Új Szó, 1964. május (17. évfolyam, 121-150.szám)

1964-05-27 / 146. szám, szerda

BUDAPESTI TUDÓSÍTÁSUNK: A MÉRLEGEN EUMPEST A Budapesti Nemzetközi Vásárról nyilatkozik a csehszlovák pavilon igaz Hétjön este tíz órakor a buda­pesti Városligetben a hangszóró­kon felcsendültek a Rákóczi-in­duló daliamat, sorra kialudtak a vásárváros fényei, bezárta kapuit az 1964-es Budapesti Nemzetközi Vásár. Az utolsó napon ts élénk üzletkötésekre került sor, nagy volt a forgalom, szinte rohamot indítottak a látogatók a BNV csarnokai ellen: csaknem egymil­lió ember kereste fel a vásárt, amely Jól szolgálta a különbözö társadalmi és gazdasági rendszerű országok békés egymás mellett élését. Az újonnan épült csehszlovák »» pavilon a BNV egyik legláto­gatottabb kiállítása volt. A modern vonalú, szellős, rendkívül praktikus csarnokot Jozef Luč mérnök tervez­te, s magyar építővállalat emelte. Berendezését és a mellette elterülő kiállítási parkot (összesen több mint 2900 négyzetméteres területen) 13 csehszlovák külkereskedelmi vállalat „bútorozta be" gépekkel, modellek­kel, sok-sok áruval, tablóval ... Ügye­sen oldották meg a tervezők és épí­tők a közönség áramlásának és a vásárral kapcsolatos kereskedelmi tárgyalások nyugodt biztosításának problémáját. A nagyközönség a kiál­lított gépek, a vitrinek között mint­egy hídon, magasra emelt „utcákon" áradhatott át, s a magasból szemlél­hette meg a legtöbbször működés közben bemutatott okos gépeket; ugyanakkor a nézőközönség áramló tömegétől elkülönítve egész sor tár­gyalóterem állott a MOTOKOV a LIGNA, a CHEMAPOL, a KOVO, a CENTROTEX, a STROJIMPORT, A TECHNOEXPORT és a többi csehszlo­vák külkereskedelmi vállalat szakér­tői, valamint magyar és külföldi üz­letfelei rendelkezésére. Mivel szerény becslés szerint a BNV látogatóinak általában kilenctizede felkereste a csehszlovák pavilont is, elmondhat­ni: csaknem egymillió látogató ismer­kedett meg a BNV alkalmával a csehszlovák ipar újdonságaival, fej­lettségével, sokoldalúságával. Lipcse, Brno, Poznan, Budapest Hogyan vonják meg a csehszlovák kiállítók a BNV mérlegét? Erre a kér­désre a legilletékesebb, Zdenék Rel­ser, a csehszlovák pavilon igazgató­ja, az ismert külkereskedelmi szak­ember válaszol az Oj Szó budapesti tudósítójának, amikor közvetlenül „záróra előtt", a hétfői kapuzárás­kor a vásár eredményeiről érdeklő­dik. „Azt hiszem, nyugodtan elmond­hatom, kiállításunk nagy sikert ara­tott mind a vásárlátogató közönség, mind a szakértők, üzletjeleink előtt. Es ezt annál ts inkább örömmel ál­lapítottuk meg, mert a BNV most már az egyik legjelentősebb és legnagyobb ipart vásár Európában. Gyors fejlő­désére jellemző, hogy míg 1960-ban 17 országból 39B küljöldl kiállító, ta­valy 27 országból 716 küljödi kiállí­tó, addig az idet vásáron már 35 or­szágból 1077 küljöldi kiállító jelent meg Budapesten, a külföldi vállalatok és cégek száma ez Idén először ezer fölé emelkedett, s kiállítási terüle­tük is meghaladta a magyarokét. A bu­dapesti vásár Lipcse, Brno, Poz­nan mellett a legjelentősebb a szo­cialista országok hasonló vállalalko­zásai közt, a valóban nemzetközi rangot ért el. Számunkra nemcsak ezért volt fontos, mert kiváló kere­tet nyújtott Magyarországgal folyta­tott gazdaságt együttműködésünk, újabb megállapodásainak előkészíté­sére és megkötésére, hanem azért is, mert lehetővé tette, hogy egyfelől a KGST tagállamai közt kialakuló nemzetközi szocialista munkamegosz­tást ts elősegítsük, másfelől pedig egész sor nyugati céggel is felve­hessük a kapcsolatot. Á BNV a cseh­szlovák külkereskedelem számára igen sok nyugati kaput-ablakot is megnyitott.. " A színesfém-öntödétől a csőbútorig ... A kiállítás napjaiban szinte min­den órában kitehették a „foglalt" táb­lácskát a külkereskedelmi vállalatok tárgyalószobáinak ajtajalra. Szinte egymásnak adták a kilincset a ma­gyar kereskedelmi vállalatok megbí­zottjai, de állandó érdeklődés mutat­kozott a nyugati kiállítók részéről ls. Zdenék Relser nemcsak általános képet, hanem konkrét eredményeket is ad: „Először is a magyar—cseh­szlovák kapcsolatok kiszélesítésének újabb adatait Ismertethetem meg az Űj Szó olvasóival. Nagyszabású közös munkánk, a dunai vízerőmű építésé­A csehszlovák pavilon egyik részlete nek konkrét előkészítése során egész sor kohászati részlet-megállapodás született. Ugyancsak további lépéseket tehettünk a KGST keretében a mun­kamegosztás elmélyítésére. Előrehaladtak a tárgyalások a CHE­MOLlMPEX-szel az 1969—70-ben fel­építendő gáztartályok ügyében. A MO­TOKOV kétszázezer rubel értékű Cse­pel- és Ikarusz-alkatrészeket vásá­rolt a korábban megvett tehergépko­csihoz és autóbuszokhoz, s 1964-re há­romszáz Csepel-teherautót, 1965-re pe­dig 150 újabb Ikarusz-autóbuszt kö­tött le. Másfelől a MOTOKOV ötezer „Klub" márkájú kályhát szállít Ma­gyarországnak. A LIGNA szerződést kötött a magyar bútoriparral, s a Ma­gyarországon ts népszerű „cseh bú­torok" ellenében modern, tetszetős fémcsővázas bútorokat hoz be 150 ezer rubel értékben. Erre még az idén sor kerül, s 1965-ben ugyanennyi fém­bútort hozunk be Magyarországról. A CHEMAPOL, amely a világ hatvan országával kereskedik, ötvenezer ru­bel értékben vásárolt a BNV alkalmá­ból magyar gyógyszereket. A magyar TRANSELEKTRO vállalat százezer ru­bel értékű vendéglátóipart berende­zés szállítására szerződött a cseh­szlovák megrendelőkkel. A KOVO és a magyar ELEKTROIMPEX között tv­készülékek szállítására Jött létre megállapodás. Csehszlovákia tv-kép­csöveket szállít Magyarországnak, Magyarország pedig nekünk televízió­vevőkészülékeket. Az üzlet volumene mintegy másfélmillió rubelre rúg. Mi korábban tízezer tv-készüléket kötöt­tünk le 1964-re, a mostani megegye­zés további 12 ezer készüléket irá­nyoz elő." Paradicsom, barack, szőlő ... A csehszlovák pavilon „üdvöské­je" volt a csupa-mosoly, csupa-előzé­kenység Libuše Jelinková, a csehszlo­vák külkereskedelmi szaksajtó egyik szerkesztője — egyébként bratisla­vai ... ö azokat a megállapodásokat ismerteti, amelyeket az Oj Szó olva­sói minden bizonnyal különös érdek­lődéssel fogadnak. „A KOOSPOL élel­miszereket hoz be, illetve exportál. Ez alkalommal arról, mit hozunk be, még pedig a közeljövőben, s azután az egész évben Magyarországról. Sok-sok primőrt, friss zöldséget és gyümöl­csöt! Több mint félmillió rubel érték­ben hozunk be Csehszlováklába, s el­sősorban a szlovákiai városok és iparvidékek ellátására friss paradicso­mot, karfiolt, uborkát, almát, barac­kot, szőlőt..." A csehszlovák pavilon vezetői a „mérlegkészítés" során különös öröm­mel emlékeznek meg arról, milyen érdeklődést tapasztaltak a BNV-t meglátogató kormányküldöttségek, miniszterek részéről. „Kádár János elvtárs az elsők között látogatta meg pavilonunkat — mondja Zdenék Relser. — Nem elégedett meg azzal, hogy a közönség részére fenntartott „magaslatról" tekintse meg gépein­ket; amikor például meghallotta, mi­lyen eredeti módszerrel dolgozza fel a kártolt anyagot a fonás mellőzésé­vel kész textillé világhírű Arachne-ll. gépünk, közelről is meg akart ismer­kedni működésével. Megállt és hosz­szasan elidőzött a gépnél, s elisme­réssel szólt a Kdyne-i gépgyár alko­tásáról". „Kis város — nagy gépgyár" Daniela Hofmetsterová, a gyár ke­reskedelmi szolgálatának szép, szőke bemutatója, nemcsak a gép működé­sét magyarázta el, hanem felvette és bemutatta azokat a modern vonalú, elegáns kabátkákat is, amelyeket az ezen a gépen készült anyagból varr­tak. A magyar kormányfő kérdésére elmondta, hogy Kdyne kisvároska Nyugat-Csehországban. Kádár elvtárs, akinek igen tetszett a műanyagot, gyapjút, gyapotot szilon-fonallal vagy műselyemmel áthurkolő, tehát a fo­nalkészítés műveletét mellőző, s per­cenként 5—6 méternyi műszaki tex­tilneműt, bútorhuzatot készítő gép, válaszul kijelentette: „Kis város — nagy gépgyár." A pavilon vezetői elmondják, hogy kifejezte elégedettségét Michal Chu­dík miniszter, a csehszlovák kormány­küldöttség vezetője, a Szlovák Nem­zeti Tanács elnöke is, aki kijelentet­te: „Ez a kiállítás valóban ablakot nyitott Csehszlovákia iparára." Bíró József magyar külkereskedelmi mi­niszter meghívására megtekintette a BNV-t František Hamouz elvtárs is, a CSSZK külkereskedelmi minisztere, aki ugyancsak örömmel látta, milyen népszerűek, milyen érdeklődést kel­tenek a csehszlovák pavilon újdonsá­gai. A „robot-matematikus" Melyek voltak a legsikeresebb gé­pek? Az említett Arachne-II. típusú vetélőnélküli textilipari gép mellett különös érdeklődést keltett a prágai ARITMA gyár gépe, a nyolc egységből álló kibernetikai számító-berendezés. A „robot-matematikus" két alapgép­ből áll, ehhez további hat egység kap­csolható és a teljes nyolc egység elfér két íróasztal nagyságú helyen. Ez a számítógépsor a legbonyolultabb egyenleteket igen rövid idő alatt megoldja és az eredményt háromféle módon is közli, részletszámokkal, öszegezve, és grafikonokkal is. A modell után a gép is ... £s hogy az érdeklődés nem állt meg a csehszlovák pavilonnál, arra két jellemző példát érdemes idézni. Az egyik a STROJIMPORT hidraulikus csomagolósajtójának modellje; a vas­kohászati szakemberek érdeklődéssel figyelték az acélolvasztáshoz szüksé­ges fémhulladékot 660—1200 kitós csomagokba sajtoló gép kicsinyített mását, de nem elégedtek meg Pável Harvánek mérnök felvilágosításaival. Nyomban útnak indult öt magyar ko­hász szakember, hogy a vásáron be­mutatott modell eredetijét munka közben ls megtekintsék Brnóban és Plzeiiben — s remélik, hogy a hely­színi szemlének üzletkötés lesz az eredménye. A másik példa is egy lá­togatással függ össze: felkereste a kiállítást Petőfi Sándor, a Helvécia! Állami Gazdaság igazgatója is, aki évek óta alkalmaz a gazdaságban Jó eredménnyel csehszlovák erő- és mun­kagépeket. Meghívta a csehszlovák szakértőket, látogassák meg az álla­mi gazdaságot, tekintsék meg a gé­peket üzemelés közben. A magyar mezőgazdaság egyébként a BNV alkalmából újabb gépeket vá­sárolt Csehszlovákiától, a többi kö­zött száz darab héttonás Skoda és 33 Tátra tehergépkocsit, illetve von­tatót, az év első negyedében leszál­lított 600 Zetor-super traktoron kívül. Ami a „zetorokat" illeti, befejezésül hadd említsem meg: különös sikert aratott a vásárlátogató gazdáknál a négykerék-hajtású 4011-es traktor, amely minden bizonnyal kitűnően megállja helyét a homokon és a lej­tős területeken Is. A kölcsönös gyárt­mány-megosztás keretében minden bi­zonnyal több, „super-zetort" vásárol Magyarország, s cserébe olyan kuko­rica -betakarítógépeket, csőfosztókat, palántázókat és más gépeket szállít, amelyeket Csehszlovákiában nem gyártanak. RUDNYANSZKY ISTVÁN A vasúti építő­vállalat dolgozói félbeszakították a Bratislava-Kelet új | rendezőállomás építésének elöké­! szítő munkáit, meri az egyik kotrógép ; több nehéz löve­déket kotort ki a földből. A műszaki alakulat tiz kato­nája már második hónapja dolgozik e veszélyes hely átkutatásán, és fo­kozatosan ártal­matlanná teszi az >]knákat, gránáto­kat és más lősze­reket. (CTK — T. Andrej­Cák felvétele) A VLACH-VONÖSNÉGYES befejezte négy és fél hónapig tartó művész­körútját. A csehszlovák művészek Ka­nadában, az Egyesült Államokban, a Hawai-szigeteken, Oj-Zélandban és Ausztráliában tartottak sikeres hang­versenyt. A SAJTÓ, TELEVÍZIÓ ES RÄDI0 munkatársainak jelenlétében Dr. Ro­ger Borneman, a SABENA belga lé­giforgalmi társaság igazgatója KoŠi­cén sajtóértekezletet tartott. Az egy­begyűlteket a 40 éve létesült SABE­NA társaság eredményeivel ismer­tette. (taj AZ UTÖBBI hét nap alatt hazánk területén 43 közúti balesetnél 40 em­ber vesztette életét. Az anyagi kár elérte a 141 000 korona értéket. A leg­több balesetet a motorkerékpárosok okozták. E HET VEGEN kerülnek üzleteink­be az új 1000 MB típusú Skoda sze­mélyautók. Az új kocsi ára 44 000 ko­rona. BOMBAY indiai városban tífuszjár­vány terjed. A kórházakban 650 be­teget kezelnek, a járványnak eddig 27 halálos áldozata van. Aberdeen skóciai városból ls tífuszjárványról érkezett jelentés. Eddig 74 ember be­tegedett meg. BRNOBAN országos értekezlet kez­dődött a tehenek korszerű tenyészté­séről. Az értekezletet a brnól Mező­gazdasági Főiskola állatorvosi fakultá­sa és az Erdő- és Mezőgazdasági Épít­kezések fejlesztésének Állami Inté­zete rendezi. DR. KENNETH STAR ausztráliai rákkutató egy canberral tudományos értekezleten kijelentette, hogy nem­zedékünk még megéli a rák elleni oltást, mely ugyanolyan természetes lesz, mint jelenlegi védekezésünk a gyermekbénulás ellen. JlRl HEMZAL ES VOJTECH POKOR­NÝ, az olomouci népművészeti iskola tanulói aranyérmet nyertek a Japán­ban megrendezett nemzetközi gyer­mekrajz-kiállításon. A verseny legsi­keresebb 30 résztvevője közül egy ju­talmul szülei kíséretében részt vehet a tokiói olimpián. AZ INDIAI KORMÁNY hivatalos Je­lentése szerint az országban ötmil­lió ember hajléktalan. Ezek az embe­rek a szabad ég alatt születnek és halnak meg. AZ ISKOLA ES KULTURÁLIS ÜGYEK MINISZTÉRIUMA meghívására Prágá­ba érkezett Santos Kumar Csaterdzsi, Nyugat-Bengália főminlszteri irodájá­nak Igazgatója, hogy részt vegyen a nemzetközi zenei fesztiválon. Prágai tartózkodása alatt meg akar Ismer­kedni a nagyszabású zenei ünnepsé­gek rendezésével. 1S63 VÍGÉN Szíriának 5 307 000 la­kosa volt. Damaszkuszban ebben az időben 600 000 ember élt. A NY1TRAN megrendezett Nagy­Morva Birodalom című kiállítás láto­gatóinak száma elérte a 100 000-et.. A 100 000. látogató egy prešovi tanonc­iskola 50-tagú csoportja volt. ALGÍRBAN megkezdődött az afrikai országok értekezlete, mely az ENSZ afrikai gazdasági bizottságával együtt­működve megtárgyalja az észak-afri­kai tengerpartot Közép-Afrikával ösz­szekbtő út kiépítésének lehetőségeit. A tervezett útvonal a Szaharán ke­resztül vezetne. TEGNAP a Sázavában megfulladt Zdenék Kasl 23 éves fiatalember. Für­dés közben szívgörcsöt kapott. A köz­biztonsági szervek felhívják a fürdő­zők figyelmét, hogy a folyók vize még hideg ezért fennáll hasonló ese­tek megismétlődésének veszélye. Szerda, május 27. FII.MSZIMHAZAK | Hru llsl a VB (: HVIEZ­DA: Az Ezüst-tó kincse |NSZK) 15.30, 18, 20,30, SLOVAN: Minden az embe­reké marad (szovjet) 15 30, 18, 20.30, PRAHA: Az éj közepén (USA) 10.30, 13.30, 18, 18.30, 21, METROPOL: Éva aludni akar (lengyel) 15 30, 18, 20.30, POHRANIČNÍK: A csillag délre megy (csehszlovák-)ugoszláv) 15.45, 18.15, 20.45, TA'i k A: Kihívás I|sp1n| 15 45 18.15, 20.45, PALACE: Rosemarle (NSZK) 22, MIER: Tizenkét szék (kubai) 16.30, 19, DIMITROV: Kecsketej (szlovák) 17.30,20, PARTIZÄN: Én és a gengszter (angol) 17, 19.30, MA): KIsértetkastély Spessart­ban (NSZK) 18, 20.30, MLADOSŤ: 90 perc meglepetés (cseh) 17.30 20, ISKRA: Musztángok (USA) 17.15 19.45, OBZOR: Kilencedik név (cseh) 18, 20.30. FILMSZÍNHÁZAK (Košice): OSMEV és TATRA: Az Ezüst tő kincse INSZK), SLOVAN: Az éj közepén (USA), PAR­TIZÁN: Tisztes úriház (francia). SZÍNHAZAK (Bratislava): NEMZETI SZÍNHÁZ: Carmen (19), HVIEZDOSLAV SZlNHAZ: Puntila űr és szolgája, Mat­ti (19), KIS SZÍNPAD: Libikóka (19), Ú) SZÍNPAD: Túl tisztességes asszony (19.30), ZENEI SZlNHAZ: Andres Sego­via gitározik (19.30). ÁLLAMI SZlNHAZ (Košice). MA: Ro­meo és Júlia, HOLNAP: Nyolc nő (19J. MAGYAR TERÜLETI SZlNHAZ: GALÄN­TA: Korunk és költészetünk (10,14). A CSSZBSZ HAZA (Bratislava): 10.00 . Mesedélelőtt. 16.00 Kollégák, film Aksz­I Jonov regényéből. 16.00 Zenés délután. I 19.00 Irodalmi est Szaltikov-Scsedrln ha­lálának 75. évfordulója alkalmából. Eu­genle Grandét, film. A TELEVÍZIÓ MOSORA Bratislava: 8.30: Matematika I. 9.10: Fejőnök tanfolyama. 9 40: Ipari adás. 10.10: Egyiptomi képeslapok. 16.00: A diákklubok műsora. 17.00: Az Intervl­zló műsora. Szovjetunió—Svédország Nemzetek Kupája labdarúgó-mérkőzés közvetítése. 19.00: TV Híradó. 19.25: Az Intervlzló műsora: Real Madrid—Inter­nazionale Milano Nemzetek Kupája lab­darúgó-mérkőzés közvetítése Bécsből. 21.15: Prágai tavasz, 1964, nemzetközi zenei fesztivál közvetítése. 21.55: TV Hír­adó. Budapest: 8.05: Iskola-tv. Orosz nyelv. 9.05: Iskola-tv. Környezetismeret. 9.30: TV Híradó (Ism). 9.40: A Rumjancev­ügy, magyarul beszélő szovjet film. 11.20: A kiskapun kívül, riportfilm (Ism.). 15.30: Iskola-tv. Környezetismeret (lsm.j. 16 30: lskola-tv. Orosz nyelv llsm.). 17.10: Iskola tv. Fizika. 17.55: Hí­rek. 18.10: Aulósok, motorosok. 18 25: Besľélgetés tárgyalás után Akik cser­benhagyták áldozatukat. 18.55: Esti mese. 19.05: Közvetítés a Nemzeti Színházból. Dobozy: Holnap folytatjuk, színmű. A szünetben: TV Híradó. 21.45: Nagy pillanatok, nagy felfedezések. Barlang­kutatás. 22.15: TV Híradó, 2. kiadás. •"rwSjSr. .„^időjárás '.'ftvW.f'. Változó felhőzet, helyenként, főként a délutáni órákban eső vagy zivatar várható. Az éjszakai hőmérséklet Dél­nyugat-Szlovákiában 12—14 fok, másutt 7—10 fok. Legmagasabb nappali hőmér­séklet 19—23 fok. Mérsékelt, a zivata­rok Idején átmenetileg megerősödő dé­li szél. 1964. május 27. * fjj SEÖ 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom