Új Szó, 1966. december (19. évfolyam, 331-360. szám)

1966-12-01 / 331. szám, csütörtök

Világ proletárjai, e gyesüljeteM 1IJSZ0 SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA Bratislava, 1966. december 1. Csütörtök • XIX. évfolyam, 331. szám • Ara 30 fillér Az 1966-os mezőgazdasági év merlege Sokkal jobb volt a termés, mint az előző években (CTK) — Jaroslav Skolil, a Földművelésügyi Minisztérium növénytermesztési osztályának vezetője tegnap tájékoztatta az újságírókat az idei mezőgazda­sági évben elért eredményekről. Jóllehet 1966-ban nagyon sze­szélyes volt az időjárás, a ter­més sokkal jobb volt, mint más években. Ez különösen a gabo­nára, a takarmányfélékre és a kapásnövényekre vonatkozik. Igaz ugyan, hogy — a túl esős nyár miatt — szemes termé­nyekből, burgonyából és egyes takarmány-növényekből jelentő­sek voltak a veszteségek. A szeszélyes Időjárás követ­keztében a szokásosnál több volt a munka a termőföldeken, így pl. a komlót évközben 8-10­szer kellett permetezni, és min­den fáradozás ellenére sem si­került mindenütt meggátolni a burgonyapenész elterjedését. Ami a hektőrhozamokat s a betakarított termények teljes mennyiségét illeti, az 1966-os év különösen a szemes termények­nek (átlagos hektárhozam 23,1 métermázsa), a kukoricának (hektárhozam 32 q), a komlónak és a szénának kedvezett. Tavasszal az őszi vetemények­nek csupán 0,5 százalékát kel­lett beszántani, jóllehet ez 3—5 százalék szokott lenni. A gabo­na"* a cukorrépa vetése és a burgonya ültetése 10—14 nap­pal előbb kezdődött, és a széna betakarításának feltételei is sok­kal kedvezőbbek voltak, mint az előző években. A júliusban, au­gusztusban és szeptember elején szokatlanul hűvös, esős időjárás A Nemzetgyűlés blzottságainok tanácskozása A mezőgazdasági adó földművelésünk arányos fejlesztését szolgálja azonban Jelentősen hátráltatta a gabona betakarítását, s — becslés szerint — mintegy 200 ezer tonna veszteséget okozott. A rendkívül enyhe őszi időjárás alkalmat adott a kapásnövények sikeres betakarítására, az ősziek vetésére s az őszi mezőgazdasá­gi munkák elvégzésére. Ezt bi­zonyltja az a tény Is, hogy köz­társaságunk területén (40 járás­ban) november 26-án csak 52 ezer hektáron nem végezték el az őszi szántást, túlnyomórészt olyan földeken, amelyeket szer­ves trágyázásra irányoztak elő, de az említett időpontig még nem hordták ki e földekre az istállőtrágyát. Földműveseink ez idén 27 mil­lió tonna burgonyát, cukorrépát és más kapásnövényt takarítot­tak be, ezzel szemben tavaly csak 15 millió tonnát. A Kelet-szlovákiai Vasmű Aj íagytalanító részlegében 100 fokos melegben 10—14 óra alatt olvad szét a Szovjetunióból érkezett, s a hosszú úton összefagyott érc. Képünkön: a íagytalanító épületei, melyekbe 132 vagon fér be egyszerre, fO. Bodnár — CTK felv^J REÁLIS CÉL: az európai biztonság megszilárdítása A Magyar Szocialista Munkáspárt IX. kongresszusán tegnap felszólalt Oldŕich Černík elvtárs, a csehszlovák küldöttség vezetője Kiküldött tudósítónk budapesti jelentése •t: Tegnap reggel kilenc órakor folytatódott a Magyar Szocia­lista Munkáspárt IX. kongresszusa. Elsőként Kállai Gyula, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke emelkedett szólásra. Kállai Gyula érdeklődéssel várt beszédében a többpárt- és egypártrendszer problémájáról, az állam és az egyház viszo­nyáról, az új gazdasági mecha­nizmusról és Magyarország ktll­lin miniszterelnök ma érkezik Franciaországba A Nemzetgyűlés nemzeti bi­zottságokkal foglalkozó bizott­ságának és alkotmányjogi bi­zottságának tegnapi együttes ülésén F. Stratilek pénzügymi­niszter-helyettes a mezőgazda­sági adóról szóló törvényjavas­latot ismertette. Rámutatott ar­ra, hogy az adó kivetésekor egyrészt a mezőgazdasági üze­mek objektív gazdasági feltéte­leire és problémáira kell tekin­tettel lenni, másrészt pedig az adónak a mezőgazdasági üze­mek szubjektív döntésére kell befolyást gyakorolnia. — Ezek a problémák nem oldhatók meg egyfajta adóval, ha nem akar­juk gyengíteni az adó egyik vagy másik funkcióját — foly­tatta az előadó. Ezzel indokol­ható, hogy a mezőgazdasági adó két részből fog állni: a hektáronként kivetendő, rögzí­tett földadóból és a változó jö­vedelmi adóból, mely a mező­gazdasági üzem bruttó jövedel­métől függ. Stratilek elvtárs ezután a többi között arról tájékoztatta a képviselőket, hogy a 400 m 2­ig terjedő kertek és egyéb földterületek, valamint a 800 m'-ig terjedő családi házakhoz tartozó földek után földadót nem kell fizetni. Az egyénileg gazdálkodó földművesek esetében a nem­zeti bizottságok a jövedelmi adót 50 százalékkal is csök­kenthetik, tekintettel e föld­művesek magas korára, vagy megváltozott munkaképességé­re. A nemzeti bizottságok az adó kivetésekor más helyi kö­(Folytatás a 2. oldalon) Moszkva (CTK) — Ma a kora reggeli órákban hivatalos fran­ciaországi látogatásra utazik AlekszeJ Koszigin, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnö­ke. Koszigint és feleségét Vla­gyimir Kirillln, miniszterelnök­helyettes, az Állami Tudomá­nyos és Műszaki Bizottság el­nöke, Andrej Gromiko külügy­miniszter, R. Kurbanov, az Üz­bég Szovjet Szocialista Köztár­saság miniszterelnöke, V. Ra­bén, a Lett Szovjet Szocialista Köztársaság miniszterelnöke, J. Loginov, a Szovjetunió polgári repülésügyi minisztere, L. Zam­latyin külügyminisztériumi osz­tályvezető és más szakértők kí­sérik el. Koszigin párizsi látogatása az idei intenzív szovjet—fran­cia kapcsolatok betetőzését Je­lenti. A második világháború óta ez a leggyümölcsözőbb szovjet—francia együttműködés £ve. Mindkét fél nagyra értékeli ezeket a kapcsolatokat, ame­lyek nagyban hozzájárulnak az európai helyzet normalizálásá­hoz és a világbéke megőrzésé­hez. Franciaország és a Szov­jetunió tekintet nélkül a kü­lönböző társadalmi berendezé­sükre, megvannak győződve, hogy a türelemmel párosuló jó­indulat konkrét eredmények­hez vezet. Koszigin miniszterelnök fran­ciaországi látogatásának napi­rendjén főleg a két állam ve­zetői közti hivatalos megbeszé­lések szerepelnek. K ÉPESSÉG, szorgalom, kezdeménye­zés — ettől a három tényezőtől függ elsősorban az új esztendő el­ső napjától népgazdaságunk minden szaka­szán érvénybe lépő új irányítási rendszer sikere. Ez határozza meg a nemzeti bi­zottságok munkájának eredményességét is. Nem vitás, hogy abban a községben városban, ahol élnek adottságaikkal, s erejük teljéből törekednek majd többet, jobbat nyújtani, a szó jó értelmében „le­tromfolni" a szomszédokat — ott a b5­vült Jogkör érvényesítésének gyümölcsei sem maradhatnak el. Viszont ott, ahol továbbra is egyeduralkodó marad a tes­pedtség, a szájtátiság, ott nem segít d nagyobb fokú önállóság sem. Magától ér­tetődik, hogy az egy helyben topogásnak kárát látja nemcsak a társadalom, ha­nem az adott község, város és annak minden lakosa is. Ezért az eddiginél sok­kal fontosabb, hogy a sereghajtók fél, szemükkel mindig nyomon kövessék azo­kat, akiket az egészséges többet akarás ösztönöz az igényes célok elérésére. Ma már senki sem vonhatja kétségbe, hogy népgazdaságunk fellendítésének és felpezsdítésének törekvése magasabb fo­kú igényeket támaszt a nemzeti bizottsá­gokkal szemben. Népgazdaságunk ugyanis fejlődésének Jelenlegi szakaszában csak akkor érheti el a kívánt fordulatot, ha a köztársaság minden részében és ínin­den gazdasági, de nemcsak gazdasági szakaszon a helyzet és a célkitűzések tárgyszerű Ismeretében, felelősségteljesen eleget teszünk a követelményeknek. Már­pedig ez sok esetben a nemzeti bizottsá­gokon múlik. A kormány tavalyt határozata értelmé­ben nagyobb lett a nemzeti bizottságok Jogköre a tervezésben és az irányításban egyaránt. Számos kötelességgel jár ez, amelyeknek közös nevezője az előrelátó és gondos gazda szerepe. A területi ha­táskörnek megfelelően éber figyelemmel kell kísérniük a termelés széthelyezését, koncentrálását és szakosítását, mégpedig Új utakon — új szellemben összhangban a gazdasági hatékonysággal, az országos tervekkel és érdekkel. Fokozott kezdeményezést várunk tőlük egy népsze­rűnek semmiképpen sem nevezhető, de létfontosságú kérdés megoldásában — a veszteséggel dolgozó műhelyek, üzem­részlegek és üzemek fokozatos felszámo­lásában. Ellenőrizni fogják továbbá azt, hogy az egyes ágazatokban és azok között hogyan érvényesül a szükséges együttmű­ködés, kooperáció. Nem kevésbé fontos annak eldöntése sem, hogy melyik helyi beruházás célszerű, szükséges, főleg az élet- és munkakörnyezet javítása szem­pontjábóf. A kezdeményezésről szólva hangsúlyoz­nunk kell, hogy ebben a viszonylatban aránylag többet kell elvárnunk a szlová­kiai nemzeti bizottságoktól. Miért? A vá­lasz egyszerű: országunk népgazdaságá­nak további egészséges, vagyis arányos kibontakozása mind nagyobb mértékben függvénye Szlovákia forrásai és lehetősé­gei fokozott kiaknázásának. Egyrészt az eddigi Iparosítás során létrehozott forrá­sokat kell célszerűbben kihasználni, más­részt természeti kincseinket kell az eddi­ginél jobban hasznosítanunk. Az utóbbiak közé tartozik főleg a fa, a magnezit, egyes mezőgazdasági termények, továbbá vízi energiánk, Idegenforgalmi létesítmé­nyeink. Nemzeti bizottságainknak szünte­lenül gondolniuk kell ezekre a lehetősé­gekre, amelyek tetteket követelnek. Az azonnali, Illetve a közeli években megva­lósuló akciók mellett nem feledkezhet­nek meg a távlatokról sem. Ezért hasznos lesz, ha a nemzeti bizottságok 1968-ban komplex módon elemzik a továbbfejlesztés feltételeit és adottságait. Eme feladatok teljesítésének folyama­tában egy pillanatra sem téveszthetik szem elől, hogy elsősorban az államhata­lom szervei. Az elmélyült jogkör semmi­képpen sem jelenti, hogy átveszik az igazgatási területükön működő üzemegy­ségek irányítását, mert ez a kötelesség kizárólag az üzemigazgatókra hárul. A nemzeti bizottságoknak ugyanakkor, mint államhatalmi szerveknek, jogukban áll az üzemek vezetőitől nemcsak elvárni a felelősségteljes munkát, hanem ellen­őrizni is azt. A Z EMLÍTETT kötelességek jó ellá­tása a nemzeti bizottságok képvi­selőitől és munkatársaitól tulajdon­képpen ugyanazt követeli, mint általában gazdasági dolgozóinktól. Röviden és velő­sen: a gazdasági törvényszerűségek beható ismeretét és hozzáértő gyakorlati alkalma­zását. A munka dandárja még előttünk van és tudatában kell lennünk annak, hogy az üj irányítási rendszer bevezeté­sének nincs sima, aszfaltozott útja. A várható nehézségeket és akadályokat azonban elháríthatjuk, ha mindenki a sa­ját posztján, a pártunk diktálta új szel­lemben jól felkészül igényes feladatainak ellátására. (Pr—g| politikai kapcsolatairól beszélt. Leszögezte, hogy a szocializ­mus építése több párt együtt­működésével ts lehetséges. Ma» gyarország sajátos történelmi körülményei folytán 1948 utált megszűnt a többpártrendszer, A magyar nép nagy történelmi győzelmét, a szocializmus alajy­falnak lerakását egy párt, a Magyar Szocialista Munkáspárt vezetésével vívta ki. A szocia­lizmus teljes felépítésének nagy müvét is ennek a pártnak ve­zetésével fogja megvalósítani. A tömegek odaadó, alkotó munkája és a párt iránt meg­nyilvánuló mélységes bizalma Igazolja, hogy a magyar nép túlnyomó többségében ninct semmiféle társadalmi vagy po­Ittikat igény más pártok léte­zésére. Kállai Gyula elvtárs az ál­lam és az egyház viszonyáról szólva kijelentette: „A szocia­lizmus építésének nagy munká­jában a vallásos meggyőződésű emberek ts becsülettel részt vesznek, mert alapvető érde­(Folytatfis a 3. oldalon) MAR MOST BIZTOSÍTSA , ÚJSÁGÁRUSBA 12 OLDALAS SZOMBATI SZáMUW Az új irányítási rendszer érvényesítésének tapasztalatai — A cikk tájékoztatja olvasóin­kat arról, milyen eredménye­ket hozott eddig az új irá­nyítási rendszer, és milyen problémákat kell még meg­oldani, hogy hatékonyan ér­vényesüljön Alkoholtilalom helyett kaszippu — Hanzelka és Zikmund újabb, érdekes ceyloni rh portja Csodaszép macskák voltaki — Lenka H a š k o v á prágai levele Nyár volt, és meleg ... •— B a 11 a György írása egy hnilecl fiúról, aki Moszkvá­ban nősült Városok, amelyekben a világpolitikáról döntenek — Pierre C a m e s párizsi ri­portja A restiben — Monoszlóy Dezső elbe­szélése

Next

/
Oldalképek
Tartalom