Új Szó, 1966. november (19. évfolyam, 301-331. szám)

1966-11-01 / 301. szám, kedd

Világ proletárjai, egyesüljetek! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KOZPONTI BIZOTTSAGANAK NAPILAPJA Bratislava, 1966. november 1. Kedd • XIX. évfolyam, 301. szám • Ára 30 fillér ORSZÁGOS BÉKEKONFERENCIA PRÁGÁBAN Ä békemozgalom legfontosabb feladata az amerikai agresszió elfeni küzdelem (Tudósítónktól) — A csehszlovák békemozga­lom jelentős eseményére került sor tegnap Prágá­ban. A Csehszlovák Békevédők Bizottságának több mint 500 kUldötte kétnapos értekezletre gyűlt össze, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja XIII. kongresszusa határozatainak szelle­mében kitűzze népünk békemozgalmának felada­tait és értékelje békemozgalmunk eddigi tevé­kenységét. A konferencia elnökségében helyet foglalt Csehszlovákia Kommunista Pártja és a Nemzeti Front központi bizottságainak küldöttsége is, amelyet VLADIMÍR KOUCKÝ elvtárs, a CSKP KB titkára vezet. A küldöttség tagjai: HELENA LEF­LEROVÁ, a nemzetgyűlés elnökhelyettese, dr. IOSEF PLOJHAR, a Csehszlovák Néppárt elnöke, dr. ALOIS NEUMAN, a Csehszlovák Szocialista Párt elnöke és dr. MATEJ L0ČAN, a Szlovák Nem­zeti Tanács művelődésügyi megbízottja. Az elnökségben foglaltak helyet a szovjet bé­kevédők küldöttségének tagjai: A. F. TRJOSNYI KOV, a leningrádi békevédők bizottságának el­nöke, V. P. KOMISSZARENKO, a Szovjetunió Bé­kevédők Tanácsa elnökségének tagja. A vendé­gek között van J. C. ENDICOTT, a Béke-világta­nács képviselője. A napirend jóváhagyása után az elnöklő JAN MUKAROVSKÝ akadémikus átadta a szót JOSEF MACEK akadémikusnak, a Csehszlovák Békevédők Bizottsága elnökhelyettesének. Josef Macek akadémikus a bé­kemozgalom problémáival fog­lalkozva kijelentette, hogy a délkelet-ázsiai fejlemények jog­gal nyugtalanítják az emberisé­get. A világbéke-mozgalomnak legfontosabb feladata az ameri­kaiak vietnami agressziója el­leni küzdelem. Nem lehet addig szó békéről a világon, amíg az Amerikai Egyesült Államok fe­lül nem vizsgálja eddigi politi­káját és nem hagyja abba a vietnami háborút. A tömegpusz­tító fegyverek használatával foglalkozva kijelentette, hogy teljes erőnkből támogatjuk a nukleáris fegyverek betiltását, és azt a követelést, hogy a nuk­leáris fegyverekkel rendelkező nagyhatalmak nyilatkozatban mondjanak le e fegyverek hasz­nálatáról. A nukleáris fegyverek elter­jesztésének megakadályozására európai atommentes övezet lét rehozására, valamint a NATO és a varsói szerződés államai kö­zötti megnemtámadási szerző désre tett javaslatok mindmáig nem vesztettek időszerűségük­ből. A nemzeti felszabadító harc­cal foglalkozva Macek akadémi­kus hangsúlyozta, hogy a béke­(Folytatás a 2. oldalon) MEZŐGAZDASÁGI HELYZETJELENTÉS Kilencezer hektár búza terven íeliil REKORDTERMÉS CUKORRÉPÁBÓL • A LUCERNA- ÉS A LÓHEREMAG MAR BIZTONSÁGBAN Az utóbbi napokban kedvezőtlenre fordult az időjárás, sze­rencsére azonban az őszi terményekben már nem sok kárt te­het. A Földművelésügyi Megbízotti Hivatal jelentése szerint a termésnek a zöme biztonságban van. A kukoricának kisebb hányada vár csak betakarításra. Ám ez sem jelent nehézsé­get, mivel most már ezen a szakaszon lehet öszpontosítani a munkaerőket. feLSÖ A KENYÉRGABONA A mezőgazdasági üzemek 103,5 százalékra teljesítették a búzavetés tervét. A nyugat- és a közép-szlovákiai kerületben 3—3 százalékkal, a kelet szlo­vákiai kerületben pedig 4 szá­zalékkal vetettek több búzát, ami területben kifejezve 9006 hektár. Ezt az idei kiváló ta­karmánytermés tette lehetővé. S mivel sok gazdaságban szá­mottevő szálastakarmány-tar­talékra tettek szert, csökkent­hetik az őszi és a tavaszi ke­verékek vetésterületét. A gaz­daságok a tervezett terület 96 százalékán vetették el az őszi keverékeket. A KUKORICAFÖLDEKEN ritkán látott szorgalommal fo­lyik a munka. Szlovákiában a múlt héten a termés 20,7 szá­zalékát takarították be a gaz­daságok. így a nyugat-szlová­kiai kerületben már csak 40 százalékát, a közép-szlovákiai kerületben 43 százalékát és a kelet-szlovákiai kerületben 50 százalékát kell betakarítani. Sok van még belőle a határ­ban, ám ha ilyen ütemben foly­tatják a betakarítást, két héten belül a kukorica is fedól alá kerül. VÉGE FELÉ TART a lóhere és a lucerna cséplé­se, valamint a cukorrépa beta­karítása. A magvak hozamával az idén nem nagyon dicseked­hetünk. A legtöbb gazdaságban csak egy mázsa körül fizet a lóhere, illetve a lucerna. Meg­nyugtató azonban, hogy a gaz­daságok túlnyomó részében igyekeztek magot biztosítani, így jövőre nem lesz olyan nagy gond a vetőmag beszerzése, mint az idén volt. Már a cukorrépa betakarítá­sa sem okoz gondot, hiszen az 55 168 hektárból már csak 1000 hektárról kell elszállítani a ré­pát. Szlovákiában még soha­sem értek el olyan cukorrépa­termést, mint az idén. Az átla gos hozam 350 mázsa hektá­ronként. A nyugat-szlovákiai kerület átlaghozama a legjobb. 390 mázsa hektáronként. EGYEDÜL A SZÁNTÁS okoz gondot a gazdaságokban. Az összterület 37 százaléka még szántatlan. A nyugat-szio­vákiai kerületben 247 300 hek­tár, a közép-szlovákiai kerü­letben 53 500 hektár és a kelet szlovákiai kerületben 80 200 hektár földet kell felszántani. Az egység megbontói az imperializmus erőit támogatják Jelentés a CSKP küldöttségének dániai látogatásáról A Dán Kommunista Párt meg­hívására 1966. október 22-től 29-ig Dániában tartózkodott Csehszlovákia Kommunista Párt­jának küldöttsége, melynek tag­jai a következő elvtársak vol­tak: Drahomír Kolder, a CSKP Központi Bizottsága el­nökségének tagja, a Központi Bizottság titkára, a küldöttség vezetője, Ján Koscelan­s k ý, a CSKP Központi Bizottsá­gának tagja, a kelet-szlovákiai kerületi pártbizottság vezető titkára és Jaroslav Közel, az észak-morvaországi kerületi pártbizottság titkára. A küldöttség dániai látogatá­sa napjaiban Koppenhágában, Aalborgban és Odenseben töl­tött néhány napot, s ez idő alatt megtekintett egyes ipari, vala­mint mezőgazdasági üzemeket. Pártküldöttségünk vezetőjét Haekkerup dán külügymi­niszter is fogadta. A CSKP küldöttségének tag­jai szívélyes beszélgetésre jöt­tek össze a Dán Kommunista Párt Központi Bizottságának Knud Jespersen elvtárs, a párt elnöke vezette tagjaival és megvitatták velük a két testvér­pártot egyaránt érdeklő kérdé­seket. A Dán Kommunista Párt veze­tői részletesen tájékoztatták csehszlovákiai elvtársaikat Dá­nia bel- és külpolitikai problé­máiról, a dán munkásmozgalom jelenlegi helyzetéről, valamint arról a küzdelemről, amelyet a kommunista párt a munkásosz­tály ügyéért, a dán nép létér­dekeiért, a béke megőrzéséért, a demokráciáért és a szocializ­musért folytat. Csehszlovákia Kommunista Pártjának küldöttei nagyra ér­tékelték a dán koinunisták ál­dozatkész tevékenységét. A két testvérpárt vezetőségé­nek tagjai szívélyes beszélgeté­sük folyamán fokozott figyel­met szenteltek a béke megőr­zéséért közösen vívott harccal s a jelenlegi nemzetközi helyzet­tel összefüggő kérdéseknek. Rá­mutattak arra, hogy az imperia­lizmus agressziója következté­ben ez a helyzet mindjobban ki­éleződik. Hangsúlyozták, hogy erre való tekintettel a földkerek' ségen minden békeszerető em­bernek s imperializmusellenes (Folytatás a 2. oldalon) n •<m Mint már közöltük, a Luna 12. szovjet önműködő űrállomás különleges fototelevíziós berendezés segítségével fényképfel­vételeket készített a Hold felszínének egyes részeiről. Felvéte­lünk az egyik ilyen felvételt mutatja be. Telefoto: CTK — TASZSZ VIETNAM Újabb feszültség Saigonban Az amerikai parancsnokság újabb merényletektől fél • Munkamegosztás az amerikai és saigoni csapatok kö­zött? • Eisenhower a háború fokozását követeli Saigon (CTK) — Saigonban az egymást kővető merényletek ideges hangulatot váltottak ki. Vasárnap este egy amerikai L. Brezsnyev Tbilisziben Moszkva (CTK) — Leonytd Brezsnyev, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizott­ságának főtitkára hétfőn Tbili­szibe utazott, hogy átadja a Grúz Szovjet Szocialista Köztár­saság képviselőinek a Lenin­díjat, mellyel a köztársaságot a gazdasági és kulturális élet­ben elért sikerekért tüntették ki. T ÖBB ÉV UTÁN, amikor gazdaságpo­litikánk nélkülözte a konkrét táv­lati tervet, s amikor a központi irányítás túlnyomórészt csak az évi tervekre támasz­kodott, a Nemzetgyűlés — mint törvényt — most jóváhagyta a negyedik ötéves ter­vet, amely kitűzi gazdasági fejlődésünk fő litikal keretének kitűzésével. Ugyanakkor e célkitűzések számbeli kifejezése is bi­zonyos toleranciát engedélyez egyrészt azáltal, hogy csupán szélső határokat ha­tároz meg, illetve csak megközelítően ha­tározza meg őket. Ily módon az új irányí­tási rendszer feltételei között múlhatatla­Gazdasági programunk 1970-ig irányait az 1970. évig. Bizonyos késéssel került sor erre a komoly lépésre, hiszen a mostani, már a vége felé közeledő év a jóváhagyott ötéves tervidőszak első éve. A mai nehéz és bonyolult helyzetben, ami­kor népgazdaságunk mechanizmusa mesz­szemenő reformot kénytelen átélni, ezt nem tarthatjuk hiányosságnak. Ellenkező­leg: ez a késés hozzájárul ahhoz, hogy komolyan mérlegelhettük az ötéves terv lehetőségeit és határait az új irányítási rendszer feltételei között. Ily módon foko­zódik az ötéves terv realitása, ez pedig jövőbeli tekintélyének első előfeltétele. Az ötéves terv jellege, ahogyan a jóvá­hagyott törvényből is kitűnik, sok tekin­tetben különbözik az előbbi ötéves terve­kétől. Nem törekszik a részletekre, meg­elégszik a fő célok, az ország gazdaságpo­nul szükséges szabadságot engedélyez nemcsak a vállalatoknak és a szakágazati igazgatóságoknak, hanem elsősorban is a központi szerveknek, amelyeknek külde­tése és feladata nem végződik a gazdasági fejlődés kitűzésével; tulajdonképpen csak ezzel kezdődik. Valójában az ötéves terv csupán az irányítás gazdasági eszközeivel való hozzáértő kezelés széles skálájával képes hatékonyan befolyásolni és átalakí­tani az apró célkitűzéseket. A negyedik ötéves tervről szóló törvény újdonságának számít a második rész, amely tulajdonképpen átveszi, és törvényes for­mában fejezi ki a vállalatok gazdálkodá­sának keretfeltételeit, amelyeket a nyár folyamán hagyott jóvá a kormány. Itt rög­zítődnek a vállalatoknak a központtal szembeni kötelességei (a költségvetési be­fizetések stb.). Ezáltal tehát a legmagasabb szinten igazolódik a népgazdaság és az új irányítási rendszer tárgyi problémáinak, a terv és a piac még nemrégiben is annyira vitatott egységének a megoldása. Sőt, mi több: A gazdálkodás feltételei stabilitásá­nak törvényes megszilárdítása kétségtele­nül megerősíti az eddig gyakran nélkülö­zött, és ezért különösen a vállalatok ré­széről követelt bizalom és biztonság lég­körét, és támogatni fogja az oly szüksé­ges vállalkozói kezdeményezést. Milyen célokat tűz ki a negyedik ötéves terv? Ezt legjobban a nemzeti jövedelem feltételezett 22—24 százalékos növekedése fejezi ki. Amint O. Cerník miniszterelnök­helyettesnek, az Állami Tervbizottság el­nökének beszámolójából kitűnik, ez sem fejezi ki valamennyi lehetőségünket. A műszaki és a gazdasági számítások ugyan­is azt bizonyítják, hogy népgazdaságunk­ban megteremthetjük a feltételeket a nem­zeti jövedelem legkevesebb 25 százalékkal való növelésére, ami körülbelül két és fél­szer nagyobb gyarapodást jelent, mint az elmúlt ötéves tervidőszakban, és megköze­lítően annyit, amennyit a második tervidő­szakban a növekedés akkori valamennyi extenzív tényezőinek kihasználása mellett értünk el. A nemzeti jövedelem ilyen nö­(Folytatás a 2. oldalon) rendőr tüzet nyitott egy gépko­csira, mely megközelítette Cho­lonban az amerikaiak szállóját. A gépkocsi tulajdonosa — a saigoni légierők tisztje — meg­sebesült. Saigonban tegnap is folyta­tódtak a letartóztatások. Hírek szerint a földalatti mozgalom­mal gyanúsított letartóztatot­taknál fegyvereket találtak. A rendőrség állítólag leleplezett egy 10-tagú csoportot, mely há­rom bombamerényletet terve­zett. Az amerikai parancsnokság szerint a földalatti mozgalom november elsején Saigonban újabb merényletekre készül. A saigoni rendszer ugyanis e na­pon ünnepli a Diem-rendszer megbuktatását. Az amerikaiak vasárnap Sai­gontól északnyugatra a haza­fias erők földalatti raktáraira (Folytatás a 2. oldalon) Megnyílt az afrikai külügyminiszterek értekezlete Addis Abeba (CTK) — Teg­nap az etióp fővárosban meg­nyílt az Afrikai Egység Szer­vezete miniszteri tanácsának ülése, amelyen mintegy 36 füg­getlen afrikai állam külügymi­nisztere tanácskozik. Az ünne­pélyes megnyitót Haile Szé­lasszié császár tartotta. Az ér­tekezlet fő célja a november 5-én kezdődő afrikai csúcsér­tekezlet előkészítése. Sok kér­dés szerepel az Afrikát közvet­len nem érintő más nemzetközi problémával kapcsolatban is. A külügyminiszteri értekezlet megvitatja és előkészíti azokat a határozati javaslatokat is, amelyeket majd az afrikai ál­lamok vezetői hagynak jóvá.

Next

/
Oldalképek
Tartalom