magyar Királyi Csendőriskola és laktanya alapkövét Salgótar­jánban. A magyar fasizmus e sajátos reagálásán kívül természetesen a forradalmi munkásmozgalom, a kommunista párt Is megfelelő tanulságokat vont le a Salgó­tarján környéki bányamunká­sok mozgalmának balratolódá­sából, harci szelleméből. Az éh­ségmenetet követően Lőwy Sándor, az MSZMP ifjúsági al­osztályának vezetője, a KIMSZ Központi Bizottságának titkára Baglyasaljára érkezett, és az ő közreműködésével alakult meg az MSZMP, a kommunisták osz­tályharcos legális szervezete. A legális munkára lehetősé­get adó MSZMP szervezésével egyidőben azonban kezdetét vette az illegális kommunista szervezet kiépítése is. Ezzel a feladattal Házi Ferenc elvtár­sat bízta meg a KMP Központi Bizottsága. Házi elvtárs több hónapon át tartózkodott a salgótarjáni bá­nyavidéken, és az áldozatos hősi munkájának eredménye­ként 1927 elején már tizenhét illegális sejt tevékenykedett a bányamedencében. A Tanács­köztársaság megdöntését köve­tően tehát országosan is az első olyan egységesen működő szervezete alakult ki Itt a KMP­nek, amelyik — élén a kerü­leti vezetőséggel — az egész bányavidék munkásmozgalmá­nak szervezését, irányítását magára tudta vállalni. • • • 1928. február 28-án jöttek át a határon a kommunista bá­nyászok, és a konferenciát március 1-én és 2-án tartották meg. A KMP Külföldi, illetve Központi Bizottságát Kun Béla, Orosz Nándor és Révai József elvtársak, a Salgótarján kör­nyéki kommunista bányaműn­A konferencia határozatalt a losonci állásfoglalásnak megfe­lelően előbb a Salgótarján kör­nyéki bányászsejtek tárgyalták meg, de a KMP és a KIMSZ baglyasaljai és salgótarjáni ak­tivistái hamarosan ott találha­tók az ország más bányavidé­kein is. A losonci konferenciát köve­tő hónapokban tehát meggyor­sult a KMP illegális szerveinek kiépülése, s ez arra mutat, hogy a pártpolitika középpont­jába a kommunista párt veze­tő szerepének megszilárdítása került. A losonci konferencia után Révai József szerkesztésében je­lent meg a Kommunista című Illegális lap, és az Ifjú Prole­tár című KIMSZ lap, amelyet Nemes Dezső és Rózsa Richárd szerkesztettek. Mindkét lap fontos orgánuma volt a KMP Losoncon körvonalazott osz­tályharcos politikájának, amely politika több éven át meghatá­rozója volt a magyar mozga­lomnak. NAGY FERENC

Next

/
Oldalképek
Tartalom