Új Szó, 1963. december (16. évfolyam, 331-358.szám)

1963-12-09 / 339. szám, hétfő

Amiről a történelmi sírok regélnek A közelmúltban hír jelent meg ar­ról, hogy a Szovjetunió Művelődés­ügyi Minisztériumának különleges bi­zottsága Szmirnov professzor vezeté­sével feltárta Rettegett Iván cár és néhány kortársa sírját, s nagyszabá­sú történelmi és antropológiai kutatá­sokat végez. IV. Iván, azaz a törté­nelemben rettenetes, újabban rette­gett jelzővel illetett moszkvai nagy­fejedelem, az orosz központi hatalom megszílárdltója a kremli Arhangelsz­ki] szobor-ban kőkoporsóban nyug­szik. Melléje temették fiait: Ivan Iva­novics cárevicset, akinek a gyilkos apai kéz oltotta ki életét és Fjodor Ivanovics cárt, valamint M. V. Szko­pin-Sujszkij hadvezért. Igazuk volt-e a krónikáknak Az Arkangyal-székesegyház e tnoszkvai nagyhercegek és fejedelmek hagyományos temetkezési helye volt Az utolsó Kallták, Iván és fiai sírjá­nak feltárására abból az alkalomból került sor, hogy restaurálják ez ősi Velencei kék üvegserleg Rettegett Iván sírjából. székesegyház alapjait. Ritkán kínál­kozó alkalom nyílott a tudósok szá­mára, hogy figyelembe véve az enyé­szet munkáját modern vizsgálati esz­közökkel és módszerekkel rekon­struálják a múltat, a leletek alapján pontos következtetéseket vonjanak le és ellenőrizzék a „kegyetlen" cárral sokat foglalkozó krónikák adatalt. Lehetséges-e ez majdnem öt évszá­zad múltán? Megközelítőleg igen. Ge­raszimov professzor például Rettegett Iván cár külsejének reprodukálásán dolgozik. A krónikák szerint Iván cár magas termetű, széles vállú, erős csontú ember volt, kimondottan ural­kodói megjelenésű, viszont a kriptá­ban talált csontváz egy betegségektől meggyötört, kiaszott aggastyán tete­me volt. Az élet örömeinek poharát fenékig ürítő cárt tudvalevően hir­telen roham döntötte sírba, ellenségei bőszítették fel szándékosan. A 400 kg-os kőslrlap régi ószláv be­tűs felirata hirdeti hogy az „Űr 7092. évében", azaz 1584. március 18-án halt meg. A sirlap Ivan Vaszil­jevics cárt és nagyfejedelmet hangza­tos elmeinek és jelzőinek felsorolása után „Jónás szerzetesújoncnak" ne­vezi. A kőkoporsó lakóján valóban piszkosbarna, az enyészettől kikezdett darócruhát találtak, olyat, amilyet a történelmi leírások szerint a keleti szerzetesek viseltek. Hol maradt a cári bibor? Vagy talán nem a cárt temették oda? Ez a kérdés világos, a krónikák, különösen a híres pszko­vi krónika feljegyezte, hogy a cár halála előtt beöltözött „szhtmnylk­nek", szerzetesújoncnak. Talán veze­kelni akart a sok vérontásért, tulaj­don fia saját kezű meggyilkolásáért? Nem. A történészek szerint ez a mo­mentum Is rávilágít Iván cár jelle­mére, mivel „be akarta csapni" az istent. A keleti egyház tanítása sze­rint ugyanis, ha valaki a halálos ágyán szerzetesnek öltözik be, ezzel teljes bűnbocsánatot nyer, elkerüli a „tisztítótüzet" és egyenesen a „mennyországban" köt ki. Szóval a cár nem akart lemondani az élet javairól, csak a halálos ágyán köve­tett el egy kis furfangot. Ezt az is bizonyítja, hogy koporsójában — szö­ges ellentétben a szerzetesi darócru­hával — velencei kék üvegből készült művészi serleget találtak (szentelt olaj volt benne). A cár nyilván nem akart „üres kézzel" menni a túlvi­lágra ... A krónikák, különösen a már emlí­tett pszkovl krónika, általában az Igazságot legjobban megközelítve Jellemezték a kort. Természetesen, az ásatások alapján rögzíteni kell az adatokat. Például Rettegett Iván ha­lálhírét csak egy nappal később kö­zölték, így mostanáig úgy vélték, hogy 1584 március 19-én halt meg, pedig a valóságban egy nappal előt­te. A cár Jellemére vonatkozó meg­jegyzések általában hitelesek, az ant­ropomorfológlal vizsgálat is megerő­síti, hogy Iván hirtelen haragú, erő­szakos természetű uralkodó volt. Tet­teinek leírása azonban kiigazításra szorul, mert a krónikások sokszor tájékozatlanul vagy szándékosan el­hallgatták a cár cselekvésének motí­vumait. Amire még fény derül A nagy cár sírja mellett nyugszik fia, Ivan Ivanovics herceg, akit trón­örökös korában sújtott halálra az atyai harag. Min gerjedt fel annyira Rettegett Iván, hogy még a fiát is Mumvyo•—a csodahalssam A harcos haldoklott; kegyetlenül ösz­szeszabdaltúk a csatában. Az asszo­nyok sírtak; az aggastyánok égő szem mel nézték haláltusáját... Váratlanul lódobogás hallatszott a sátor bejárata felöl; a sebesült fekhelyéhez odaro­hant lóbarátla, miközben féltve pán­célingéhez szorított valami fehér szö­vetbe burkolt holmit. Néhány megal­vadt, kellemes fenyőillatú, sötétbarna csepp volt. A titokzatos cseppekkel be­kenték a súlyos sebeket, s azok gyor­san begyógyultak. Az öreg hegy'akók csodálatos törté­neteket mesélne: a „mumiyo" balzsam­ról. A rejtélyes mumiyo életre kelti a már gyógyíthatatlannak hitt embe­reket. A középkort orvosok szerint e Balzsam gyógyhatása felülmúlja az „élet gyökerét", a zsensent. Az el­múlt századokban sok szörnyű büntettet követtek el értei Orgyilkosságot, táma­dást a hegyekből jövő karavánok el­len, betörést a titkos raktárakba, ame­lyekben a mumiyót őrizték ... Hosszú éveken át kutatta a mumiyót Hodzsa Raszulev üzbég tudós a nyu­gati Pamir-Alaj hegyei között. De csak 1962 augusztusában, a Zeravsanl hegy­lánc sziklát között, egy hasadékban fedezte fel a sűrű, csaknem fekete massza néhány cseppjét. Mindössze egy-két gramm mumiyót sikerült sze­reznie kísérleteihez. — A legendás hírű balzsam a figyel­mes vizsgálat során a cipőkrémhez ha­sonló anyagnak bizonyult —, mondot­ta Raszulev, miközben megmutatta a néhány cseppet tartalmazó tégelyt. — Igyekeztünk megállapítani, ml ts a he­gyekben talált anyag. A vegyészek és a geológusok arra az eredményre ju­tottak, hogy teljesen új anyag, amely­nek geológiai eredete továbbra ts rej­télyes marad. A mumlyóval házinyulakon kísérletez­tek. A titokzatos balzsam megerősítet­te a leghihetetlenebb legendákat: az ál­latok csontja 8—10 nap alatt össze­forrt. A kísérleteket tovább kellett vol­na folytatni, de Hodzsa Raszulev túl keveset szerzett az értékes anyagból. ... Uszman Dzsalilov tanító 19B3 nya­rán a Zeravsanl hegységben vadászott. Az éjszaka leszállt rá, messze a va­dásztanyától. Amikor reggel kinyitotta szemét, feje fölött a sziklahasadékban furcsa, gyantaszerü fekete anyagot lá­tott. „Mumiyo lenne"? — gondolta és hazasietett Pedzsikentbe. Egyenesen Babajevhez, az Ipari bizottság titkárá­hoz ment. Még aznap Dusanbeből Ped­zsikentbe repült Szergej Davidjánc, a Tádzsik Tudományos Akadémia termé­szetes vegyületek laboratóriumának ve­zetője. Másnap reggel a Dzsalilov ve­zette expedíció megérkezett oda, ahol a mumiyót látta: az Ob-Sor csúcsra. 3000 méter magasban a tengerszint fölött hideg szél fúj. A meredek szik­lák hasadékaiban fekete, gyantaszerü anyag rakódott le: mumlyol Renge­teg mumiyo: a lerakódás átmérője he­lyenként eléri a fél métert i A titokzatos fekete, vlaszszerü anyag most ott fekszik a laboratórium vezető­iének asztalán, összetétele és eredete még mindig tisztázatlan. Előzetes becs­lés szerint mintegy 50 százaléka szén: körülbelül 10 százaléka hidrogén, és több mint 20 százalékát teszik kl a mikro-elemek... Es benne van még valami, ami csodálatos gyógyerejét adla s amitől a titokzatos balzsam fantasz­tikus hírneve származik. A tudósok ezúttal 45 kiló mumiyót gyűjtöttek a hegyekben. Ebből egy csekély mennyiség a laboratóriumban marad; hadd tanulmányozzák a vegyé­szek. A többit a tádzsik tudósok szét­küldik az intézeteknek megvizsgálásra. Vajon milyen betegségekből gyógyítja kl az embereket az ősi balzsam? Fel­használhatják-e a sebészek, onkológu­sok és belgyógyászok? Ezt most már hamarosan megtudjuk. V. PETRJAJEVSZKÁJA képes volt megölni? A krónikások véleménye nem egyezik meg. A legel­terjedtebb állítás az volt, hogy a cár beleszólt fia családi életébe. Általá­ban elégedetlen volt a menyeivel, s miután két előző menyét kolostor­ba küldte, a harmadikat ls meneszte­ni akarta, de ez Ivan cárevlcs meg­hitt, kedves felesége volt, s Iván nem akart engedelmeskedni az ellentmon­dást nem tűrő atyai akaratnak. Ret­tegett Iván egyébként hétszer volt nős, bár a pravoszláv egyház csak az első három feleséget ismerte el tör­vényesnek (a cár bizonyos okból ko­lostorba küldhette teherré vált fele­ségét). Állítólag hirtelen haragjában Jogarának éles vas részével főbe súj­totta a cárevicset, aki legott meghalt. Ezt a jelenetet egyébként Repin, a híres festő is megörökítette. Van ám egy másik verzió ls, a pszkovl króni­ka említi és ez valószínűbbnek tű­nik. A cárevlcs, aki minden hadjá­ratra elkísérte apját, rimánkodott, hogy küldje őt felszabadító hadsereg álén a segítséget kérő Pszkov fel­mentésére. A várost ugyanis Báthory István lengyel király erősen ostro­molta. A cár ezt megtagadta, s állí­tólag így történt a tragikus összecsa­pás. A történészekre vár az igazság kiderítése. S mit rejt magában a harmadik sír, a kisebbik cárfiú, Fjodor kopor­sója? Csontos testalkatú volt, mint apja és bátyja, feje aránytalanul ki­csi. Fejletlen volt, amit azzal ma­gyaráznak, hogy születésekor Anasz­taszlja cárné már halálos beteg volt. Fjodor fiatalon került a trónra, tu­dományoknak éló, elmélyült, lelki életet élő uralkodó volt, aki szive­sebben Járt búcsúkra, mint az or­szág ügyelt intézte. Őt mégsem ve­zeklő, szerzetesi darőeruhában temet­ték el, mint apját és bátyját, hanem világi öltözetben, mert nagyon siet­tek a temetéssel. A sírkő vésnöke hi­bákat követett el, az olajat tartalma­zó serleg, amit koporsójába tettek, közönséges anyagból készült. A siet­ség oka rejtély. A krónikák nem ír­ták meg a cár halálának körülmé­nyeit. A temetés után harmadnapra az özvegy, Irina Fjodorovna Goduno­va elhagyta a palotát és a novogye­vicsl kolostorba lépett FJodorral kihalt a magukat a le­gendás Ruriktól származtató Kallták nemzetsége, a trónra a vitatott egyé­niségű Borisz Godunov bojár került. Sok titkot rejtenek magukban a cá­ri sírok. Feltárásuk, — bizonyára to­vábbiakra is sor kerül — fényt derít homályos történelmi eseményekre. A modern eszközökkel és kitűnő tech­nikával dolgozó szovjet tudósokra ér­dekes munka vár. (L) A szovjet Cellnográdban aemrég nem volt egyetlon egy emeletes épület sein. Ma a város több, mint két kilométeres sugárúttal büszkélkedik, amelyet öteme­letes korszerű épületek szegélyeznek. (CTK — APN felv.) • • • TALLINBAN, Csztország fővárosában december 6-án cseh és szlovák szimfo­nikus zenemüvek hangversenyével kez­dődtek meg a csehszlovák kulturális napok, amelyeket a csehszlovák—szovjet barátsági szerződés aláírásának 20. év­fordulúja alkalmából rendeztek. A SZOVJETUNIÓ népgazdasága sikerei­nek kiállításán az egyik pavilonban de­cember 6-án ünnepélyes külsőségek kö­zött amerikai grafikai kiállítást nyitot­tak meg. A kiállítás megrendezésére a Szovjetunió és az USA közötti kulturális együttműködési egyezmény keretében került sor. A LONDONI királyi akadémia épületé­ben kiállítás nyílt meg „Goya és kora" címmel, amelyen a híres spanyol festő­művész 34D képe látható a 18. század végéről és a 19. század elejéről. SZÖFIA kulturális központjában de­cember 6-án szlovák művészek — Viera Gergelová grafikus és Ján Mathé, szob­rászművész alkotásainak kiállítása nyílt meg. A mai modern művészi alkotások kiállítása nagy visszhangot keltett a bol­gár művészek és kritikusok körében. STANLEY BENNETT, a chlcágól egye­tem biológiai fakultásának dékánja, aki nemrégen tért vissza s Szovjetunióból, előadásban számolt be a szovjet egész­ségügy sikereiről. Rámutatott, hogy H Szovjetunióban kétszer annyi orvostan­hallgató van, mint az Egyesült Államok­ban. Az orvosi szolgáltatások terén IS megelőzte a Szovjetunió az Egyesűit Államokat. LONDON Cromwell Road-1 repülóteré­nak új tízemeletes épületében szomba­ton óriási tűz ütött kl. 150 londoni tűz­oltónak sikerült a tüzet megfékeznie s Idejében biztonságba helyezni az al­kalmazottakat és utasokat. A tflz okét és a károk nagyságát még nem álla­pították meg. A BUDAPESTI Nemzeti Színház siker­rel mutatta be Pavel Kohout „Harmadik nővér" című darabját. A főszerepeket Kohut Magda, Pap Eva és Töröcslk Mari alakították. A LITVINOVI erdészeti üzem körzeté­ben befejeződött a szarvasvadászat. Kül­földi vendégek és az erdészek, valamint a meghívott vadászok az idén 80 agan- • csos és agancs nélküli vadat ejtettek el. RUZOMBEROKBAN a Jövő évben meg­kezdik Ľudovít Fulla nemzeti művész ga­lériájának éplt,ését. A korszerű képtár építésének befejezését 1964 végére ter­vezik. A NOVEMBER 29. és december 6. kö­zötti héten tehergépkocslvezetök kilenc komoly közúti balesetet okoztak hazánk­ban, amelyek következtében 10 személy életét vesztette. E héten összesen 30 közlekedési baleset fordult elő, 23 em­beréletet követelve áldozatul. A HUMENNEl általános középiskola tanftól és tanulói a csehszlovák—szovjet barátság hónapja köretében felkeresték az ukrán kultűra múzeumát Krásny Brodban és Certižné községet, amely a München előtti köztársaság válságos éveiből Ismert. LIPCSEBEN kiállítás nyílt meg, ame­lyen 17 000 fajbaromfit mutatnak be. Ez­zel egyidejűleg galambkiállítás ls meg­nyílt, amelyen csehszlovák, magyar és jugoszláv tenyésztők vesznek részt. Országos gyors- és gépíróbajnokság Bratislavában megtartották a cseh­szlovák gyors- és gépíróbajnokságot, amelyen 150 versenyző vett részt. Köztársaságunk gyorslróbajnoka Ka­rel Lorenz, a CTK prágai dolgozója lett, aki egy perc alatt 190 szavas eredményt ért el. A második a bra­tislavai Bojnyanszky László volt, 180 szavas percenkénti teljesítménnyel, a harmadik a prágai Václav Hajný, aki 160 szót Irt le egy perc alatt. Gépírásban a sorrend a kővetkező volt: Marié Bobková egy perc alatt 464,8 tiszta leütést ért el, a második a jesenleei Jaroslav Zavlaílí 462,35 leütéssel, a harmadik a hlochovecl Anna Vavrová 450,85 tiszta leütéssel, ami szlovákiai rekord. Angol szöveg másolásában a prá­gai Božena Vokurková győzött. A német szöveg másolásában a Hra­dec Králové-l Táfla Stepánová lett az elsó. BUDAPESTI TUDÓSÍTÁSUNK Születőben a KGST országok egységes gépkocsi parkja K ÉT esztendővel ezelőtt indult el az első magyar gépkocsi ex­pedíció, hogy járható és sok esetben szinte járhatatlan utakon kipróbálja s a távoli országokban bemutassa a magyar ipar termékeit, a magyar gép­kocsikat. Több sikeres expedíció után ebben az esztendőben, februártól augusztu­sig, hat hónap alatt — nyolc afrikai országban húszezer kilométert uta­zott egy magyar csoport két Ikarus autóbusszal és két'Csepel tehergép­kocsival. A nagy vállalkozás, a fá­rasztó sivatagi és dzsungel-utazások résztvevői bizony a hosszú úton sok­szor gondoltak csehszlovák kollégáik­ra, Hanzelka és Zlkmund hasonló uta­zásaira. Az expedíció negyvenötszőr nagyobb területet járt be, mint a Ma­gyar Népköztársaság, köztük olyan országokat is, ahová eddig magyar ember nem tette be a lábát. A magyar autóbuszok kiváló tulaj­donságaikkal az eltelt esztendők alatt nemcsak Európa szerte váltak Ismert­té, jó hírnévnek örvend a magyar motoripar terméke a távoli Ázsiában és Afrikában is. Guinea és Mail útvo­nalain több száz magyar IKARUS au­tóbusz bonyolítja le a városi és tá­volsági személyforgalmat, a két nagy afrikai város Conakry és Bamako egész autóbusz-parkja IKARUSZ au­tóbuszokból áll. A legutóbbi Afrika-expedíció során az Ikarusz 630-as távolsági autóbu­szokat beépített mosdóval és három­száz literes, nagyszerűen szigetelt víztartállyal szerelték fel. Oj, nagy­méretű tetőszellőzők biztosították a levegő állandó cserélődését. A ké nyelmes, korszerű, szépvonalú autó buszok mindenütt nagy tetszést arat tak. Expedíciónk Mali északi részében Nioro közelében kelt át autóbuszok­kal a homoksivatagon. Az ugyanott tartózkodó francia Berliet vállalat ugyanakkor ötven főnyi jól felsze­relt expedíciója, kilenc autóval, két repülőgéppel és egy helikopterrel ugyancsak a Szaharát szelte át. Hall­va a magyarok vállalkozásáról, heli­kopterét a Mogürt expedíciója fölá küldte, arra számítva, hogy a magyar autóbuszok úgyis elsüllyednek a Sza­hara vendégmarasztaló, perzselő ho­mokjában. Jármüveink azonban jól vizsgáztak ezen a borzalmasan nehéz úton is, öregbítve a magyar mérnö­kök és munkások, a szocialista ipar hírnevét. A magyar autóbuszgyártás, mint az expedíciók tapasztalatai is bizonyít­ják, kiváló szakember gárdával ős Immár gazdag tapasztalatokkal ls ren­delkezik, éppen ezért nem véletlen, hogy a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsán belül a magyar autóbusz­iparra nagy feladatok hárulnak. Ugyanis a szocialista országok alap­vető érdeke ős célja, hogy meg­teremtsék a gépjárműiparban az olyan hatalmas szakosított gyárakat, mint amelyekkel a kapitalista autó­ipar eddigi eredményeit elérte. Több mint két esztendővel ezelőtt, 1981 Júniusában a KGST illetékes szekciója budapesti ülésszakén nagy­jelentőségű határozatokat hozott, s új elveket fektetett le. Az új elvek lé­nyege, hogy a KGST tagállamok autó­ipara a jövőben nem a gyártott tí­pusok, és azok kategóriái szerint, ha­nem fő egységek ős tartozékok sze­rint szakosodik. A nemzetközi munka­megosztás nyújtotta lehetőségek és előnyök legjobb hasznosítására a A Csepel Autógyárban készült ez a hatezer liter űrtartalmú tejszállltókocsi ÜJ SZÖ 2 * 19B3. december 8.

Next

/
Oldalképek
Tartalom