Új Szó, 1965. december (18. évfolyam, 333-362.szám)

1965-12-01 / 333. szám, szerda

Világ proletárjai, egyesüljetek! UJSZO SZLOVAKIA KOMMUNISTA PÁRTJA KÖZPONTI BIŽOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA BRATISLAVA 1965. DECEMBER 1. SZERDA XVIIL ÉVFOLYAM 333. szám Ára 30 fillér Művészeink tudatában vannak társadafmunk iránti felelősségüknak FOLYTATTA TANÁCSKOZÁSÁT FILM-, TELEVÍZIÓ- ÉS SZÍN­MŰVÉSZEINK III. KONGRESSZUSA (CTK) — A prágai International-sz állóban tegnap, folytatódott művé­szeink két önálló szervezetének — a Csehszlovák Film- és Televíziómű­vészek Szövetségének és a Csehszlovák Színművészek Szövetségének III. kongresszusa. A jelenlevők megválasztották az elnökséget, az illetékes bizottságokat, majd tartalmas vita kezdődött. A nyitrat Plastika műanyag­gyár új részlegén már több gépet üzemeltetnek. Az egyik gép savak továbbítására ki­válóan alkalmas, az eddig használt üvegtartályoknál ló­val könnyebb és sokkal el­lenállóbb müanyaghor dókat készít. (K. Bachan felvétele) A csehszlovák filmművészek je­lenlegi problémáit ismertető vita­indító beszédet Elmar Klos rendező mondotta, illetve megismételte a kongresszus résztvevőinek előre el­küldött beszámoló egyes elvi je­lentőségű részeit. A csehszlovák filmgyártás — hangsúlyozza a beszámoló — fejlő­désében bizonyos határkőhöz ért. Különösen néhány éve örvend vi­lágszerte olyan hírnévnek, mint sohasem azelőtt. Ez nyilván örven­detes, de ezzel szemben aggasztó, hogy állandóan csökken a cseh­szlovákiai mozik látogatottsága, s a közönség egyre kevesebbet érdek­lődik a hazai filmek iránt. A Csehszlovák Színművészek Szö­vetségének kongresszusán részt ve­vő küldöttek előtt František Pavlí­HELYZETJELENTÉS A MEZEI MUNKÁKRÓL Befejezés előtt a kukoricatörés és a szántás 6720 HEKTÁRRÓL KELL MÉG BETAKARÍTANI A KUKORICÁT • 590 TRAKTOR SZÁNT KÉT MŰSZAKBAN • MÉG 63 552 HEKTÁR FOLD VÁRJA AZ EKÉT Az év utolsó hónapjába léptünk, ennek fellenére a határban még mindig dolgoznak a lánctalpas traktorok, és a kukoricaföldeken is akad munka. A Mező- és Erdőgaz­dasági Megbízotti Hivatal tájékoz­tatójából arra lehet következtetni, hogy e héten már befejezést nyer a kukoricatörés. Szlovákiai mé­retben a múlt héten 11033 HEKTARRÖL takarították be a kukoricát a me­zőgazdasági üzemek. Érdemes meg­említeni, hogy a gazdaságok ezt a teljesítményt kedvezőtlen időjárási viszonyok között érték el, ugyanis a gyakori esők hátráltatták a mun­kát. Jobb időjárásra ugyan a héten sem számíthatunk, biztató azonban az, hogy a betakarításra váró kuko­rica már nem sok, s a mezőgazda­sági üzemek „megbirkózhatnak" vele. Igaz, némely járásban még de­rekasan hozzá kell fogni a munká­hoz, hogy a jövő hétre a határban már NE MARADJON KUKORICA. A galántai járásban a kukoricának 12 százaléka, a nyitrai járásban 11 százaléka, a rimaszombati járásban 22 százaléka, a michalovcei járás­ban 20 százaléka, a trebišovl járás­Az építőipar alaposan felkészült A szlovákiai épltővállalatok kel­lőképpen felkészültek a téli idény­re. Az ezzel kapcsolatban eszközölt felülvizsgálás eredménye arra utal, hogy a téli hónapokra tervezett munkák terjedelme megfelelő arány­ban van a lehetőségekkel. Az épltő­vállalatok vezetősége a téli hóna­pokra egyes munkák központosítá­sát tervezi, és a munkásokat teljes számban mindaddig foglalkoztatja, amíg a hőmérő higanyszála nem süllyed 15 fokkal fagypont alá. TÍZÉVES a Cseh Műszaki Főiskola műszaki és atomfizikai tagozata Prágában tíz évvel ezelőtt kezdte meg tevékenységét a Cseh Műszaki Fő­iskola műszaki és atomfizikai tagozata, amelynek tíz tanszékén most már mintegy 130 tanár s tanársegéd tart előadásokat több mint félezer diák számára. A jelentfis évforduló alkalmából a Károly Egyetemen tegnap rendezett ün­nepségen dr. Jiŕl Hájek professzor, a tudományok doktora, iskola- és kul­turális ügyek minisztere, és számos vendég vett részt. Az ünnepségen dr. Václav Petržilka professzor, a tudomá nyok doktora, a műszaki és atomtlzi­kai tagozat elsfi dékánja méltatta a tagozat eddigi tevékenységét és ismer­tette feladatait. A műszaki és atomfizikai tagozat bi­zonyos mértékben hozzájárul az I. csehszlovák atomerőmű létesítésével kapcsolatos problémák tudományos megoldásához. A bratislavai magasépítő vállalat, a košicei Ipari Építővállalat és a szlovákiai mélyépítő vállalatok 1966 első negyedére 1 038 000 000 korona értékű munka elvégzését tervezik. Ha ez sikerül, úgy az évi felada­tok 19,5 százalékát teljesítenék. Ugyancsak elhatározták, hogy jövő év első negyedében befejezik 3343 lakás építését, és több mint 1500 új lakás építését kezdik meg. ban 17 százaléka vár betakarításra. A héten a szántóföldeken még folyik a munka, sőt az a helyzet, hogy a jövő hétre is marad szánta­ni való. A múlt héten 43 141 hektá­ron végezték el a szántást, s ha­sonló teljesítmény esetén NEM VÉGEZHETNEK a 63 552 hektárral. Azonban most a fagyos talaj már nem akadályozza a munkát és számolni lehet azzal, hogy a szántók e héten nagyobb teljesítményt nyújtanak. A múlt hé­ten 2321 lánctalpas traktor szán­tott és ebből 590 traktort éjjeli műszakban ls üzemeltettek. A nyu­gat-szlovákiai kerület járásainak nagyobb része már KÖZEL ÁLL A CÉLHOZ, a százszázalékos teljesítményhez. Kivételt képez az érsekújvári já­rás, ahol a tervezett területnek 8 százaléka, 4960 hektárnyi terület még szántatlan. A közép-szlovákiai kerületben, 87 százalékos teljesít­ményével a losonci járás maradt le a legjobban. A kelet-szlovákiai kerületben pedig a trebišovi járás­ban szükséges a munkaütem meg­gyorsítása, ahol 11 ezer hektárnyi terület várja az ekét. (bj) Az Uničovi Gépgyár dolgozói termékeik háromnegyed részét ex­portálják. A gyár első számú megrendelői közé tartozik a Szov­jetunió. Felvételünkön Zdenék Richter a D-102 kotrógép egyik al­katrészén dolgozik. (F. Nesvadba f elv. — CTK) Cek drámaíró mondott beszédet, melyben hangsúlyozta, hogy a leg­utóbbi években a színművészet te­rén is érezhető a XII. pártkong­resszus pozitív hatása. A jelenlegi cseh és szlovák drámaírásra külö­nösen az jellemző, hogy a szerzők tudatában vannak a társadalom előtt viselt felelősségüknek. František Pavlícek többek között rámutatott arra, hogy egyre keve­sebb néző látogatja színházainkat. Ez helyenként olyan nézeteket szül, hogy nincs értelme egyes színházak fenntartásának. F. PavlíCek hall­gatóságához azzal a kérdéssel for­dult, vajon helytállók-e az ilyen nézetek, ha a színházak évi átlagos látogatottsága 76 százalékos, amit külföldön csaknem mindenütt ked­vező jelenségnek tartanak. A tľebíčl Gustáv Kiiment znojmói üzemében ez év negyedik ne­gyedében megkezdték a gumitalpú, alacsony sarkú, bélelt női csizmák gyártását. A znojmóiak tervbe vették, hogy még ez idén több mint 180 000 pár Ilyen csizmát készítenek. Képünkön Alois Hnilo gumitalpakat sajtol. (E. Bican felvétele — CTK) Megnyílt a KGST végrehajtó bizottságának 20. ülésszaka Moszkva (CTK) — Tegnap Moszk­vában megkezdődött a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa végre­hajtó bizottságának 20. ülésszaka, amelyen megvitatják a gazdasági, a tudományos és a technikai együtt­működés több fontos kérdését. Az ülésszakon részt vesznek Csehszlo­vákia, Bulgária, Lengyelország, Ma­gyarország, Mongólia, az NDK, Ro­mánia és a Szovjetunió miniszter­elnök-helyettesei. Jugoszláviának a KGST-szervek munkájában való rész­vételéről szóló egyezmény értelmé­ben egyes kérdések vitájában részt vesz A. Grllcskov, a Jugoszláv Szö­vetségi Végrehajtó Tanács tagja is. Az ülésszakon /. Balkow, az NDK küldöttségének vezetője elnököl. Csehszlovákiát Otakar Simúnek mi­niszterelnök-helyettes képviseli az ülésszakon. RHODESIA Az angol csapatok a rhodesiai fajüldözőket fogják védeni Zambiában • Ghanában szervezik az önkénteseket • AL MUDZSAHID: Rhodesiában forradalmi helyzet van • További kormányok szakították meg kereskedelmi együttműködésüket Smithékkel London (CTK) — Bár az angol kormány Wilson bejelentéséig szi­gorúan titkos Jellegűnek minősítet­te azt a döntését, hogy katonai csa­patokat küld Zambiába, Londonban nem vonják kétségbe, hogy e csa­patok már útra készen állnak. Ál­talános meggyőződés, hogy kikül­désükkel a konzervatív párti árny­kormány is egyetért, mivel Wilson miniszterelnök biztosította őt, hogy valamennyi katonai akciót brit vezénylettel hajtanak végre Zam­biában; 10 a brit csapatok semmilyen kö­rülmények között sem lépik át Zambia határát. Londonban leplezetlenül éreztetik, hogy az angol csapatok küldetésé­nek fő célja inkább Smtth fajüldöző rendszerének védelme, mint Zambia óvása Smith esetleges megtorlásai­tól. Az a kötelezettség, hogy a brit csapatok nem lépik át Zambia határát, kizárja a Kariba-gát védel­mének lehetőségét Smtthék esetle­ges szabotálásával szemben. A Zam­bia gazdasági szempontjából lét­fontosságú duzzasztógát valószínű­leg Smithék támadásának első cél­pontja lenne. Azt is hangoztatják: Wilson az angol csapatok kiküldésével el akarja kerülni, hogy más afrikai államok csapatat jöjjenek Zambia segítségére, mert ezek nem lenné­nek olyan elnézők Smith törvény­telen rendszerével szemben. Az Al Mudzsahid című algériai lap a rhodesiai fejleményekkel foglal­kozva azt írja, hogy Rhodesiában valóban forradalmi helyzet alakult ki. A tüntetések, a sztrájkok, a me­rényletek és az összecsapások azt bizonyítják, hogy Zimbabwe népe kész minden eszközzel ellenállni a Smith-rendszernek. A lap kiemeli, hogy Rhodesiában valóság a töme­gek egysége, amit a nagy sztrájk is megmutatott. Harmadik fontos momentumnak a katolikus egyház­nak a fajüldözők ellen kiadott pász­torlevelét tartja a lap. A Times of Zambia című napilap Rhodesia és a Dél-afrikai Köztár­saság katonai egyezményéről szá­mol be. Hivatalosan közölték, hogy Jor­dánia megszakította kereskedelmi kapcsolatait Rhodesiával. A görög kormány kedden betiltotta a Rho­desiába Irányuló fegyverszállítást. A Brit Nemzetközösség interparla­mentáris szövetségének főtanácsa egyhangúlag kizárta Rhodesiát a szövetségből. INDONÉZIA A kommunista-üldözés fokozódik, a gazdasági élet hanyatlik Djakarta (CTKJ — A Reuter sze­rint az indonéz katonai hatóságok november 30-án Nyugat-Borneóban is betiltották a kommunista pártot. Ez már a negyedik indonéz körzet, ahol a hadsereg a Szeptember 30. mozgalom résztvevői üldözésének ürügyén betiltotta a kommunista párt tevékenységét. Az indonéz had­sereg most további 47 nyugat-jávai kommunista szervezet betiltására készül. A hírügynökség ezzel kapcsolat­ban rámutat, hogy az indonéz ka­tonai köröknek még nem sikerült rábírniuk Sukarno elnököt arra, hogy betiltsa a pártot, és paran­csot adjon a párt feloszlatására az egész ország területén. Nasution hadügyminiszter novem­ber 29-én ismételten követelte a tisztogatást, a sikertelen puccs hí­veinek és a kommunistákkal ioK0n­szenvezőknek eltávolítását. Ezzel szemben Indonézia katoli­kus pártja, amelynek nagy a befo­lyása az országban, a rendkívüli helyzetnek megfelelő kormány ösz­szeállltását követelte Sukarno el­nöktől. Ez a kormány elsősorban az ország egyre fokozódó gazdasági válságát lenne hivatott megoldani. Az Antara hírügynökség közli, hogy Indonéziában állandóan emelkedik a közszükségleti cikkek ára, és egy­re több dolgozó kénytelen igénybe venni a kormánysegélyt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom