Új Szó, 1963. március (16. évfolyam, 60-90.szám)

1963-03-04 / 63. szám, hétfő

A B O M A N-iestvérek és DIIKSTRA megvédték világbajnoki címüket Cortinában befejeződött a műkorcsolyázó-világbajnokság Vasárnap délután befejeződött Cortina ď Ampezzo-ban az 19B3. évi mű­korcsolyázó-világbajnokság, melyen 18 ország legjobbjai vettek részt. A ta­valyi világbajnokok közül a kanadat jackson és az ugyancsak kanadai Je­línek-testvérek hiányoztak a résztvevők sorából, a további két világbajnoki cím védője viszont ismét megszerezte az aranyérmet. A férfiaknál a kanadai McPhercon, a nőknél a holland Dijkstra, a párosoknál a nyugatnémet Ki­lius— Bäumler. jégtáncban pedig a csehszlovák Rp.man-testvérek bizonyul­tak a világ legjobbjainak. A négy világbajnoki cím közül tehát az euró­paiak hármat szereztek meg. Az ezüstérmek Franciaországnak, Ausztriá­nak, a Szovjetuniónak és Angliának jutottak. A csehszlovák versenyzők közül az idei világbajnokságon is a Roman­testvérek szerepeltek a legjobban, akik szombat esti ragyogó szabadon vá­lasztott táncukkal behozták hátrányukat az angol Shearman—Phillips ket­tőssel szemben, és visszavágtak a budapesti Európa-bajnokságon elszenve­dett minimális pontarányú vereségükért. A JÉGTÁNC VILÁGBAJNOKA A ROMAN-TESTVÉREK Szombaton este, a műkorcsolyázó-vi­lágbajnokság utolsó előtti versenynap­ján bonyolították le a jégtáncosok sza­badon választott gyakorlatainak bemu­tatóját. A cortinal versenyek egyik leg­izgalmasabb eseménye a Jégtáncosok küzdelme volt. Már a kötelező gyakor­latokban nagy versengés folyt az Euró­pa-bajnok Shearman—Phillips és a vi­lágbajnok Roman-testvérek között. A négy kötelező gyakorlatban az angol páros egy árnyalattal jobb volt a Ro­mán-testvéreknél. A kőtelezők után a Shearmann—Phillips kettős minimális, 3,5 pontos előnnyel indult a szabad be­mutatóban. A szombat esti műsor a cseh­szlovák Bablcká—Holan kettős kürjével kezdődött. Ha eltekintünk az elsőnek szereplő versenyzők rajtjánál szokásos izgalmaktól, a csehszlovák páros jól futotta kűrjét. Akarva sem lehetett vol­na jobban kisorsolni a jégtáncosok ver­senyét, mert hisz a két legjobb páros utolsónak, Illetve utolsó előttinek lé­pett a közönség elé. Tizenhetediknek szerepeltek az angolok. A klasszikus angol jégtánc-iskolát mutatták be töké­letes kivitelben. Bemutatójuk Budapest­hez képest csak részben változott, de így Is kiválóan hatott mind a közön­ségre, mind a versenybírákra. Utánuk következtek a Roman-testvérek. Szabad bemutatójuk igazán méltó volt a világ­bajnok) címro. A nehéz figurákban gaz­dag bemutató, a szorosan egymás mel­lett végzett tánclépések és a ritmus is nemegyszer elragadtatta a közönséget. Bemutatója zárórészében olyan kiválóan futott n csehszlovák páros, hogy a ver­senybírák is kénytelenek voltak elis­merni a kiváló teljesítményt. A Roman­testvérek megvédték az 1962-ben Prá­gábon szerzett világbajnoki címüket. A JÉGTÁNC VÉGEREDMÉNYE Világbajnok: ftoman-testvérek (Cseh­szlovákia 15 helyezési szám, 321,4 pont, 2. Shearman—Phillips (Anglia) 15 h„ 322,4 p., 3. Doan—Ormsby (Kanada) 26 h., 313,8 p., 4. Sawbrldge—Hickinbot­tom (Anglia) 36 h., 306,8 p., 5. Leeo— Mitchel (Kanada) 47. h., 300,2 p., 6. Parry-Mason (Anglia) 62 h., 293,5 p. ... 14. Bablcká—Holan (Csehszlovákia) 117 h., 268,6 p. DIJKSTRA ISMÉT VILÁGBAJNOK Vasárnap a délutáni órákban bonyolí­tották le a műkorcsolyázó-világbajnok­ság utolsó versenyszámát, a nők sza­Hétfő, március 4. FILMSZÍNHÁZAK (Bratislava): HVIEZ­DA: lúlia, te csodálatos (francia—oszt­rák) 15.30, 18.15, 21, SLOVAN Vidám fiúk (szovjet) 15.30, 18, 20.30, PRAHA. Délben (USA) 10.30, 13, 16, 18.30, 21, METROPOL: Kétszemélyes ló (francia) 15.30, 18, 20.30, POHRANIČNÍK: Az ököl­vívó és a halál (szlovák) 15.45, 18 15, 20.45, TATRA: Apák és fiúk (olasz) 15.45, 18.15, 20.45, MIER: A Titanic végzete (angol) 16.30. 19, A Bing-Bing fegy­ház foglya (román) 21.30, OBZOR: A rendőr (olasz) 18, 20.30, MLADOSŤ: A spessartl fogadó (NSZK) 17.30, 20, PARTIZÁN: Kilencedik kör (jugoszláv) 17, 19.30. FILMSZÍNHÁZAK (Košice): SLOVAN Délben (USA), TATRA. Márton a felle­gekben (jugoszláv), ÜSMEV: Kísértetkas­tély Spessartban (NSZK), DUKLA: Rocco és fivérei (olasz). SZÍNHÁZAK (Bratislava): NEMZETI SZÍNHÁZ: Hoffman meséi (19.30), ŰJ SZÍNPAD: A rágalmazó nők (19.30). ÁLLAMI SZlNHÁZ (Košice): Ma: A víg özvegy (19), holnap: Andorra (19). A televízió műsora BRATISLAVA: 18,00: Angol nyelvtan­folyam. 18,30: A tudomány titkai. 20,00: TV Híradó. 20,20: Miloš Rajnuš: A föl­dön, TV-játék. 21,30: Hozzászólások a február 4-1 programhoz. 21,50 TV Hír­adó. IDŐJÁRÁS Észak- és Északkelet-Szlovákiában felhős Idő, helyenként havazás, másutt kevés felhőzet. Éjjeli hőmérséklet mí­nusz 6, mínusz 11 fok, Közép-Szlovákiá­ban mínusz 13, mínusz 16 fok. A legma­gasabb nappali hőmérséklet plusz 2, plusz 5 fok. Gyenge északi szél. hadgyakorlatát. A kötelezőkben a hol­land Dijkstra kiválóan szerepelt, és ki­lenc helyezési számmal, valamint 1272,8 ponttal ment a szabadgyakorlatok be­mutatójára. A kötelezőben szerzett elő­nye teljesen biztossá tette, hogy Dij­kstra Cortinában is megvédi világbaj­noki címét. A csehszlovák versenyzők közül sorrendben másodiknak Grožajová indult, aki eléggé idegesen versenyzett és egy esetben bukott is. Bemutatója nem múlta felül az átlagot. Mrázková a második csoportban szerepelt és ő volt a mezőnyben az első, aki nagy pontértékelést kapott szabadon válasz­tott gyakorlatáért. A műkorcsolyázó-vi­lágbajnokság női versenyének befejező részében szerepeltek az esélyesek. El­sőnek Dijkstra szerepelt. Feleslegesen nem kockáztatott, biztosan futotta kűr­jét. A több kettős ugrással tarkított be­mutatója nagy tetszést váltott kí. Két versenybíró kivételével 5,8 pontértéket kapott mind a kivitelért, mind a sport­értékért s ezzel véglegessé vált, hogy ismét világbajnok. Utána a kanadai Bur­ka következett. Az 6 kűrje is gazdag volt ugrásokban s annak ellenére, hogy egyszer megingott, a versenybírák még­is igen magasan értékelték teljesítmé­nyét. öt követte az osztrák Heitzer, aki a kötelezők után a második helyen állt. Az osztrák versenyzőnő — látva az elő­ző kettő sikeres kűrjét — merész, len­dületes ugrásokkal kezdte bemutatóját. Igen gyorsan futott és ugrásai is jól sikerültek. Heitzer bemutatója is a dél­utáni műsor legjobbjai közú tartozott. A női műkorcsolyázás világbajnoka: Dijkstra (Hollandia), 2. Heitzer (Auszt­ria), 3. Hassler (Franciaország), ...8. Mrázková (Csehszlovákia). A CORTINAI VILÁGBAJNOKSÁG a nők versenyével befejeződött. Általá­ban az a vélemény, hogy a 16 ország­ból összegyűlt műkorcsolyázók gyengébb teljesítményt nyújtottak, mint az előző VB-n, s a budapesti Európa-bajnokság­nál is alacsonyabb színvonalú. En­nek több oka volt. Elsősorban a ver­senyzők Javarésze nem szokta meg, hogy késő este, sőt éjjel versenyezze­nek. Igy történt ez például a férfiak bemutatójakor, amikor az esélyes Schnelldorfer jóval egy óra után ke­rült csak sorra. A másik körülmény — ami miatt gyengébbek voltak a teljesít­mények — az, hogy igen feszült légkör­ben zajlott le a verseny. A csehszlovák műkorcsolyázók — a Roman-testvéreket kivéve — szintén a vártnál gyengébben szerepeltek. Romanék, akik megvédték világbajnoki címüket, ismét igazolták, hogy a jégtáncban az új kezd eg^re Az Andreadis — Hiko-pár Anglia bajnoka Szombaton éjjel befejezték Londonban Anglia nemzetközi asztalitenisz-bajnok­ságát, melynek során a csehszlovák Andreadls—Miko kettős nagy sikerrel szerepelt. A verseny elődöntőinek és döntőjének eredményei így alakultak: Férfi egyes: Bérezik (magyar)—Teran (jugoszláv) 3:0, Faházi (magyar)—Mar­kovics (jugoszláv) 3:1. Döntő: Bérezik— Faházi 3:1 (18:21, 21:18, 21:19, 22:20). Női egyes: Alexandru (román)—Rowe (angol) 3:0, Földyné (magyar)—Buch­holz (nyugatnémet) 3:0. Döntő: Alexan­dru—Földyné 3:0. Férfi páros: Andreadis, Miko (cseh­szlovák)—Raybould, Stevens, (angol) 3:2, Bérezik, Faházi (magyar)—Stanék (csehszlovák), Piddock (angol) 3:1. Dön­tő: Andreadis, Miko—Bérezik, Faházi 3:0 (21:11, 21:13, 21:16). Női páros: Rowe, Shannon—Lukácsné, Constantinescu 3:0, Földyné, Heirits— Alexandru, Pitica 3:0. Döntő: Rowe Shannon (angol)—Földyné, Heirits (ma­gyar) 3:2. Vegyes páros: Bérezik, Heirits—Sta­nék, Lužová 3:1, Faházi, Földyné—An­dreadis, Constantinescu 3:0. Döntő: Fa­házi, Földiné—Bérezik, Heirits 3:1. • Košice: A Nemzetközi Béke-ma­raton rendező bizottsága értekezletet tartott, melynek során elhatározták, hogy az Idei Béke-maratonra 18 ország versenyzőit hívják meg. A verseny so­rán a Kelet-Szlovákiai Vasmű serlegé­ért nagyszabású nemzetközi atlétikai versenyt bonyolítanak le, melyre szin­tén több neves atlétát hívnak meg. Hél csúccsá! zárult oz országos úszóbajnokság A Slávia Univerzita Bratislava nyerte a csapat­bajnokságot (ne) — Az idei téli országos úszóbajnokság utolsó napján is kitettek magu­kért versenyzőink, mert összesen 7 csúcsot adtak át a múltnak. Egy nappal előbb a férfiaknál a Dukla Praha vezetett a pontversenyben. Tegnap azután a bratislavai Slávia férfi vegyesváltója legyőzte a prágaiakat és ezzel a bra­tislavai úszók három első helyet — a nőknél, a férfiaknál és az összetettben is — szereztek, amiért minden dicséretet megérdemelnek. 1:01,6, 2. Frič 1:03,1, S. Kurhajec 1:03, T, 1500 m gyors: 1. Protschke 18.44,7, ľ. Boháč 18:57,5, 3. Weiss 18:57,5, 4x200 m gyors: 1. Dukla Praha (Plzák, Vaneček, Wagner, Lohnický) 8:42,4 — csúcs, 3. Slávia Bratislava 8:51,4, 3. Dukla Pra­ha II. 8:57,9, ...7. Gottwaldov 9:09 — ifj. csúcs. 4x100 m mell: 1. Slávia Plzeä (Starý, Král I., Král II. Spálek) 5:54 — csúcs, 2. Slávia Bratislava 5:01,1, 3. CKD 5:01,1, 4x100 vegyes váltó: 1. Slá­via Bratislava (Ferák, Hečko, Hopká, Fllfiák) 4:17,4 — csúcs, 2.- Dukla Praha 4:24,6, 3. RH Brno 4:24,8. A pontverseny végeredménye: nőki 1. Slávia Bratislava 278, 2. RH Brno 133, 3. Dukla Praha 46. - Férfiak: 1. Slávia Bratislava 250, 2. Dukla Praha 232, S. RH Brno 79. Összetett: 1. Slávia Brati­slava 528, 2. Dukla Praha 278, 3. RH Brno 212. A bajnokság érdekessége, hogy vala­mennyi váltó eredménye új országos csúcsot jelentett. Kadlecová féléves szü­net után ismét rajthoz állt és győzött. Értékes Tobišovának a 200 méteres gyorsúszásban elért rekordja, mellyel Skupilová egyik legrégibb csúcsát adta át a múltnak. Eredmények: nők: 200 m gyors: 1. To­bišová 2:24,4, ifj. és felnőtt csúcs, 2. Kocendová 2:28,7, 3. Ostrá 2:31,5, 100 m mell: 1. Kadlecová 1:21,1 2. Schmldtová 1:22,7, 3. Tanušková 1:23,1, 4x100 vegyes úszás: 1. Sebők 5:47,4, ifj. és felnőtt csúcs, 2. Schmidtová 5:53, 3. Mašinová 6:10,4, 4x100 m vegyes váltó: 1. Slávia Bratislava (Tobišová, Tanušková, Sebők, Ragazová) 5:01,3 — csúcs, 2. RH Brno 5:05,3, 3. Dukla Praha 5:09,7. Férfiak: 100 m pillangó: 1. Hopká Hubač nyerte a síugrást az országos síbajnokság zárónapján A csehszlovák síbajnokságok utolsó előtti napján először a nők 10 km-es versenyfutását bonyolították le. Ebben a számban a 26 éves Škodová szerezte meg az elsőséget és megismételte a cseh­szlovák sportjátékokon nemrég elért si­kerét. A helyezéseken a válogatott tag­jai osztozkodtak. Eredmények: 10 km-es futás: 1. Ško­: 'M A snortfogadás hírei 1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 H 12 13 14 S22221X — X 2 1 1 1 1 15, 17, 25, 28, 31, 41 « Prémium szám: 4. ixiíBsa A kétszeres világbajnok Roman-testvér pár Jobban előretörni és háttérbe szorítja a régi, konzervatív angol jégtánciskolát. Számunkra nagy örömet jelentett, hogy a Roman-testvérek ismét a győzelmi emelvény legmagasabb fokán álltak, de ez egyúttal arra kötelez minket, hogy ezt a vezető szerepet továbbra is meg­tartsuk. A csehszlovák sportközönségnek a jö­vő hét folyamán alkalma lesz látni a Cortinában szerepelt műkorcsolyázókat. Bratislavában és Prágában nagyszabású jégparádét rendeznek, melyen a világ­bajnokságot nyert versenyzők is szere­pelni fognak Így mi is láthatjuk majd az újdonsült világbajnokokat. (—a) Magyar győzelem Marókkoban Magyarország—Marokkó 2:1 (2:1). Ját­szották Casablancában 18 000 főnyi közön­ség előtt. A magyar labdarúgóváloga­tott, amely Budapest néven Bordeaux-ban 4:l-re győzött, Toulouseben pedig l:l-re játszott, harmadik mérkőzésén 'az utób­bi időben kitűnő eredményeket elért marokkói válogatottat győzte le. Az 5. percben Fenyvesi szerezte meg a ve­zetést, a 14. percben a marokkólak ki­egyenlítettek, a 38. percben Tichy lőtte a győztes gólt. Az első félidőben ötle­tesen jól játszott a magyar válogatott, szünet után azonban bágyadtan mozog­tak a játékosok a 28 fokos melegben (1). A magyar csapat portyája során legkö­zelebb Hannoverben játszik; erre a mér­kőzésre szerdán kerül sor. TJ Nové Zámky—Slovan Nitra 4:1 (1:0). A hazai csapat Ponesz, Fučik, Grunský és Ondruch góljaival értékes győzelmet ért el. Jednota Trenčín— Spartak Uh. Hradište 0:2 (0:1). Játszották Trenčínben. Chemička Gstí—Csehszlovák ifjúsági válogatott 1:4 (1:3). Az UEFA-tornára készülő ifjúsági válogatott javuló for­mában játszott és biztosan nyert. Salgótarjáni Bányász—Partizán Banská Bystrica 4:0 (2:0). Játszották Salgótar­jánban. • Prága: A Sportfogadási Iroda közli, hogy a Športka nyereménysorsolása március 6-án lesz Prágában. A Tottenham játékosai a Bratislavai re­pülőtéren dová 44:50, 2. Fousková 45:32, 3. Briiío­vá 45:54, 4. Gajancová, 5. Vacková, 6. Lösselová. Délután a férfiak 30 km-es futására került sor. A kremnical Ciliik már a táv elején megszerezte a vezetést. Ké­sőbb ugyan Hrubý felzárkózott Ciliikhez, akinek azonban a hajrában sikerült ül­dözőitől elhúznia és megszereznie a baj­noki címet. Eredmények — 30 km: 1. Ciliik 2:03:31, 2. Hrubý 2:03:54, 3. Gabriel 2:08:24, 4. Harvan, 5. Peši, 6. Slosiarik. Az ugróversenyeket tegnap bonyolí­tották 16. Itt Hubač bizonyult a legjobb­nak és megszerezte a bajnoki címet. Eredmények: 1. Hubač 225,1, 2. Dou­bek 224, 3. Raška 223, 4. Bulin, 5. Diví» ta, 6. Matiňák. KIKAPOTT a Svit Košicén A kosárlabda-ligában az elmúlt hét végén folytatódtak a küzdelmek. A fér­fiaknál a legnagyobb meglepetéssel a košiceiek szolgáltak, mert legyőzték a volt bajnok svlti csapatot, s tegyük hozzá: teljesen megérdemelten. A VSS végig irányította a játékot és győzel­méhez nem fért kétség. A bratislavai együttesek váltakozó sikerrel szerepel­tek. A nőknél mind a Slovan, mind pe­dig a Lokomotíva legyőzte ellenfelét, a férfiaknál viszont a Slávia már gyengéb­ben szerepelt. Eredmények — nők: Lőkomotíva Űstf —Slovan Bratislava 49:64 (22:31), Iskri Kyjov—Slovan Praha Orbis 57:60 (28:32), Lokomotíva Ústi—Lokomotíva Bratislava 45:72 (23:43), Iskra Kyjov—CKD Praha 71:49 (33:23). Férfiak: VSS Košice—Iskra Svit 76:61 (32:24), Spartak Žižkov—Slávia Bratisla­va 74:57 (45:33), Slovan Orbis—Lokomo­tíva Prievidza 77:47 (35:23), RH Pardu­bice—Slávia Praha 83:67 (30:30), NHKG Ostrava—I. Brnenská 80:74 (47:37), Sla­voj Praha—Sokolovo 74:107 (41:55), Duk­la Olomouc—ZJŠ Brno 75:78 (38:41), NHKG Ostrava—ZJS Brno 72:80 (30:49), Spartak Žižkov—Lokomotíva Prievidza 87:65 (47:31), RH Pardubice—Sokolovo Praha 60:79 (37:42), Orbis Praha-Slávia j Bratislava 80:63 (42:27), ŕ Megérkezett Bratislaváisa a Tottenham A Tottenham és a Benfica is megnyerte bajnoki mérkőzéseit és első helyen áll hazája bajnokságán © Nehéz feladat vár csapatainkra E héten két nagy jelentőségű mérkőzést játszanak labdarúgó-csapataink. Ked­den a Slovan Bratislava fogadja az angol Tottenham Hotspur együttesét, szerdán pedig a Dukla Praha lesz a Benfica vendége. A Slovan a Kupa-győz­tesek Kupájáért, a Dukla Praha pedig az Európa Kupáért mérkőzik ellenfelé­vel. Sajnos, a kemény tél miatt csapataink nem tudtak kellően felkészülni ezek­re a találkozókra. A Slovan egyetlen edzőmérkőzésén sem ért el biztató for­mát, a Dukla Prahát pedig a balszerencse üldözi, mivel Pluskal súlyosabban megsérült, Jelinek pedig hosszabb időre orvosi felügyelet alá került. A cseh­szlovák csapatok ellenfelei ezzel szemben kitűnő formában vannak és jól sze­repelnek hazájuk bajnokságában. A Tottenham szombaton Smlth két gól­jával 2:1 arányú győzelmet aratott a West Bromwlch Albion együttese felett és megőrizte vezető helyét az angol liga bajnoki táblázatán.. A Benfica múlt vasárnap idegenben győzte le legnagyobb riválisát, az FC Porto csapatát és e rangadó-győzelmé­vel két pont előnyre tett szert riváli­sával szemben. A szerdai kupamérkčzés miatt a Benfica már szombaton lebo­nyolította további bajnoki mérkőzését, melyen a CUF Barneiro csapatát 3:2-re győzte le. AZ EURÖPA KUPÁBAN, melyet eddig a Real Madrid ötször, a Benfica pedig kétszer nyert meg, je­lenleg a negyeddöntőnél tart a küzde­lem. A negyeddöntő párosítása a követ­kező: Anderlecht—Dnndee, Benfica,— Dukla Praha, Galata Seray—AC Milan, Stade Reims—Feijen-oord. A negyeddön tőből eddig két mérkőzést bonyolítottak le. Az AC Milan 3:l-re győzött Istam­búiban a török bajnok-csapat, a Fei­jenoord pedig l:0-ra Párizsban a Stade Reims ellen. Mindkét csapat továbbju­tására tehát számítani lehet. Az UEFA kupabizottsága egyébként táviratilag kérdést intézett a negyeddöntő három résztvevőjéhez, hogy megfelel-e nekik a kupadöntő május 22-re tervezett idő­pontja? A három megkérdezett csapat: az AC Milan, a Dukla Praha és a Ben­fica volt. Ez azt jelenti, hogy az UEFA­ezeknek a csapatoknak az esélyeit ítéli legkedvezőbbeknek. Kétségtelen tehát, hogy a negyeddöntő négy küzdelme kö­zül a Benfica— Dukla találkozó lesz a legjelentősebb. A Benfica egyébként most harmadszor, a Dukla Praha pedig má­sodszor szerepel a negyeddöntő résztve­vői között. A KUPA GYŐZTESEK KUPÁJÁBAN ugyancsak a negyeddöntőnél tartanak és itt ebben a párosításban küzdenek meg a csapatok az elődöntőbe való ju­tásért: Odense—FC Nürnberg, Slovan Bratislava—Tottenham Hotspur, Plovdiv— AC Madrid és OFK Belgrád—AC Napoll. Ezen a tornán is már két eredmény ismert. Az OFK Belgrád 2:0-ra győzött az AC Napoli ellen, a Plovdiv—AC Mad­rid találkozó pedig Plovdivban l:l-re végződött. A Kupa-győztesek Kupája most került harmadszor kiírásra. A 1960—61. évi vé­dő a Fiorentina volt, 1961—1962 ben pe­dig az AC Madrid volt a győztes. A Mad­ridi csapatot és Tottenham Hotspurt tartják az Idei küzdelem két legesélye­sebb együttesének. Mind az Európa Kupában, mind pe­dig a Kupa-győztesek Kupájában e hő végéig kell lebonyolítani a negyeddön­tő valamennyi mérkőzését, söt az eset­leges harmadik találkozót ls. Az elődön­tőre egyébként április másodikán ejtik meg a sorsolást. A TOTTENHAM DERÜLÁTÓ A Slovan Bratislava keddi kupaellen­fele, a Tottenham Hotspur csapata va­sárnap délután különrepülőgépen meg­érkezett Bratislavába. A csapat tagjai a következők: Brown, Hollowbread — kapusok; Baker, Hanry, Hopkins — hátvédek; Marchi, Norman, Mackay, Blanchflower — fedezetek; Medwin, White, Smith, Greaves, Jones, Dyson, Clayton, Saul, Allén — csatárok. A csapatot elkísérte Bratislavába F. Wale, a klub elnöke is. A kíséret tagjai között van egyébként 14 újságíró, illetve rádió- és televízió-riporter is. Megér­kezés után az angolok így nyilatkoztak: Bili Nicholson menedzser: A pálya talaja bizonyára nehéz lesz, s ezért a2 eredményt illetően nehéz lenne jóslás­ba bocsátkozni... Smith középcsatár: A nehéz talajú pá­lyán magas színvonalú játékra aligha van kilátás. A küzdelem azonban an­nál nagyobb leszi Nálunk, Angliában is kemény volt a tél, nagyon rossz pályá­kon játszottunk Nekünk az Ilyen pá­lyán nagyobb a tapasztalatunk, jobban hozzászoktunk, mint ellenfelünk, s ezért győzelmet remélek Cllve Toye, a Daily Express munka­társa: Minden jel arrs mutat hogy a ml csapatunk az esélyesebb A Slovant azonban nem ismerjük, s ezért engem nem lepne meg, ha a Tottenham óva­tosan, védekezve kezdene. Teí^/oir ^37-18 512 23 335 6S SM^I9 BUo, t!S. a; ! Ze rÄ 8 srerkesztö blz 0"i áI; Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkého u. 10. sz. íoH«?t'i ; ^ 5,l 2; 2 0 - mbérs á* : 5 5°­1 8- sportrovat: 505-29. Kiadóhivatal: Bratislava, Gorkého 8., telefon: 503-89. Előfizetést díj havoita 8 Kčs. Terjeszti t Posta HfrlapszolgálaW. Megrendelhető és előfizethető: 8 Posta Központi Hírlap Irodánál, Bratislava, Gottwald tér 48/VII. Megrendelhető még minden postahivatalnál és kézbesl­' * Alföldi megrendeléseket 8 postg saJtőkiyRelt szolgálat* - Pofto^ flovinovj ürat} M jtfvos tlaőö, P^hjj t, Jindfišská 14, L lntáii ti, P K-o'S

Next

/
Oldalképek
Tartalom