Új Szó, 1967. augusztus (20. évfolyam, 320-240. szám)

1967-08-13 / 222. szám, vasárnap

krónika hír mozaik A NAP kel: 4.35, nyugszik: 19.00 órakor. A HOLD kel: 13.51, nyug­szik: 22.26 órakor. névnapjukon »«»r»f®tfeí köszöntjük IPOLY — ĽUBOMÍR nevfi kedves olvasóinkai • 1829-ben születeti I. M. SZE­CSENOV orosz fiziológus ( + 1905) • 1885 ben halt meg SEMMEL­WEIS IGNÁC, híres magyar orvos (szül.: 1818) • 1871 ben született KARL LIEBKNECHT, a német És a nemzetközi munkásmozgalom ki­emelkedő harcosa (+1919) • 1912­ben halt meg JULES MASSENET trancia zeneszerző (szül.: 1842) • 1913 ban született R. E. ARMAT­TOE ghanai költő és orvos, az or­szág egyik legismertebb írója és tudósa (+1953) • 1917-ben ezen a napon tört ki a plzeiii éhség­sztrájk. időjárás Szlovákia kele­ti részében kevés felhő, egyebütt — főként nyuga­ton — sűrű fel­hőzet zivatarok­kal. A nappali hőmérséklet 20— 24 fok. Keleten még mindig 26 fok körül. A délután folyamán a fel­hőzet átterjed Kelet-Szlovákiára is. A déli szél nyugati Irányúra for dul. 9 KEZDŐDIK AZ ÉVAD A Komáromi Magyar Területi Színház művészegyüttese és műszaki dolgozói, szabadságuk leteltével augusztus 9-én újból megkezdték a munkát. Konrád józsef rendező vezetésével meg­kezdtük Lavrenyov „Leszámo­lás" című színművének olvasó­próbáit, az elmúlt évadból át­hozott nagy sikerű darabokat, a „Szent Péter esernyője", a „Bol­habál", az „Úri muri", valamint a „Liliomfi" emlékpróbáit. A társulat az előadásokat Duna­mocson augusztus 11-én a „Li­liomfi" bemutatásával kezdte meg. E nagy sikerű zenés vígfá­tékkal a MATESZ augusztus 18-án Kelet-Szlovákiába és Kö­zép-Szlovákiába látogat, tízna­pos vendégjátékra. A visszaté­rés után folytatjuk az őszi be­mutatók előkészületeit. (Sj) • A BARLANGKUTATOK VI­LÁGSZÖVETSÉGÉNEK MEGBÍ­ZÁSÁBÓL a bristoli egyetem tu­dományos dolgozóinak 7-tagú csoportja e napokban átkutatja a dél-szlovákiai Karst barlang­jaiban levő föld alatti vízme­dencéket. Az angol barlangku­tatók a košicei Kelet-szlovákiai Múzeum barlangtani osztályá nak dolgozóival karöltve vég­zik kutatómunkájukat. 0 MEGHALT KÖZTÁRSASÁGUNK LEGIDŐSEBB EMBERE I Pihenő az állatkertben (Vilcsek Iván felvétele) • A CSEHSZLOVÁK—SZOV­JET BARÁTI SZÖVETSÉG a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 50. évfordulójának tisz­teletére több nyári szemináriu­mot rendez. Tegnap T'ŕeboňban fejeződött be egy filmszeminá­rium, amelyen az emberiség for­radalmi megmozdulásait ábrá­zoló filmeket mutattak be. 0 FEKETE KRÓNIKA Pénteken este Prešovon meghalt köztársaságunk legidősebb lakosa, a 110 éves Jozet Suchár, aki élete utolsó napjáig jól érezte magát. Suchár bácsi hat gyermek apja volt. Három lánya még él. A ma­tuzsálemi kort elért aggastyánt lá­nyain kívül hat unokája és 13 déd­unokája gyászolja. (tiij • A MARTINI GÉPGYÁR szín­játszó együttese augusztus 16-a és 22-e között a magyarországi Tót komlóson vendégszerepel, ahol nagy számban élnek szlovákok. Az együttes a városban és a környező községekben )án Chalúpka ,,A vén szerelmes" című darabjával lép fel. • ÁRVIZEK INDIÁB AN Indiában már két hónapja úgyszólván megszakítás nélkül zuhog az eső. A folyók, különö­sen Aszam, Bihar, Hariana, Uttarprades és Maisur államok­ban, valamint Nyugat-Bengállá­ban, továbbá Delhi és Pripura területén kiléptek medrükből, s mintegy 1 760 000 acre területet elárasztottak. Az emberek ezrei váltak hajléktalanná és sokan életüket vesztették. • A CSEHSZLOVÁK ÁLLAMI BANK kelet szlovákiai flók|al az elmúlt hónap végéig 19 millió de Tlzakoronát adtak el azoknak a polgártársainknak, akik külföldön szándékoznak nyaralni. 0 VÍZSZENNYEZÉSÉRT A Beroun melletti KrálAv Dvfir-i vasmű nagyolvasztója gázfujtató berendezésének egy része felrob­bant. A kár becslés szerint egy­millió korona. A javítás mintegy 3 hónapig tart, s a nagyolvasztó ez idő alatt csak fél teljesítőké­pességgel üzemelhető 0 A klad­nói malom- és sütőipari művek mélníki üzemének pšovkai részle­gében felrobbant az egyik kemen­ce. A kár 22 000 korona. Ember­életben nem esett kár és senki sem sebesült meg 0 A nyitrai Vodná utcai áramátalakító köz pontban 22 000 volt feszültségű vezeték közelében dolgozott Domi­nik P. 24 éves nyitrai villanysze­relő, amikor egy váratlan áramki­sülés következtében áramütés ér­te. A szerencsétlen fiatalember a helyszínen meghalt 0 Ót nagy tűzvész pénteken 281 000 korona kárt okozott. Csaknem félmillió korona kár annak következtében keletkezett, hogy a Most és Kar­lovy Vary között haladó tehervo­nat egyik vagonjában 112 televí­ziókészülék elégett. A vagon a mozdonyból kipattanó szikrától gyulladt meg 0 Pénteken 8 súlyos közlekedési baleset következtében • ember életét vesztette és 3 II megsebesültek. 150 000 KORONA BlRSÁG A Villamos és Hőenergiái Épí­tővállalat, az Armabeton és a Sko­da dolgozói, akik jelenleg a pru­néruvi villamosművet épftlk, ma zuttal s egyéb fűtőolajokkal szeny­nyezték be a prunéfovi patak vi­zét, amely az Ohre folyóba ömlik, minek következtében az Obŕe vize is beszennyeződött, sőt a partokat is zsíros réteg borította. A Chomú­tov! )NB a 3 üzemre 150 000 koro­na pénzbírságot rótt ki. Az emlí­tett üzemek vezetősége azonban nem tanúsított megértést és fel­lebbezett, jóllehet sok ezer korona értékű hal pusztult el, arról nem is beszélve, hogy az Ohre folyó mentén több napra lehetetlenné vált a strandolás. • MASZASI NII JAPÁN MÉR­NÖK, aki egy évvel ezelőtt in­dult személygépkocsiján föld körüli útjára, hogy mindenütt felléphessen az atomfegyverke­zés ellen, tegnap Budapestre ér­kezett. A japán mérnök átélte Hirosima atombombázását. Til­takozóútján eddig már Indiá­ban, Pakisztánban, Afganisztán­ban, Iránban, Kuwaitiban, Tő­rökországban, Bulgáriában és Jugoszláviában járt. 0 HIMLŐ JÁRVÁN Y KELET PAKISZTÁNBAN Pakisztán fővárosából, Dhá­ceből pénteken érkezett jelen­tés szerint ez idén 2800 ember halt meg himlőben Kelet-Pa­kisztánban. m i hol ... v ú O • - wmwwm^ • • W • mikor A tavaly Borsiban megrendezett I. járási táncdalfesztivál­nak nagy sikere volt. Ez arra ösztönözte a járási CSlSZ-szer­vezet, valamint a HNB vezetőit, hogy a ma megrendezésre ke­rülő idei táncdalfesztivált még fobban, ötletesebben szervez­zék meg. Ezért magyarországi művészeket ts meghívtak ven­dégszereplésre, köztük Németh fózsef táncdalénekest ts. Ké­pünkön Csordás Béla dzsessz-dobos, aki zenekarával, vala­mint a fiatal, tehetséges énekesnővel, Molnár Erzsébettel sze­repel a fesztiválon. (Tóthpál) • A KARLOVY VARY-I Alica if­júság! szállóba tegnap francia és nyugatnémet fiatalokból álló cso­port érkezett szünidőre. A teljesen foglalt szállóban az idén már — Ansztrálián kívül — valamennyi kontinensről szálltak meg vendé gek. 0 MEGMENTIK A FÖLDET? „Az eddig azonosíthatat­lan repülőtárgyak létezését tagadni annyit jelentene, mint a valóságot tagadni" — jelentette ki Segundo Reyna abbé, a San Miguel-i j Bue­nos Aires tartományt csil­lagvizsgáló igazgatója az ar­gentin légierők tisztjeinek tartott előadásán. Az AFP hírügynökség idézi Reyna abbé szavait, melyek szerint személyesen figyelte meg, hogy az említett tár gyak óránként százezer kilo méteres sebességgel repül nek. Ezt állítólag az teszi lehetővé, hogy a kozmikus sugarak, valamint a bolygó­közi tér egyéb energiaforrá sai felhasználásával képesek mágneses erőteret előidézni. Reyna abbé feltételezi, hogy léteznek „a földlakók­hoz hasonló értelmes kozmt kus élőlények", akiket any­nyira elbűvöl Földünk szép­sége, hogy mindenképpen meg akarják akadályozni a Főid pusztulását jelentő atomháborút. Az abbé véle­ménye szerint e lények „ta­pintatos beavatkozásának" tulajdonítható bizonyos tervek titokzatos eltűnése a Penta­gonból és több megmagya­rázhatatlan szabotázsakció az atomfegyvereket gyártó üzemekben. • A NAGY OKTÖBERI SZOCIA­LISTA FORRADALOM 50. évfordu lójának tiszteletére a martini Szlo­vák Nemzeti Múzem kiállítást ren­dez „Szocialista hazafiságunk for­rásai" címmel. [film braíistavo Bőrből, fémből, plasztikanyagokb 61, sőt láncokból Is szándékoznak „divatos" női ruhákat készíteni Franciaországban, a közismert Paco Rabanne szalonban, melynek tervezői szerint nincs olyan anyag, amely eléggé feltűnő vagy túl szokatlan, és nincs olyan ötlet, amely megvalósíthatatlan. Képünkön: Fémruha modellje. Az ilyan ruha ugyan nem kényelmes, de nagyon praktikus. Ugyanis garantáltan összetépbetetlen. (UPI — ČTK felv.) ® HVIEZDA: Viva Maria (fr.) 10.30, 15.30, 18, 20.30 O SLOVAN: Aki tigrisen lovagol (angol) 15.30, 18, 20.30 o DUKLA: Kleopátra (am.) 15.30, 19.30 ® METROPOL: Négy igazság (fr.) 10.30, Férfi, akiről semmit sem tudok (am.) 15.30, 18, 20.30 « POHRANIČNÍK: Élet a kastélyban ( fr.) 10.30 Betyá­rok (román) 15.45, 18.15, 20.45 0 TATRA: Burlan fénykora (cseh) 10, A cseh dal (cseh) 15.45, 18.15, 20.45 • PRAHA: A hongkongi fér­fi (fr.) 10.30, 13.30, 16, 18.30, 21 O MIER: A kis Idegen (am.) 17.30, 20 ® HVIEZDA (kertmozi): A cseh dal (cseh) 20.15 0 NIVY: Fiatalok klubja (angol) 17.30, 20 • PALA­CE: Ne beszéljen szerelemről (fr.l 22 0 MÁJ: Sikátor (magyar) 18, 20.30 o PARTIZÁN: Egy magyar nábob — Kárpáthy Zoltán (ma­gyar) 17. • AZ EPERJESI KOLLÉGIUM megalapításának 300. évfordu­lója alkalmából sorra kerülő ünnepségek keretében „Irodal­mi törekvések 1918 óta" jelszó jegyében érdekes kiállítást ren­deznek a korszerűsített Tanács­köztársaság Múzeumban, (ti.) 0 MEGLOPJÁK TÖRÖKORSZÁGOT A moszkvai Pravda szombati számában rámutat arra, hogy Tö­rökországban külföldiek rendsze­resen lopnak el muzeális értékű és más, az ország történelmi múlt­ja szempontjából rendkívül érté­kes tárgyakat. A legközelebbi na­pokban vannak felelősségre a bí­róság előtt két amerikai katonát, akiket rajtakaptak, amikor az efe­zusi romokról értékes freskókat akartak késsel eltávolítani. • KELET-SZLOVÁKIA legkor­szerűbben berendezett autószer­vizét építik jelenleg a Magas­Tátrában, az ötátrafüredről a Csorba-tó felé vezető út mentén. A nagyszabású építkezés csak­nem 8 millió koronába kerül. (tü) • TURISTAHALÁL A MAGAS-TÁTRÁBAN Hajnal János 21 éves magyar állampolgár pénteken délután lezuhant a lomnlcl hegygerinc­ről és halálra zúzta magát. A Magas-Tátrában még a műit szombaton eltűnt Alois Hlavá­cek 66 éves prágai turista, aki a Fehérvízi völgyön akart a Poprádi-tóhoz eljutni. Mivel mindeddig hiába keresték, fel­tételezhető, hogy baleset követ­keztében életét vesztette. Az em­lített két tragikus esettel már 20-ra emelkedett a Magas-Tát­rában ez idén előfordult halálos balesetek száma. • A MAGAS-TÁTRÁBAN augusz­tus 13-án veszi kezdetét a 43. hegymászó hét. A rendezvényeken hazánk valamennyi kerületének legjobb 400 hegymászója vesz részt. ® SLOVAN: Aki tigrisen lovagol' (angol) ® TATRA: A fáraó (len­gyel) ® ÖSMEV: Egy asszony ment el Itt (sp.) 0 PARTIZÁN: A hetedik pecsét (svéd) • DUK­LA: A szárnyas Fifi (fr.) 0 AMFI­TEÁTRUM: Királylány a feleségem (fr.). • ÜDÜLŐ ÉS KULTÜRPARK (Bra­tislava): 10.00: Rajzfilmek. 15.00: Űtirajzfilmek. 17.00: Gyermekmű­sor. 17.00: Ifjúsági táncdélután. 18.00: Romulus és Remus, olasz tllm. 18.00: Fejtörő gyermekeknek. MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ: ® SZARVA: Liliomfi (20). brq»Htovq 1 (magyar adás): 7.00: Hírek, Időjárás-, műsorismer­tetés. 7.15: Faluról falura. 8.00: Barangolás zeneországban. 8.30: Vonósművek. 8.45: Mese. 9.00: Is­merd meg hazádat. 9.20: Szóra­koztató zene. 10.00: Pillantás a" nagyvilágba. 10.15: Operettrészíe­tek. 10.50: Tíz perc irodalom. Mács József elbeszélése. 11.00: Táncrevü. 12.00: Hírek. 12.10: Nótacsokor, közben 12.30: Bálint bátyó beszél. 13.00: Nyári szóra­kozás, vidám műsor. televízió brtt»í*lav« 8.45: 9.10: 10.25 11.00: 11.45: 15.00 18.00: 19.00: 19.20: 19.45: 20.15: 21.50: 22.20: 22.35: Utazó kamera: Skócia és Anglia. Gyermekműsor. Arcképcsarnok: Lőcsei Pál mester. Térzene Olomoucbót. TV-HIradó. NSZK—Csehszlovákia női atlétikai viadal közvetítésa Fűidéből. Ifjúsági adás. TV-Híradó. Sporteredmények I. A Volga mentén, riportfilm. Ladislav Straupežnický: Vlr­tuskodók, tv-játék. Kulturális magazin. TV-Híradó. Sporteredmények II. televízió 10.01: 11.55: 16.30: 18.55: 17.25: 17.45: 18.35 18.45: 19.20: 19.45: 20.00: 20.20: 21.10: 21.45: 21.55: Csak gyerekeknekl Hétmérföldes kamera. Nyári mezőgazdasági szak­filmsorozat. A magyar tudomány nagy öreget: Winter Ernő akadé­mikus. Nótaszó. FTC—Bp. Honvéd bajnoki vízilabda-mérkőzés közvetí­tése. A pecsét, román rajzfilm. Haladás. Az Intervíziő-or­szágok tudományos maga­zinja. Belle és Sébastlen. 13. A bi­zonyíték. Magyarul beszélő francia filmsorozat. Esti mese. TV-Híradó ..Angyal" kalandjai. A tár­gyalótermek mágusa. Ma­gyarul beszélő angol film. Sláger 67. Az Intervízlft szórakoztató műsora Berlin­ből. Sporthírek. TV-Híradó, 2. kiadás. • AZOKAT A SKODA 1000 MB GÉPKOCSIKAT, amelyeket a Mladá Boleslav-i üzemben a Jég­verés megrongált s ezért áren­gedménnyel bocsátották őket áruba, már felvásárolták. A MA­totechna ezért tegnap bejelen­tette a ÜTK-nak, hogy a további igénylések tárgytalanok. r M Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Kfizpontl Bizottsága. Szerkeszti a szurkesztS bizottság. Főszerkesztő: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bi-atUlava, f| * (••JPÄ Gorkij utca 10. Telefon: 537-18, 512-23, 335 ti8, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506 39. Távíró: 09308. Kladó­IIJ Jfc^ii hivatal: Bratislava, Gorkij utca 8; telefon: 503-89. Hlrdetőiroda: Bratislava, Jesenský utca 12; telefon:. 551-83. Előfizetési díj havonta: 11,30 korona, MTerjeszti a Posta Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII. K-27'71543

Next

/
Oldalképek
Tartalom