Új Szó, 1967. június (20. évfolyam, 149-178. szám)

1967-06-01 / 149. szám, csütörtök

Világ proletárjai, egyesüljetek'. UJSZO SZLOVAKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1967. június 1. • Csütörtök • XX. évfolyam, 149. szám • Ara 40 fillér JÚNIUS 1 - NEMZETKÖZI GYERMEKNAP. Tóthpál Gy. felvétele FOGADÁS (CTK) — Antonín Novotný köztársasági elnök tegnap fo­gadta Iverach W. McDonaldot, a The limes című brit napilap főszerkesztőjét, s eszmecserét folytatott vele. távirat (CTK) — Antonín Novotný köztérsasági elnök Habib Bur­gibának, Tunézia elnökének a Tunéziai Köztársaság államün­nepe alkalmából üdvözlő táv­iratot küldött. A nagy évforduló előtt (ČTK) — Az SZLKP Köz­ponti Bizottságán tegnap ülése­zett a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom 50. évforduló­ja megünneplésének előkészí­tésére alakult bizottság. A bi­zottság — amelyet Michal Pe­cho elvtárs, az SZLKP Közpon­ti Bizottsága ideológiai osztá­lyának vezetője irányít — ér­tékelte néhány szerkesztőség és társadalmi szervezet munka­tervét a Nagy Október jubileu­mi évében. A bizottság a to­vábbiakban megtárgyalta a Szlovák Nemzeti Felkelés 23. évfordulója, a békeünnepségek és a csehszlovák—szovjet ba­rátság szlovákiai megünneplé­sének előkészületeit, különös tekintettel a dévényi ünnepsé­gekre, amelyeket 1967. június 3-án és 4-én rendeznek meg Antonin Novotnýnak, a CSKP Központi Bizottsága első titká­rának, a köztársaság elnökének részvételével. Tettrekészségük gyümölcsöző lesz BEFEJEZŐDÖTT A CSEHSZLOVÁK NŐSZÖVETSÉG SZLOVÁKIÁI KONGRESSZUSA A kongresszus második és egyben befejező napján ismét jelen volt az SZLKP Központi Bizottságának küldöttsége, me­lyet Alexander Dubček, a CSKP, Több kezdeményezést az egyéni lakásépítésben — Ján Marko miniszter írása. Egy város jelene és jövője — Szarka István beszélgetése a Somorjai Városi Nemzeti Bi­zottság elnökével. Királyhelmec egy évtized tükrében — Szabó Béla riportja. Jövőnk fáklyavivői — Ozorai Katalin összeállítása a CSISZ V. kongresszusára. Temetés — Gál Sándor elbeszélése. Keserű a kávé — Színes riport a mai Kolum­biáról. Beszélő dobok — Amit kevesen tudnak a tam­tam dobokról. Versek, rejtvények, humor Központi Bizottsága elnökségé­nek tagja, az SZLKP Központi Bizottságának első titkára ve­zetett. Jelen volt a Csehszlovák Nőbizottság küldöttsége is, me­lyet Helena Leflerová, a Cseh­szlovák Nőbizottság elnöke, a Nemzeti Front alelnöke veze­tett. A délelőtti ülés vitával kez­dődött. A felszólalóik többsége beszámolt a munkahelyén elért jó eredményekről, ezzel is doku­mentálva azt, hogy a nők becsü­lettel megállják a helyüket a népgazdaság minden ágazatá­ban. Az idősebb küldöttek fel­elevenítették a küzdelmes múl­at, a nők egyenjogúságáért foly­tatott harcot. Megelégedéssel nyugtázták, hogy azóta nagy lépést tettünk előre, hogy a nő és az anya társadalmunk nagyra becsült tagja lett. A felszólalók többsége azonban hangsúlyozta, hogy még min­dig van mit tennünk, hogy a fejlődésben nem fogunk és nem is állhatunk meg. Ennek leg­jobb feltételeit az újonnan ala­kult Csehszlovák Nőszövetség helyes koncepciójában, a konk­rét célok kitűzésében látják. Napirendre került több fontos probléma és fogyatékosság ls. A küldöttek leginkább a nem kielégítő közszolgáltatást, a la­kások, a bölcsődók és az óvo­dák hiányát bírálták. Sokan megemlítették, hogy a 15 éve­sek, főként a lányok elhelye­zése a szülőknek gyakran sú­lyos problémákat okoz. Ota Piávková, a Csehszlovák Rádió dolgozója azt javasolta, hogy módot kell találni a ház­tartásban dolgozó nők anyagi jutalmazására, hogy ezáltal arra ösztökéljük a nőket, ma­radjanak otthon és kizárólag gyermeknevelésnek szenteljék életüket. Annak ellenére, hogy ezt a javaslatot viharos taps fogadta, több felszólaló, nem értett egyet vele. Többek kö­zött Mária Páriöková nyugdíjas, aki elmondotta, hogy nem he­lyesli a „visza vezető utat", hiszen ők nemegyszer a nőnapi tüntetéseken, amikor a nők emancipációját és foglalkozta­tását követelték, gumibotos csendőrökkel álltak szemben. Igenis arra kell törekednünk, hogy a nőket még jobban meg­becsüljék, hogy a népgazdaság szempontjából fontos helyeken töltsenek be tisztséget — hangsúlyozta Páričková. A küldöttek figyelmesen hall­gatták végig H. Leflerovának, a Csehszlovák Nőbizottság el­nökének felszólalását, amely­(Folytatás a 2 oldjloa) A török parlamenti küldöttség Brnóban (CTK) — A Török Köztársa­ság parlamenti küldöttsége Ib­rahim Sevki Atasagunnak, a szenátus elnökének vezetésével tegnap a délelőtti órákban fel­kereste a KunCice-i Klement Gottwald Oj Kohót. A delegáció Ismail Ereznek, a Török Köztársaság prágai nagykövetének és a csehszlo­vák Nemzetgyűlés képviselői­nek kíséretében a délutáni órákban Brnóba utazott. Brnóban a török vendégeket a város és a kerület képviselői fogadták. Brno megtekintése után a küldöttség kíséretével együtt Hodonínba utazott, hogy tisztelettel adózzon azon török katonák emlékének, akik az első világháborúban estek el és Hodonínban vannak elte­metve. A török parlamenti képvise­lők Hodonínból Bratislavába utaztak. Stuttgartban kétezer munkás és diák tüntetett a görögországi fasiszta diktatúra ellen. (CTK — Zentralbild felv.) Az arab országok egységesek a veszély i dején A Biztonsági Tanács folytatja munkáját • Marokkó az arab országok csúcsértekezletének összehívását javasolja • Újabb szolidaritási megnyilvánulások az arab orszá­gok mellett New York (CTK) — A New York Times jól értesült körök­re hivatkozva tegnap azt írta, hogy az Egyesült Államok a nyugati tengeri nagyhatalmakat közös akcióba próbálja bevonni az EAK által lezárt, illetve el­lenőrzött Akabai-öböl blokádjá­nak erőszakos feloldására. A lap ugyanakkor kifejti, hogy Washington nem akarja a „Fe­kete Péter" szerepét vállalni, és ezért társakat keres e ve­szélyes kalandra. A lap szerint eddig csak Nagy-Britanniát si­került meggyőznie. Katonai beavatkozásról egye­lőre csak abban az esetben be­szélnek, ha az ENSZ keretén belül nem sikerülne a blokád beszüntetése, jóllehet ebben az amerikai politika vezető körei­ben sem hisznek. New York — A Biztonsági Tanács folytatja a közel-keleti válsággal kapcsolatos rendkí­vüli ülését. Kedden Nigéria küldötte azt javasolta, hogy a tanács továbbra is U Thant ENSZ-főtitkár béketörekvéseit szorgalmazza, illetve támogas­sa. Libanon képviselője kijelen­tette, hogy az EAK-nak joga van az Akabai-öböl ellenőrzé­sére. Szíria megbízottja részle­tesen tájékoztatta a jelenlevőket a közel-keleti helyzet fejlemé­nyeiről és hangoztatta, hogy az egész válság oka Izrael ál­lam arabellenes, cionista poli­tikájában rejlik, amely elűzte az arabokat Palesztina terüle­téről. Ezt a politikát az Egye­sült Államok teljes mértékben támogatja — mondotta. Az EAK küldöttje megismételte kormá­nyának elhatározását, hogy to­vábbra is ellenőrzi a Vörös­tengerre kifutó és az onnan érkező hajókat. Goldberg, az Egyesült Államok küldöttje a diplomáciai erőfeszítések sike­rében látja a válság békés rendezésének lehetőségét. A közép-keleti fejlemények jelentős eseménye az a javas­lat, amelyet Hasszán marokkót király tett az Arab Liga orszá­gainak kormányfőinek. Ebben azt javasolja, hogy azonnal hív­janak össze csúcsértekezletet a közel-keleti válság megvitatá­sára. Az Al Ahram című kairói lap igen nagy jelentőséget tulajdo­nít az egyiptomi—jordániai vé­delmi egyezménynek, amelyet (Folytatás a 2. oldalon) Az amerikaiak fokozzák légitámadásaikat a VDK ellen Egyre nagyobb amerikai veszteségek egységek mérges gázt használnak Az ausztráliai Saigon (CTK) — A jelenlegi vietnami időjárás megkönnyí­tette az amerikai légierők foko­zódó támadásait a Vietnami Demokratikus Köztársaság el­len. Az amerikaiak saigoni szó­vivője szerint a keddi táma­dás során főleg Hanoi környéki hidakat, vasúti csomópontokat és repülőtereket bombáztak erős kötelékek. Tegnap ugyancsak folytatód­tak a VDK elleni amerikai tá­madások. Elsősorban Haiphong környékét és a közeli ipari lé­tesítményeket bombázták. A tegnapi légitámadás során az amerikaiak négy repülőgépet veszítettek. Az amerikaiak saigoni szóvi­vője beismerte, hogy az elmúlt 5 hét során több mint ötezer főre emelkedett az amerikai csapatok vesztesége, ebből 502 volt a halottak száma. A szó­vivő megállapította, hogy az amerikaiak vesztesége a dél­vietnami Nemzeti Felszabadítá­si Front fegyverzetének korsze­rűsítésében és hatékonyságá­ban rejlik. London — A vietnami ameri­kai agressziót támogató auszt­ráliai légierők, május 30 án harci gázokat tartalmazó tar­tályokkal árasztották el Fuoc Tui tartománynak azt a részét, ahol az amerikai feltételezések szerint a hazafias erők össz­pontosították alakulatalkat. A vietnami háborúval kap­csolatos jelentés érkezett Was­hingtonból. Kedden, amikor az Egyesült Államokban az „emlé­kezés napját" ünnepelték, nagyarányú háborúellenes tün­tetés zajlott le, amelynek részt­vevői, a második világháború veteránjai és különböző demok­ratikus szervezetek tagjai kö­vetelték a vietnami háború azonnali beszüntetését. Kl HAMISÍT? Ilyen címen foglalkozik az amerikaiak veszteségeivel a Népszabadság vietnami tudósí­tója, aki többek között ezeket írja: „Egy Jó világvevő birto­kában a Hanoiban dolgozó új­ságíró érdekes felfedezéseket tehet az Egyesült Államok pro­pagiandaappará t usá r 61. Az április 25-i Hanoi ellent első nagy légitámadás után a Saigonban működő amerikai katonai rádióállomás óvatosan így Jelentette: „Saját vesztesé­geinkről egyelőre nem érkezett Jelentés." Később a BOA elne­vezésű nagy amerikai rádió' társaság kategorikusan közölte a hivatalos jelentést: „Amerikai veszteség nincsl" Ezen a délelőttön Hanoiban az összes külföldi tudósító a saját szemével látta, hogyan tép darabokra egy föld-levegő rakéta egy amerikai gépet. A tudósító ezután elmondja, hogy ugyanazon a napon még két amerikai repülőgép lelövé­séről győződtek meg személye­sen, majd így folytatja: Ez a néhány példa bizonyára érzé­kelteti, mennyire lehet komo­lyan venni az amerikaiak viet­nami hadijelentéseit. A lényeg az: szeretnék eltitkolni a köz­vélemény előtt, hogy ezek a bombázások sakkal többe ke­rülnek, mint amennyi katonai hasznot hoznak. Mi itt megszoktuk, hogy első­sorban a saját szemünknek higgyünk. Azt látjuk, hogy a VDK légvédelmének tökélete­sedése, mind szerencsésebb koncentrálása, továbbá a raké­ták és a sugárhajtású vadász­gépek szerepének növekedése okozza elsősorban a nagy ame­rikai veszteségeket — fejezi be cikkét a Népszabadság viet­nemi tudósítója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom