Új Szó, 1965. január (18. évfolyam, 1-29.szám)

1965-01-14 / 13. szám, csütörtök

s zocialista tanítók PIROSKA, LALI, FERKŰ, ERZSIKE — mondjátok, van üvegház az Isko­látokban? És bordásfalas, gyűrühin­tás tornaterem? Persze nem várok választ a kérdésemre. Tudom, van még nagyon sok iskola az országban, ahol nemcsak a páfrányos üvegház és a korszerű tornaterem hiányzik, hanem ennél sokkal nehezebben nél­külözhető dolog is. De ha az ipolyba­logi gyerekeket kérdezem meg, ők így felelnek: — Van ám, olyan, hogy sok városi Iskola megirigyelhetné. Még szökő­kútunk is van... meg teljesen fel­szerelt sötétkamránk... és Micsurin­kertünk ... és — egymás szavába vágva dicsekednek iskolájukkal. Elfogulatlanul állíthatom, hogy min­den túlzás nélkül. Az ipolybalogi gye­rekek — s velük a környék más négy községének tanulói — összesen 260 diák — a legkorszerűbb körülmények között sajátltja el az alapismereteket. Tizennégy tanerő szakadatlan fárado­zása eredményeként a legkorszerűbb pedagógiai módszerekkel. Nem cse­kélység ez. Az ipolybalogi Iskola nem­csak a község, hanem az egész kör­nyék büszkesége, s egyben tanúbi­zonyság arra is, hogy a falu és a vá­ros közötti különbség mihamar telje­sen eltűnik. A ragyogó, napfényes, virágos tan­termek. a jói felszerelt szaktanter­mek, az ízléses ebédlő, a tágas poli­technikai műhely és az óriási torna­terem, meg a többi sok-sok minden KULTURÁLIS HÍREK • A prágai Nemzeti Galéria és a Városi Népkönyvtár a Michelangelo Bounarotti életéről és művészetéről rendezett előadássorozatot a nagy ér­deklődésre való tekintettel megismét­li. • Az NDK prágai kulturális és tá­jékoztató központjának januári mű­sorában két film, továbbá E. Mülier és G. Geyer kép- és szoborkiállítása szerepel. • A Laterna Magika január 31-től március 2-ig Ostraván szerepel. Ez­után az NSZK-ba és még más külföl­di országokba készül vendégszerep­lésre. számos tanítóban — akik még ma is igen szerény viszonyok között végzik nehéz munkájukat — talán némi irigységet is kelthet, minek hatására fitymálólag mondhatják: „Hja, köny­nyű nekik, így kényeztetik őket. Ha mi ilyen iskolát kapnánk ..." Persze Ipolybalogon sem történt csoda, ott sem hull manna az égből és ez iskola sem került egyik napról a másikra, varázsvessző érintésére a községbe. Az itteni tanítók is nehéz viszonyok között teljesítették hivatá­sukat, és így ötvöződtek erős kollek­tívává. A tantestület zöme több mint tíz esztendeje dolgozik együtt. Vala­mennyien fiatalok. A tanítók átlagos életkora 25—30 év. Pölhüs Imre, az igazgató mindössze 34 éves. (Remé­lem, nem haragszik, hogy ezt világgá kürtölöm.) Ez a fiatal, kommunista igázgató ültette el munkatársaiban az odaadás, a lelkesedés, az egyre töb­bet akarás magvát. A mag pedig ter­mékeny talajba hullt. Igényes embe­rek ezek, elsősorban önmagukkal szemben igényesek. Értelmük, tehet­ségük és ké; kezük munkájának leg­javát adják az iskolának. Nemcsak most, évekkel ezelőtt is így volt, mert csak így juthattak el a máig. Valami kellemesen bizsergető lég­kör honol az egész épületben. Őszin­te, baráti hangulat uralkodik a ta­náriban. Kiűzték maguk közül a ker­telést, a köntörfalazást, „szemtől szembe a jót is, a rosszat is" elvét gyakorolják. Az erőket nem az egy­más elleni apró torzsalkodásokban fe­csérlik el, hanem egy síkba állítják és együtt húznak, ahol kell. Mindig van közös cél. amely lázban tartja őket. Úgy véljük, az külön érdemük, hogy a tanulókat ilyen sistergő közeg ve­szi körül, hogy az odaadás, a lelke­sedés légkörében nevelkednek kilenc éven át, hogy a munkaszeretet, a hi­vatásrajongás példáit látják maguk előtt. AZ ISKOLA ÉLETÉBEN jelentős sze­repet játszik a zene, melynek lélek­nemesítő hatását felesleges lenne ezúttal boncolgatni. Vitathatatlan, hogy az iskola zenei nevelése az egész vidékre rányomja bélyegét. Se­bény Ferenc tanító, szenvedélyes mu­zsikus, s a zenei szaktanterem? Nem hiszem, hogy sok kilencéves alapis­kola büszkélkedhet ilyesmivel. Mág­neses falitábla, lemezjátszó, magneto­fon, és a zongorától kezdve a külön­féle furulyákig minden olyan hang­szer megtalálható itt példás rendben, ami a zeneoktatáshoz szükséges. Töb­bek között például hat tangóharmo­nikájuk is van. És ne gondolja senki, hogy dísznek. Három zenekar műkö­dik az iskolában: a tanítói, az ifjú­sági és a diákzenekar. A tavalyi tan­év végén bemutatott nyilvános hang­versenyük az egész környék ünnepi eseménye volt. S hogy e gazdaság ne csak az is­kola tanulóinak kiváltsága legyen — különböző zenetanfolyamokat rendez­nek a távolabbi környék részére is. Meglepetésszerűen nagy az érdeklő­dés. A növendékek autóbusszal jár­nak be a zeneórákra. Fájó pont, hogy mindeddig még nem talált megértés­re az iskola azon kérése, hogy az autóbuszmegállót helyezzék közelebb az épülethez. Ahogy Sebényi tanító elvtársnak a zene, Pölhüs igazgató elvtársnak az irodalom, ugyanúgy a többi pedagó­gusnak is van kedvenc vesszőparipá­ja. Egyiké a növénytermesztés, má­siké a bélyeggyűjtés, harmadiké a fényképezés, negyediké a madárte­nyésztés, ötödiké az akvárium, ha­todiké a barkácsolás, és így sorol­hatnám tovább. De minek, ez eddig természetes, hiszen csaknem minden embernek van valami bogara. Emlí­tésre méltóvá ebben az esetben mind­ez azért vált, mert ezt sem csinálják öncélúan. Kedves foglalkozásaik iránt érdeklődést keltenek a tanulókban és bevonják őket ebbe a hasznos szóra­kozásba. Mindenki a saját vesszőpa­ripájának megfelelő érdekkört vezeti. Az iskola pedig mindent elkövet, hogy helyiséget és felszerelést bizto­sítson az egyes köröknek. Meg kell azt is mondanunk, hogy mind a járás, mind a kerület részéről a legmesz­szebbmenőbb támogatást élvezik. Am így sem lehet vég nélkül, folyton csak kérni: adjatok, adjatok! Dehát nem is olyan emberek ezek. Amit csak lehet — feltűrik az ingük uj­ját és merészen nekivágnak, — meg­csinálják egyedül. A tantestület két keze munkájával épült a ritka szép üvegház, a szökő­kút a kilenc méteres medencével, ők építették a pincéket, az üvegfolyósót, Az ipolybalogi kilencéves alapiskola. s az akváriumot is egyedül készítik. Más téren sem várják ölbe tett kéz­zel a sültgalambot. Az iskola gondno­ka kitanult villanyszerelő, a fűtő kő­műves is. Minden szerelési munkát egyedül végeznek, nincs olyan javí­tás, amelyhez külső szakembert kel­lene hívní. Az iskolaépület nagy ud­varát Micsurin-kertnek használják, ahol a termelési gyakorlat keretében kukoricát is termeltek. Most — a po­litechnikai nevelés céljaira a fa- és fémmegmunkálógépek még nem ér­keztek meg —, lemorzsolják a kuko­ricát s azon hízik az ólban pillanat­nyilag három disznó. Szegények, nem is sejtik, hogy rövidesen az iskolai étterem étlapján fognak szerepelni a gyerekek legnagyobb örömére. MEG KELL EMLÍTENÜNK, hogy a tantestület maga a pedagógiai fel­adatok maradéktalan teljesítése mel­lett nem győzte és nenj győzné még ma sem az iskola építésével, berende­zésével és a község kulturális életé­nek szervezésével járó munkát, ha nem támogatná a HNB és az egész község. A lakosság több tízezer mun­kaórát dolgozott le az építkezés so­rán társadalmi munkában, Nagy elv­társ a HNB titkára csaknem minden­napos szívesen látott vendég az isko­lában ma is, s ahol csak lehet segít. Nem beszélve az iskola végzett nö­vendékeiről, akik az új iskolába is „hazajárnak". Az iskola verőfényes folyósóját az egyik képzőművésszé érett volt diák festményei díszítik, és a fentebb említeti szökőkútra is ő készíti a gyermekcsoportot ábrázoló szobrot. Természetesen minden ellen­szolgáltatás nélkül. Nem szeretném, ha valakiben Is kétségek támadnának, mondván: jó, jó ez, mind szép, de biztosan a peda­góiai munka rovására megy. Erről azonban szó sincsen. Az isko­lában a legújabb pedagógiai módsze­rek érteimében szaktantermes okta­tás folyik, a tanulmányi eredmények kiválóak. Legutóbb új kísérletbe kezd­tek. Az ipolybalogi központi fűtéses, kényelmes, korszerű iskola tanítói egy hétre helyet cseréltek a környék ki­sebb iskoláinak tanítóival. Így többek között Nagycsalomija és Ipo^ykeszi pedagógusai tanítottak egy hétig Ipoly­balogon és viszont. A kísérlet eredmé­nyeit most tanulmányozzák, annyi azonban már most is világos mindenki elütt, hogy ez a kezdeményezés rend­kívül hasznos volt és sokat várnak további folytatásától. Kivételes, különös emberek lenné­nek Pölhös Imre és tanítótársai? Nem, ezt nem állítanám. Meggyőződésem viszont, hogy az ipolybalogi pedagó­gus-kollektíva tagjai öntudatos, igazi szocialista nevelők. SKALINA KATALIN HOSSZÚ AZ ESZTENDŐ Télen érlelődik a tavasz Mit tagadjam, Szinán is azzal az ezerszer elcsépelt kérdéssel kezdtem a beszélgetést, hogy van-e elég ta­karmányuk a több mint ezer szarvas­marha és a közel 2500 sertés részé­re. Szerencsére a vérbeli paraszt­embert az ilyen kérdés sem könnyen hozza ki a sodrából. Harbulék István szövetkezeti elnök is habozás nélkül válaszol. — Takarmányunk éppen volna, megközelítőleg háromszor annyi, mint öt-hat évvel ezelőtt, de hát hosszú az esztendő. Igen, néhány éve még 30—35 va­gonnyi szálas takarmánnyal telelték át az állatokat. A helyzetet csak ne­hezítette, hogy az abrakot még a szálas takarmánynál is szűkebben kellett mérni. Ha te-hát most 97 vagon takarmányról ad számot a nyilván­tartás, akkor az egy híján kétezer hektáros szántóterületű Hernád parti szövetkezet bizonyára kiváló terme­lési eredményekkel ünnepli fennál­lásának 15. évfordulóját — gondolná az ember. A szövetkezeti gazdálkodás ered­ményességének mutatóiból ugyan könnyű lenne meghatározni a szinai EFSZ hovatartozását, de egyáltalán nem biztos, hogy például a múlt évi mutatók teljesen reális képet adná­nak a szövetkezet gazdasági helyzeté­ről. Mert például ha az egy hektárra eső termelést a szomszédos, pár száz hektáros Kenyheccel akarjuk össze­hasonlítani, az adatok azt bizonyítják, hogy Szinán rossz a szövetkezet, hi­szen egyes termékekből jóformán csak feleannyit ad piacra (hektáron­ként), mint a szomszédok. Ám ha azt vesszük alapul, hogy a szinai szö­vetkezet 1962-ben 1650 mázsa- húst adott piacrn, 1964-ben pedig több mint 2600 mázsát, akkor a nem kü­lönlegesen kiváló eredmény is meg­érdemel egy-két elismerő szót. Hiszen közben az állatállományt is gyarapí­tották, méghozzá nagyobb részben saját nevelésből. De ne vágjak a dol­gok elébe. A jó kezdetből még fél siker sem lett Tizenöt évvel ezelőtt Szina Is ki­jakat-szövetkezetként indult el a kö­zös gazdálkodás útján. Ha nem is sok, azért mégis akadt néhány olyan szövetkezet akkor az országban, ame­lyekben az induláskor a beruházá­sokra szinte korlátlan mennyiségben folyósítottuk a szükséges pénzeszkö­zöket. Szinán is például a megköze­lítőleg tízmillió korona értékű gaz­dasági épületek jelentős része még a kezdeti években épült. Természete­sen hitelre. Ebben még nincs semmi hiba, hiszen a mezőgazdaság szocia­lista átszervezésének úttörőit céltuda­tosan támogatta államunk. Azt sem nevezhetjük helytelen eljá­rásnak, hogy kezdetben többé-kevésbé az állami alapokból fedezték az em­lített szövetkezetek a tagok díjazását, hiszen jó néhány szövetkezet — Le­lesz, Csúz, Felsőpatony stb. — szo­cialista mezőgazdasági nagyüzemének gyors fejlődése hatékonyan segítette pártunk mezőgazdaság-politikájának megvalósítását. Ám beszéljünk Sziná­ról, a košicei járás egyik legnagyobb szövetkezetéről. A kezdeti nehézségeket leszámítva itt is minden a legnagyobb rendben indult. A legszükségesebb gazdasági épületek aránylag gyorsan elkészül­tek, gyarapodott a közös állatállomá­nya, gépek segítségével a munkát is győzték. Csak éppen a bizonytalan­ságot nem győzték le a szövetkezeti parasztok lelkében, s amikor 1951­ben az akkor induló HUKO-építkezés jobb kereseti lehetőséggel kecsegte­tett, sokan hátat fordítottak a szövet­kezetnek, még annak árán is, hogy földjüket egyszerűen otthagyták, csi­náljon vele a vezetőség azt, amit tud vagy akar. Nem szándékozom részletezni a szinai szövetkezet múltját. Azt talán mégis kár lenne elhallgatni, hogy volt néhány esztendő, amikor a szinai szövetkezet több mint 2000 hektáros határa még annyit sem termett, hogy a falu lakóinak kenyeret bizto­sítson. Mi tagadás, sokan hizlalták a sertést az üzletben vásárolt liszten és kenyéren. Természetesen nem azon a pénzen, amelyet a szövetkezetben kerestek, hiszen a közösben évekig még az előlegre sem futotta a „jö­vedelemből", bár az előleg értéke soha nem volt két számjegyű. Eléggé érthető, hogy a legyengült szövetkezet évekig nem tudott lábra állni, s még 1962-ben sem sokat ja­vult a helyzet. Lényegében jóformán csak azt az akaratot nevezhetnénk eredménynek, amellyel a pártszerve­zet igyekezett kiemelni a kátyúból a szövetkezeti gazdálkodás megfenek­lett szekerét. A pártszervezet kezdte Még két év sem telt el azóta, hogy mind a pártszervezet, mind a szövet­kezet élére új emberek kerültek. Két­ségtelen, hogy az utóbbi két évben eléggé felfelé ívelő a mezőgazdasági termelés grafikonja, Domonkos Lász­ló pártelnök, a szövetkezet mechani­zátora mégsem melldöngetve, hanem ilyenképpen ad magyarázatot a vál­tozásról: — Helytelen lenne, ha úgy értel­meznénk a dolgot, hogy szövetkeze­tünk gazdálkodásában kizárólagosan a funkciócserék eredményezték a ja­vulást. Igen, tagadhatatlan, hogy az új vezetőség sokat tett a közös előre­lendítéséért, de az is igaz, hogy Szi­nán a szövetkezeti tagság és a párt­szervezet jelentős része már évek óta sürgette a gazdálkodás megjaví­tását. A járási pártbizottság dolgozói ls gyakori vendégek voltak a falu­ban. Tehát a szinai szövetkezet már a tagok anyagi helyzete miatt is meg­érett a változásra. Azok közé tarto­zott, amelyekkel keveset foglalkozott a sajtó, sokat a járás és a kerület Illetékes szervei. Az. utóbblak már azért is, mert egy kétezer hektáros mezőgazdasági üzem az ország egyik legnagyobb járásában is nyom vala­mit a latban. Gyakran ülésezett együttesen a pártszervezet, a szövetkezet vezető­sége és a helyi nemzeti bizottság, s az összejövetelek napirendjéből so­ha nem hiányoztak a szövetkezeti gazdálkodás megjavításának problé­mái. A pártszervezet tagjai vala­mennyi gyűlésről azzal a megbízatás­sal távoztak, hogy a termelés min­den szakaszán keressék a termelés növelésének tartalékait. Keresték is, munkacsoportjuk tagjaival közösen és azt Is mondhatnám, hogy eredmé­nyesen, mert rövid időn belül napi­rendre került: meg kell Javítani a talajerő gazdálkodást, a takarmány­termesztésben a célszerűségnek kell érvényesülnie s a növényápolás, a takarmányokkal való gazdálkodás és az állatgondozás szakaszán is van még tartalék bőségesen. Elsősorban akkor szabadulhatnak fel ezek a tar­talékok a termelés növelése számára, ha lényegesen megváltozik a tagok munkaerkölcse, a közös gazdálkodás­hoz való viszonya. S éppen ezen a döntő szakaszon tehettek és tettek sokat az egyes munkahelyek kom­munista dolgozói. Nem születtek csodák Egyik napról a másikra semmi cso­da sem született. Különösen a mun­kaegység értékét illetően nem történt gyökeresebb vátozás, hiszen 1962­hen éppúgy 9 koronát fizettek egy-egy munkaegységre, mint 1963-ban. Ma­gyarázhatnám ezt azzal is, hogy idő­közben a természeti adottságok sem változtak meg és még inkább azzal, hogy lényegében ugyanazokkal az emberekkel kellett áttérni a termelés új, hatékonyabb módszereinek alkal­mazására, akikbe szinte már bele­idegződütt a korábban használatos „munkamódszer". Jól tudjuk, hogy a parasztember sem a véleményén, sem a subáján nem változtatott egyköny­nyen. Hát még a munkamódszerein! Tíz hónappal ezeíőtt a járási párt­bizottság képviselői a zárszámadás hangulatából mégis megsejtettek va­lamit. A korábbi zárszámadások becs­mérlő közbekiáltásait ezen a gyűlé­sen a problémák Iránti érdeklődés váltotta fel. Ezt ki lehet és ki kell használni — súgta akkor Gazsovszky elvtárs (a járásról) Harbulák elnök­nek. Nem ls hiányzott az elismerő és a biztató szó a vezetőség részéről, És volt ls mire hivatkozni. 1963-ban az aszályos év ellenére közel kétszer annyi takarmányt takarítottak be, mint a korábbi évben. Az árutermelés — akármennyire alacsony volt még — az 1962. évhez viszonyítva közel 25 százalékkal növekedett. Már em­lítettem, hogy a munkaegység értéke ekkor is csak 9 korona lett, mégis sokkal kevesebben elégedetlenkedtek, mint egy évvel azelőtt. Megértették, hogy kl kellett fizetni az 1962-ről maradt másfél millió koronás hátra­lékot és eredménynek könyvelték el, hogy ez a 9 korona már nem a kö­vetkező év megterhelésével jutott a tagok zsebébe, hanerp a tényleges jövedelemből. Alkotó viták esztendeje Ha a termelés terén nem Is szülét-* tek országra szóló csodák, valami mégis történt. A közös Iránti bizalom kezdet fészket rakni a szövetkezete­sek szívében. S rnert emberibben magyarázták meg nekik a szövetkezet termelési problémáit, ók ls emberib­ben viszonyultak a munkához. Per­sze még akkor sem egyik napról a másikra, valamilyen közgyűlési hatá­rozatra formálódott át az emberek gondolkodása. Sőt, az az igazság, hogy éppen a múlt év volt a legza­josabb viták esztendeje. Nemcsak a vezetőség, hanem a tagok is minden kicsi fogyatékosságbói problémát csi­náltak. Szót emeltek, ha valamelyik tehéngondozó csak úgy „balkézzel" készítette el a takarmánykeveréket, de azért is, ha a cukorrépa vagy a kukorica sarabolásánál a traktoros belehajtott a sorba. Az lett tehát a minőségi változás, hogy a kivágott répában, kukoricában, a ki nem fejt tejben elveszett koronákat kezdtek látni. Újra évet zárnak s új évet kezde­nek a szinaiak. Van mit a mérlegre tenni, van miből következtetést levon­ni, hogyan gazdálkodjanak a tavalyi­nál is eredményesebben. A növény­termesztésbe ugyan a múlt évben is erősen beleszólt az aszály, közel két­millió koronára becsülik a száraz­ság okozta kárt, ennek ellenére a tavalyinál ötven százalékkal több a takarmányuk, s ezzel függ össze, hogy az állattenyésztési termékekből ls hiánytalanul teljesítették a tervet. Különösen a tejtermeléssel büszkél­kedhetnek, hiszen az 1963-as 287 054 literrel szemben tavaly több mint fél­millió liter tejet adtak piacra. A vég­eredményt ugyan nem tudom, de az a két adat is sokatmondó, hogy ta­valy a háromnegyed év végéig tehe­nenként átlagosan 1708 liter tejet fejtek, 1963-ban pedig egész évben összesen 1560 litert. Természetes, hogy prémiumot is jócskán kaptak a legjobbak, mint a három Scserbák, Imre, Pista, Pali és a 18 éves Bitó Laci, akik 10 hónap alatt 2100 liter tejet fejtek a gondjaikra bízott tehe­nektől. Sajátos „technológia" A növénytermesztésben — mint em­lítettem —, az aszály miatt — nem dicsekedhetnek az állattenyésztéshez ŰI SZÖ 4 * 1905. január II,

Next

/
Oldalképek
Tartalom