Új Szó, 1967. április (20. évfolyam, 90-118. szám)

1967-04-27 / 116. szám, csütörtök

hírmozaik A Nap kel: 4.35, nyugszik: 18.49 órakor. A Hold kel: 23.14, nyug­szik: 6.08 órakor. % névnapinkon g x o r e » 8 » t e I k 6 * t ö n I i }i k ZITA — JAROSLAV oevfi kedieiolnsólakai • 1842 ben született FRIEDRICH FLOTOW zeneszerző (+1883) • lC'2-ben született JÁN FALÁR1K szlovák író ( + 1870) • 1922 ben alakult meg a JAKUT SZSZK • 1937-ben halt meg a fasiszták bör­tönében ANTONIO GRAMSCI, az olasz proletariátus vezére, az Olasz KP alapító tagja (szül.: 1691). i doj Aris Tovább javul az Idő. Felhőátvonu­lások, helyenként sűrű felhőzet, esetleg zivatarok. A nappali hőmér­séklet 12—16 fok, Kelet-Szlováklá ban esetieg még magasabb. Mér­sékelt északkeleti szél. KÖSZÖNTŐ KAJTÁR JÚZSEF, CSÜZ. Drága jó szüleinknek házas­sági évfordulójuk alkalmából szívből gratulálunk gyermekei és unokái Zselizről 0-412 • A KUBAI TELEVÍZIÓ beje­lentette, hogy részt vesz a IV. prágai nemzetközi televíziós fesztiválon. • RÖVIDESEN MEGJELENIK Magyarországon a korarene szánsz egyik legérdekesebb egyéniségéről, Leon Battista Al­bertiről az első magyar nyelvű monográfia. í ApTÔ H I R DET É S • A STAVOINDUSTRIA n. v. — Bratislava, Hviezdoslavovo n. 21 a dunaszerdahelyl cukorgyár épít­kezésére munkásokat, az ógyallai sörfőzde építkezésére pedig kőmű­veseket keres. A különélési pót­lék napi 17,— korona. Szállást és étkeztetést biztosltunk. Az érdek­lődők jelentkezhetnek a fenti cí­men vagy az építkezéseken. ÚF-410 • Ilona 19/170 kékszemű, arany­sárga hajú, csinos lány vagyok. Jelige: Várok rád. 0-377 • Eladó ČZ-175 motorkerékpár. 12 500 km lefutva. MUDr. Vavreč­ka, Dunaszerdahely, Nemocnica. Ú-411 • Ifa F-9 személyautó nagyon jó karban eladó. 55 000 km. Ásványi László, Szene, nám. 1. mája 7. Ú-418 • Ez úton fejezzük ki hálás kö­szönetünket azoknak a helybeli és vidéki rokonoknak, tsmérősök­nek, akik 1967. április 2-án Kls­újfalun részt vettek a szeretett hitvestárs és édesanya, Varga Andrásné temetésén, és fájdalmunkat bár milyen módon is enyhíteni Igye­keztek. A gyászoló család Varga András és gyermekei. Ú-413 V olv<í$tuJt^ Elment a polgár pénteken hűtő­szekrényt venni, az üzlet ajtaján azonban egy tábla lógott: árut ve­szünk át. Szombaton újfent eltolta a kiskocsit az üzletig. Tizenkét órakor ért oda, és úgy vélte, hogy •áróráig — fél kettőig — minden zavar nélkiil lebonyolíthatja a vá­sárt. A mogorva elárusítónők nem fogadták tárt karokkal, hanem azt a tanácsot adták, hogy Jöjjön hét­főn vagy kedden, a hűtőszekrények ugyanis a raktárban vannak. És ez a polgár aznap reggel hallgatta a rádió reklámszolgálatát, amikor is a Domáce potreby vállalat arra akarta rábeszélni, hogy vásároljon hűtőszekrényt, az üzletekben szak­szerű felvilágosítást nyújtanak, és a hűtőszekrényt még haza is szál­lítják. Hány ilyen csekélység teszi tönkre az idegeinket? PRAVDA • A PRÁGAI NEMZETI SZÍN­HÁZ balettegyüttese is részt vesz a július—augusztusban megrendezendő bregenzi ünnepi játékokon. • AZ ANGOL PARTVIDÉK HA LÄSZAI SZERINT a Torrey Canyon tartályhajóból a tengerbe jutott mintegy 100 ezer tonna nyersolaj kb. hét évre lehetetlenné tette a halászatot, mert ennyi ideig tart, amíg a halállomány a mérgezett körzetben regenerálódik. • KÉTSZÁZ SZOVJET, SPA­NYOL ÉS FRANCIA TUDÓS vett részt az újkori, spanyol történe­lem kérdéseivel foglalkozó moszkvai konferencián. • GUILLO CARADONNA olasz neofasiszta képviselő a parlament ben nyíltan éltette a fasizmust. „Büntetése": nem vehet részt két parlamenti ülésen. • MŰANYAGBÓL készült „mesterséges térdeket" hozott forgalomba egy New York-i cég. Az ötletet a mini-szoknya divata adta, hogy a gyengébb nem így korrigálhassa a termé­szet mulasztásait. • MA NYlLIK MEG a budapesti Csehszlovák Kultúrában Julián Filo csehszlovák festőművész kiállítása. • JÓ „FOGÁST" csináltak a brazíliai vámőrök: a Gudmundra nevű svéd teherhajón S ezer tranzisztoros rádiót, 200 magne­tofont, 100 lemezjátszót foglal­tak le. Az áru értéke átszámít­va kb. három millió korona. • SZÉCHENYI ZSIGMOND, a vi­lághírű vadász és Iró 69 éves ko­rában elhunyt. • BOJKOTTÁLJÁK és üldözik f ér f t kollégái az első londoni taxisofőrnőt. A 25 éves asszony férje kocsiját vezeti, és a taxi­sofőrök félnek a női „varázs' konkurrenciájától. ALIG JUT IDEJÜK PIHENÉSRE (CTK) — Az egygyermekes dol­gozó nőnek a háztartási munka naponta 3—4 órát, a kétgyermeke seknek 4—5 órát, a 3-gyerekesek­nek pedig öt, sőt hat órát vesz igénybe. A statisztikai adatokat az egyik prágai munkahelyen vég zett szociológiai kutatás eredmé­nye Igazolja. A közszükségleti é« az élelmi szeripari üzemekben dolgozó nők — a megkérdezettek — többsége családanya volt. A közvéleményku­tatás a dolgozó nők nagy munka megterheléséről tanúskodik. A nők 80 százaléka hazatérve a munká ból fáradtságot érez, mert a gyer mekes anyák 8 százaléka öt óránál többet nem alhat. A dolgozó nők­nek csaknem kétharmada vasárna­ponként, illetve szabadsága idején végez nagytakarítást, nagymosást stb. A dolgozó nők kevés időt fordít­hatnak pihenésre, kulturális igé­nyeik kielégítésére. Kedvezőbb a helyzet azoknál a nőknél, akik csak délelőtti műszakban dolgoz nak, illetve rövidebb időt töltenek munkahelyükön. Ezeknek több ide­jük van pihenésre, s munkájuk befejezése után csak ritkán érez­nek fáradtságot. Néhány üzemben a családanyák már csak délelőtt dolgoznak, s le­hetővé tették számukra a négyórás munkabeosztást is. Így igyekeznek legalább részben könnyíteni élet­körülmény elken. • TIZENHÁROM JAVASLAT hangzott el a bodingört f Dánia j városi tanács ülésén. A város­atyák csak a tizennegyediket fo­gadták el, amely szerint az elő ző tizenhárom javaslatot el kell utasítani. • A ŽDÁR NAD SÁZAVOU-I uránüzem bányájában a szerdára virradó éjszaka lezuhant a felvonó fülkéje. A benne tartózkodó Franti­šek Chmelaŕ 53 éves bányász meg­halt. Az anyagi kár kb. egymillió korona. • ELSŐ ÍZBEN jelentek meg kazah nyelven magyar írók mű vei: Petőfi Sándor versei és Fá­bián Zoltán „Három kiáltás" cí mű elbeszélése. • MINIATŰR JÉGKORONGOTO­KÉT szállít Ausztriába a bytčai Sútov-üzem. A csehszlovák játéko sok aláírásával díszített emléktár­gyak iráni igen nagy az érdeklő­dés. • NÖVEKEDÉST SERKENTŐ embert hormonokkal kísérletez nek a cambridgei [Anglia j egye­temen. krónika 1Š31 A košicei tűzoltók a napokban néhány perc alatt eloltottak — az új ASC 32-es szerkocsi segítségével — egy lángokban il­ló Tatra 111-es tehergépkocsit. (Berenhaut felv.) " • TILTAKOZOTT az angol szí­nészek szervezete az ellen, hogy Stanley Baker „A nagy postarab­lás" című film rendezője 24 igazi rendőrt alkalmazott (kb. napi 500 koronás gázsival), ho­lott a szervezet több mint ezer munkanélküli színészt tart nyil­ván. M A FA BIOLÓGIÁJÁVAL foglal­kozó nemzetközi értekezletet hív össze a Szlovák Tudományos Aka­démia a nilynanyi arborétum fenn­állásának 75. évfordulója alkalmá­ból. • • ÖTVENEZER FRANKOT loptak el egy francia Iparvállal­kozó pénztárcájából, amíg köz lekedést baleset következtében eszméletlenül feküdt az ország úton Compiégne és Senlis kö zött. • AZ OLASZ RENDŐRSÉG jelentése szerint a velencei körzetben igen sok diáklány sa­ját akt-fényképét árulja. A lá­nyok modellt állnak az érdek­lődőknek. Egy teljes aktkép ára kb. 700 lira. • VLADIMÍR REIS „Kristály­testvérek" című, Stanislav Koli­bal által illusztrált könyve nyer­te el a bolognai nemzetközt gyermekirodalmi vásár második grafikai dífát. • KINYITOTTAK EGY SlRT a brnói régi temetőben. Három ko­porsót összetörtek és a csontokat szétszórták. A rendőrség rövid Időn belül elfogta a tetteseket, P. M. 21 éves főiskolai hallgató és O. G. 19 éves fiatalember szemé­lyében. P. M. a tettét beismerte. A járási ügyész elrendelte órlzetba­vételét. Még mindig hó- ** viharok tombol­nak a Szovjet­unió északi ré­szén, sőt ilyen havazásra a leg­öregebb lako­sok sem emlé­keznek. A vor­kutei repülőtér , forgalma meg­bénult, mert — ' amint képünkön J is látható — a % gépmadarakat is vastag hóta­karó borítja. (CTK—TASZSZ felv.) • LETARTÓZTATTAK két amerikai kábítószercsempészt Münchenben. Tizenhat — ugyan­csak amerikai illetőségű — sze­mély számára csempészték a ma­rihuánát. M SZIGORÍTOTTÁK az eljárást Finnországban az ittas állapotban elkövetett közlekedési kihágások Ügyében. Minden olyan gépkocsive­zetőt, akit első ízben kapr.ak rajta, bogy szeszes Ital fogyasztása után is beült a kormány mellé, átlag négy hónapi munkaszolgálatra ítél­nek. Az elitéltek repülőtereket épí­tenek és erdőket irtanak. Ha a ve­zető által elkövetett szabálytalan­ságnak halálos áldozata van a ve­zető nyolc évet tölt munkatábor­ban. • DECEMBER ELEJÉN a lon­doni BBC televízió is bevezeti a rendszeres színes adást. A kí­sérlett adást már július elsején megkezdik. • AZ UKRÁN színházi fesztivált májusban rendezik meg Sninán. • NEWILL WARRINGTON egy pretoriai nyilvánosház egykori tu­lajdonosa 500 fűből álló „a kom­munizmus ellen harcoló" hadsere­get toborzott. „Vitézeit" 150 ezer font sterlingért kínálja „eladásra" az érdeklődőknek. (Wochenpost). • 1970-1G hazánk városainak 40 százalékában megvalósul a közvetlen távolsági telefonösz­szeköttetés. m SZlNES MŰSORT sugároz ősztől rendszeresen a moszkvai televízió. • AZ OSTRAVAI ÁLLATKERT­BEN a Péter névre hallgató elefánt gyógykezelésben részesült. Kiütött agyarának gennyes, gyulladt he­lyét fertőtlenítőszerekkel tisztítot­ták ki. Péter tavalyelőtt sérült meg. Az állatorvos négy atmoszféra nyo­mással fecskendezte be a fertőtle­nítőszert. Az elefánt e gyógykeze­lés nélkül elpusztult volna. 9 HVIEZDA: Vinnetou III. rész (NSZK), 15.30, 18, 20.30 Q DUKLA Nagyszerű fickók repülő gépeken (am.) 15.30, 18, 20.30 9 PRAHA: Szaniszló, a nyomozó (francia—olasz) 10.30, 13.30, 10, 18.30, 2i • M ETROPOL : Laurei és Hardy (amerikai) 15.30, 18, 20.30, • TATRA: Hívatlan látogató (szovjet) 15.45, 18.15, 20.45 9 SLOVAN: Szabálytalan já­ték (cseh) 15.30. 18, 20.30 0 PO­HRANIČNÍK: Fekete vadállatok (NDK) 15.45, 18.15, 20.45, ® PA­LACE: Blood kapitány fia (fr.) 22 9 MIER: Csak egynek van helye (lengyel) 17.30, 20 © OBZOR: Fi­nom kis háború (fr.—román) 18, 20.30 9 PARTIZÁN: Tlzlan-akcló (jug.J 17,19.30 © NIVY Babette há­borúba megy (fr.) 17.30, 20 9 MÁJ: Házasság olasz módra (olasz) 18, 20.30 • MLADOSŤ: Akt nem bír­ja szusszal (fr.) 17.30, 20 9 ISK­RA: Romulus és Remus (olasz) 17.15, 19.45. film feolíce • TATRA és ÜSMEV: Vinnetou III. rész (NSZK) • PARTIZÁN: Alfa­város (fr.). | hhh • NEMZETI SZÍNHÁZ: Ory grófja (19) • 0J SZÍNPAD: Rose Marle (19.30) 9 ZENEI SZÍNHÁZ: Olympie (19.30). KOŠICE 9 Nagyságos urak (19). MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ: • Vásárát: Szent Péter esernyője (19.30). ÜDÜLŐ- ÉS KULTÚRPARK (Bra­tislava): 19.30: HuguesAufray nép­szerű francia énekes és blg-beat csoportjának fellépése. rádió I bratitlova (MAGYAR ADÁS): 7.00: Hírek, időjárás, műsorismer­tetés. 7.15: Reggeli zene. 7.50: Hí­rek. 9.45: Iskolások műsora. 10.05: Plonírhlradó. 10.15: Szlovák nyelv­lecke. 10.25: Gyermekdalok. 12.00: Hírek. 12.10: Családi kör (Ism.). 12.30: Rövid zenés műsor. 15.00: Is­kolások ás pionírok műsora (lsm.J. 15.20: Gyermekdalok. 15.25: Hírek. 15.35: Hangosújság. Urciíislava 18.50: 17.00: 17.25: 18.40: 19.00: 19.35: 20.00: 21.25: 21.50: Filmhíradó. Angol társalgás. 15. (ism.J. Aranykamera. Esti mese. i TV Híradó. ' Gömöri filmriport. Anezska 40, lengyel film­dráma. Ladislav Mňačko vietnami riportsorozata. III. rész. TV Híradó. televízió 9.00: Iskola-tv. 9.26: Az űrutas rendet teremt (ism.J. 10.50: Henri Salvador énekel, filmösszeállítás. 11.15: Frédi fejlett fej lett... Flinstone-rajzfllmsorozat. 14.30: Iskola-tv. 17.55: Hírek. 18.00: Az Inkák második felfede­zése. NSZK-kisfilm Peruról. 18.25: Telesport. 18.50: Teleimpex. Világgazdasági és külkereskedelmi híradó. 19.15: Gong. A TV színházi króni­kája. 19.35: A világ térképe előtt. 19.50: Esti mese. 20.00: TV Híradó. 20.20: Az orvos halála, magyar film. 21.50: Közvetítés a Montreali Vi­lágkiállítás megnyitójáról. 22.10: TV Híradó, 2. kiadás. • A KANADAI MAGYAROK az idén ünneplik — Kanada cen­tenáriumával egyidőben — lete­lepedésük nyolcvanadik évfor­dulóját. • LEÉGETT egy műanyag­gyár az ausztriai Gablitzban. A kár kb. 4—5 millió schilling. 9 HALLOTTUK f A napokban indult első útjára az amerikai Boeing Company új gépe, a B 737 es. A kétmotoros gép 101 utast szállít 933 km-es órasebességgel. (CTK— UPI felv. J — Az ön első férje bűbájos ember volt. Milyen kár, hogy meghalt. — Igen, a második férjem is mindig ezt mondjaI Kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztS bizottság. Főszerkesztő: Dénes Ferenc. Szerkesztőség: Bratislava, _ Oorkij u'ca 10. Telefon: 537 18, 512-23, 335-68, főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506 39. Távíró: 09308. Kiadó­)¥¥ TC7II hivatal: Bratislava, Gorkij utca 8; telefon: 503-89. Hlrdetőlroda: Bratislava, Jesenský utca 12; telefon: 551-83. Előfizetési díj havonta: 11,30 korona. 1 Umj JaU Terjeszti a Posta Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ostredn* expedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo námestie 48/VII. K-27'71334

Next

/
Oldalképek
Tartalom