Új Szó, 1965. január (18. évfolyam, 1-29.szám)

1965-01-05 / 4. szám, kedd

A szocialista törvényesség őrhelyén A szőgyéni HNB közrendvédelmi szakbizottságának tevékenységéről A TRAKTOROSBRIGÄD fából ké­szült szőgyéni székházának kéménye bodor füstöt pipál. Bent, a szűkre szabott helyiségben folyik a tanács­kozás: milyen gépek, felszerelések jussanak a kiselejtezés sorsára. He­ves vita után végleg megszövegezik a jegyzéket és a bizottság tagjai sor­ban aláírják a jegyzőkönyveket. Metz Kornél, a HNB elnöke az alá­írás után kissé fellélegzik és fejével int, hogy mos* már rendelkezésemre áll. Utunk a helyi nemzeti bizottság­ra vezet. Közben sok mindenről szó esik. Az elnök az utak burkolásának nagy munkájáról beszél. Elmondja, hogy eddig is sokat tettek az útépítés terén, de mindez kevés. Messziről kell Ideszállítani a kavicsot és a rengeteg fuvar felemészti a költsé­geket. Amint befejeződik a répakam­pány, folytatják a kavicsszállitást és néhány éven belül teljesen elűzik a sarat a falut széltében-hosszában ere­ző utcákból. — A község fejlesztésén kívül mi köti le főképpen a helyi nemzeti bi­zottság választott szerveit? Az elnök először mély barázdákat szánt sűrű hajában és csoportosltja gondolatalt. Nagy a község, közel 4 ezer lelket számlál és eszerint ala­kulnak a gondok, bajok is — Legfőbb tevékenységünk — szö­vi tovább a beszéd fonalát — a helyi szolgáltatások bővítése. A legnagyobb gondot azonban a közrend védelme okozza. Rosszak talán Szőgyénben az embe­rek? Esetleg — gondoltam — a szö­vetkezetben elkövetett kisebb-nagyobb kihágások, lopások kötik le a HNB illétekes bizottságának tevékenysé­gét. — Munkaszerető, dolgos emberek a falubeliek. A szövetkezetben sem for­dul elő kihágás. Nincs is erre szük­sége a szövetkezeteseknek, hiszen 20 korona előleget folyósítanak a tagok ledolgozott munkaegységeire, az utób­bi években jelentős mértékben javult a gazdálkodás. Szabálysértések azon­ban ettől függetlenül előfordulnak a faluban. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS szerint a legtöbb szabálysértést az alkohol túlzott fogyasztása okozza. Néhányan megfeledkeznek magukról és főleg a községen kívül dolgozó munkások el­utazás előtt jól felöntenek a garatra. Ebből aztán sok kellemetlen eset adó­dik a vonaton és az üzemekben, s er­ről a HNB-t is tájékoztatják. A helyi nemzeti bizottság közrend­védelmi szakbizottsága december de­rekáig 66 esetet tárgyalt meg és zárt le sikeresen. Voltak olyan feljelentések is, me­lyek alaptalanok voltak. Az ősszel például a nagyölvedi erdőgazdaság falopás bűntette címén emelt vádat a Szögyénből odajáró munkások el­len. Amikor az esetet tüzetesen ki­vizsgálták, kiderült, hogy a munká­sokat tulajdonképpen alaptalanul vá­dolják, mert csupán azt a famennyi­séget szállították haza az erdőből, ami szerződésileg jogosan megillette őket. B. R. férjes asszony ellen is érke­zett feljelentés. Több ízben elfeledke­zik magáról és túl sok alkoholt fo­gyaszt. Legutóbb a Simon-Júda vásá­ron ittasságában közbotrányt okozott s közben kézitáskájából — vallomá­sa szerint — ismeretlen személy 200 koronát emelt el. Az illetőnek nem ez az első esete. Férje becsületesen dolgozik a szövetkezetben, ám felesé­ge a közrendvédelmi szakbizottság és a család többszöri figyelmeztetése, kérése ellenére sem javult meg. A bizottságnak komoly fejtörést okoz a tiltott házi szeszfőzés megaka­dályozása is, mely az utóbbi években nagymértékben elharapódzott a falu­ban. Porubszky Máriát a közelmúlt­ban érték tetten, 40 liter kifőzött szeszt találtak lakásán. A felelősségre­vonás alkalmával elmondotta, hogy a szeszt leánya készülő lakodalmára szánta. A legszomorúbb Ivanics Dénes 26 éves, foglalkozás nélküli munk'ás ese­te, aki verekedős természetű, keze ra­gadós, sok botrányt idézett elő a fa­luban. Ezekért a bűncselekményekért a múltban egyévi szabadságvesztésre Ítélték. A szlovákiai szénbányák dolgozói eredményesen teljesítették a múlt évi tervfcladatokat. A siker legnagyobbrészt a novákyi bányászok érdeme. Képünkön Ján Kňažovič (középen) kollektívája, amely csaknem 42 ezer tonna szenet fejtett és két szlovákiai csúcsot állított fel. (ČTK — St. Petráš felvétele) — Ám ebből sem tanult — folytat­ja az elnök. — Ez a büntetés sem használt neki. Azóta sem dolgozik, élősködik a Családon. Ami csak a kezeügyébe kerül, ellopja, értékesíti és az így szerzett pénzen dorbézol. A múltkor idős öregapját lopta meg és ruháit is eltulajdonította. MIT TESZ ilyen esetek megelőzésé­re a nemzeti bizottság és a közrend­védelmi szakbizottság? A helyi ven­déglősök, italmérők elmondották, hogy notórikus alkoholistákat szeszes ital­lal nem szolgálnak ki. A helyi vá­lasztott szervek ugyanakkor szemé­lyes beszélgetést folytatnak velük és igyekeznek a szabálysértőket jobb be­látásra bírni. Persze ez nem minden esetben sikerül. Amikor ezekről a kihágásokról, sza­bálysértésekről szóló jegyzőkönyveket olvasom, mintha csak hallanám az Il­letékesek érvelését; a szabálysértés nem bűncselekmény. Az igaz, általá­ban nem bűncselekmény, de ebből nem következik, hogy a társadalomra nem jelent veszélyt. Különösen meg­nő a veszélyessége az apró fegyelme­zetlenséggel, engedetlenséggel elkö­vetett szabálysértéseknek, ha azok — mint a szőgyéni esetben is — töme­gesen fordulnak elő. Ezzel kapcsolatosan szükséges idéz­nem Štefan Štekláč főhadnagynak, a közbiztonság körzeti kirendeltsége vezetőiének nyilatkozatát. — A szőgyéni szövetkezet példá­ján bizonyíthatom, mire vezet a ha­nyagságból elkövetett szabálysértés. A víztárolóhoz tavasszal egy Diesel­motort állítottak le, melynek segítsé­gével vizet szivattyúztak a szőlőbe. A szüret régen befejeződött, a motor azonban továbbra Is itt maradt, szin­te kínálta az alkalmat a lopásra. Ez a minap be is következett. Ugyanez vonatkozik az érsekújvári felvásárló üzem köbölkút! részlegére. Az üzem dolgozói még a nyáron ta­karmányt vásároltak fel és a falutól távol kazalozták. A felvásárlás befe­jezése után ahelyett, hogy az elevá­tort és a rászerelt villanymotort biz­tonságos helyre szállították volna, kint hagyták a szabadban. A minap jelentették: eltűnt a villanymotor, is­meretlen személyek leszerelték az elevátorról. Ez a két eset túlnövi a helyi nem­zeti bizottság jogkörét és a járási ügyészségre, a bíróságra tartozik. Ám ebből az esetből le kell vonni a ta­nulságot. A szabálysértésből bűncse­lekmény lett. A HNB-nek és a köz­rendvédelmi szakbizottságnak éppen az a legfőbb feladata, hogy intézke­déseivel elejét vegye a szabálysérté­seknek, kihágásoknak. A SZAKBIZOTTSÁG, melyben Csó­kás Baltazár tölti be az elnöki tiszt­séget, nem rendelkezik még kellő tapasztalattal. Minden döntését azon­ban az emberek iránt táplált mély humanizmus hatja át. Eddigi ítéletei­vel nemcsak sújtotta, hanem egyben nevelte is a magukról megfeledke­zett szabálysértőket. Ennek köszön­hető, hogy a bűnözés megelőzése jó úton halad, az esetek száma — a múlt évihez viszonyítva — csökken. Szilárdan áll a szocialista törvényes­ség őrhelyén és méltóan védelmez! a falubeliek törvényes jogait. SZOMBATH AMBRUS A tél második szakaszába lépeti A fagyok átmenetileg enyhültek A elmúlt év utolsó napjatt fagyok jellemezték. Szlovákia síkságain az éjszakai fagy mínusz 10, mínusz 12 C fok volt. Az új év első napjaiban a fagy ismét lényegesen mérséklődött, és a nappali hőmérséklet 0 — plusz 2 C fokot ért el. Közben hazánk egész területén Időnként havazott, délnyu­gati részén pedig havas eső esett. Ojév napján Európa-szerte majdnem mindenütt mérséklődött a hideg. Az erősebb fagyok átmenetileg az Északi­sarkkör felé húzódtak. A legalacso­nyabb éjszakai hőmérsékletet (mí­nusz 10—15 C fokot) a Szovjetunió északkeleti részén mérték. A Szovjet­unió más területein az éjszakai fa­gyok 0 — mínusz 5 C fokosak voltak. Déli részéről pedig nappali olvadást jelentettek. Jól érezhető, de csak ideiglenes felmelegedés árasztotta el Angliát, Franciaországot és Skandi­návia déli részét. Ezeken a helyeken a hőmérséklet plusz 2—7 C fokot ért el. A legmelegebb időjárás az év első A modern élet nagy hibá; közé tar­tozik világszerte a szoptatás jelentő­ségének lebecsülése. Különösen a fejlett országokban gyakori Jelenség az anyatej idő előtti helyettesítése más tápszerekkel. Az anyák javarésze alkalmas a szoptatásra, legalább is a gyermek életének első hónapjaiban. A szülési szabadság meghosszabbítása főképp azt a célt szolgálja, hogy az anya jobban tudjon gyermekéről gondos­kodni és mentes legyen a munkahe­lyen gyakran előforduló izgalmaktól, gondoktól. Az egész családnak és az anya környezetének igyekeznie kell nyugodt légkört kialakítani. Ez na­gyon fontos a szoptatás szempontjá­ból, ami előnyösebb a műtáplálásnál. Ezt az alábbi érvekkel támasztjuk alá: 1. A szoptatás a legszorosabb kap­csolatot alakítja ki az anya és gyer­meke között. Az anyai szeretet így válik szinte csodálatos hatalommá, s a gyermek Is így ismeri és szereti meg leghamarabb anyját. 2. A szoptatás a leghigiénikusabb és gyakorlatilag steril táplálási mód­szer. Ha szoptatás előtt a mellbim­bót jól megmossuk bórvízzel vagy szesszel, nem kell tartanunk a cse­csemőnek táplálékkal történő meg­fertőzésétől. 3. Az anyatej összetétele a legmeg­felelőbb az újszülött és a csecsemő emésztése szempontjából. A fehérjék és zsírok apróbb szemcsékben van­nak jelen az anyatejben, mint a te­héntejben, tehát könnyebben emészt­hetők. A gyermek fe)lődése szempont­jából a legjobb minőségű tejcukrot az anyatej tartalmazza. Az anya vál­tozatos és vitamindús táplákozása í esetén optimális mennyiségű vitamin j és ásványi anyag van az anyatejben. A fent említett okoknál fogva, szoptatott csecsemőknél nagyon rit­kán fordulnak elő komolyabb emész­tési zavarok. Ezt sokéves gyermek­orvosi gyakorlatomban tapasztaltam. JVTemcsak az idegenek, * * hanem Bratislava új városnegyedeinek lakói is többnyire' úgy vélik, hogy tö­viről hegyire ismerik váro­sukat. Megtekintik a Várat és a Dómot, esetleg a városi mú­zeumot, és ezzel befejezték városnéző körsétájukat. Főleg a fiatalabb nemzedéknek fo­galma sincs arról, mennyi ér­dekes látnivaló akad az egy­kori Öváros kanyargó sikáto­raiban, az ódon házak moh­lepte udvarain. Csaknem két ezer éves múltra tekint visz­sza Bratislava. Hiszen már az i. u. első században megfi­gyelő hídfőállást és fellegvá­rat épített a mai Várhegy he­lyén a carnuntumi katonatá­bor XIV. és XV. légiója a bar­bár törzsek betörése ellen. A régi rómaiak Posonium-nak nevezték a várost, ebből ke­letkezett a magyar Pozsony szó. Minden régi épülethez, jó­formán minden kúthoz egy ki* lörténel°m, vagy monda fűződik. Emitt kacagástól visszhangzott a macskaköves kisudvar, amott könnyek árja csordult a muskátlis ablakra. Majd elhalt a kacaj, felszik­kadtak a könnyek, s ma már csak holt kőszobrok regélnek egy letűnt világ emlékeiről. OSTORNYELES LÁMPÁK ÁRNYÉKÁBAN A régi városháza gótikus főbejáratának zárókövei a ha­gyomány szerint Róbert Ká roly király törvénytelen gyer­mekeit ábrázolják. Az erődít­ményekből csupán a Mihály­kapu és annak tornya, vala­mint a felvonóhíd pereme és a vízárok egy része maradt meg napjainkig. A várost öve­ző falak utolsó maradványa a Nedbal utcát kilencéves alap­iskola bejáratával szemben látható még. Vajon meddig? Az újjáépítés során vissza­helyezik azt az emléktáblát, amely a Vár 1811-ben történt felgyújtását hirdeti. A Zerge­hegy tetején, közel a vadász­lakhoz, jókarban levő síroszlo­pot találunk, amelyet az 1866­os porosz—osztrák háborúban elesett harcosok emlékére emeltek. Az említett Dómban láthatjuk a Donner G. R. al­kotta Szent Márton lovasszob­rot 1734-ből, Hűmmel Nepo­mukí János zeneszerző szobrát a Hviezdoslav téren Tilgner Viktortól 1887-ből, sárkányölő Szent György szobrát a Város­háza prímáspalotai szárnyá­nak udvarán, hogy a többi, templomban és temetőben ta­lálható, kisebb-nagyobb müér­téket képviselő szoborról, domborműről és emléktábláról ne is szóljunk. Aki az egyko­ri erzsébetek, orsolyák, ke resztesek, kapucinusok, Irgal­masok és ferencrendiek zár­dáinak folyosóit vagy kata­kombáit ró/a, szinte dúskálhat a barokk, a rokokó és a re­neszánsz stílusban készült műremekekben. Régmúlt idők lehelete árad felénk a Vödric­nek egyre gyérülő, főbb oldali házainak ölnyi vastag falai­ból. Főleg a 40. és 42. számú, ún. Láncház udvarai szinte visszavarázsolnak bennünket egy letűnt korba. Árkádokban, boltívekben bővelkedik a Szlo­vák Nemzeti Tanács Gottuiald téri épülete, amely valamikor az érsek nyári lakhelyéül szol­gált. Továbbá az Egyetemi Könyvtár Mihály utcai termei, a Béke téri Pionírok Otthona, amely a főhercegi palota büszke címét vtselte, az egy­kori „Vízilaktanyából" átala­kított Szlovák Nemzeti Képtár épülete és az Apácapálya 13. szám alatti díszterem. Ezenkí­vül csaknem minden második, harmadik belvárosi lakóház­ban bukkanunk régiségekre. Ha semmi másban, de régi kutak és források tekinteté­ben Bratislava felülmúlja Eu­rópának csaknem valamennyi őst városát. Tekintélyes szá­muk miatt pusztán néhányat sorolunk fel: Az Övárosháza előtti kls­parkban emelkedik a szökő­kúttal összekötött, impozáns Roland-szobor. 1572-ből szár­mazik, alkotója lsmeretl»n. A vízvezeték bevezetése előtt a zergehegi/i, mélyúti és haits­bergli források látták el a vá­rost ivóvízzel. A Vár lakói pe­dig már 1437-ben, Zsigmond király Idejében a várkútból merítettek vizet. 70 méter mély tárnájából földalatti fo­lyosó vezetett a Duna medre alatt az ausztriai Woljslal ILeányvár) tornya alá. Aman­da szerint a tárna fenekén la­kozó „víziember" arannyal jutalmazott meg egy boros­tyánkőt vízhordó legényt, mert becsülettel megitatta az elcsigázott málhás öszvére­ket. A Szlovák Nemzett Színház előtt pompázik Tilgner Vik­tor további hatalmas alkotása: Ganimédesznek, az Istenek pohárnokának szökőkút-szo­borműve. A Šafárik téren lát­hatjuk a vizet lövellő, ka­csákkal játszó gyermekcso­portot. A meseszép szobrot a szmtén pozsonyi születésű Kúhmeyer mester remekelte. Egy egész kis múzeumra való műemlékgyűjteményt találunk ugyancsak a Wolker utca 3. számú ház udvarán és torná­cán, ahová nem vetődik a vá­ros korszerű sugárútfalnak ostornyeles lámpafénye. Ahol pedig csak egy-egy régimódi gázlámpa világit a hepe-hupás kövezetre, a Káptalan utca 13. szám alatt megtekinthet­jük a városnak jelenleg leg­régibb házát, amely — mat szemmel nézve — inkább já­tékszernek tűnik. Az egyre terebélyesedő vá­rosban manapság csak elvét­ve találkozunk járókelőkkel az óvárost sikátorok árnyéká­ban. Ezekbe csak nagyritkán téved valamilyen szerelmes pár, amely még elméláz a le­tűnt idők néma emlékein, hogy derűsebb jövő elé néz­hessen. G-k napján Spanyolországban, Olaszország déli részén, Görögországban volt, ahol délután a hőmérő higanya plusz 8—12 C fokra emelkedett. Ezeken a helyeken az idei telet tulajdonkép­pen még nem is érezték Európa jelenlegi Időjárási viszo­nyaira a légnyomáscsökkenés Jellem­ző, amely Finnország és a Szovjetunió északi részén van. Mögötte Közép-Eu­rópába Skandinávián keresztül hideg levegő áramlik. A tnásik légnyomás csökkenés, amelyik nálunk havazást okozott, Olaszország középső részérő 1' északkelet felé terjed. Várható időjárás e hét végiig: Eleinte borús idő, hózáporokkal, ké­sőbb a felhősödés mérséklődik, és az éjszakai fagyok fokozódnak. A nap­pali hőmérséklet minusz 3—5—10 C fák között lesz. A hét végére borús idő várható, helyenként havazással, mérséklődő fagyokkal, enyhe nappali felmelegedéssel. P. F. A szoptatás fontosságáról 4. Az anyatejben vannak bizonyos betegségek, például a kanyaró elleni védőanyagok. E védőanyagok olyan anyák tejében találhatók, akik a b^. tegségeket átlábalták. 5. Ez a táplálási módszer a legegy­szerűbb és a legolcsóbb A gyermek tápláléka állandóan friss, és a leg­megfelelőbb hőmérsékleten kerül a csecsemő szervezetébe.' Mindezek nagyon nyomós érvek ah­hoz, hogy az anyák szoptassanak. Az anyák semmiféle megbetegedése, ki­véve a nyílt tuberkulózist és a na­gyon ritkán előforduló ún. szoptatási elmezavart, nem adhat okot a szopta­tás megszakítására. Nagyon fontos, hogy az anyák ezen a téren is meghallgassák a gyermek­orvos tanácsát. Ennek jutalma: gyer­mekeik egészsége, Illetve a gyermek­betegségek könnyebb lefolyása. Dr. JUHÁSZ ISTVÁN, gyermekorvos Válasz a bírálóir a | Még egyszer Janské Lázne Lapunk november 18-1 számának Szóvá tesszük című rovatában bíráltuk a Turista utazási iroda bratislavai ki­rendeltségét. Egy külföldi páciens szá­mára ugyanis nem kaptunk tájékozta­tó anyagot a híres csehországi fürdő­helyről, janské Láznéről. A minap befutott a Turista vállala­ti igazgatójának válasza, amelyben az alábbiakról éltesít bennünket. A nép­szerűsítő anyagot a gyógyfürdő prá­gai igazgatósága (Ústrední správa Iázni a zrídel) jelenteti meg és ter­jeszti. A kérdéses prospektus a Tu­rista irodáinak zömében kifogyott. Az új tájékoztató anyag kiadásával csuk néhány hónap múlva számolhatunk. A válaszlevélben továbbá dr. Ladislav I.enorák vállalati igazgató megjegyzi, hogy az elmúlt esztendőben magán­személyeknek Janské Láznéban nem tartottak fenn helyet. Ezért ezt a gyógyfürdőt nagyobb mértékben nem is propagálták. Köszönjük a választ, de nem titkol­hatjuk el — teljesen, nem elégít ki bennünket. Néhány kérdést továbbra is a titok homálya fed. tgy például: Miért nem lehet meggyorsítani az új prospektus kiadását? Mit lett, vagy tesz ennek érdekében a Turista vál­lalati igazgatósága? És főleg: 1965­ben már lehetőség nyílik arra, hogy Janské Láznét hazai és külföldi ma­gánszemélyek is felkereshessék? (8) Újfajta kenyér Egy olyan dologról szeretnék szól­ni, ami nemcsak engem, de rajtam kí­vül még sokakat érint. Az utóbbi Idő­ben a dunaszerdahelyl pé'küzem „új­fajta kenyeret" hozott forgalomba. Annyiban különbözik az eddigiektől, hogy félig nyers. Azt sem értem, miért kapnak a környező falvak csak többnapos száraz kenyeret. Ezzel az írásommal csak azt szeretném elérni, hogy az említett péküzem vezetői egy kicsit gondolkozzanak el a dolgok fölött. Ha azonban a kenyér minősé­gét „saját erejükből" képtelenek len­nének megjavíttatni, bizalommal for­dulhatnának a komáromi péküzem dolgozóihoz, akik igazán mesterei a kenyérsütésnek. Murányi Mátyás, Hegyéta ŰJ SZÖ 4 * 1965- január 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom