Új Szó, 1967. június (20. évfolyam, 149-178. szám)

1967-06-20 / 168. szám, kedd

krónika h ír mozaik A NAP kel: 3,45, nyugszik: 19,44 órakor. A HOLD kel: 18,21, nyug­szik: 1,53 órakor. nivnapiuko • i t r • f • M k ö $ * ö n t j ü RAFAEL — VALÉRIA o e f A kadmolt ullDki • 1722 ben halt meg KRIŠTOF DIEZENHOFER cseh műépítész, a barokk művészet mestere (szül.: 1655) • 1848 ban született J. V. MYSLBEK cseh szobrászművész (+ 1922) • 1883-ban született F. V. GLADKOV szovjet Íré ( 11958). dÖJA rí J Továbbra is szép és meleg idő, a délutánt órákban helyen­ként zivatarok. A nappali hőmér­séklet 24—28 lok. Gyenge szél. • A CSEHSZLOVÁK IFJÚSÁ­GI SZÖVETSÉG 100-tagú brigád­jának műszaki szakembere' csaknem 30 000 különféle gép­alkatrészt készítettek háromhó­napos kubai tartózkodásuk alatt. A samottozók két nagyol­vasztóban dolgoztak. • SZOVJET TUDÖSOK olyan vegyszert kísérleteztek ki, amely megvédi a szervezetet az atomsugárzás ellen. • HALLÉBAN (NDK) megkez dődtek a hallei és a wittenbergi egyetem egyesítésének 150. év­fordulója alkalmából rendezett ünnepségek, melyeken szovjet, lengyel, csehszlovák, magyar, jugoszláv, dán, angol, norvég svájci, francia, osztrák és ame­rikai vendégek vettek részt. • KÉT ASSZONY ELLEN emelt vádat a nápolyi bíróság, akik egyenként 5 ezer Uráért el adták újszülött gyermeküket. 9 A STROJEXPORT csehszlo­vák külkereskedelmi vállalat Bukerestben kiállítást rende­zett. Ennek keretében szakfil­meket ls bemutatnak és elő­adást tartanak a csehszlovák gyártmányú gépekről. I l ' NÉHÁNY NAP MÚLVA MEGKEZDJÜK KÖVET- v KEZÖ REGÉNYÜNK FOLYTATÁSOS KÖZLÉSÉT M^nI L A Magyar Tanácsköztársaság bukása után a bőrzekés Lenin-fiú bujdosásra kényszerül. Az éj leple alatt szerelméhez-menekül... Igy kezdődik a történet. Izgalmas, tanulságos, érdekfeszítő. Kísérje figyelemmel lopunk következő számait. 9 FRANZ JONAS osztrák köz­társasági elnök vasárnap részt vett a Wiener Festwochen fesz­tiválon vendégszereplő prágai Nemzeti Színház operaegyütie­sének előadásán. Az együttes Smetana Az eladott menyasz­szony című operáját adta elő. • SZOKATLAN ÜGYET TÁR­GYAL a rijekai bíróság. V. Krc mar postatisztviselő a vádirat szerint több mint 3 mázsa leve­let és levelezőlapot lopott el a postáról s a levelekből 3,5 mil­lió régi dinár értékű külföldi valutát tulajdonított el. Az évek során át összehordott rengeteg küldeményt szépen sorba rakva találták meg a lakásán. • 61) NAP ALATT 3200 kilo méteres távolságot szándékszik megtenni kenun Igor Piszarev 27 éves moszkvai dolgozó. A Szaljut—2 típusú kenun „be­utazza" a Pecsora folyót, a Ba rents- és a Fehér-tengert. • MARLENB DIETRICH New York i szállodai szobájából is meretlen tettesek kb. 2 millió korona é'tékü ékszert loptak el. olvastuk Kitört a kuwjrálls túlbuzgalom az Egyesült Államokban. Az élen Kalifornia jár, amely ezt az alkal­mat la felhasználja, hogy a keleti és nyugati partvidék között mu­tatkozó kulturális szintkülönbséget kiegyenlítse. A bűntudat és a ma­gán könnyíteni próbáló rossz lel­kiismeret néhány, a telektulajdo­nosoknak és az Ingatlanügynökök­nek jól kifizetődő nekilramodás­sal kívánja pótolni a puritán ha­gyományok évszázados mulasztá­salt. A kulturális hullám lendülete összekeveri a tömeg művészetéh­sé>ét a művészet kiaknázására Irá­nyuló reprezentációval. Ez hozza magával a tisztességtelen irányí­tást, a divatot és a hisztériát a tömeg alapjában becsületes Igye­kezetével szemben. Az elmaradha­tatlan „manaserek" persze ezúttal is gondoskodnak a kulturális sze­mét és a giccs kelendőségéről. BILDER UND ZEITEN • VILÁGOS NAPPAL BETÖR­TEK a solingeni j NSZK) taka­rékpénztárba. Négy álarcos be­törő 83 ezer márkát rabolt el. 9 KÉT KATONA a tilalom el­lenére csónakázott a motolai halastavon. A csónak felborult, s mindketten a vízbe estek. V. V. Katonának sikerült megmene külnie, j. J. azonban a vízbe fúlt. A prágai tűzoltók eddig nem tudták megtalálni a holt­testet. Koštcén szom­baton megkez­dődött a dol­gozók filmfesz­tiválja. A fesztivál ün nepélyes meg­nyitásán meg­jelent Natasa alakítója Ľud­mila Szaveljeva is és Eldar R ja zanov ts. (G. Bodnár — CTK felv.) • OSTRAVAI LAKÁSÁN meg­találták a 22 éves Marié Ku­lišová holttestét. A közelben la­kók figyelmeztették a közbiz­tonsági közegeket, hogy a la­kásból már régóta senki sem lé­pett ki. A hatóságok tegnap jelentették, hogy a gyilkosságot Marié Kulišová 28 éves férje követte el. O „GONDOLKODÓ" PÓTKOCSI A Slovenská Lupča-i erdészeti vállalat gépgyárában olyan pót­kocsit szerkesztettek és gyárta­nak, amely túl nehéz terhek szállítására szolgál. A trailer ér­dekessége, hogy automatikusan „kopírozza" a kanyarokat, nem kell külön kormányozni. Teher­bíró képessége 22 tonna, súlya 12 tonna. (v.j 9 A VILÁG EGYIK LEGNA­GYOBB filmtára Berlinben az NDK fővárosában van. Anyaga összesen mintegy 700 000 kilo­méter hosszú filmszalagból áll. • A PIEŠŤANYI FESZTIVÁ­LON Ladislav Slovák érdemes művész vezényletével bemutat­kozott a közönségnek a Szlovák Filharmónia. Suchoft-, Schu­bert-, Chopin-műveket adott elő. A hangversenyeken Melko Mya­zawa japán zongoraművésznő vendégszerepelt. • VIRÁGDÍSZBE öltöznek a zvoleni pályakörzet vasúti állomásai. A pályakörzet 80 000 korona értékű virágot szerzett be, hogy ezzel is hozzá­járuljon az utazóközönség elé­gedettségéhez a nyári turista• idényben. [ v.) 9 HARMINC ÉVE TANULMÁ­NYOZZA dr. Hollinger amerikai orvos, mi mindent nyelnek le a gyermekek. A furcsa gyűjte­ményben még revolvergolyó is akad. Az orvos egyébként meg­állapította, hogy a gyermekek négyéves korukban nyelik le a legtöbb tárgyat. A galántai járásból a rétéi magyar tannyelvű kilencéves isko­la tanulói Brnóban voltak kiránduláson. Bozsik Péter iskolaigaz­gató vezetésével megtekintették a morva főváros nevezetessé­geit, az Úvárosházát, a brnói „sőrkányt", az állatkertet, a Ja­náfiek Opera épületét és a špilberki kazamatákban megkoszo­rúzták a magyar vértanúk emléktábláját. Képünkön a rétéi kisdiákok a Špilberken. (Miroslav Macha felvétele) • A SZÁZÉVES fennállását ün­neplő magyar gyógyszeripari vál­lalat a világpiacon jelentős helyet foglal el. A Medlmpex 76 ország­ba exportál különféle gyógyszere­ket. Tavaly — az 1961 es évhez vi­szonyítva — az európai országok­ba irányuló ezport 126,8 százalék­ra, az ázsiai országokba irányuló 427 százalékra, az Alrlkába irá­nyuló export pedig 249 százalékra nőtt. • 650 EVES VÁROS Ružomberok, s összesen 5500 la­kással rendelkezik. A lakások­nak közel a felét a felszabadu­lás óta építették. (v.) 9 EGY 20 nim-ES GRÁNÁT gyújtószerkezetét találta meg az amerikai Atalanta városban egy szakács, amikor felnyitott egy osztrigát. • KUNKOVICE KÖZSÉGBEN egy családi házban gázrobba­nás történt, minek következté­ben négy helyiség tönkrement. A robbanás valószínűleg a gáz­tűzhely meggyújtásakor kelet­kezett. A 24 éves M. Tichá ideg­sokkot kapott és könnyebb égé­si sebeket szenvedett. A kár 25 ezer korona. • NÉGYSZEM0 HALAK ÉL­NEK a természettudósok állítá­sa szerint Oregonban, az USA egyik államában. A két szempár egymás fölött helyezkedik el. • AUTÓTAXI a legközkedveltebb közlekedési eszköz Havannábau, de a legnépszerűbb az autóbusz. A havannai autóbuszok 1,9 millió utast szállítanak. • TARTÓS ROBOGÓ A Povaiská Bystrica-i Vág­menti Gépgyárban készítették annak ideién a Manet 90 típusú kis motorkerékpárt, a mai robo­gók elődjét. O. Tvaroíek tizen­hét éve használja a kis motort, s üzemzavar nélkül 140 000 ki­lométert tett meg rajta. Az öreg motortípus már úgyszólván fele­désbe ment, a kismotor azonban még ma is fut. (v.) 9 SZÓFIÁBAN a fiatal opera­énekesek 3. nemzetközi versenyé­nek ünnepélyes megnyitásán elő­adták Ljubomir Pipkov „Antlgona 43" cimű operáját. A versenyen 27 ország 70 fiatal operaénekese vesz részt. Csehszlovákiát )osef SpaCek és Juraj Oniiéenko képviseli. • LITERENKÉNT egy pfen­niggel emelték június 15-től a benzin és a fűtőolaj árát a Né­met Szövetségi Köztársaságban. 9 KINEK VAN IGAZA? Maynard Miller, a michigenl egyetem tanára ágy véli, hogy bolygónkon mintegy negyedévszá­zadig hűvös, esős lesz az időjárás. Dr. Stoenescu professzor, a Román Meteorológiai Intézet vezető dol­gozója viszont azt állítja, hogy az amerikai professzor véleményét nem lehet minden ellenvetés nél­kül elfogadni és általánosítani. ® PRAHA: Fő az egészség (fr.) 10.30, 13.30, 18, 18.30, 21 • SLO­VAN: Riói kaland (fr.) 15.30, 18, 20.30 • METROPOL: Er­kölcsösség mindenek fölött (cseh) 15.30, 18, 20.30 9 POHRANIČNÍK: Wälsungok vére (NSZK) 15.45, 18.15, 20.45 • PALACE: Névtelen csillag (román) 22 • OBZOR: A pártfogolt (jug.) 18, 20.30 9 PAR­TIZÁN: A meztelen pásztorlány (cseh) 17, 19.30 ® NIVY: Beton­dzsungel (angol— f r.) 17.30, 20 # MIER: Röptében a zenés és borzal­mas világ körül (cseh) 17.30, 20 A MÁJ: Szanlszló, a nyomozó (fr.) 18, 20,30 Cl MLADOSŤ: Túl­világi gyilkos (szlovák) 17.30, 20 0 ISKRA: Hogyan valljuk be a férjnek (jug.) 17.15, 19.45 • Dol­gozók Filmfesztiválja: HVIEZDA,­TATRA és KERTMOZI: Mariska és Napoleon (lengyel] 15.30, 18, 20.30 — 15, 17.30, 20 — 20.45. koilte ] • SLOVAN: Röptében a zenés és borzalmas világ körül (cseh) • TATRA: Mit csinált felséged 3-tól 5-tg? (magyar) 9 ŰSMEV: Fiatalok klubja (angol j 9 DUK­LA: Hol a tábornok? (lengyel) • Dolgozók Filmfesztiválja: AMFI­TEÁTRUM: Viva Maria (francia). 9 HVIEZDOSLAV SZlNHÁZ: Struccest (19) 9 KIS SZÍNPAD: Tangó (19) • Oj SZlNPAD: Esz­ményi férj (19.30) • ZENEI SZÍN­HÁZ: Liverpooltól Londonig —• Beatles-zene (19.30). KOŠICEI SZÍNHÁZ • Csárdáskirálynő (19). rádió b rotžslovčrj (magyar adás): 6.00 Hírek, időjárás-, műsorismer­tetés. 6.15 Reggeli zene. 8.50 Hí­rek. 12.00 Hírek. 12.10 Egy hazá­ban, Irodalmi adás (Ism.). 12.30 Rövid zenés műsor. 17.00 Népt muzsika. 17.30 Hírek. 17.40 Han­gosújság. televízió 9.30: 10.30: 11.00: 11.25: 17.15: 17.45: 18.40: 20.30: 21.15: 22.10: Parancs gyilkosságra (Ism.). Elmélet és gyakorlat. Film­riport az autószervizről. El Greco (Ism.). TV Híradó. Biológia. Ifjúsági adás. Eintracht Frankfurt—Inter Bratislava labdarúgó-mérkő­zés képfelvételről. A tv fesztivál krónikája. Kl ölte meg Kennedyt? Ma­gyar tv-film. TV Híradó. televízió I " 16.00: Hírek. 18.05: Horgászfélóra. 18.35: Egyenlő esélyekkel. 18.55: Esti mese. 19.05: Rosslnt: Hamupipőke, opera­közvetítés. AM I. szünetben: TV Híradó. 0| könyvek. Kb. 22.05: TV Híradó, 2. kiadás. • A PRÁGAI Ledeburg-kert­ben ünnepi hangversenyt ren­deztek Jan Václav Stamica cseii zeneszerző, az ún. mannheimi iskola megalapítója születése 250. évfordulójának alkalmából. A prágai kamaraegyüttes — karmester nélkül — a szimfoni­kus zene Jelentős képviselőjé­nek müveiből adott elő. i S a tárgyalóteremből Útonállásért börtön A Bratislavai Kerületi Bíróság nemrég hozott jogerős döntést abban az ügyben, amely a múlt óv áprilisában történt a Jányok —Aranykalász közötti útkeresz­teződésen. Az esti órákban na­gyobb számú cigánycsoport ta­nyázott az említett helyen. A legények gitárt pengettek, a lá­nyok táncoltak. Eközben magá­nyos kerékpáros közeledett felé­jük. Több cigány a közeledő fér­fi elébe ment, s lelökve őt a ke­rékpárjáról elvették pénztárcá­ját 85 koronával, valamint iga­zolványalt és mintegy száz ko­rona értékű egyéb holmit. A Dunaszerdahelyi Járásbíró­ság a rablás tetteseit felelősség­re vonta. Rigó Ferenc húszéves aranykalászi lakost egyévi, Mar­ta Držková huszonöt éves jab­lonlcál lakost pedig háromévi szabadságvesztésre ítélte. Az Ítélet meghozatalánál Rigó Fe­renc esetében enyhítő körül­ménynek vették büntetlen elő­életét, Marta Držková esetében viszont súlyosbító körülmény­nek tekintették, hogy többször volt büntetve ós emellett mun­kakerülő, csavargó, élősködő életmódját. A kerületi bíróság megerősítette az első fokú bíró­ság ítéletét. (gál) Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Főszerkesztő: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bratislava, jjgbfe w mWBB% Gorkij utca 10. Telefon: 537-18, 512-23, 335-68, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505 29, gazdasági ügyek: 508-39. Távíró: 09308. Kiadó­!"|Nt) Ha I ^h M H B hivatal: Bratislava. Gorkij utca 8; telefon: 503-89. Hirdetöiroda: Bratislava, Jesenský utca 12; telefon: 551-83. Előfizetést díj havonta: 11,30 korona. ^55/ SJi«d bSSb^B Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. KUlföldl megrendelések: FMS — Čstredná expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII. K 27*71438

Next

/
Oldalképek
Tartalom