Új Szó, 1967. június (20. évfolyam, 149-178. szám)

1967-06-01 / 149. szám, csütörtök

hír mozaik krónika m :é Itt B :é CSÜTÖRTÖK június 1. B A NAP kel: 3,51, nyugszik: 19,33 órakor. A HOLD kel: 1.12, nyug­szik: 12,36 órakor. % • s « r • »•»»<•' k í » « • » i l .« k TÜNDE Dili kedves olvasóinkat • Nemzetközi Gyermeknap. • 1804-ben született M. I. GLINKA, az orosz népzene megteremtő)* (+ 1857). • 1822-ben született JÁN FRANCISCI RIMAVSKÍ szlo­vák lapalapító (+ 1905). • 1942­ben ezen a napon ölték meg a ná­cik Prágában VLADISLAV VANCU­RA haladó cseh írót (szül.: 1891). • 1954-ben halt meg M. A. NEXÜ dán iró (szül.: 1869). időjárás Erősen felhős idő, sok helyen esó, Közép- és Kelet-Szlová­kiában délután helyenként ziva­tarok. Várha­tó legmagasabb nappali hőmérséklet 16—19 fok. Mérsékelt, Időnként megélénkülő nyugati, Szlovákia keleti részében kezdetben délkeleti szél. olvastuk 0 KEVESEBB LETT A KÖZSÉGEK SZÁMA Csehszlovákiában jelenleg 10 665 község van. Egyes községeknek a legutóbbi öt év folyamán történt egyesítése következtében 1285-tel csökkent a községek száma. Míg 1964-ben gyakori volt a szomszédos községek egyesítése, most már az az elv érvényesül, hogy az egyesítés csak kivéte­les esetekben, illetve akkor helyénvaló, ha ez egyrészt a társadalom érdekében áll, másrészt, ha az adott községek lakossága is ügy kívánja. Ennek az elvnek a hatására a legutóbbi két év folyamán, illetve ez év elejéig csak 47-tel csökkent Csehszlovákiá­ban a községek száma. A csehországi és a szlovákiai községek területi terjedelme nagyon eltérő. A cseh­országi községek katasztrális területe átlag 10,5 négyzetkilométer, a szlovákiai községe­ké pedig 5 négyzetkilométerrel nagyobb. Csehszlovákiának minden négyzetkilomé­ternyi területét 1967 elején átlag 112 ember lakta. A lakosság négyzetkilométerenkénti sűrűsége Csehországban 124, Szlovákiában pedig 91 főnyi volt. •HPP 'b U SS: ' V ' ; — A gyermekjátszótéren. (Erdősi felvétele] Az irodalomtörténet sokáig úgy tartotta számon, hogy (ózsef Atti­la édesapja, József Aron 1908 ban Amerikába vándorolt ki. Méliusz (ózsef bukaresti magyar író fe­dezte fel, hogy józsef Áron Romá­niában telepedett le és itt újra megnősült. Szabolcsi Miklósnak 1957-ben sikerült feltárnia józsef Aron temesvári éveit és 1937-ben bekövetkezett halálának körülmé­nyeit. Most a kolozsvári KORUNK szolgál újabb részletekkel (ózsef Aron 1926 és 1931 között Désen eltöltött éveiről. Enyedi Sándor kutató eredeti okmányok alapján megírja ennek az öt évnek min­den lényeges részletét, józsef Áron második feleségével Craiováról érkezett Désre, ahol szappanfőző mesterként vállalt munkát, de a szappangyár leégése miatt egyre nagyobb nyomorba került. 1931­beu teljesen elszegényedve érke­zett Désről Temesvárra. JOGOS IGÉNY? Tarics Ferenc érsekújvá­ri olvasónknak, aki decemberben változtatott állást, csak a nyere­ségrészesedés 75 %-át fizették ki. íorgou László rimaszombati olvasónknak, aki októberben vál­toztatott állást, egyáltalán semmit fizettek. Kérdik, hogy jogos-e igényük? Amennyiben mindkét esetben valóban nyereségrészesedésről, vagy olyan prémiumról van szó, amelyre önök jogigényt szerez­tek, akkor a követelésüket egy éven belül a bíróság előtt érvé­nyesíthetik. Ajánlatos lenne azon­ban, hogy a per beadása előtt volt munkaadójukat ügyvéd útján szólítsák fel a fizetésre. Dr. F. I. • A Hadsereggel Együttmű­ködők Szövetsége jihlawal aerokhibjának vitorlázó repü­lőgépe hétfőn Rudoltlce község határában eddig meg nem álla­pított okokból lezuhant. A vi­torlázó repülőgép pilótája, Bronislav N. súlyosan megsebe­sült. • Százezer koronának meg­felelő összegért árverezték el New Írónkban E. Hemingway „Fekete szamár a keresztúton" című kisregényének kéziratát. • Tegnap visszaérkezett Prágába 14 napos brazíliai lá­togatásáról a Ludvíik Obi mér­nök, külkereskedelmi miniszter­helyettes vezette csehszlovák gazdasági küldöttség. A kül­döttség a csehszlovák—brazil vegyes bizottság harmadik ülé­sén vett részt, majd látogatást tett néhány gazdaságban is. • Az idei piegfanyi zenei fesztiválon, amely június 17-e és július 30-a között kerül megrendezésre, kilenc állaim művészei vesznek részt. • A Szlovák Filharmónia három hangversenyével zárul a XII. Košicei Zenei Tavasz ren­dezvénysorozata, amelynek ke­retében lengyel, jugoszláv és svéd vendégművészek szerepei­tek Kelet-Szlovákia metropoli­sában. tä • HÁROMNAPOS KLINIKAI HÁLÁI. Viktor Bukov moszkvai pro­fesszor az agy lehűtésének módszerével megmentette egy olyan női páciensét, aki már három napja a klinikai halál állapotában volt, írja a No­vosztyi hírügynökség egyik ri­portjában. • Nigéria és Algéria hatá­rán, a Szaharában uránércet találtaik. • Az értékes művészi kiállí­tási tárgyak 80 százaléka vált an­nak a tűzvésznek martalékává, amely a montreali világkiállítás tajvani pavilonjában tört ki. A tűzvész okát még nem sike­rült megállapítani. Emberélet­ben nem esett kár. • Opavában tegnap reggel meggyilkolták a 34 éves Maxi­milián Špilháčeket. A rendőr ség már a déli órákban elfog­ta a tettest, J. H. 36 éves opa­vai lakost, aki kővel gyilkolta meg áldozatát. • Felborult egy 15 000 liter benzint szállító tartályautó a frankfurtmanheiml (NSZK) or­szágúton. A gépkocsi vezetője, hét gyermek apja, éleiét vesz­tette. • Két oroszlán támadott meg egy asszonyt a Saint Pierre-i (Franciaország) kastély park­jában. A magánállatkerti vad­állatok kitörtek ketrecükből. A rendőrség kloroformmal ká­bította el az oroszlánokat. • OjABBTOZVÉSZ BRÜSSZELBE N ­Szerdára virradó éjjel Brüsz­szelben újabb nagy tűzvész tört ki, ezúttal egy papírgyár­ban, Brüsszel Jette nevű elő­városában. Emberéletben nem esett kár. Az utóbbi kilenc nap alatt ez már a harmadik nagy tűzvész Brüsszelben. • Az Egyesült Államokban az utóbbi időben különleges újfajta vegyületet kevernek az aszfa-ltba, így az a napon nem lágyul meg és nem defor­málódik. • A Csehszlovák Légiforgal­mi Társaság a turistaidényben közvetlen repülőösszeköttetést létesít Bratislava és Szófia között. Az új vonal első gépe július 7-én indul, majd ezt kö­vetően — egészen augusztus végéig — minden pénteken közlekedik majd Szófiába és vissza. • A Lőcsei Pál mester em­léknapok keretében „A szépsé­ges fa" néven kiállítás nyílt Levočán, a Szent Jakab temp­lomban, a híres szobrász élet­művéből. — tä O AUTOBUSZSZERENCSÉTLENSÉG Benešov és a koreňoví üdülőközpont között a szerdára virradó éjjel tragikus kimenetelű gépkocsibaleset történt. A baleset ál­dozatául esett Ján Dvoŕák, a Csehszlovák Autóközlekedési Vál­lalat 24-éves sofőrje. Az autóbuszon utazó huszonnyolc ipari ta­nuló közül öten súlyosan, tízen pedig könnyebben megsebesültek. A kofenovi új híd felé vezető úton a domboldalon lefelé menet Ladislav N. autóbuszsofőr a sűrű esőben tájékozódását veszítve a keskeny kocsiút korlátjába ütközött, amely leszakadt. Az autó­busz lecsúszott a meredek lejtőn, négyszer megfordult saját ten­gelye körül, s közvetlenül a Jizera folyó mellett állt meg. A köz­biztonsági szervek most vizsgálják a baleset körülményeit. 0 NÉPMŰVÉSZETI BEMUTATÓ SOMODIBAN Május végén zajlott le az Idei első CSEMADOK-nap a košicei já­rásban. A szeles, hideg, esős Idő­járás miatt nagy izgalmak előz­ték meg a már hagyományossá vált Somodi Népművészeti Szem­lét. De vasárnapra ragyogó tava­szi nap mosolygott a lelkes sze­replőgárdára és a meglepően nagyszámú közönségre. Az ünnepi műsort a CSEMADOK szepsi énekkara nyitotta meg Ko­dály Zoltán A szép énekszó mú­zsájához című művel. A befejezés után felcsattanó tapsot az ének­kar az értékes, szép mű kulturált előadásával megérdemelte. Utá­na az Iskolai és a CSEMADOK tánccsoportok mutatták be fellé­pésűkkel tudásuk legjavát, össze­gezve az értékes bemutatót azt mondhatjuk, fő érdeme az volt, hogy zökkenőmentesen, fennaka­dás nélkül és színvonalasan zaj­lott le. HEMERKA OLGA 1 mi hol 111 mikor ' 1*1 film lliliPíiÄ • Kedden, május 30-án a be­nešovi járásban fekvő Domašín község határában a 32-éves A. P. tehergépkocsijával meg akart előzni egy gépkocsit, ós előzés közben összeütközött egy kirándulókat szállító autó­busszal. Az autóbusz utasat közül öten súlyosan, tizenket­ten pedig könnyebben megse­besültek. • Éhes patkányok milliói támadják meg a szarvasmarha­csordákat Ausztrália északi és déli részén. • Dr. Jan Žižka, a teplicei járási egészségügyi hivatal dol­gozója tegnap Všechlapy köz­ség mellett egy útkeresztező­désben gépkocsijával belero­hant egy teherautóba. Sérü­léseibe belehalt. • HVIEZDA: Vlnnetou lll. rész (NSZK) 15.30, 18, 20.30 • HVIEZ­DA (kertmozi): Kemény nap (an­gol) 20 • SLOVAN: Az ellopott léghajó (cseh) 15.30, 18, 20.30 O PRAHA: Királylány a feleségem (fr.) 10.30, 13.30, 16, 18.30, 21 • DUKLA: Bolond, bolond, bolond, bolond világ (angol) 15, 18, 21 0 METROPOL: Az Iskola — az élet alapja (cseh) 15.30, 18, 20.30 • POHRANIČNÍK: Szárnyak (szovjet) 15.45, 18.15, 20.45 0 TATRA: Pipák (cseh) 15.45, 18.15, 20.45 0 NI­VY: Megvetés (fr.j 17.30, 20 • MIER: Az elveszett fiú visszatér (cseh) 17.30, 20 0 PALACE: Bű­bájos férfi (cseh) 22 • OBZOR: Laurel és Hardy (am.) 18, 20.30 • PARTIZÁN: Szaniszló, a nyo­mozó (fr.) 17, 19.30, 0 MÁJ: Higy­gyék nekem, emberek (szovjet)' 18, 20.30, 0 MLADOSŤ: A fehér asszony (cseh) 17.30, 20, • ISKRA: Foto Háber (magyar) 17.15, 19.45. 0 TATRA: Megvetés (fr.) 0 SLO­VAN: A Rák jegyében (cseh) • PARTIZÁN: A rakoncátlan bakka­laureus (cseh) * 0SMEV: Kwai­dan II. rész (japán). • NEMZETI SZÍNHÁZ: Glselle (19), 0 HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Struccest (19), • KIS SZÍNPAD: Nézz vissza haraggal (IS), 0 Ű) SZÍNPAD: Napernyő, Holdkóros és Szélkakas (10, 14), • Rose Marié (19.30), • ZENEI SZÍNHÁZ: Rol­ling Stones 19,30). KOSICE: Szerelem és féltékenység, Tűzma­dár (19). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ: 0 ÉRSEKÚJVÁR: A világ négy sarka (19.30). ÜDÜLŰ- ÉS KULTÚRPARK (Bratis­lava): 9.00 Estrádmüsor gyerme­keknek. 14.00 Gyermekkarnevfil. 14.00 Mutasd meg, mit tudsz. 16.30 Filmösszeállltás. 18.00 Vetélkedő. >rot<slova j • MEGTAGADTA AZ EN­GEDELMESSÉGET Manchester angliai város 90 női rendőre: nem hajlandók hosszú szoknyát hordani, inkább jelmondanak. • 24 méter hosszú alagútra bukkantak az őrök egy kalifor­niai fogház épülete alatt. Az alagutat a foglyok ásták egé­szen primitív eszközökkel, hogy megszökhessenek a börtönből. • A zvolení járásban Viglaš és Slatinské Lazy községek kö­zötti úton a 36 éves D. K. a motorkerékpárján haladva ösz­szeütközött egy autóbusszal és a helyszínen szörnyethalt. • Bécsben kedden 82 esz­tendős korában elhunyt Georg Wilhelm Pabst neves filmren­dező, aki a harmincas években sok dicsőséget szerzett a né­met klnematográfiának. (magyar adás): 6.00: Hírek, Időjárás, műsorismer­tetés. 6.15: Reggeli zene. 6.50: Hí­rek. 9.45: Iskolások műsora. 10.05: Pionírhíradó. 10.15: Az iskolások szlovák nyelvtanfolyama 10.25: Gyermekdalok. 12.00: Hírek. 12.10: Barangolás zeneországban. 12.30: Rövid zenés műsor. 17.00: Iskolá­sok és pionírok műsora (Ism.). 17.30: Hírek. 17.40: Hangosújság. televízió [ t>r a»j|ia »Q ] 16.25: Dukla Praha—Sparta Praha ČKD labdarúgó-mérkőzés. 18.15: Rejtvényműsor a brnói ta­vaszi vásár látógatólnak. 18.45: Esti mese. 19.00: TV-Híradó. 19.20: Tudomány és technika. 19.35: Nemzetközi gyermeknap. 21.45: Kisfilmek. 22.15: TV Híradó. teleyizió 9.00 9.31: 11.05: 18.00: 18.05: 18.20: 18.45: 19.00: 19.30: 19.50: 20.00: 20.20: 21.40: 22.00: és 14.30: Iskola-tv. Kenyér, szerelem, féltékeny­ség, magyarul beszélő olasz film. Sopotl melódiák, filmössze­állltás. Hírek. Hétmérföldes kamera (Ism.J. Telesport. A világ térképe előtt. Kapcsoljuk ... Holnapi gondok, riportfilm. Esti mese. TV-Híradó. Kutyaházban, magyarul be­szélő angol fllmbohózat.. Szülők, nevelők egymás­közt. TV-Híradó, 2. kiadás. Az anglia' Broaástalrsban egy pecázó húzta partra ezt az 'Óriáshalat. A társaságában levő kíscica szeretett volna falatozni a hatalmas halból, és a száján keresztül akarta elérni a finomabb falato­kat. A sötétben azonban megijedt és lemondott a csemegézésről. • Kfenovice község vasúti átjárójánál a 76 esztendős F. M. átbújt a leeresztett sorompó alatt, és éppen abban a pilla­natban akart keresztülmenni a pályatesten, amikor a motoros vonat közeledett. F. M. a vonat alá került és szörnyethalt. • Tegnap megalakult a Szlo­vák Ojságírószövetség mellett a nyugdíjas újságírók klubja. Az alakuló ülést Jozef Weisser, a Szlovák Ojságírószövetség el­nökségének tagja nyitotta meg. Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bratislava, - jr Gorkij utca 10. Telefon: 537-16, 512-23, 335-68, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506 39. Távíró: 09308. Kladó­lll I hivatal: Bratislava, Gorkij utca 8; telefon: 503-89. Hlrdetöiroda: Bratislava, Jesenský utca 12; telefon: 551-83. Előfizetési díj havonta: 11,30 korona. ' BBni ilAU Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS •— Ústredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII. K-07*7120fl

Next

/
Oldalképek
Tartalom