Új Szó, 1963. december (16. évfolyam, 331-358.szám)

1963-12-01 / 331. szám, vasárnap

Világ proletárjai, egyesüljetek ! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA Bratislava, 1963. december 1. vasárnap • 30 fillér • XVI. évf. 331. szám. DECEMBER 4-ÉN ÖSSZEÜL A NEMZETGYŰLÉS (ČTK) — Köztársaságunk elnö­ke az alkotmány 50. fejezetének 1. cikkelye értelmében december 4-re egybehívta a Nemzetgyűlést, amely megvitatja a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Szov­jetunió 'közötti baráti, kölcsönös segélynyújtási és háború utáni együttműködési szerződés meg­hosszabbításáról szóló jegyzőköny. vet s a kormány egyes törvény-: javaslatait. Á csehszlovák és szovjet nép barátságának manifesztációja CÉLBA ÉRT A BARÁTSÁG ÉS BÉKE STAFÉTÁJA nak több mint ezer résztvevője üdvözölte Csehszlovákia dolgozóinak küldöttségét, amelyet Michal Chudík mi­niszter, az SZNT elnöke vezetett és a szovjet dolgozók küldöttségét Pjotr Timofejevics Tronykónak, az Ukrán SZSZK Minisztertanácsa alelnökének vezetésével, jelen voltak Ivan Szemjonovics Kuznyecov, a Szovjetunió bra­tislavai főkonzulja is. Á csehszlovaK—szovjet határ Vyšné Nemeckénél ün­nepi díszben várta tegnap délelőtt a Barátság és Béke Stafétáját, a csehszlovák és a szovjet nép ünnepélyes üzenetváltását. A staféta, amelyet Prágától, kiinduló­pontjától kezdve hazánk dolgozói millióinak üdvözletei kísértek, azzal a stafétával egyidejűleg érkezett célba, amely a Szovjetunió népének üdvözleteit hozta népünk­nek. A két testvérország uépei ünnepélyes találkozőjá­Az államhimnuszok elhangzása, va- vei ezelőtt a hős szovjet katonák sza- űrben bonyolult mozgásra képes új lamint a csehszlovák és szovjet ka- badítottak fel. rakéta felbocsátása, tonai egységek szemléje után Michal Ezután a két ország kölcsönös Barátságunk megfelel a csehszlo­Chudík miniszter, az SZNT elnöke, együttműködésével foglalkozott, majd vő k és a szovjet nép és az egész így folytatta: Biztonsággal tekintünk a jövőbe. A csehszlovák—szovjet szer­ződés érvényességének további húsz évre való meghosszabbításáról szóló jegyzőkönyv aláírása, a gazdasági- és a hazánk dolgozói küldöttségének vezetője mondott ünnepi beszédet. Csehszlovákia dolgozói — mondotta — szívük mélyéből üdvözlik a szov­jet népet, felszabadítóikat, hűséges Az ünnepélyes pillanat. Michal Chudík elvtárs (jobbról) és P. T. Trony­ko elvtárs kicserélik a két ország népei üzenetváltásának jelképeit. •i (CTK — Št. Petráš felvétele) béketábor közös érdekeinek. A mar­xizmus—leninizmus zászlaja alatt együtt haladunk előre a kommuniz­mus felél" P. T. Tronyko, a szovjet küldöttség vezetője végül felolvasta az üdvözlő­levelet, amelyet a szovjet nép küldött a cseHszlovák dolgozóknak. Ezután a két küldöttség vezetői a jelenlevők örömteli ünneplése mellett átadták egymásnak a staféta jelké­pét. Az ünnepi aktus a csehszlovák, szovjet és az ukrán himnuszokkal ért véget. A testvéri találkozó végén, amely a két ország népei barátságá­nak nagy manifesztációja volt, hazai és szovjet népművészeti együttesek léptek fel. \ A csehszlovák dolgozók küldöttsége Michal Chudík elvtárs vezetésével P. T. Tronyko elvtárs kíséretében dél­ben Uzsgorodba utazott. A szovjet dolgozók küldöttsége Szidor Artyemo­vics Kovpaknak, az Ukrán SZSZK Leg­felsőbb Tanácsa alelnökének, a Szov­jet—Csehszlovák Baráti Társaság uk­rán osztálya elnökének vezetésével háromnapos látogatásra a kelet-szlo­vákiai kerületbe jött. A Tíineci Vasműben befejezték a hatos számú nagyolvasztó rekonstruk­cióját. Az újjáépítésben mintegy 1200 szerelő vett részt. A jő munkaszer­vezés eredményeként a javításokat hat nappal a kitűzött határidő előtt be­fejezték. Képünkön: Rudolf Slanina kohász az átépítés utáni első csapo­lást figyeli. (CTK — SvorCik felvétele) Párt- és kormányküldöttségünk visszatért Prágába (CTK) — Tegnap délelőtt visszatért Prágába a csehszlovák párt és kor­mányküldöttség második része, amely Moszkvában a Szovjetunió és köztár­saságunk kölcsönös együttműködésé­nek további elmélyítéséről tárgyalt. A küldöttség tagjait Jozef Lenártot, a CSKP KB elnökségének tagját, mi­niszterelnököt, Otakar Šimflneket, a CSKP KB elnökségének tagját, minisz­terelnök-helyettest, Oldfich Cerník miniszterelnök-helyettest, az Állami Tervbizottság elnökét és František Hamouz külkereskedelmi minisztert a ruzynéi repülőtéren Jaromír Dolan­ský, a CSKP KB elnökségének tagja, miniszterelnök-helyettes, Vladimír Koucký és František Pene, a CSKP KB titkárai, František Krajčír és Jan Pil­ier miniszterelnök-helyettesek, a kor­mány tagjai és a CSKP Központi Bi­zottságának vezető dolgozói üdvözöl­ték. . •-.--. A fogadtatáson Jelen volt N. V. Zimjanyin, a Szovjetunió csehszlová­kiai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete is. társukat. Üdvözlik a Szovjetunió di­cső Kommunista Pártját és Központi Bizottságát Nyikita Szergejevics Hrus­csovval az élén. Népünk örömmel fogadta a cseh­szlovák párt- és kormányküldöttség moszkvai látogatása eredményeinek hírét. Elsősorban örömmel üdvözölte, hogy az 1943. évi csehszlovák—szov­jet barátsági, kölcsönös segélynyúj­tási és háború utáni együttműködési szerződést további húsz évre meg­hosszabbították. Ez a szerződés vált a német mili­taristák támadásával szembeni bizton­ságunk alapjává. E szerződés hazánk fejlődésének alapja és szilárd zálo­ga. Hála a Szovjetunióval folytatott sokoldalú együttműködésnek, Cseh­szlovákia fejlett szocialista országgá vált. Michal Chudík miniszter elmondta tudományos műszaki együttműködés­sel foglalkozó kormányközi bizottság létesítése s a további csehszlovák­szovjet egyezmények még jobban el­mélyítik gazdag, sokoldalú kapcsola­tainkat. Nem messze e helytől, ahol ma találkozunk, a Szovjetunió rész­vételével óriás kohónkba — a Kelet­Szlovákiai Vasműbe vezető széles nyomtávú vasútvonalat építünk. A további gazdag együttműködés gazdaságunk fejlesztésének újalDb óriási lehetőségeit tárja fel, hozzá­járul a szocialista világrendszer gaz­daságának további erősítéséhez, a béke és a kommunizmus erőinek gya­rapodásához az egész világon. Ezután P. T. Tronyko, a szovjet küldöttség vezetője emelkedett szó­lásra. Többek közt a következőket mondta: Fő feladatunk a gazdasági együttműködés elmélyítése a szocialista munkamegosztás alapelveinek szellemében Siműnek elvtárs a csehszlovák—szovjet tudományos-műszaki együttműkö­dési vegyes bizottság tevékenységéről kfildrnuJo íít T„«L^^v STi e t" ní 6 b! n csehszlovák párt- és kormány- bályzatával összhangban folytatja te­küldottség látogatásának befejezesekor Otakar Simünek elvtárs, miniszter- vékenvségét elnök-helyettes beszélgetést folytatott a Rudé právo ésaCTK tudósí­tójával. Ismertette az újonnan létesült szov­A stafétával együtt a csehszlo­továbbá, hogy népünk nagy szeretet- vák határra hoztuk a szovjet nép mii- jefllcšehszlovák^'gaz'daságr'és'' tudő­tel és hálával kísérte a stafétát 24 lióinak, a Szovjetunió munkásosztá- mányos-müszaki együttműködési ve lyána k parasztjainak dolgozó értei- bizottság küldetését és munká­miségének baráti, őszinte üdvözletét. A szovjet nép mérhetetlenül örül a napos útján hazánk szivéből, Prágából egészen a csehszlovák—szovjet ha­tárig. A Barátság és Béke Stafétája hazánk valamennyi kerületén átha­ladt. Érintette azokat az emlékezetes helyeket, amelyeknek neve beíródott népünk nemzeti ős szociális felszaba­dulásáért vívott harcnak történetébe. Áthaladt a sorsdöntő osztályharcok színhelyein, városokon és falvakon, jának alapelveit. Az új szerv első­rendű feladata — mondotta — a gaz­sikereknek amelyeket a testvéri das á , kapcsolato k elmélyítése és hOT 1 r\\i o Ir nfin r»r>r o /nmmnniu. ' ki­bővítése, valamint a gazdasági együtt­működés fejlesztése a nemzetközi csehszlovák nép ért el a kommuniz­musért folyó harcban. Mindnyájan örömmel, figyelemmel szocialista munkamegosztás alapelvel­kísérjük, hogyan gyarapszik és szí- nek szellemében. Lehetővé teszi, hogy Iárdul a csehszlovák—szovjet barát- még jobban kihasználjuk a gazdasági ság. A szovjet nép kommunista párt- együttműködés további lehetőségeit, megoldása, ezért a bizottság létesíté­se különösen napjainkban fontos, ami­kor is 1970-ig kidolgozzuk tervünket. A bizottság jelentős feladata, hogy megszervezze a gazdasági kapcsola­tok további fejlődését a termelés sza­kosítása és összehangolása alapján mindkét ország legfontosabb ipar­ágaiban, így elsősorban a tüzelő­anyag-, energetikai iparban, a vas- és színesfém-kohászatban, a gépiparban, a vegyiparban, a közszükségleti ipar­ban, a közlekedésben stb. Mindez hoz­tereken és utcákon, amelyeket 18 év- ja lenin i Központi Bizottságának ve- melyek a csehszlovák és szovjet nép- zájtol a két oS gaXrgánľk Csehszlovákia egészségügyi központokat rendez be Ghanában Kumasi (CTK) — Kumaslban, Gha­na második legnagyobb városában Abavana ghanai egészségügyi minisz­ter Jelenlétében két egészségügyi In­tézményt nyitottak meg, melyek be­rendezésének legnagyobb részét Cseh­szlovákia szállította. A két ország ke­reskedelmi egyezménye keretén belül a Chirana vállalat szállította az ope­rációs terem berendezését, a fogásza ti rendelő és a szemészeti osztály, valamint a röntgenberendezést. Ku masiban ezúttal kiállítást rendeznek a csehszlovák egészségügyről, melyen rövidfilmeket mutatnak be Csehszlo vákia életéről. Az utóbbi időben öt ghanai egész ségügyí központot láttak el csehszlo vák berendezéssel jelenleg öt cseh szlovák orvos dolgozik Ghanában. zetésével Nyikita Szergejevics Hrus- gazdaság szerkezeti sajátosságaiból csovval az élén sikeresen teljesíti következnek. azokat a feladatokat, amelyeket az A vegyes bizottság jelentős szerepet SZKP XII. kongresszusa tűzött ki elé. játszik majd a két testvéri ország E politika eredménye többek között gazdasága közeledésében és emellett a világűr meghódításában elért sike- hatásosan felhasználja majd a köl­rek, főként Valeri] Bikovszkijnak és csönős együttműködés eddig elért Valentyina Tyereskova-Nyikolajevá- eredményti. Egyik fő feladata lesz a nak, a világ első űrhajósnőjének pá- távlati és folyó népgazdasági tervek ros repülése éppúgy, mint a világ- összehangolásából eredő kérdések A további alkotó sikerekért Befejeződött a Szlovák Zeneszerzők Szövetségének II. kongresszusa (Tudósítónktól) — A Szlovák Ze- fejlődésének feltételeit. Ugyanakkor neszerzők Szövetségének II. kong­resszusán, az első munkanap délután­ián — mint már jelentettük — dr Matej Lufian, az SZNT iskolai és kul turális ügyi megbízottja, az SZLKP KB küldöttségének vezetője ls felszó lalt. Átadta az SZLKP KB üdvözletét majd többek között ezeket mondotta: „Szocialista társadalmunk biztosít­ja^ művészet .sikeres és egészséges a kapitalista társadalomnál lényege sen nagyobb követelményeket támaszt a kultúrával és művészettel szem­ben. Természetes, hogy az Ilyen mű vészét kizárja a sematizmust, az át­lagosságot és a konzervativizmust. A művészek feladata, hogy új utakat és alkotó sikereket keressenek. Kétségtelen, hogy művészeink — (Folytatás a 2. oldalon) még szorosabb együttműködéséhez. A Szovjetunió és Csehszlovákia az elmúlt években sikeres tudományos és műszaki együttműködést folytatott. Az újonnan alakult bizottság teljes mértékben kihasználja ennek az együttműködésnek eredményeit és ezen a területen hozzájárul a még szorosabb együttműködés kialakulásá­hoz. Arra számítunk, hogy a tudomá­nyos-műszaki együttműködés szoros kapcsolatba kerül majd a termelési együttműködéssel. Az újonnan léte­sült bizottság felhasználja majd az együttműködés új, haladó formáit, el­sősorban a tudományos kutatómunka­tervek összehangolásában, a műszaki dokumentáció kicserélésében és köz­vetlen kapcsolatokat létesít a két or­szág tudományos kutató- és tervező­intézetei, valamint vállalatai között Is. A bizottság határozatai lehetővé teszik a termelési tapasztalatok és Ismeretek széles körű kicserélését. A vegyes bizottság a KGST alapsza­Az újonnan aláírt egyezménynek nagy jelentőséget tulajdonítunk és ezért mindkét ország úgy döntött, hogy magas szintű bizottságot léte­sít. A bizottság tagjaivá az egyes iparágak vezető dolgozóit nevezték kl, akiket ez az együttműködés a leg­nagyobb mértékben érint. Ezt bizo­nyítja, hogy a csehszlovák bizottság­ban két miniszterelnök-helyettes, kül­kereskedelmi miniszter, kohó- és gép­ipari miniszter, valamint a tudomány és technika fejlesztését összehangoló állami bizottság elnöke foglal helyet. A bizottság és szervei a közeljövőben elsősorban a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Szovjetunió kölcsö­nös gazdasági kapcsolatainak távla­tával foglalkozik 1970-ig, valamint a csehszlovák gépipar szakosításával. Mindkét'fél megegyezik abban, hogy a bizottság legközelebbi ülésén napi­rendre tűzik a párt- és kormánykül­döttségek legutóbbi tárgyalásán fel-, merült problémákat. Mindkét fél meg­tárgyalja a műszaki és termelési együttműködés programját a vegyipar területén és Csehszlovákia részvételét a Szovjetuniónak 1966—1970-ig szük­séges vegyiberendezések szállításá­ban. A bizottság konkrét intézkedé­sekről tárgyal a csehszlovák—szovjet határtól vezető szélesnyomtávú pálya­test építésével kapcsolatban. A csehszlovák párt- és kormánykül­döttség látogatása alatt a bizottság csehszlovák és szovjet elnökei meg­tartották első értekezletüket a bizott­ság egyes tagjaínak jelenlétében, ki­cserélték véleményüket a soron kö-. vetkező feladatokról és a bizottság első ülésének programjáról.

Next

/
Oldalképek
Tartalom