Új Szó, 1963. június (16. évfolyam, 149-178.szám)

1963-06-19 / 167. szám, szerda

SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK NAPILAPJA ft fedélzeti műszerek kifogás­talanul működnek • Bikov­szkij és Tyereskova tökélete­sen alkalmazkodott a kozmi­kus viszonyokhoz • Az Or­hajósok napi „két normát" Világ -proletárjai, egyesüljetek ! Bikovszkij megdöntötte az abszolút űrhajózási rekordot Bikovszkij 60, Tyereskova 29 kör után frissen ébredt • Bratislava, 1963. június 19. szerda • 30 fillér • XVI. évfolyam, 167. szám teljesítenek MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ SZKP KB PLÉNUMA órája repül. A távmérési adatok a műszerek rendkívül pontos működé­sét bizonyítják. Érdekes adatokra tet­tek szert a rádió-összeköttetéssel kap­csolatban. A Vosztok 6. keringési ideje 88,1 perc, minimális eltávolodása a Föld felszínétől 174 km, maximális eltávo­lodása 218 km. Tyereskova eddig 34­szer repülte körül a Földet, s már majdnem másfél millió km utat tett meg a világűrben. Ezzel túlszárnyalta az amerikai Coopert. Az űrhajósok folytatják páros repülésüket. Valerij Bikovszkij tegnap közép­európai idő szerint 11,15 órakor meg­döntötte az űrrepülési világrekordot, melyet eddig honfitársa, Andrijan Nyikolajev tartott, aki 1962. augusz­tus 15-én 94,15 óra alatt 64-szer re­pülte körül a Földet. » * • A moszkvai televízió tegnap dél­után rövid közvetítést adott a Vosz­tok 6.-ról. A képernyőn feltűnt Va­lentyina Tyereskova, amint a fedélze­ti naplót olvasta. Á közvetítés néhány percig tartott. Az űrhajósok jól érzik magukat Az orvosi ellenőrzés mindent rendben talált A TASZSZ hétfőn éjjel jelentette: Tyereskova és Bikovszkij nagyszerű­en érzik magukat. Teljesen alkalmaz­kodtak a kozmikus munkafeltételek­hez és program szerint nagyszabású komplex tudományos megfigyeléseket végeztek. A távmérési adatok iga­zolják, hogy a Vosztok 5. és a Vosz­tok 6. űrhajón minden rendben van. A légnyomás, a hőmérséklet és a páratartalom normális. Tyereskova és Bikovszkij kölcsönö­sen tájékoztatják egymást a repülés lefolyásáról és kicserélik a fedélzeti műszerek tevékenységére vonatkozó adatokat, valamint a Földről kapott értesüléseket. Az űrhajósok a repülés során sza­bályos időközökben összeköttetést teremtenek a Földdel. A kozmikus összeköttetés jó. Bikovszkij a negye­dik, Tyereskova a második napi pro­gramot fejezte be hétfőn. • « • Roman Bajevszki], ismert szovjet orvos kijelentette, hogy az űrhajóso­kat figyelő orvosok lényegében kőt fő feladatot teljesítenek: ellenőrzik egészségi állapotukat és ezenkívül a repülés biztonságosságával össszefüg­gő kutatási problémákat oldanak meg. A Tyitov űrrepülése után szerzett ada­tok alapján módszereket dolgoztak ki a fültornác-zavarok kiküszöbölé­sére, illetve megelőzésére. Tökélete­sítették az orvosi távmérési mű­szereket ls. Az orvosi-biológiai kuta­tások programját most kibővítették. Nemcsak a központi idegrendszer el­lenőrzésére terjednek ki, hanem a szív érrendszerének tevékenységét is vizsgálják. Nagyszerű példamutatás • 96 órája a levegőben A Vosztok 5. tegnap délután moszk­vai idő szerint 15 óráig hatvanhatszor repülte körül a Földet s már több mint 2 millió 600 ezer km ürutat ha­gyott maga után. Keringési ideje 87,8 perc, minimális eltávolodása a Föld felszínétől 159 km, maximális eltá­volodása 193 km. Bikovszkij már 96 A negyedik nap ,nyugodtan" telt el Az első női űrhajós űr • PÁRIZS René Maheu, az UNESCO vezérigaz­gatója kijelentette: „Forró üdvözlete­met küldöm a szovjet tudósoknak, mérnököknek és technikusoknak, akiknek az újabb ürsikert köszönhet­jük. A legnagyobb figyelmet az kelti, hogy az űrhajó pilótája egy fiatal nő. Valentyina Tyereskova. Az ész, a ki­tartás és a hősiesség nagyszerű pél­dája azt bizonyítja, hogy a nők min­den téren egyenjogúak a férfiakkal." • WASHINGTON A Washington Post vezércikkében ezt írta: „Valentyina már most nagy hírnevet szerzett magának, hazájának és minden nőnek. Tyereskova és Bi­epülésének visszhangja kovszki] űrrepülése további bizonyí­téka annak, hogy az amerikai űrha­józási program jelenleg elmaradt. Hagyjuk a komor gondolatokat. A Je­len Valentyináé." • MOSZKVA Dolores Ibarruri, a Spanyol Kom­munista Párt elnöke így nyilatkozott: „Valentyina Tyereskova nagyszerű példamutatásával megdöntötte azt a régi reakciós fecsegést, hogy a nők alacsonyabb rendűek. Tyereskova büszkeséggel tölti el a világ asz­szonyalt, akik ugyanarra vágynak; mint ő." (Folytatás a 2. oldalon) A nők moszkvai világkongresszusán részt vevő csehszlovák, NDK-beli, bolgár és indonéz küldöttek csoportja érdeklődéssel és csodálattal fi­gyeli Valentyina Tyereskova hősi űrutazását. (CTK — TASZSZ felvétele). Moszkva (ČTK) — A moszkvai Nagy Kreml Palotában kedden összeült a Szovjetunió Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. A plénum a párt Ideológiai tevékenységének további feladatait vitatja meg. E kérdésről Leonyid Iljicsov, az SZKP KB titkára tart beszámolót. Az SZKP KB plénumán részt vesznek a párt és a szovjet állam vezetői, az irodalom, a művészet, a tudomány, a közoktatás, a sajtó, a rádió, a te­levízió, a TASZSZ sajtóiroda képviselői, továbbá az egyes köztársaságok, határterületek és területek alkotó értelmiségének képviselői. A plenáris ülést Nyikita Hruscsov, az SZKP KB első titkára nyitotta meg. Üdvözlet a Vosztok 5. és Vosztok 6. pilótáinak Az SZKP KB plénuma a következő táviratot intézte Valentyina Tyeresko­va és Valerij Bikovszkij űrrepülők­höz: „A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának plénuma és az ülés résztvevői szívből jövő üdvöz­letüket küldik rettenthetetlen, hős honfitársainknak. Kívánjuk, hogy eredményesen fejezzék be páros űr­repülésüket." A két űrhajós választáviratában megköszönte a szerencsekivánatokat és megfogadta, hogy teljesítik fel­adataikat. Mezegazdasági munkák a közép-szlovákiai kerületben Moszkva (ČTK) — A Vosztok 5. teg­nap reggel 8 óráig hatvanszor, a Vosztok 6. pedig 29-szer repülte kö­rül a Földet. A Vosztok 6. eddig az időpontig 1 millió 200 ezer kilométert tett meg a világűrben. Az űrhajósok éjjel 7 órát aludtak. Valentyina Tyereskova munkanapja moszkvai idő szerint 5,50 órakor kez­dődött. Bikovszkij 7 órakor ébredt. Mindketten jelentették, hogy a fedél­zeti műszerek normálisan működnek, az űrhajósok jól érzik magukat. A távmérési adatok szerint az űr­hajók fedélzeti rendszerei kifogásta­lanul működnek. Sok adatot már fel­dolgoztak. Az űrhajósok mélyen alud­tak. Bikovszkij pulzusa alvás közben percenként 45—52, Tyereskováé 52— 60 volt. A kabinokban önműködő mű­szerek szabályozzák a hőmérsékle­tet, a légnyomást és a páratartalmat. A mérőközpontok állandóan figye­lik az űrhajók repülését. A beérkező adatok szerint a számító központok­ban azonnal ellenőrzik a keringési pályák adatait. A šálkovai Győzelmes Február Szövetkezet (Banská Bystrica-i járás) dolgo­zói is kihasználják a kedvező időjárás minden percét a takarmánybetaka­rítás meggyorsítására. Eddig 100 köbméter őszi keveréket és lóherét silóz­tak el. Persze, RZ csak egy kis része az előttük álló munkáknak, hiszen annyi silót akarnak készíteni, hogy télen minden számos állatra naponta 15 kg jusson belőle. Képünkön Ján Hudec és Ján Pecnik az őszi keverékek betakarítását végzi. Elöljáróban meg kell jegyezni azt, hogy szlovákiai méretben rendszerint a közép-szlovákiai ke­rület kezd legkésőbb a mezőgaz­dasági munkálatokhoz, mégpedig természeti adottságánál fogva. Le­gyen az vetés vagy aratás, mindig az a benyomásunk, mintha a kö­zép-szlovákiai kerületben lemarad­tak volna. Pedig ott is vannak iparkodó emberek, akik a több­termelésre törekszenek. Magda Hanáková, kerületi diszpé­cser legutóbbi jelentése szerint a cu­korrépa egyelését 97,8 százalékra, a silókukorica vetését 69 százalékra, a szántóföldön termesztett takarmányok kaszálását 36,5 százalékra, a réti széna kaszálását 6,8 százalék­ra végezték el. A puszta számokból még nem sokra következtethetünk, mindössze megállapíthatjuk, hogy ke­vés vagy sok-e az elvégzett munka, ami minden bizonnyal egyoldalú ál­lásfoglalás is lehet. Ha azonban ösz­szehasonlítjuk az adatokat az egy héttel ezelőtt kiadott jelentéssel, eb­ből már áttekinthetőbb képet kapunk a munka menetéről. A közép-szlovákiai kerületben a ma­gas fekvés miatt sok burgonyát ter­mesztenek. Az utolsó előtti jelentés­ben még az állt, hogy a burgonya (Fr. Koczián felvétele — ČTK J ültetését 88,4 százalékra végezték el a mezőgazdasági üzemek. E héten viszont burgonyaültetésről már szó sincs, tehát ezt a munkát elvégezték. Ami a cukorrépa egyelését illeti, ab­ból még maradt a múlt hétre is, nem sok, csak 122,76 hektár, ami az össz­területnek elenyésző része. Meg kell jegyezni, hogy ebből 106 hektár cu­korrépa egyelése a losonci járásra esett, ahol legjobbak a munkafeltételek. Vegyük sorra a silókukorica veté­sét. Általános vélemény, ha magasabb szintre akarjuk emelni a mezőgaz­dasági termelést, mindenekelőtt a ta­karmányalap biztosítására kell na­gyobb gondot fordítanunk. Sajnos, kerületi méretben a silókukorica ve­tése lassan megy, naponta csak egy százalékkal növekszik a bevetett terü­let. Az utolső helyen a Banská Bystri­ca-1 járás áll, nem sokkal jobb a lo­sonci járás sem 55,7 százalékos telje­sítményével, míg a Cadcai járás már eleget tett feladatának. Igaz, a siló­kukoricát legtöbb helyen mint másod­növényt vetik, s mivel későn értek be az őszi keverékek, a vetés elhúzó­dik. Előreláthatólag számíthatunk rá, hogy silókukoricából a közép-szlová­kiai kerületben nem érik el a terve­zett hozamot. (Folytatás a 2. oldalon) A Vosztok 5. és Vosztok 6. repü­lését irányító szakemberek vasárnap­hoz képest „nyugodtnak" tartották a hétfői napot. A feszült vasárnap ugyanis egy kis zavarral fejeződött be: a Vosztok 6. nem válaszolt a ké­ső esti hívásra. A parancsnoki poszt­ról felhívták a Vosztok 5-öt, lépjen összeköttetésbe Valentyina Tyeresko­vával. A „Sirály" — Valentyina Tye­reskova nemsokára jelentette, hogy egy kissé elszenderült. Hétfőn reggel óta normális mun­ka folyt a parancsnoki megfigyelőhe­lyen. Az egyik neves szovjet fizioló­gus jelentette, hogy mind a nő, mind a férfi szervezete aránylag könnyen viseli a súlytalanság állapotát és a kozmikus környezetet. A Földön azt is észlelték, hogy Tyereskova munka közben dalolgat. Valentyina azt üzente anyjának, hogy ne féltse őt. Az űrhajók repülésének irányításá­ban a főkonstruktőr személyesen részt vesz. Bikovszkij és Tyereskova tiszteletbeli brigádtagok A moszkvai gyárakban tavaly ősszel két kezdeményezés született. Mind­kettő az 5. és a 6. számú űrhajóshoz fűződik. A Vörös Proletár gyárban Szemjon Szmiszlov munkaközössége az 5. űrhajóst felvette a kommunista munkabrigád tagjai közé, s helyette ís vállalta egy norma ledolgozását. Bikovszkij űrrepülése alatt további normával többet teljesítenek. „Vale­rij Fjodorovics is két műszakot vé­gez az űrhajón" — jegyezte meg Szmiszlov. Tyereskovát a moszkvai lámpagyár dolgozói vették fel brigádjuk tagjai közé. Helyette is teljesítik a normát, így Valentyina űrrepülése mellett na­ponta 105 darab rádiólámpát gyárt. Űrrepülése alkalmából a brigád napi két norma ledolgozását vállalta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom