Új Szó, 1962. december (15. évfolyam, 332-359.szám)

1962-12-21 / 352. szám, péntek

Négyszázhúsz perc története December közepe. Borús, szeles, hóviharos napok kergetik egymást. Csendesek, kihaltak a mezők. A mezőgazdasági gépek fészer alatt vagy javítóműhelyben várják a kikeletet. És a javító szeme azonnal észreveszi, ha valamelyik gépben megrongálódott és kicserélésre szo­rul egy-egy fontos alkatrész. Ilyenkor levél megy a prágai, a brnói vagy a bratislavai raktárakba és pár nap múlva megérkezik a külde­mény. A szerelő raktárból kapja az alkatrészeket, de honnan kapja a raktár? A nvitrai mezőgazdasági gépjavító-üzem kicsi, mindössze százhúsz embert foglalkoztat. Hogy mégis írunk róla, azt hírnevének köszönhe­ti. Gyártanak itt mindenféle alkatrészt (motorokat is javítanak). A DT—54-es, az S—80-as és az S—35-ös traktorok aligha tudnának mozogni a nyitrai özem alkatrészei nélkül. Kis üzem nagy teljesít­ménnyel — így jellemezhetjük legjobban a nyolcvanöt munkás és e huszonhét technikus munkáját. 900 000 korona az értéke a havonta gyártott termékeiknek! Jó hírnevének az oka természetesen nem ez, hanem a kijünő minő­ségű munka és a kongresszusi versenyben elért szép eredmény. Az or­szág 1071 üzeme között — amelyek mind elnyerték a CSKP XII. kong­resszusának üzeme címet — a nyitrai is helyet foglal. Kongresszusi felajánlásukkal elérték, hogy december 16-ig 103 százalékra teljesí­tették évi tervüket... Mikor felajánlásukat papíron rögzítették, szép, meleg április végi na­pok jártak. Áprilisban nagyobb a szív és fogékonyabb az ész? Ne fir­tassuk most ezt. Meséljük el inkább a négyszázhúsz perc történe­tét... E gy április végi napon történt. Macko Alfonz, a szocialista munka verseny felelőse feltűnően pyugtalan volt. Jó kedélyű, tréfás fia­talember egyébként, ám akkor izga­tottságát, idegállapotának feszültsé­gét semmivei sem tudta palástolni. Rengeteget dohányzott s még többet töprengett. Szórakozott ís volt. Az ebédlőben, az udvaron vagy a folyo­són legközelebbi munkatársait sem is­merte meg. — Mi van veled, Alfonz? — kér­dezték tőle egyre többen. — Semmi... igazán semmi... tö­röm valamin a fejem. Nyugtalanságának, szórakozottsága ­nak az okát nem tudták kideríteni. Pedig nagyon egyszerű volt. Abban ez időben a lapok már naponta első oldalon hozták, hogy az egyes üze­mek milyen feltételekkel neveztek be -a kongresszusi versenybe. Ok meg még jóformán semmit sem tettek. Azzal vigasztalják magukat, hogy ki­csi az üzem, nem, lehet a versenyt célszerűen megszervezni. De ez nem igazi Nem lehet igazi Éppen most jött rá valamire, egy nagyon jő gondolatra Hogyan is van csak? Megragadta újból a ceruzát éš számol. Összead, szoroz, kivon. S mi­re a számok csatarendbe állnak, a gondolat is megszületik. — Ha nyolc ember nem végzj el a rábízott feladatot — mormolta, mintha a számokból olvasná —, az egész üzem nem teljesíti a tervet. Íme, ez hát a gordiuszi csomó! Nagy Sándor könnyen ki tudta bogozni. Vajon ő ís ki tudja-e? A nyolc em­bernek is teljesítenie kell a tervet. De hogyan, milyen úton-módon? Annyira elmerült a gondolatban, hogy csak arra ocsúdott fel, valaki megfogta a vállát. — Te vagy az, Lajos? — rebbent fel a szeme zavartan. — Én vagyok — mondta csende­sen Mánin Lajos, az üzem egyik leg­jobb vasesztergályosa és maga alá húzott egy széket Sokszor bekukkant ide, szenvedélyesen tudakolja, ho­gyan áll havi tervének teljesítésével. Most azonban legyőzte kíváncsiságát és azt kérdezte Alfonztól: — Mi ba­jod, mért lógatod az orrod? — Gondolkoztam valamin és rá­jöttem valamire. — Ezért? — csodálkozott. — Figyelj 1 — Csupa fül vagyok... — Kiszámítottam, hogy üzemünk egyenletesen és százon felül teljesít­hetné tervét, ha a leggyengébb nyolc dolgozónk is megtenné a magáét. — Csak ez a bajod? — Ez. — Akkor a nyolcból hármat rögtön vegyél el — kacsintot rá a legjobb esztergályos, Mánin Lajos. — Felelősséget vállalsz értük? — derült fel a szocialista munkaver­seny szervezője. — Megmondtam, vegyél el belőle hármat. A nevüket ls leírhatod. Zá­humenská, Török és Sloboda. Mától kezdve ellenőrzöm munkájukat és rá­vezetem őket munkakönyvecske veze­tésére. — Mire jó az? — Figyelj! — s most ő fogta kezé­be a ceruzát — Sokat töprengtem, hogy egy esztergályosnak mennyi időre van szüksége a napi munka el­végzéséhez. Mit gondolsz, mennyire? — Nem tudom — kotorászott elő Macko Alfonz a zsebéből egy ciga­rettát. — Kereken négyszázhúsz percre ... Érted már, mire lesz jó a könyvecs­ke? Megmutatja majd nekem, aki há­rom ember munkájáért felelősséget vállaltam, hogyan használják ki a napot, mennyi időt fordítanak egy­egy alkatrész elkészítésére. — Azt hiszem, kezdeményezésedből kongresszusi felajánlás lesz! — lel­kesedett Macko Alfonz s mihelyt vendége kilépett az ajtón, gépbe diktálta az elgondolást. Vitte az igazgatóhoz, a pártszerve­zet elnökéhez, aztán szakszervezeti gyűlésen ismertette Mánin Lajos fel­ajánlását. Corró, lelkes hangulatú volt a ' gyűlés. És programjában szo­katlan. Először fordult elő, hogy a vállalat vezetői nem irányszámokról beszéltek. A munkások és a techni­kusok azt vésték emlékezetükbe, hogy emberekről esett szó. Egyszerű, becsületes dolgozókról. Olyanokról, akik segítség nélkül nem képesek többre. Először fordult elő az üzem tör­ténetében, hogy önzetlenül, minden ellenszolgáltatás nélkül, „ember az embernek elvtársa, barátja" alapon siettek a legjobb esztergályosok a leggyengébbek segítségére! Aztán már gyorsan követték egy­mást az események. A harminckét éves Kmeto Lajos azzal Indult haza a gyűlésről, hogy a felajánlást első­sorban a kommunistáknak kell támo­gatniuk. Kiscétény tizenkét kilomé­ter Nyitrátől. Máskor azon töpren­gett a buszban, mit csinál majd ott­hon, a kertbe megy-e ki (nagyon sze­ret kertészkedni) vagy beéri tele­víziónézéssel? Most egyre csak a Má­nin Lajos kezdeményezésén járt az esze. Tizenöt éve dolgozik az üzemben. Azóta kétszer kapott kitüntetést jó | munkájáért. Büszke rá, hogy a leg­jobb esztergályosok között említik a nevét (nyolc elemije és két és fél­éves szaklsk'olája van). De vajon elégséges-e a terv egyenletes teljesí­tőiéhez néhány kiváló mesterember? A döcögő autóbuszban világosan fogalmazódtak meg benňe a gondo­latok. — Ahhoz, hogy egy gép tökélete­sen működjék, minden alkatrészének kifogástalanul kell dolgoznia... Ah­hoz, hogy egy üzem egyenletesen és százon felül teljesítse tervét, minden alkalmazottjának tudása legjavát kell adnia!. . És ki törődik azzal, hogy az üzem tizenkét tanulója már ne szoruljon segítségre? Simkovič, Pivovarčik, Zámecník! Alig ismeri őket, csak annyit tud ró­luk, hogy első-, másod-, harmadéves tanulók. Nem baj, majd megismeri őket. Lesz rá bőven alkalma, védnök­séget vállal fölöttük. Aznap este a felesége és a gyere­kek is csodálkoztak, hogy másról nem is beszél, csak az üzeméről, Mánin Lajosról meg a tanulókról... Felesége nem hagyta szó nélkül a különös esetet. — Mondd csak, mi' történt? — biztatta a férjét. — Nagy dolog — felelte. — Mánin Lajos harcot indított a négyszázhúsz percért! Felesége nem lett okosabb, magya­rázat nélkül nem tudott mit kezdeni a négyszázhúsz perccel, de nem fir­tatta tovább a dolgot. A férje érde­kelte mindenekelőtti — És te... te mit vállaltál? — A tanulókat. Šimkovičot, Pivo­varčíkot és ZámeCníket. Eszes, min­denhez értő szakembereket nevelek belőlük... H át ennyi a négyszázhúsz perc története. Mánin és Kmeto kezdeményezését felkarolták és ma­gukévá tették a dolgozók s május elsején a nyitrai kis gépjavító üzem ls benevezett a kongresszusi verseny­be. Az eredmény? A kapu fölött ott függ a tábla és hirdeti, meséli mindenkinek, az utca járókelőinek és idegeneknek, hogy „XII. kongresszus üzeme". És mit mond a tizenhét éves Slm­kovič? — Végtelenül örülök, hogy minden alkatrész gyártásához értek. Az az érzésem, hogy már most önálló esz­tergályos vagyok! MÁCS JÖZSEF Hazánkban a prostéjovi Vasművekben gyártják gépkocsiiparunk számára a lemez- és spirálrugókat, valamint az iparvágányok váltóit. Képünkön: Drahomír Chytil, Jirí Zelinka és Vlastimil Ohlídal befejezik egy bánya­iparvágány váltójának szerelését. (Nesvadba F. — ČTK — felv.) mtHMtW» MH MI MMMMM IWmmM«HCg»MM« Hírek a komárnói hajógyárból •k Egyre nagyobb méreteket ölt üzemünkben az újítómozgalom. A harmadik üzemrészlegen pl. Farkas István 1965 végéig 37 ezer korona értékű hengerelt anyagot takarít meg. Mindezt újítási javaslatok ki­i dolgozásával és megvalósításával ! akarja elérni. Hasonló módon akar­nak hozzájárulni, az újítómozgalom fejlesztéséhoz. Michal Molda és Kor­pás László elvtársak is, akik együt­tesen 72 ezer korona értékű anyag megtakarítására tettek kötelezettség­vállalást. * Üzemünk levéltári dolgozói el­határozták, hogy összeállítják a hajó­gyár krónikáját. Ennek anyagát fő­ként a munkásmozgalom történeté­ből merítik. Üzemi múzeumot is ala­kítanak, ahol a hajógyár forradalmi hagyományairól nyerhetnek részle­tes áttekintést a látogatók. •k Üzemünk dolgozói elhatározták, hogy a IV. negyedévben 5 millió 600 ezer korona értékű árut gyártanak terven felül. Az exporttervet 18 millió, az eladási tervet pedig 18 millió 500 ezer koronával teljesítik túl. E válla­lások értéke 4 motoros teherszál­lító-hajó terven felüli gyártását je­lenti. A kötelezettségvállalás szerint jóval a határidő előtt szállítják le a tušimicei villanyerőmű, valamint a novákyi Wilhelm Pieck vegyiüzem számára készülő megrendeléseket. * Az üzemi kötelezettségvállalás további pontja szerint 50 tonna fém megtakarítására tettek felajánlást. A fenti pontokban felsoroltakat 270 kol­lektív és egyéni kötelezettségválla-! lássál akarják elérni. Szénássy János, Komárno + A Hadsereggel Együttműködők Szö­vetsége megalapításának 10. évfordulója alkalmából Košicén december 19-én ün­nepi teljes ülést rendeztek, amelyen Štefan Dobrovič alezredes, a HESZ kelet­szlovákiai kerületi bizottságának elnö­ke értékelte a kerület kKSZ-tagjainak tevékenységét. HARCUNK LÉNYEGE: ÉS CÉLJA V ajon időszerű és helyén való-e ma az osz'tályharcról, az osz­tályharc kérdéseiről, az osztályharc módjairól és változatairól beszélni? Ma, amikor felépítettük a szocialista társadalmi és gazdasági rendszert, megszüntettük és felszámoltuk a tár­sadalom ellentétes osztálytagozódását, nincsenek kizsákmányolók és kizsák­mányoltak s társadalmunk erkölcsi­politikai egysége mindjobban megszi­lárdul és a társadalmi előrehaladás­sal egyre inkább létrejönnek és ki-, domborodnak az össznépi állam fel­tételei és vonásai. Pártunk elvetette a személyi kultusz szülte, antimar­xista, gyökerében helytelen és káros, az osztályharc állandó élesedéséről szóló sztálini tételt és minden ember­nek megadja a lehetőségét annak, hogy tisztességes, becsületes munká­val, állampolgári kötelességeinek be­tartásával megtalálja helyét szocia­lista társadalmunkban. Ha így áll a helyzet — márpedig mindez így igaz és így van —, akkor ez most már azt jelenti, hogy megszűnt az osztály­harc? A leghelytelenebb dolog volna olyasmit mondani és állítani, hogy hazánkban és társadalmunkban meg­szűnt az osztályharc. Nem szűnt meg, csak azelőtti jellegével és formáival szemben lényegesen megváltozott, sokkal bonyolultabb lett és — ugyan­csak a régivel szemben — egészen más frontokra tolódott át. Azt mond­I juk: megváltoztak az osztályharc for­mái, társadalmunk mai fejlődési fo­kán más és bonyolultabb lett az osz­tályharc. S ez a más, bonyolultabb elsősorban és főként azt jelenti, hogy a frontok nem olyan élesen elhatárol­tak egymástól, mint például a kapi­talizmus Idején volt s ma — legalább is országunkon belül — nem az a kérdés lényege, hogy ki kit győz le. Azélőtt, a kapitalizmus idején a fron­tok állása nyílt és egyértelmű volt. A munkásosztály, a kizsákmányolt nép szemben állt a kizsákmányoló rend­szerrel. A harc lényege ekkor — Jó­zsef Attila szavaival élve — ez volt: „Döntsd a tőkét, ne siránkozz!" A felszabadulást követő években, a ha­talomért folyó harcban, amikor a burzsoáziának még erős politikai és gazdasági pozíciói voltak, amikor a harc lényege arra irányult, hogy ki kit győz le, a frontok élesen elhatá­roltak voltak. Tudtuk, hogy ki a gyá­ros vagy a földbirtokos, tudtuk, hogy kik ülnek a bankok igazgató taná­csaiban, azt is tudtuk, hogy kik a burzsoázia politikai támaszai, tehát a ki ki ellen harcol, a ki kit győz le harcában a hadállások élesen elha­tároltak voltak. I gy volt azelőtt, ám mennyire más, mennyivel bonyolultabb lett ma az osztályharc kérdése. Mert ki ellen harcolunk ma? Persze, nem arról van szó, hogy szocialista rend­szerünknek ne volnának külső és bel­ső ellenségei, akikkel szemben a leg­nagyobb éberséget kell tanúsítanunk, s akik ellen az adott esetnek és helyzetnek megfelelő módon harco­lunk és járunk el. Most inkább arról van szó, ahogy az osztályharc fogal­ma általában — a múlt gyakorlata és tapasztalata alapján — az emberek tudatában él. Számos ember, ha az osztályharcról van szó, akkor azt mondja, hogy megszűnt az osztály­ellenség, tehát megszűnt az osztály­harc is. Mások pedig azon a vélemé­nyen vannak, hogy ha a békés egy­más mellett élés lenini elvét valljuk és valósítjuk meg, akkor ez azt je­lenti, hogy feladtuk osztályharcos ál­láspontunkat. tgy van ez? Nem, egy­általán nincs így. Van tehát ma osz­tályharc nálunk? Van osztályharc azután és akkor is, hogy megszűntek az ellenséges osztályok? Ám ha így, van, akkor hol, milyen területen és hogyan folyik az 06ztályharc? Mi az osztályharc lényege ma? Pártunk a XII. kongresszus tárgya­lásainak és határozatainak középpont­jába a népgazdaság fejlesztését, a gazdasági kérdéseket állította. Arról tárgyalt és arról hozott határozato­kat a kongresszus, mit és hogyan kell tenni, hogy többet, jobbat és olcsób­ban termeljünk. Hogy népgazdasá­gunkban leküzdve a pillanatnyilag fennálló nehézségeket, az eddigieknél sokkal határozottabban és gyorsabb ütemben haladhassunk kitűzött cé­lunk: a szocializmus teljes felépítése, — a kommunizmusba való fokozatos átmenet feltételeinek megteremtése felé. Ámde mindez hol dől el? A munkahelyeken! Az üzemekben és a gyárakban, az építkezéseken és a föl­deken, a bányákban és mindenütt, ahol emberek tevékenykednek, ahol a társadalom számára ilyen vagy olyan, fizikai vagy szellemi munkát végez-, nek. Az osztályharc ma tehát a mun­kahelyeken, a gyárakban, a bányák­ban a földeken folyik és azért folyik, az az osztályharc tartama és lényege, hogy minél előbbre jussunk a -fejlett szocialista társadalmi és gazdasági rendszer útján. A falusi osztályharc sem nyilvá­nul meg abban, és nem az a tartama, hogy minden bokor mögött az osztályelienséget Keressük, hanem az, hogy növeljük a mezőgazdasági termelést, a falu elegendő kenyérnek valót, húst, tejet és vajat juttasson a társadalomnak, hogy mezőgazdasá­gunk 1970-ig elérje az ipar színvona­lát. S ez a harc ma legalább olyan jelentős és szívós, mint az, amit an­nak idején — főként a mezőgazda­ság szocialista átszervezésekor — a falun az osztályellenséggel vívtunk. Sőt, bonyolultabb, talán még nehe­zebb és sokkal nagyobb kitartást kö­vetel. És ma a falun, a szövetkeze­tekben — anélkül, hogy feladnánk éberségünket és osztályharcos állás­pontunkat, — nem asjzerint ítéljük meg az embereket, hogy azelőtt hány hold földjük volt, hanem aszerint, hogyan dolgozik a ' szövetkezetben, milyen munkát végez a szövetkezet, a társadalom javára. Éppen ezért azok ellen harcolunk, akik nem a tisztességesen végzett munkából, ha­nem a közösség rovására szeretnének megélni, a dologtalanság, a napjopás, az élösködés ellen. .Ez ma az osztály-, harc, a szocializmus teljes felépíté-: séért folyó harc lényege és tartalma. A ki kit gyöz le harca ma is és változatlanul tovább folyik, csakhogy ma nem az országon belül s nem egy társadalmi osztály, vagy pontosan meghatározott személyek ellen, ha­nem ez a harc kiterebélyesedett, vi­lágméretűvé, a szocializmus és a ka­pitalizmus közötti harccá vált. A bé­kés egymás mellett élés elvét vallva és megvalósítva, meggyőződésünk, hogy a két. rendszer gazdasági ver­senyéből a szocialista rendszer kerül ki győztesen. Igen ám, de ahhoz, hogy ez valósággá váljék, éppen az szükséges, hogy minden ember eleget tegyen a rá háruló feladatoknak, hogy teljesítsük mindazokat a felada­tokat, amelyeket a XII. kongresszus kitűzött. íme, az ember mindennapos munkája és a nemzetközi méretekben folyó osztályharc nagyon is érzékel­hető összefüggései. Persze, a gazdasági feladatok tel-: jesítése, az ember mindennapod mun­kája szervesen és elválaszthatatlanul összefügg az osztályharc másik Jő te­rületével, az ideológiai munkával, az ember tudata átalakításának kérdé­seivel. Mint a Központi Bizottság kongresszusi beszámolója megállapí­totta: „A nép öntudatának és érett­ségének fokától függ, mennyire van­nak tudatában a legszélesebb dolgo­zó tömegek feladataiknak és felelős­ségüknek s ennek megfelelően fog­nak dolgozni is... Mindez szükséges­sé teszi, hogy gyarapodjanak a nép­tömegek öntudatos, alkotó tevékeny­ségének elemei s fokozza az előttünk álló ideológjai munka jelentőségét és feladatát." Ám ha az ideológiai mun­ka fontosságáról és az ember tuda­tát átalakító jelentőségéről beszélünk, akkor mit kell elsősorban és legfő­képp tudatosítanunk? Azt, hogy „a békés együttélés lenini elve semmi ÜJ SZÖ 4 * 1 9 8 2- december 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom