Új Szó, 1963. június (16. évfolyam, 149-178.szám)

1963-06-25 / 173. szám, kedd

Mok o jövő mezőgozdosfgi doípozói A dunaszerdahelyi járás Gomba községében szép parkkal övezett volt grófi kastélyban rendezték be a járás egyik mezőgazdasági tanoncisko­láját, amely a Gombai Állami Gazdaság mellett létesült. A tanulóhelyen a mezőgazdasági-gépkezelői szakmát 12 leány és 17 fiú sajátítja el. Ké­pünkön a fiatalok gyakorlati oktatás közben. (CTK — K. Clch — felvétele.) fi!ininininii!iuiiiini]iiiiiniiii]iiiiiiiiiiiuiiiiľiMiuiiiii:iui!iiiiiiiiiiitiiuiMiiiiNiiii!iiiiiMii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii:iiiiD Megfontolt előrelátással A köbölkút! szövetkezet már har­madik éve alkalmazza a szilárd fizetési rendszert, ami 'nagyban fokoz­za a termelési eredmények iránt ta­núsított érdekeltséget. Ez az iparhoz hasonló fizetési módszer többek kö­zött megköveteli, hogy a fizetésben ne forduljon elő zökkenő. Hiány ese­tén ugyanis hozzá kellene nyúlni a tartalékalaphoz, ami kockáza­tossá tenné a szilárd bérezés al­kalmazását. Tehát megfontolt elő­relátással kell számolni nemcsak az évi terv teljesítésének lehetősé­gével, hanem a bevételek várható változásait ls egyeztetni kell a szö­vetkezet kezdeményező aktivitásával. Jól tudják ezt a szövetkezet vezetői s ezért minden esztendőben megte­szik azokat az Intézkedéseket, ame­lyek nemcsak biztosítják a szilárd bérezés kifizetését, hanem elősegítik a munkanormák értékének emelését is. A szövetkezet bevételeinek közel negyed része eddig a nád ipari cé­lokra való feldolgozásából és érté­kesítéséből, Illetve a mellékterme­lésből eredt. Minthogy az EFSZ-ek építkezései jelenleg már kisebb mé­retűek, így csökken az ipari nád kereslete is. Végeredményben elér­kezik majd a Párizsi-csatorna lecsa-* polásának ideje ls, hogy mintegy 200 hektárnyi területen acélos búzát és takarmányt teremjen nád helyett. Ez a lecsapolás további hat község földjelnek jobb kihasználását ered­ményezi majd, nem ls szólva arról, hogy a lecsapolással egy időben min­denütt megragadják a belterjes ön­tözéses rendszer kialakításának lehe­tőségeit. De térjünk csak vissza a köbölkútl szövetkezetesek sokat érő kezdemé­nyezéseihez, távlati terveihez. A szö­vetkezet 15 hektár szőlő mellett az Idén fejezte be további 32 hektár új szőlő telepítését. 1965-ben további 30 hektárnyi domboldalt telepítenek be szőlővel. A szövetkezet a már fejlődésben levő iskoláját oly módon fejleszti tovább, hogy 1965-ben már 600 000 koronát jövedelmezzen. Ebben az év­ben 100 000 szőlőoltványt készített a szőlészeti csoport, a következő évek­ben az előhajtást már 500 000 da­rabra növeli. Az elmúlt esztendőben az állatte­nyésztés bizony még jelentős hiá­nyokkal zárt, de már Itt is jó úton halad a hibák kiküszöbölése. A szö­vetkezet távlati tervel pedig újabb koronákat jelentő kezdeményezéseket körvonalaznak, pl. rövidesen barom­fikeltető gépeket üzemeltetnek. Ügy számítják, hogy ezen a szakaszon 100 000 tyúk- és 20 000 kacsatojás lesz a kezdő tétel. -8Í­A legfiatalabbak képkiállítása Júniusban a gyermekek hónap­jában a Városi Képtár a Bratisla­va-Vlnohrady Népi Művészeti Isko­la rendelkezésére bocsátotta tár­lati helyiségét. Az új típusú isko­la célja a gyermekek szemét meg­nyitni a világ gazdag szépségeire, és megtanítani őket a színek és formák képzőművészeti látására. A jövő fogja eldönteni, hogy a ma lelkes festő és rajzoló fiatal­jai között lesznek-e komoly tehet­ségek. Minden egyéb hivatáson belül is sok nemes gyönyörűsé­get, gazdagabb tartalmat biztosít számukra a művészeti nevelés. A látogatók kedvteléssel néze­lődnek a gyermekrajzok és fest­mények színes seregszemléjén. Megkapók az előkészítő évfolyam kis kiállítóinak munkái. Általá­ban ügyeskezű, sőt néha meglepő jó rajzolók. A termékeny gyerme­ki képzelet segíti őket játékos, ösztönös megnyilvánulásaikban. Friss és jó érzéssel tolmácsolják a színeket és formákat. Gátlásta­lanul bátrak és szellemesek mind a tárgyválasztásban, mind az áb­rázolásban. Oktatóik tapintatos kézzel irányítják őket és óvakod­nak attól, hogy ne befolyásolják erőszakosan kibontakozó egyéni­ségüket. A haladókat — a felsőbb évfolyamokban — tanítóik tuda­tosabb megfigyelésre és megol­dásokra, technikai ismeretekre oktatják. A pedagógusok: Jurik, Rusková és Badura komoly, jó munkát vé­geztek. A tanulók közül különö­sen szép eredményeket értek el a grafikában (Z. Rendeková, Ho­lota) és festésben (Gürtler, Z. Studená). A Csehszlovák-Szovjet Barátság Házában a žilinal Népi Művészeti Iskola kiállítása még bővebb anyaggal jelentkezett. Ügyes, ki­fejező falragaszok, üvegfestés, mozaik és agyagfigurák is szere­pelnek itt. A kezdők spontán közvetlen megfigyelései és megnyilvánulásai mellett (Jura) Staško és J. Vacu­llk) a felsőbb tagozat növendékei szemmel láthatólag erősen veze­tőik hatása alatt állanak. Monda­nivalóinkat az eredetiség rovására komolykodó, felnőttes modorban közlik. Bárkány Jenőné I \U szo Tanulni sose késő Csak körül kell nézni A kassai Kohóépítő Vállalat dolgozói a napokban alapos komolysággal tár­gyaltak a gottwaldovl felhívás értelmé­ben az építkezéseken folyó anyaggazdál­kodás megjavításának kérdéseiről. A vállalat raktáraiban ellenőrzéseket hajtanak végre, feltárják a normán fe Itill készleteket és azokat olyan munka­helyekre Juttatják, ahol biztosítva van azonnali felhasználásuk. Az anyagraktárak rendezésével egy százalékkal csökkentik a tervezett évi költségeket. Szeptember végéig elérik, hogy a raktárakban az állami norma sze­rint meghatározott anyagkészletek legye­nek csupán. Ezzel az intézkedéssel az április végi állapottal szemben több mint 1 millió 500 ezer koronával csökken a raktáron levő készletek mennyiségének értéke. Jelentősen megjavítják az építkezések­hez szükséges anyagok felhasználását ls: az év végéig közel 54 tonna betonacélt, 84,5 köbméter fát és 250 tonna cementet takarítanak meg. —Ik— HOGYAN NAPOZZUNK? A napsugarak győgyhatásűak. Ezt állítja az a rég! mondás ls, mely szerint ahová nem jut napsugár, oda orvos járl Míg elődeink csupán sejtették a napsugarak gyógyító hatását, mi mér a tudományos kutatások eredményei alapján is meggyőződhettünk róla. Tudjuk például, hogy a korunkban oly divatos lebarnulás tulajdonkép­pen nem egyéb, mint a szervezet ibolyántúli sugarak mértéken felüli hatása elleni védekezésének az ered­ménye. Bőrünk napozás közben azért barnul meg, mert pigment — a test­szövetek sötétebb színét megadó fes­tékanyag — jut felszínre a nap ha­tására. A nap Ibolyántúli sugarainak kedvező hatása elsősorban abban nyilvánul meg, hogy a szervezetet a védőerők mozgósítására serkenti, és elősegíti a csontok képződéséhez s a növéshez szükséges D-vitamin kelet­kezését. A napozás tehát nemcsak divatos, hanem egészséges is, mert — képletesen kifejezve — napener­gia tárolását teszi lehetővé szerveze­tünkben, hogy elegendő legyen belő­le a ködös őszi s a korán sötétedő téli napokon Is. Ha azt akarjuk, hogy a napozás valóban előnyös legyen egészségünk­re, úgy bizonyos elvek betartásához kell ragaszkodnunk. Míg a fokozatos, ésszerű napozás jelentősen növel! szervezetünk el­lenállóképességét, a hirtelen „lesü­lés" ellenkező hatású, mert bőrgyul­ladást, belázasodást okoz, minek kö­vetkeztében rohamosan csökken a szervezet ellenállóképessége. Ezen­felül a vérkeringés hirtelen meg­gyorsulása ts rendkívül megterheli a szív s az érrendszer tevékenységét, éspedig különösen díkor, ha a hosz­szabb ideig napozó egyén hideg víz­be ugorva akarja magát lehűteni. Az Ilyen váratlan megterhelést még a legerősebb szív sem bírja ki, hir­telen leáll, és Ilyenkor vízbe fullad a legkiválóbb úszó Is! Természetes, hogy minden ember másképpen reagál a napsugarak ha­tására. Általában állíthatjuk, hogy a szőkék érzékenyebbek a nap hatásá­val szemben, mint a barnák. A nők, gyermekek és betegek óvatosan na­pozzanak. Figyelembe kell vennünk to­vábbá, hogy a vlz tükréről, a fehér parti homokról, a sima úttestekről visszaverődő ibolyántúli sugarak ha­tása jelentősen megsokszorozódik. Ha mindezt tudjuk, úgy azt is tud­nunk kell, hogyan védekezzünk a napsugarak erős hatásával szemben, mivel kenjük be bőrünket és mi­ként hatnak a különféle védőszerek. Meg kell mondanunk, hogyha a na­pozással valóban egészségünk meg­szilárdítására törekszünk, úgy prob­lematikusnak kell tekintenünk kü­lönböző krémek és olajok használatát. Minden kenőcs, vagy olaj leg­vékonyabb rétege ís úgyszólván tel­jesen elnyeli a jótékony hatású su­garakat, amelyeknek egy része ezen Az Ipolysági Általános Műveltséget Nyújtó Középiskola esti tagozatán tizen­nyolc tanuló végzett az 1962/63-as Iskola­évben. Az érettségi vizsga után bizony nagyon fellélegeztek, hiszen három ne­héz, küzdelmes, szorgalmas tanulásban, munkában eltelt esztendő végére tettek pontot. Sok minden történt e három év alatt. Herceg Máriából például Kovács­né lett, Bazsó Ilonából Minarovicsné, Ve­szelei Ellából Szúnyoghné, lányokból asszonyok, az asszonyokból anyák lettek. Sorra jöttek a családi gondok, ám a ta­nulásban valamennyien kitartottak. Ba­rátinénak például három gyermeke van, s dolgozott is. Mégis mindig a legjobb tanulók közé tartozott. Egy órát sem mulasztott, mindig felkészülten jött isko­lába s mindhárom osztályt kitüntetéssel végezte. A három esztendő folyamán mintegy családdá forrott össze e kis közösség. Együtt örültek a jó eredményeknek, de a bánatukat is megosztották egymással, felül vissza ls verődik a bezsírozott, csillogó bőr felületéről. A zsírréte­gen keresztül hatoló sugarak így nem juthatnak a szervezetbe. Hatá­suk csupán arra elegendő, hogy a bőr külső rétegébe juttassák a barna festékanyagot. Így ugyan elérhetjük a divatos napozás kozmetikai célját, de úgyszólván semmit sem haszná­lunk egészségünknek. Ezért sokkal előnyösebb, ha bekenés nélkül foko­zatosan, óvatosan napozunk s nem heverün^t vastagon bekenve órák hosszat valahol, ahova perzselve tűz­nek a napsugarak. Ajánlatos, hogy — különösen az első napozásokra — a kora délelőtti órákat és a három óra utáni délutáni időt használjuk fel. A leghatásosabb, legegészségesebb napozásra a sportjátékok, szabad ég alatt végzett munka és kirándulások közben van alkalmunk. Ilyenkor a nap sugarainak jótékony hatásával egyidejűleg a gyors mozgás a vérke­ringést is meggyorsítja. Ez pedig megakadályozza a napsugarak hatá­sára képződő káros anyagok kedve­zőtlen túltengését. Használjuk ki a víz! sportok, a tu­v rlsztika s ez ezzel összefüggő napo­zás örömteljes lehetőségét, de ne akarjunk vasárnapi kirándulásunk­ról mindenáron annyira lebarnulva hazatérni, mintha legalább egy hó­napot töltöttünk volna tengerparton. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a nap igazi jóbarót, de csak megfon­tolt emberek érdemesek barátságára. Mudr. Milan Cílek. 154 kilogram gyógynövény A bátorkeszi pionírok a gyógy­növényekben rejlő népegészség­ügyi és gazdasági értékek tudatá­ban 19 kg martilaput, 18,9 fehér­akácot, 102,5 kg bodzát, 4,7 kg mezei szarkalábot, 1,41 kg búza­virágot és 7,6 kg kislevelű hárs­virágot gyűjtöttek. A székfűt (ka­milla), amely az iskola kertjében nő, most szedik. Bottyán Katalin, Bátorkeszi Ketten a sok közül s amiben csak tudták, segítették egy­mást. Ennek bizonyítására elmondok egy esetet. Minarovicsné az írásbelik ideién kórházban volt, kislánya született. A töb­biek tudták, hogyha nem vesz részt az írásbeli vizsgákon, szóbelire sem me­het. Nem töprengtek sokéig. Zucker­mann elvtárs, az egyik „diák" azt Ja­vasolta, hogy saját gépkocsiján három óránként a kórházból az iskolába szál­lítja Minarovlcsnét. Így is történt. Az osztályban pedig helyet szorítottak egy fotelnek és egy kis asztalkának, hogy a lábadozó beteg a lehető legkényelme­sebben dolgozhasson. A három évi kemény munkát végül ls siker koronázta. Nagy volt az öröm, amikor megtudták, hogy mindannyian leérettségiztek. A tanulást azonban meg­szerették, és nem hagyják abba. Ketten főiskolán folytatják tanulmányaikat, a többiek egyéni tanulással bővítik szak­tudásukat. Szabó Sándor, Ipolyság Karlovy Vary-i porcelán a libereci árumintavásáron A Karlovy Vary-i porcelángyár az idei libereci árumintavásáron a „Család" pa­vilonban külön kiállításon mutatja be gyártmányait. A használati tárgyakat az „Eva" és „Briggita védjegyű készletek legkülönfélébb típusai, a dísztárgyakat pedig a Karlovy Vary-i porcelángyár duchcovi fióküzemének készítményei kép­viselik a kiállításon. így például ježek professzor különböző porcelánfigurákat állít ki a pavilonban, ahol szemléltetően mutatják be, hogyan kell asztalt terí­teni különböző alkalmakkor. Szaniszló Ferenc és Fábry László most másodéves katonák. Katonai szolgálatuk el«tt mindketten a mező­gazda ágban dolgoztak, Szaniszló Fe­renc mint agronómus a Nagyidai Ál­lami Gazdaságban és Fábry László mint traktoros a felsővályi szövetke­zetben. Századuknál kívülük többen ls dolgoztak a mezőgazdaságban. A politikai oktatáson sokat vitatkoz­nak a mezőgazdaság időszerű kérdé­seiről. Ez bizonyára hasznukra válik majd, ha újra visszatérnek a földek­re. Csatlós István Meddig várjak? § Február 12-én kérvény formájában fc kértem a pelsöci helyi gazdálkodási ^ üzemet, hogy 23 négyzetméternyi szo­fc bámat parkettozza le. Az Üzem dol­5; gozói március 9-én részben eleget § tettek kérésemnek, mert ekkor lebe­^ tonozták a szobát. A parkettozást há­^ rom héten belül kellett volna meg­^ kezdeniUk, azonban kétszeri sürgetés i ellenére mindmáig nem jelentkeztek. ^ Pedig a költségek 80 százalékát — ^ mint előleget — már március 2B-án ^ befizettem. Nem tudom, meddig vár­k jak még? Ď Vidó Péter, Pelsőc Van is, nincs is kultúrház 1 A felszabadulás óta sok minden megválto­zott Ajnácskőn. Eltűn­tek a szalmafedeles, zsindelyes zsellérházak, s helyükbe szép, tágas családi házak épültek. A volt Sallay-kastélyt orvosi rendelővé alakí­tották át. ÜJ üzlet és pékség is épült. Csak egy nincs Ajnácskőn: kultúrház. Azaz a falu lakossága egy évtized­del ezelőtt épített kul­túrházat, ez azonban ma már nem felel meg az igényeknek. Felsza­kadozott a padló, feke­ték a falak a cigaretta­füsttől, a falban elégett a villanyvezeték, össze­törtek az ajtók, abla­kok. Ilyen az ajnácskől kultúrház. A CSISZ he­lyi szervezete kará­csonyra a saját költsé­gén ki akarta festetni. A falu vezetősége és a művelődési ház elnö­ke azonban nem enged­• te, — mondván — ja­nuárban mozi költözik a kultúrházba, és ak­kor úgyis festeni fog­ják. Ma már júniusban Járunk, de a mozi még mindig nem „költözik", s a kultúrház is festet­len. Bár Ajnácskőn sok a televíziós készülék, a kulturális előadásokát nagy közönség látogat­ja. A helybeli EFSZ­nek évente — a jöve­delem egy százalékát — mintegy 10 000 koro­nát kellene kulturális célokra fordítania. A múlt év folyamán azon­ban csak igen keveset, s ez évben még semmit nem adott. Sok helyütt megalakult már a szö­vetkezeti klub. Ügy lát­szik nálunk ez lehetet­len. Az illetékesek végre­valahára fontolóra ve­hetnék már az ügyet. Huszti István LEVÉLMOZAIK A KOMAROMI Steiner Gábor Hajó­gyárban sok az olyan dolgozó, aki más szakmából jött a termelésbe. Ezek tanfolyamok keretében sajátít­ják el a szükséges szaktudást. Május­ban például huszonötén géplakatos, négyen villanyszerelő, ketten asztalos és ketten a csőszerelő szakvizsgát tették le. Így 33 munkás szerezte meg a szakképesítést. Szénássy János • • • AZ OSTRAVAI Vegyiüzem egyik részlegének dolgozói Bohó András és Arvay László kezdeményezésére ver­senyre hívták kl az üzem többi részle­gének munkásait. A kibontakozott munkaversenyben jelenleg ennek kez­deményszőí járnak az élen, s a tervet folyamatosan több mint 103 százalék­ra teljesítik. Lelovics Mihály * • » A CSEMADOK RIMASZOMBATI járá­si vezetősége a nyári békeünnepsé­gek keretében június 16-án „Táncoló Medvesalja" címmel dal- és táncün­nepélyt rendezett Almágyon. A műsor keretében felléptek a járás népdal­énekesei és tánccsoportjai. A rima­szombati tánccsoport a Cigánytánc­cal, az almágy! tánccsoport a Gömöri tánccal szerepelt sikeresen. Szabó Vencel • • • A KELENYEI tűzoltószervezet nem­régen 9aját erejéből új. víztartályt épített. Most még többre vállalkoztak a tűzoltók. Társadalmi munka kere­tében új szertár építését kezdték meg. Az utánpótlásról is gondoskod­nak. Ifjúsági csapatuk szorgalmasan készül a tűzoltó versenyekre. Csáky Mihály • * # A FÜLEKI Kovosmalt előtt már közel egy éve nem állnak meg az autóbuszok. Az üzem 1 dolgozói mél­tatlankodnak, mert az autóbuszok csak a volt járási hivatal előtt állnak meg, és innét sokat kell gyalogol­niuk a munkahelyükre. Kérdezzük az illetékes autóbusz közlekedési szerv­től: mennyiben indokolt ez az álla­pot? Verebély László »> # # • A KASľAI JÁRÁSBAN jó ütemben végzik a takarmányfélék betakarítá­sát. Az eddig lekaszált ötezer hek­tárnyi évelőtakarmánynak és az ezer hektárnyi réti szénának a fele már kazlakba, csűrökbe került. Jórészét mesterségesen szárítják. Jelenleg a perényi, a szinai, a csécsi, a bolyári, a somodi, a kenyhecl és a buzitai határban összesen 38 kazal alatt dol­goznak a ventillátorok. Kedvezőtlenebb a helyzet a széna felvásárlási tervének teljesítése te­rín. A járás szövetkezetei közül csu­pán a kenyheci teljesítette eladási tervét, az előirt 85 mázsa helyett 95-öt adott el. A Járás szövetkezetei a tervezett 103 vagon széna helyett ec'dig mindössze 418 mázsát adtak el. Nem ártana, ha a helyi nemzeti bi­zottságok nagyobb figyelmet szentel­nének e kérdésnek. Iván Sándor 1963. június 25. * ÚJ SZÓ 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom