Új Szó, 1967. június (20. évfolyam, 149-178. szám)

1967-06-23 / 171. szám, péntek

p y.-.; krónika • A SZOVJETUNIÓBAN a fi­zikai tudományok doktorává avatták Václav Bi>mba 42 éves csehszlovák asztrofizikust, a CSTA ondrejovi asztronómiai in­tézetének dolgozóját. A NAP kel: 3,47, nyugszik: 19,45 órakor. A HOLD kel: 21,35, nyug­szik: 4,20 órakor. névnapjukon t t a r e » e f f e I k í ( i í » I | í k ZOLTÁN - SZIDÓNIA nevű kedves olvasóinkat • 1652-ben született JÄN BRO­KOFF szlovák fametsző és szob­rászművész (+1718) • 1867-bea született K. D. G LINKA orosz tala|­tantudós, a modern talajtan egyik megalapítója (+1927) B 1938 ban halt meg R. M. GLIER szovjet ze­neszerző (szül.: 1875). id'őjáráJ Kevés felhő. További felme­legedés. Várható legmagasabb hő­mérséklet 24—28 fok. Gyenge szél. KÖSZÖNTŐ BARTOS LÁSZLÓNAK, DUNA­RADVÁNYRA. Születésnapod alkalmából sok szerencsét és boldogságot kí­ván menyasszonyod Margit. 0 611 • Sétabotba építették a leg­újabb tv-készüléket Japánban. A tulajdonképpeni készülék a bot egyenes részében van, a fogantyúja viszont szétnyitható és így négyszögletű képernyő­vé alakítható át. • FÉLŰRA ALATT 7 ball ere­jű földrengés rázta meg hét hullámban Fairbanks alaszkai várost. A hírek szerint csak épületkárok keletkeztek. • A Mladá Boleslavi gyárban rövidesen elkészül az egyne­gyed milliomodik Škoda 1000 MB személygépkocsi. A gyártás megkezdésétől június végéig 210 ezer gépkocsi hagyta el az üzem kapuit. Az idén már 43 ezer autót gyártottak. • MARIÉ CUKIÉ ÉS KÄTHE KOLLWITZ születésének 100. év­fordulója alkalmából az NDK postája alkalmi bélyeget bocsát ki július 6-án. • A Közép-szlovákiai Kon­zervgyárak prievidzal és rima­szombati üzemében a napokban elkészült az első idei termésből készült eper-, cseresznye- és ri­bizlikompót szállítmány. Az üzemben feldolgozásra kerül a Magyarországról behozott gyü­mölcsszállítmány, majd pedig a dél-szlovákiai területek ribizli­és cseresznyetermése. EGY ÉV MÚLVA PRÁGABAN BÉLYEGKIÁLLfTÁS A csehszlovák miniszterelnök védnöksége alatt egy év múlva, 1968. június 22-én megnyílik a Prága—68 bélyegkiállítás. Amint ismeretes, öt évvel ezelőtt szin­tén Prágában rendezték meg az első bélyeg-világkiállítást, még­pedig rendkívüli eredménnyel: a látogatók száma több millió volt. A II. bélyegkiállítás 14 000 négyzetméter területén 9—10 ezer kiállított tablót helyeznek el. A tablókon hozzávetőlegesen kétmillió postabélyeg .lesz. A kiállítás idején tartja Prá­gában 37. kongresszusát a Nem­zetközi Filatelista Szövetség. A Prága—68 bélyeg-világkiál­lítás alkalmából a Csehszlovák Posta bélyegsorozatot bocsát ki. A sorozat első bélyegét tegnap — június 22-én adták ki. A bé­lyegen Henri Rosseau francia festőnek a prágai Nemzeti Galé­riában levő „A vámőr önarcké­pe" c. festménye látható, értéke két korona, a bélyeg Jirí Svengsbir alkotása. A sorozat­ban 24 bélyeg és egy blokk je­lenik meg. lsm) • A DOLGOZOK FILMFESZ­TIVÁLJÁNAK košicei előadásait már mintegy 79 ezer néző látta. A rendezőség rekordlátogatást vár a „Magyar nábob" és „Kár­páthy Zoltán" című magyar fil­mekre s a „Betyáros lagzi" cí­mű új cseh filmre, amelyet a fesztivál utolsó napján, június 25-én mutatnak be. • TÖBB MINT 100 MILLIÓ ko­rona kárt okozutt Angliának a Torrey Canon tartályhajó. Az an­gol állam kártérítési pert Indít a hajó tulajdonosai ellen. • Lányokra vadászott autó­jával Nürnbergben (NSZK) Kimmy Lee Roberts, az ameri­kai megszálló hadsereg 26 éves katonája, összesen öt fiatal lányt gázolt el. A nürnbergi bíróság a vádlottat, aki állító­lag nőgyűlölő, s ezért vált mo­torizált ámokfutóvá, nyolcévi í>örtönbüntetésre ítélte. H* A Dolný Kubín-i járásban az is­tkbnéi Kovohuty dolgozói mo­toros kaszálőgéppel segítenek a veiiínei szövetkezetnek a szé­na betakarításában. (CTK — Huba felvétele) • SZIGORÚ INTÉZKEDÉSE­KET hoztak az élelmiszerlopás és feketekereskedelem ellen Nyugat-Bengáliában. Az élel­miszert szállító vonatokat rend­őrök kisérik, hogy megvédjék az éhező tömegek támadásaitól. SZABADSÁG A BÖl'TÖNBÖl, Svédországban tíz életfogytig­lani börtönbüntetésre ítélt rab — mivel példásan viselkedett — az ország egyik üdülőiében tölt­heti június 26-tól június 29-ig tartó „nyári szabadságát". Ez idő alatt horgászhatnak, a sza­badban fürödhetnek, sétálhat­nak, kirándulhatnak, csaknem szabadon, mert a fegyőr csak „diszkrét" távolságból figyeli majd őket. • A bratislavai Kultúra és Pihenés Parkjában június 24-én és 25-én, a tanév befejezése al­kalmából érdekes műsorral szó­rakoztatják a gyermekeket. Be­mutatják a „Vakáció Minkával" című cseh filmet. Vetélkedőkre, az olomoucl Rehulkov-esztrád­együttes előadására, továbbá „Egy óra a varázsló bácsival" című műsorra is sor kerül. dl­Diákkalauzok A Prágai Fővárosi Közlekedé­si Vállalatnál is megkezdődött az üdülési, illetve a szabadság­idény. Júliusban és augusztus­ban több száz alkalmazott bú­csúzik néhány hétre a villamo­soktól, az autó- és a trolibu­szoktól. Helyettük hatszáz kö­zép- és főiskolás „szállja" meg a kalauzl posztokat. A közlekedési vállalat az ér­deklődő diákok részére négyna­pos tanfolyamot rendezett. Az előző évi tapasztalatok szerint a diákkalauzok bevál­tak. Az utazóközönség rokon­szenvvel figyeli s meg van elé­gedve munkájukkal, mert fia­talságukkal és vidámságukkal kellemessé teszik a meleg nyá­ri napokon az utazást. (sm) hír mozaik m RENDŐRÜKET KÉR KÖL­CSÖN Ausztriától Lichtenstein hercegség. Egyelőre 800 főnyi „kontingensről" tárgyalnak. A kölcsönrendőrök Johannes Adam Pius herceg esküvőjén felügyelnek majd az előkelő vendégek biztonságára. • A kunovicei Let nemzeti vállalatban Turbóiét L-410 jel­zéssel látták el az új csehszlo­vák gyártmányú turbócsavaros repülőgépet. A 12—15 férőhe­lyes utasszállító repülőgép óránként 350 kilométeres se­bességet ér el. A Turbóiét pro­totípusát 1969-ben próbálják ki. • BEFEJEZŐDÖTT a XV. nem­zetközi filmfesztivál a spanyol­országi San Sebastianban. Jirí Weiss csehszlovák filmrendező „Gyilkosság hazai módra" című filmjét különdíjjal jutalmazták. • VILÁGSZERTE egyre csök­kent a gyerinekbénulásos meg­betegedések száma. Néhány éven belül csaknem teljesen eltűnik azokból az országok­ból, ahol bevezették a kötelező védőoltást. • A martini szlovák gimná­zium megalapítása századik év­fordulójának ünnepségeire au­gusztus 26-án és 27 én kerül sor. Az általános középiskola épületében emlékszobát nyitnak, a volt gimnáziumon emléktáb­lát lepleznek le, és az amfiteát­rumban nagygyűlést rendeznek. A bratislavai Szlovák Nemzeti Színház drámai együttese ez al­kalommal bemutatja „A lelenc" című színművet. 0 REPÜLŐSZERENCSÉTLENSÉG Az ír légiforgalmi társaság egyik Viscount típusú személy­szállítógépe csütörtökön Ash­bourn közelében lezuhant. A gép 3-tagú személyzete életét vesztette. A szemtanúk szerint a repülőgép közvetlenül lezu­hanása előtt a levegőben felrob­bant. • Prágában tegnap értekez­letre jöttek össze a Nemzetkö­zi Televíziós Fesztivál főtitká­rai. A televíziós klubban G. F. Zaffraninak, a Prix Italia főtit­kárának elnökletével Monte Carlo, Nyugat-Berlin, München, Tokió, Cannes, Dublin, Mont­reux és Prága képviselői ta­nácskoztak. • JÚLIUSBAN Japán ls a százmillió lakosú országok so­rába lép. Egyelőre csak Kíná­nak, Indiának, a Szovjetunió­nak, az USA-nak, Pakisztánnak és Indonéziának van százmillió­nál több lakosa. • Június 26-án kerül első ízben a nyilvánosság elé a Ke­let-szlovákiai Múzeumban az 1935-ben feltárt „kassai arany­kincs" valamennyi — London­ban, Koppenhágában, Amster­damban, Toiedóban és Körmöc­bányán készült arany tallérral együtt. • KÉTÉVI SZABADSÁGVESZ­TÉSRE és 250 000 líra pénzbün­tetésre ítélték Rómában Danilo Dolci írót és szociológust, akit a Nobel-díjra jelöltek, mert a szicíliai maffia és az olasz Ke­reszténydemokrata Párt veze­tőinek kapcsolatairól szóló bizo­nyítékokat gyűjtött össze, és hozott nyilvánosságra. ÉRVÉNYESEN SZÜNTETTÉK-E MEG A MUNKAVISZONYT? HENCZ JÁNOSNÉ, CSÍZFÜRDÖl OLVASÓNK írja, hogy 66 éves édesapja tavaly óta 600 korona öregségi nyugdijat kap. Nyugdíja­zása után továbbra is munkavi­szonyban maradt a Csizi Állami Fürdőben. Ez év június 9 én a fürdő vezetősége közölte vele, hogy mint fölös létszámút június 15 ével elbocsátja. Olvasónk kér­di, jo^os volt-e a munkaviszony megszüntetése 6 napos felmondási idővel? Az édesapjának adott felmondás elsősorban azért érvénytelen, mi­vel a munkatörvénykönyv 50. pa­ragrafusa értelmében a nyugdíj­korhatárt elért dolgozóknak csak a JNB szociális osztályának előze­tes jogerős beleegyezése esetében lehet felmondani. A munkatörvénykönyv 44. para­grafusa értelmében a felmondás Ma nyílik meg Lőcsén a Szent­Jakab templomban a Lőcsei Pál mester életművét felölelő kiál­lítás. A tárlaton első ízben össz­pontosították a híres mester va­lamennyi Szlovákiában levő je­lentős plasztikáját. Képünkön Lőcsei Pál mester egykori háza. -ta • KÉT ÉV ALATT három re­pülőteret építettek az Adriai­tenger jugoszláv partvidékén. Szombaton nyílik meg a pulai, egy nappal később a rijekai és a jövő héten a zadari repülőtér. • A kubányi kozákok Ku­bány nevű ének- és táncegyüt­tese ma 14 napos körútra Cseh­szlovákiába érkezik. A cseh­szlovák—szovjet kulturális ren­dezvények ez évi terveinek meg­felelően július 8-án és 9-én a strážnicei ünnepségeken is fellépnek. 0 Épül Varsó új belvárosa Mintegy 4 ezer hektárnyi te­rületen épül Varsó új belváro­sa, melyet előreláthatólag 1972­ig be is fejeznek. A legutóbbi 7 évben 63 ezer lakás épült a lengyel fővárosban. • EGYHETI KÉNYSZERSZA­BADSÁGRA küldték alkalmazot­taikat a rüsseisheimi és kaisers­lauterni (NSZK) Opel Művek. Az autókereskedelemben érez­hető lanyhulás miatt ez már a harmadik egyhetes kényszersza­badság ebben az esztendőben. • 16UÍI MUNKÁST bocsátanak el a jövő év márciusáig a Krupp konszernhez tartozó Bochum! Acélművek. 0 SUTBA A 400 ÉVES HAGYO­MÁNNYAL! Nagy-Britannia valamennyi politikai pártja nevében fellé­pő képviselők csütörtökön azt a javaslatot tették a képviselő­házban, hogy szüntessék meg a már több mint 400 éves szín­házi cenzúrát. A cenzor tisztsé­gét mindenkor a királyi udvar lordkamarása tölti be — jelen­leg lord Cobbold, aki ellenzi, az említett javaslat jóváhagyá­sát. A Javaslatot előterjesztő képviselők bizonyítékokkal alá­támasztva utalnak arra, hogy a cenzorok rendszerint olyankor léptek fel rendkívül szigorúan, ha az adott színdarab az USA-t bírálta. csak írásban érvényes. Az ilyen írásbeli felmondást ki kell kéz­besíteni a dolgozónak. A munkatürvénykönyv érteimé­Ben az érvényesen adott írásbeli felmondás után a legközelebbi hónap első napjától számítva édesapjának 3 havi felmondási Időre van Igénye. Édesapja, ha ragaszkodik állá­sához, nyomban írásban (ajánlott levélben) közölje ezt az Állami Fürdővel. Ha az Állami Fürdő nem venné vissza, haladéktalanul forduljon a járásbírósághoz, mi­vel a bíróság az elmaradt munka­bért legfeljebb 1 hónapra vissza­menően ítélheti meg (a kereset beadása előtt). Természetesen más elbírálás alá esne, ha édesapja beleegyezett volna a munkaviszony megszünte­tésébe, vagy ha határozott időre kötött munkaviszonyról lenne szó. Dr. F. J. 0 PRAHA: Fő az egészség (fr.) 10.30, 13.30, 16, 18.30, 21 # SLO­VAN: A delfin (lengyel) 15.30, 18, 20.30 « METROPOL: Ez az (NSZK) 15.30, 18, 20.30 9 DUKLA: Kleopátra (am.) 15.30, 19.30 0 POHRANIČNÍK: Az ökölvívó (len­gyel) 15.45, 18.15, 20.45 • NIVY: Királylány a feleségem (fr.) 17.30, 20 « MIER: Az éjszaka (olasz) 17.30, 20 0 PALACE: Kl akarja megölni Jessiet? (cseh) 22 • MLA­DOSŤ: Férfiak ma és holnap (Jug.J 17.30, 20 • MÁJ: Névtelen csillag (fr. —román) 18, 20.30 « ISKRA: A Szűz-csillagkép jegyében (cseh) 17.15, 19.45 • Dolgozók Filmfesz­tiválja: HVIEZDA, TATRA és KERT­MOZI: Egy magyar nábob (ma­gyar) 15.30, 18, 20.30 — 15, 17.30, 20 - 20.45. košice I » SLOVAN: Ez az (NSZK) « TATRA: Romulus és Renius (olasz) 0 ÚSMEV: A zaragozal kézirat (lengyel) • DUKLA: A Tlzián< akció ()ug.) • Dolgozók Film­fesztiválja: Amfiteátrum: A domt) (angol).. színház • NEMZETI SZÍNHÁZ: Rlenzt (19) $ HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Cyrano de Bergerac (19) 0 0J SZlNPAD: Rose Marié (19.30) 0 ZENEI SZÍNHÁZ: Krysztof Pende­reckl: Lukács-passió (19.30). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ • Komárom: Llliomfi (19.30). ÜDÜLŐ ÉS KULTÚRPARK (Bra­tislava): 19.00: Társasest. rádió bratHFove (magyar adás): 8.00 Hírek, időjárás-, műsorismer­tetés. 6.15 Népi muzsika. 6.50 Hí­rek. 12.00 Hírek. 12.10 Pillantás a nagyvilágba (tsm.). 12.30 Rövid zenés műsor. 17.00 Belpolitikai műsor. 17.15 Hangseerszőlók. 17.30 Hirek. 17.40 Hangosújság. televízió brotislava 9.40: Studio uno (lsm.). 10.30: Nyomok. Az égő férfi, tv-já­ték. 11.45: TV Híradó. 18.15: Történetek festők életébóf. 19.00: TV Híradó. 19.20: Mezőgazdasági jegyzetek. 19.30: Tarka nap. 22.05: TV Híradó. 22.25: Lengyel tv film a mai Viet­namról. 9.30: A TV politikai tanfolyama. 10.00: Katharina Knle (ism.). 12.05: Telesport (lsm.). • COVENTRYBEN szerdán mutatták be a csehszlovák hét keretében Formann „Egy szö­szt szerelmei" című filmjét, amely nagy közönségsikert ara­tott. • MEGNYITOTTÁK az Henri Barbusse múzeumot az Olse megyei Aumontban, ahol az író majdnem 25 évig lakott és a leghíresebb műveit írta. 0 LOPJÁK A MAYÁK HAGYATÉKÁT Mexikó, Guatemala, Hondu­rasz, Kolumbia és Peru képvi­selői panasszal fordultak az UNESCO-hoz, mert az említett országokból kicsempészik a Ko­lumbusz előtti kultúrára emlé­keztető muzeális értékű tár­gyakat stb. Szervezett bandák rendszeresen lopnak ilyen tár­gyakat különböző lelőhelyeken, Ugyancsak szervezett az a fe­ketepiac is, amelyeken a Mayák hagyatékát értékesítik. B JŰNIUS 26-ÁN nyílik meg Londonban a nemzetközi bál­navadászati értekezlet, amelyen egyebek kőzött megállapítják, hogy az 1967—68. évi északi­sarki vadászati idényben hány bálna ejthető el. B VISOKO KÖRNYÉKÉN, á jugoszláv—bolgár határon far­kasfalkák támadták meg a he­gyi legelőkre kihajtott állato­kat. A hegyi pásztorok elbe­szélése szerint első ízben láttak e vidéken júniusban farkasokat. Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő Bizottság. Főszerkesztő: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkij utca 10. Telefon: 537 10, 512-23, 335-68, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550 18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506 39. Távíró: Ü9308. Kiadó­hivatal: Bratislava, Gorkij utca 8; . telefon: 503-89. Hirdetőiroda: Bratislava, Jesenský utca 12; telefon: 55183. Előrizetésl díj havonta: 11,30 korona. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ostredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII, K 27*71500

Next

/
Oldalképek
Tartalom