Új Szó, 1965. június (18. évfolyam, 150-179.szám)

1965-06-12 / 161. szám, szombat

H ARA APRÓHIRDETÉS 7. ANGLIÁBAN TOVÁBB KÍSÉRTENEK A HAMISÍTVÁNYOK A koncentrációs táborokban sínylő­'dő rabszolgák által készített hamis font sterling bankjegyekkel a néme­tek elsősorban Angliát árasztották el. Angol szakkörökben azonban csak 1943-ban döbbentek rá — akkor is csak részben — a történtekre. Az angol kormány első ellenintézkedése abból állott, hogy beszüntette a 10 fontos és annál nagyobb értékű bank­jegyek további kiadását. De a már forgalomban levő bankók bevonását csak közvetlenül a háború befejezése előtt, 1945. március 24-én rendelték el az angolok, majd április 30-án ér­téktelennek nyilvánították őket. Eső után köpönyeg! Addig ugyanis mér­hetetlen károsodás érte az angliai gazdasági életet, bankok, pénzinté­zetek, vállalatok buktak bele a nem­zetközi szokásba és törvénybe ütköző náci akcióba. Utólagos becslés szerint a háború végén Angliában már 40 százalékra rúgott a hamis bankje­gyek aránya. Azok a naiv derűlátók, akik abban a tévhitben ringatták magukat, hogy valamennyi bankjegy bevonásával és elértéktelenitésével egyszer s min­denkorra gátat vethetnek a hitleri hamisítványok terjedésének, óriásit tévedtek. Erről panaszkodik a londoni Daily Mail cikkírója, aki 1950-ben többek között ezeket közölte az an­gol nyilvánossággal: — A háború vége felé — öt évvel ezelőtt — a világ minden tájáról hamis „Hitler-fontok" özönlöttek Há­gába (az Interpolnak — a nyugati államok nemzetközi rendőrségének hamispénznyomozó központjába). De a jelekből még ma sem lehet a for­rás kiapadására következtetni. A ha­misítványok java része európai álla­mokból érkezik, de Dél-Amerikából és Ausztráliából is szivárognak be hamis fontok. Hitler legyőzött Németországának hamispénzforrásai tehát kiapadhakat­lanoknak bizonyultak. Ennek rovásá­ra írható az a válság is, amelybe a font sterling 1949-ben harminc szá­zalékos leértékelése után került. A barna pestis terjesztőinek hullái már régen oszlásnak indultak, de nem szűnt meg az angol vetélytárs ellen bevetett „papírfegyver" kisértet­járása A háború után mindenfelé „aláme­rült" nácik szócsöve, a svájci „Nep­tún" kiadóvállalat „A csodafegyver neve: hamispénz" című könyvében még 1954-ben is ekképpen gúnyolta a Bank of England anyagi gondjait, amelyeket a hamisított font sterling idézett elő: „Ez volt egyike azoknak a csodafegyvereknek, amellyel Né­metország háborút akart nyerni. De bevetésével elkésett." Ml REJLETT A KÉT KEZDŐBETŰ MÖGÖTT? Bármelyik oldalról is igyekszünk rávilágítani a náci haramiák össze­harácsolt kincsének eredetére, min­denütt az SD kezdőbetűkbe ütköztünk '(SD — Sicherheitsdienst, magyarul: biztonsági szolgálat). Ez a biztonsági szolgálat 1931 óta az SS keretében magába foglalta a titkos szol­gálatot, amelynek félhivatalos tag­jai az „úri nemzet élgárdájának fejesei" voltak. A felvételi feltételek közé tartozott az SS-tagság a náci pártban szerzett érdemek, határtalan gátlásnélküliség, lehetőleg széles kö­rű befolyás és a kutyahűséget felül­múló engedelmesség. 1931-ben az SS-nek mindössze 10 ezer tagja volt, akik halálfejes jel­vényt viseltek sapkájukon, és vakon engedelmeskedtek rajongásig szere­tett vezérüknek. Az SD kötelékébe viszont alig tartozott néhány száz férfi, átlag csak minden nyolcvana­dik SS-legény vagy tiszt. Hitler ura­lomra jutása.után Rudolf Hess 1934­ben a náci párt egyetlen titkos hír­A párizsi Interpul (nemzetközi rendőrség) épülete. szerző szervezetévé nevezte ki SD-t, főnökévé pedig a ravaszságáról és izgalomtól remegő hangon bele­kiáltott a tárgyalóterembe: „Az emberiség nem felejtheti el e züllött tömeggyilkosok undort keltő vallomását. Hiszen saját gyomruk is felfordult azon kocsik ajtajának ki­nyitásakor elébük táruló borzalmas látványtól, amelyekben tarkólövéssel megölt áldozataikat szállították. Azok a szörnyetegek, akik a tankcsapdák peremén cigarettacsutkával a szájuk­ban, hidegvérrel a verembe lőtték pő­rére vetkőztetett foglyaikat, azok a fenevadak, akik saját számlálásuk szerint kétmillió férfit, nőt és gyer­meket gyilkoltak le, azok voltak a Sicherheitsdienst emberei!" A BŰNSZÖVETKEZET „FORGÓTÖKÉJE" Nincs olyan bűnszövetkezet, amely képes lenne kizárólag rossz hírnevé­ből „megélni". 1934-ben a Sicherheits­dienst még rövidéletű volt, fő- és al­vezéreinek nagyképű handabandázá­sából nem tudott volna megélni. Pénz, sok pénz kellett már akkor ls annak a csupán háromezer hétpróbás banditának, akik büszkén nevezték magukat „alapító tagoknak". A testi­leg és szellemileg züllött, beteges hajlamú, minden gaztettre vállalkozó háromezer siheder tengernyi pénzt emésztett fel, hogy a nagyvárosi al­világ segítségével kiépíthesse min­dent behálózó hírszerző és spicliszer­vezetét. Ezért Heydrich 1934 nyarán — tehát még az SD-apparátus „ősko­rában" — 700 690 márkát követelt havonta a náci párt birodalmi pénz­tárától haramiakülönítménye számá­ra. Éppen annyit, amennyit a nácik havi tagsági díj címén befizettek a pártkasszába. És mikor ebből sem futotta a kiadásokra, maga Martin Bormann Reichsführer sietett anyagi zavarokkal küszködő cinkostársa se­gítségére, és támogatást biztosított a német monopóliumok és konszer­nek által összeadott „Hitler Adolf­segélyalap" -ból. Az említett segély­alapba befolyó „adakozások" pedig nem megvetendő milliócskákra rúg­tak. A háborús években azonban már ezek a horribillis összegek sem fedez­ték a kiadásokat és „tiszteletdíjak"-at. Újabb pénzforrás, illetve pénzfelhaj­tók után kellett nézni. Felette alkal­masnak mutatkozott erre maga az az ss-féle „anyaszervezet", amelynek hordái rablóhadjáratuk során jófor­ITÍZi mán fél Európát végigsarcolták és Heydrichet tette meg. Ez a Heydrich egyik beszédében szemérmetlenül kérkedett is bűnszervezetével: zsarolták. Erről számolt be niirnber gi bírái előtt tett vallomásában a há­. .... ,,, ... . ború után minden idők legelvetemül­„ A titkos államrendőrség, a bun, tebb gonosztevöJei Erns t Kaltenbrun­ügyl rendőrség és a biztonsági szol­gálat úgy szerepelnek mint a politi- heu SpolizeT"utôľšó^fônôkeľ kai-bunugyl regenyekben elojorduló, suttogó titokzatossággal és szellem­ner, a Sicherheitsdienst és Sicher­„Félévenként megbeszéléseket kel­járással kapcsolatos szervezetek. Kül- let t folytatnom Pohllal, akt valameny ' ' n i / i O O nit A r. ~ 1: ••. . í Minden jogot fenntart a Deutscher Militärverlag, Berlin földön félelemmel és rettegéssel, fog­vacogva emlegetik embereinket, aki­ket a rossz nyelvek brutalitással, szadizmussal határos embertelenség­gel és szívtelenséggel vádolnak .. ."• Heydrich minden őszinteségre irányu­ló Igyekezete ellenére még csak meg sem közelitette a szomorú valóságot. Heydrich, amint tudjuk, a háború alatt merénylet ál­dozata lett. Azon­ban annál több ve­le egyívású gége­metsző élte túl ta­nítómesterét. Ezek közé tartozott Oh­lendorf SD-Ober­qruppenjührer, akit a Nürnbergben székelő amerikai hadbíróság halálra ítélt. Ohlendorf vallomása annyira felzaklatta az egyik amerikai vádlót, hogy ösztönösen felugrott helyéről, nyl SS-es rendőralakulat pénzügyi­gazdasági föhivatalának vezetője volt. Tőle vettem ugyanis kézhez az ösz­szes anyagi eszközöket, amelyekre hírszerző- (értsd: titkos) szolgálatom­nak szüksége volt..." KÖVETKEZIK: 8. A KÖZPONTI BÜNBARLANG UMfiH éS •épföf. db oAt/H- ./1Ttyfnt|»' • ^ /rsMl/t. T e/M* . SOa/fÁs/fr tiy/á'u/ aY&XI.&CKS^Í.jls Hamisított 20 fontos bankjegy uhu • Családi ház 3 szobával, nagy kerttel Jókán eladó, Füzes utca 190. Információk: Ásványi János, Senec, Gottwald utca 88. Ú-109 • Hűtőszekrényt és egyéb bútor­félét eladok. Cím a hird. irodában. Ü-114 • Vennék nagyobb autót, Tatra­plán, T-87 stb. Lehet külföldi is — benzin, Diesel. Holló L. Komárno, Belojanisova č. 4. Ü-116 • CZ 501 és 502 típusú, 175 köb­centiméteres motorú motorkerékpá­rok oldalkocsiját egy héten belül szállítja, a motorkerékpárhoz sze­reli és azonos színűre lakkozza: DRUPOL, provozovna 06, Štiíín č. p. 22. Telefon: Štiľín 18. ŰF-117 • Jó karban levő Jawa Pera — 250 eladó. Tóth Mihály, Mužla 224, okr. Nové Zámky. Ű-118 • Ház eladó Rétén 60 hsz., Szene mellett. Cím a hird. irodában. Ű-119 • Kis emeletes családi ház a város központjában azonnal eladó beköl­tözhető lakással. Košice, ul. pri Mik­lošovej väznici 4. I. em. Ú-120 .i 't- .:. íi. • A Šmeralové závody n. p. Brno, Smeralova 7. azonnal felvesz: esztergályosokat, horizontál-marósokat, lakatosokat, villanyszerelőket, marósokat és segédmunkásokat a tisztító rész­legre és más üzemrészekbe. Kere­seti lehetőség: 7—10 korona óra­bér. Internátus! lakás a férfiak szá­mára biztosítva. ÜF-098 • Erősáramú villanyszerelőket és szerszámkészítő csiszolókat családi lakás kiutalásának lehetőségével keres: Podpolianske strojárne, Det­va, zamestnanecké oddelenie. ÜF-112 Bratislavai üzem fölvesz: Fizetés havonta a munka jellege szerint 1500-2000 korona btto. kőműveseket, lakatosokat, kazánkovácsokat, forrasztókat, villanyszerelőket és esztergályosokat Továbbá felvesz: több tolatót (a szakképzettség nélkülieket kiképezzük) segédmunkásokat épitőmunkára, vegyi- és segédüze­m m mekbe. Átlagfizetés 1500-2000 korona btto - havonta. Lakás a munkás­szállón biztosítva. Az érdeklődők bővebb felvilágosítást közvetlenül az üzemben kaphatnak. Chemické závody Juraja Dimitrova, národný podnik, BRATISLAVA, ul. Februárového víťazstva (3-as és 5-ös villamos) I OF - 081 EZERÉVES LEMARADÁS • Anglia a meggyökeresedett konzerva­tív szokások haiája. Ez nemcsak a ce­remóniákban, a közigazgatási és bírósági tisztségviselők hagyományos viseletében (talár, paróka) nyilvánul meg, hanem többek között ... a törvényhozásban is. Kiszámították, bogy a közös Aibion­ban négyezer olyan törvény van még érvényben, amelyeket ezer évvel ezelőtt alkotlak. Száz kötetnyi egyéb elavult törvény szabályozza még az angolok éle tét. A törvények érvényességét illetően vagy 60 parlamenti végzést kell a tiszt­viselőknek áttanulmányozniuk, hogy el­igazodjanak a törvény alkalmazásában. Negyven parlamenti végzés a házasság lelbontására vonatkozó törvényeket sza­bályozza. Az angliai törvényhozás visszás hely zete különösen az egyházi adóként fize­tett „tizüd" beszedésében nyilvánul meg. Ezt a törvényi 963-ben, tehát ezer éve hozták. Ennek alapján százezer em­ber évente 2 500 000 font sterlinget fizet az anglikán egyháznak, függetlenül at­tól, melyik vállásfelekezethez tartozik. 1836 óta ugyanis a tizedet nem termé­szetbeniekben, hanem pénzben szedik be. 1930-ban nagyon sok paraszt volt kény­telen eladni jószágalt, hogy kiegyenlít­hesse hétévenként módosított egyházi adóját. Az angol parlament 1936-ban ugyan eltörölte a tizedet, s 70 millió font sterlinget szavazott meg az egyház­nak mint 60 év alatt törlesztendő há­romszázalékos államköicsönt. Ennek el­lenére nagyon sok vidéken mit sem tudnak a tized eltörléséről, s 400 egy­házkerületben továbbra is fizetik. Hja, az angol törvényhozás útvesztőjében ne­héz eligazodnil OLCSÓ VÍZMELEGÍTŐ A svratkai Mars nemzeti vállalat egy új olajfűtésű átfoiyásos vízme­legítőt hoz forgalomba. A vízmelegítő főleg a mezőgazdasági üzemek szá­mára készült. Egy óra alatt 250 li­ter vizet melegít mintegy 60 C fokra, és csak 3—4 kiló tüzelőanyagot hasz­nál el. A berendezés kb. 3000 koro­nába fog kerülni és használata rend­kívül olcsó, mert egy kiló fűtőolaj mindössze 35 fillérbe kerül. KEVESEBB TÁPLÁLÉK? A múlt évben csökkent Földünkön az élelmiszer-termelése. Míg a la­kosság száma 2 százalékkal növeke­dett, az egy főre eső élelmiszerter­melés 1 százalékkal csökkent. Az utóbbi két évben csupáii a halterme­lés növekedett 3 százalékkal. MADÁR NYELVJÁRÁSOK Meglepő megállapításra Jött rá W. H. Thorpe, H cambridgei egyetem or­nltoliógusa. A madarak énekének elemzésével megállapította, hogy » iíllág különböző táján élő egy fajta nadarak különféleképpen, úgymond „tájszólással" énekelnek. Vannak is, nincsenek is szüleik — Házaséletük megromlott — vi­lágosít fel az egyik régi ismerősöm, akivel a ritka véletlen összehozott az utcán. — Pedig kezdetben nagyon szerették egymást. De később — amint a család gyarapodott kiélező­dött köztük az ellentét. Veszekedés, sok nélkülözés kísérte életüket. A gyermekeiket elhanyagolták, sok­szor éheztették. A férj első leánygyermekük szüle­tése után indult el a lejtőn. Kerese tét gyakran elitta. Kedves szó helyett sokszor bántalmazta feleségét, és a második, harmadik gyerek megérke­zése után sem hagyta abba a kocs­mázást. A harmincéves fiatalember mindinkább az ital rabja lett. Éjsza kánként felriasztotta az egész környé ket. Felesége gyermekeivel együtt sok éjszaka nem aludt otthon. A közblz tonsági s"erv<?khez, a helyi nemzeti bizottságho" és a megértő családok hoz nenekült védelemért. Az udvaŕnoki helyi szervek szám talanszor foglalkoztak Vadkerti István kilengéseivel. Őszinte szóval kérték: javuljon meg, éljen becsületes, ember­hez méltó életet. Az eredmény: min­denkire megharagudott, mindenkiben ellenséget látott, aki a családját párt­fogolta. Végül a bíróság vette kezébe az ügyet. A helyszíni nyilvános tárgyaláson m agy háromszázan szorongtak a te­remben, Vadkerti István közömbösen állt, és felelt a bíró kérdéseire. Nem akarta megérteni, miért áll a bíróság előtt. Szerinte, ami történt, az csa­>ádi ügy, kinek mi köze hozzá. Pár lépésnyire tőle megviselt, hu­izonhétéves asszony — a felesége. Szeme alatt kék foltok. Még látszó­lag sem tartoznak egymáshoz. A vád súlyos. Felelőtlen családala­)ítás, gyermekeik ellen elkövetett bűntény miatt vonták mindkettőjüket felelősségre. A férj munkaadója, a bajcsl ÁG farkasdpusztai üzemrészlegének ve­zetője írásbeli jelentésben bizonyítot­ta, hogy anyagakban a családnak nem kellett volna hiányt szenvednie. Ta­valy 13 265 koronát fizettek ki Vad­kerti Istvánnak, ami 1105 korona ha­vi átlagkeresettel egyenlő. Ennek ellenére a gyermekeket éh­halál fenyegette. Hús és zsír Ismeret­len fogalom volt konyhájukban. Tejet csak nagyritkán vásároltak. Táplálóbb ételek hiányában rendszerint káposz­tás tésztán, kukoricakásán sanyargat­ták életüket. Az anya, akinek a rossz táplálkozás miatt elapadt a teje, nem szoptathatott, borral próbálta életben tartani a legkisebb gyermekét, az alig négyéves Zsuzsikát... Ha fizetésének nagy részét Vadker­ti István nem költi el italozásra, és felesége az összeget takarékosan be­osztja, nem jutottak volna ilyen bor­zalmas anyagi helyzetbe. A bíróság mérlegelte a bűntény társadalmi veszélyességét, a gyerme­keket állami gondozásba helyezte, a felelőtlen apát havi 500 korona hoz­zájárulásra kötelezte. A tárgyalóteremben sűrűn patak­zottak a könnyek a jelenlevők sze­méből. Mindenkit megindított a hat­éves Bözsike, a hároméves Pityuka, az egyéves Zsuzsika, a szerencsétlen csa­lád szomorú sorsa. SZOMBATH AMBRUS • A III. Országos Soartakiád tisz­teletére négy értékből álló sorozat jelent meg. A bélyegek szerzője Anna Podzemná festőművész, aki e művével díjat nyert a Postaigazgatóság és a Csehszlovák Képzőművészek Szövetsé­gének közös pályázatán. • Az új kanadai zászlót ábrázolja az a bélyeg, mely Kanada nemzeti ünnepén, június 30-án kerül forga­lomba. A bélyeg kék szfnü. Két pirns sáv szegélyezi a zászló közepén fe­hér alapon díszelgő piros juharfale­velet. A bélyeget 35 millió példány­számban adják ki. • A Mladá Fronta (cseh Ifjúsági napilap) „Az 1964-es év legszebb bé­lyege" filatéliai ankétján Karel Svo­linský professzor „Virágok" című so­rozata kapta a legtöbb (9943 lehető­ből 4713) szavazatot. • A hírek szerint az első legna­gyobb bélyeggyűjteményt egy 61 éves nyugat-németországi gyűjtő állította össze, akinek albumaiban összesen 373 888 különféle bélyeg található. • A török posta a nemzetközi do­hánykereskedelmi értekezlet alkalmá­ból ez év júliusának második felére érdekes bélyegsorozat kibocsátását tervezi. mm wmmm « • Václav Hollár (neves csen teStö­művész, aki a fehérhegyi ütközet után emigrált) 1647-ből származó metszete angol postabélyeg tervezőjét ihlette meg. A bélyeg London West­minster! negyedének azt az épületét ábrázolja, amelyben 1265-ben, tehát éppen 700 éve összeült az első parla­ment. Cl SZÖ 10 * 1965- Június 12.

Next

/
Oldalképek
Tartalom