Új Szó, 1961. november (14. évfolyam, 303-332.szám)

1961-11-02 / 304. szám, csütörtök

A filmszínházainkban műsoron le- polgári illúziókat kergető humanista vő alkotásokat jellemezve nyugodtan tudós végzetes tévedésének törté­állíthatjuk, hogy néhány kiemelke- nete. Harcos felhívás ez az em­dő, művészi rendezésével vagy ösz- beriség lelkiismeretéhez, hogy fel­szeállításával erős hatású film vi- rázza: nincsenek ködképek, hamis szi el a pálmát a többi átlagos al- ábrándok — állam, igazságosság, kotással szemben Három ilyen nem mindennapi filmet említhetünk: az olasz Visconti Rocco és fivérei című filmjét és Konrád Wolf nemzeti dí­jas rendező Mamlock professzor cí­csak rideg valóság van, ez ellen pedig nem meddő pacífizmussal, ha­nem cselekvő harccal lehet véde­kezni. Nincs nagyobb bűn a harc feladásánál. Az eröszakot csak erő­mű alkotását mint játékfilmeket, to- szakkal lehet legyőzni. vábbá a csehszlovák hadseregfilm kétrészes dokumentumfilmjét: Árulás detét örökíti meg a film. Mamlock és győzelem. Ezenkívül egy kínai professzor, az elismert zsidó szak­háborús történet — Dolmányos si­rály és hazai átlagfilmek: Zbynék Slovan Nitra—üdinese 4:3 (3:0) (h) — A KK labdarúgó-mérkőzés elő­döntőjének első találkozóján a Slovan Nitra saját otthonában látta vendégül az FC Udlnese együttesét. Mivel a visz­szavágót Olaszországban Játsszák, így már ezen a találkozón kellett a nitrai csapatnak kiharcolnia a továbbjutást. Az első félidőben úgy tűnt, hogy ez köny­nyen sikerül a Slovannak. Szünet után azonban a hazai csapat érthetetlenül kiengedte kezéből a kezdeményezést, aminek hajszál híján vereség lett a vé­ge, s csak az utolsó percben tudták a végeredményt a maguk Javára fordíta­ni. A mintegy 6000 nitrai szurkolfl tehát két különböző félidőt láthatott. Az első­ben a Slovan sokkal többet támadott el­lenfelénél, aminek háromgólos előnyét ; | köszönhette. Az első gúlt a 8. percben A nácik uralomra jutásának kez- < • Hrnčár szerezte. A gól után a hazai . . nnndtln. Inn^IMn.n 1. 1 .... A együttes lendülete kissé csökkent, en­nek ellenére a 14. percben — Koník be­adásából — Pucber 2:0-n növelte a Brynych Minden korona jó című víg­játéka, Eduard Hofman Emberek a kameránál című filmje szerepeltek műsoron. A Rocco és fivérei című, FIPRESCI tekintély, a nagy humanista sebész | Sl0sa n előnyét, A 43. percben Kisy gői­az abszolút „állam", „igazság' kö- 4 jávai a hazai együttes már 3:0-ra ve­dös fogalma nevében felveszi a küz­delmet az erőszakkal. De ez az ál­lam, melynek nevében kitagadja kommunista fiát, Rolfot, ajtót mutat neki klinikáján, és az erőszakot díjjal jutalmazott olasz filmremeket megtestesítő SA-legények JUDE (zsi az idei dolgozók fesztiválja alkalmá- <jó) feliratú fehérköpenyben erőszak ból ismertettük. Az Árulás és győ- ------­zelem című kétrészes mű, Pavel Háša és Ivo Toman összeállításában száza­kai kísérik haza otthonába. A hu­mánum szellemében nevelt lányát ki­üldözik az iskolából, Csak azért, zetett. Szünet után az olaszok nagy becs­;; Műkorcsolyázó bemuta'ó a Teli Stadionban A bratislavai műkorcsolyázók nevét az országban jól Ismerik. Ez idén a Slovan Bratislava ChZJD műkorcsolya­dunk nagy eseményeit örökíti meg. me rt „félvér". Mamlock nem teszi | szakosztályának tagjai első ízben pén Életoptimizmust sugároz, a boldog i e a fegyvert, mert mindvégig re n nDral n jövő reményét ébreszti az ember ben, miután végigvezeti a XX. szá­zad kálváriáján. A századelő kapita­lista viszonyai, a húszas és harmin­cas évek neonfényű Prágája, a nagy •gazdasági válság — mindez híven tükröződik az összegyűjtött doku­mentuanyagban. Azután következnek ménykedik „állameszményében". S amikor a cselező ellenség, akit klini­káján nagyratörő náci érzelmű asszisz- • I tense képvisel, lelkiismeretével ellen­tétben álló lehetetlent kíván tőle, rekapitulálva életét igazat ad az illegalitásban harcoló Rolf fiának, ő maga azonban csak az öngyilkosság­a szomorú, gyászos évek: a münche- ban látja az összetört reményeiből ni diktátum, a protektorátusi évek, kivezető utat. a háború. Sztálingrádi Mennyi min- Wolf filmjének valamennyi alakja den fűződik e névhez! Millióknak egy jól megmintázott külön emberi jelentett akkor életet, akik a náci fenevad karmai között remegtek éle­tükért. Hosszú és nehéz volt az út a berlini Reichstagig, amelynek ku­polájára a szovjet katona kitűzte a győzelem vörös zászlaját. S ez a győzelem, mely a ml népünknek is meghozta a szabadságot, örök jel­képe marad a humánum győzelmé­nek, melyben a világ békeszerető népei mindenkor reménykednek. ban, az „örök asszony feleségét Játszó Ursula Burg, a lányát, Rut­hot alakító Doris Abesser. Igen bo-;; nyolult, de nem sematikusan kidol­gozott szerep Inge Ruoff náci szim­patizáns, de emberiességét, józan Ité-1; lőképességét megőrző, a vér és a < > Friedrich Wolf haladó szellemű an- nemzet mítoszáról inkább divatból világ, mely nagyszerűen beilleszke­dik a történet keretébe. Ilyen ere­deti alak maga a professzor Wolf-,..,, . , ,,. . T T . „ ./.,, ,,(.*< • • tisiavai fellépés utan az együttes or­gang Heinz nemzeti díjas alakításé-,. S7átmnk ki l,^ bňz S városaiban tart maid teken, november 3 án mutatkoznak be a bratislavai közön­ségnek „Ami önök­nek tetszik' című műsorukkal. Hosz­szabb idő után fel­lép Divín többszö'­rös Európa-bajno­kunk Is, aki beteg­sége után lelkiis­meretes edzésbe kezdett s az eljöven­dő évad előtt jól érzi magát. Érdek­lődéssel várjuk majd Mrázková, Groža­jová és Anderlová fellépését is. Sor kerül ezúttal Csorna Éva magyar mű­korcsolyázónö vendégszereplésére is. A bemutató kezdete 19 óra. A bra­szágunk különböző városaiban tart majd bemutatót. Kantorek Japánban vendégszerepel tifasiszta német Író darabja negyed­század távlatából sem vesztette el időszerűségét, sőt, soha sem volt olyan megrázó, mint éppen ma, amikor a fasizmus állatiasságát felis­merő emberiség látja, hogy a múlt levert, de egészen meg nem semmi­sített erői újra felül kerekednek a bonni államban, hogy Hitler örö­kébe lépjenek. Wolf fiára, Kon­radra hárult az a feladat, hogy megfilmesítse apja remekét, a Mam­lock professzor-t. A Mamlock pro­fesszor nem egy­szerű egyéni tra­gédia, nemcsak a fecsegő orvosnő alakja Lissy Tem­pelhof játékában. L. 1. Dr. Pavel Kantorek, Csehszlovákia legjobb maratoni futója valószínűleg november 25-én utazik Japánba, hogy részt vegyen az asahi nemzetközi ma­ratón! versenyen. Kantorek 1957 óta résztvevője az ismert japán maratoni J | futóversenynek. Első rajtja alkalmával ' £ a negyedik helyen végzett. Egy évvel • később ismét a negyedik volt, 1959-ben második, tavaly pedig ! lyen végzett. a harmadik he­A szilveszteri jelenet (Jobboldalt) Wolfgang Heinz Mam­lock szerepében. Megnyílt „A magyar könyv Csehszlovákiában című kiállítás 0 Bécs. A bajnokcsapatok Európa­kupájáért az Ausztria Wien együttese <,a tavalyi bajnok Beniíica Lissabon együttesével 1:1 (0:1), arányú döntet­Ilent ért el. A visszavágóra november (( X8-án Lisszabonban kerül sor. • Prága. A Dynamo Praha együttese szerezte meg az idei országos rugby­J bajnoki címet a Spartak Praha AZKG együttese előtt. E napokban a Csemadok Nové Zámky-i helyi szervezetének újonnan épült kultúrházában ünnepélyes ke­retek között megnyílt a Szlovák Nemzeti Tanács iskola- és kulturális ügyi szakosztálya, a Csehszlovák Könyvkiadó és Könyvterjesztő Vál­lalat rendezésében „A magyar könyv Csehszlovákiában" című könyvkiállí­tás. A megnyitón Augustín Michalička, a Szlovák Nemzeti Tanács iskola- és kulturális ügyi megbízottjának he­lyettese és Lőrincz Gyula, a Csema­Az egyik moszkvai autójavító üzem munkásai és alkalmazottai megnyitották Moszkva első társadal­mi könyvesboltját, ahol az üzlet ve­zetője és valamennyi elárusítója sza­bad idejében társadalmi munkában látja el feladatát. •h Az egyre gyakoribb műkincslopá­sok miatt az egyik hollandiai város­ban elmarad a Monet-kiállítás, mert a magángyűjtők félnek képeiket a rendezőség rendelkezésére bocsáta­ni. T* A Lipcsei Operaházban nagy siker­rel mutatták be Szergej Prokofjev Háború és béke című alkotását, amelynek szövegét Tolsztoj regényé­ből írták. dok Központi Bizottságának elnöke mondottak ünnepi beszédet. A.cseh­szlovákiai magyar dolgozók gazdasá­gi és kulturális eredményeit ecsetelő, nagy tetszést aratott beszédeket, kul­turális műsor követte. Az ízlésesen rendezett korszerű ki­állításon több száz itteni és a közös könyvkiadási egyezmény keretében behozott szépirodalmi, szak- és poli­tikai könyvet, 27 hazai kiadású tan­könyvet, 50 magyarról csehre és 20 magyarról szlovákra fordított szép­irodalmi művet mutattak be. Kiállításra kerültek olyan könyvek is, amelyek az üzletekben még nem kaphatók, és amelyekről a csehszlo­vák-szovjet barátság hónapja kereté­ben a tömegszervezetek vitaesteket rendeznek. A kiállított könyvek több­sége megvásárolható. A november 12-ig tartó kiállítást a rendezőség kulturális rendezvények­kel kapcsolja egybe. November 2-án a Csemadok helyi szervezete, novem­ber 4-én a Csehszlovák írószövetség magyar tagozata, november 8-án is­mét a Csemadok helyi szervezete tart a kiállításon műsoros összejövetelt. Az írószövetség rendezte találkozón megjelennek a csehszlovákiai magyar írók is, hogy elbeszélgessenek az ol­vasókkal. A nagy érdeklődéssel várt kiállí­tást már a megnyitást követő első órákban számos Nové Zámky-i és kör­nyékbeli dolgozó megtekintette. (b) X iianiiiiiiaiiiuiiiiiiiniiiaiiiiiBiiiniMiitiiiiHiiiiiiiiiiiiliiiiiiuiiiiHiuiiisniHBHiiiiiiiiiKiiSflliiliiiiiiKiiiiiiBiiiiiiuiiiiiiitiiniiiaiii [ A BRATISLAVAI SZÍNHAZAK MŰSORA: NEMZETI SZÍNHÁZ: Az eladott meny­asszony (19), HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Szemtől szembe (19), ÜJ SZÍNPAD: Ne­héz Borbála (19), ZENEII SZlNHAZ: Ismert dallamok (19.30). A KOSICEI ÁLLAMI SZINHAZ MOSORA: MA: Nem közönséges nap (19), HOL­NAP: Az eladott menyasszony (19). vággyal vetették magukat a küzdelem­be, s mindjárt a 2. percben Serato gól­jával 3:l-re, majd a 9. percben — a Kisy kezezéséért megítélt büntetőből — 3:2-re szépítettek. Egy perccel később Beretti 3:3-ra egyenlített. Már-már úgy tűnt, hogy döntetlenül végződik a ta­lálkozó, mert az olaszok igyekeztek tar­tani a labdát, a játék iramát lassítani, Időhúzásra rendezkedtek be. A mérkő­zés vége felé azonban a Slovan újítani tudott, s a győzelmet, valamint a to­vábbjutást jelentő gólt az utolsó perc­ben szerezte meg. Navrátil kapu elé ívelt, ahol a kavarodásban Hrnčár hát­ravetődve ollózva a kapu felső sarkába lőtte a labdát. SONP Kladno— FC Bologna 1:2 (1:0) Mintegy négyezer néző előtt mérkő­zött a kladnói együttes az FC Bologna csapatával a KK elődöntőjében. A klad­nói csapat az első félidőben ugyan meg­szerezte a vezetést, de szünet után az olaszok magukhoz ragadták a kezdemé­nyezést és végül megszerezték a győ­zelmet. A gólok a következő sorrendben estek: 13. perc Kadraba 1:0, 76. p De­mertzer 1:1, 87. p Renna 1:2. Teremkerékpározóink az NDK ellen készülnek Szerdán, november 8-án a Spartak Praha Stalingrad tornatermében kerül sor a Csehszlovákia—NDK kerékpárlab­da-találkozóra. A csehszlovák színeket a Pospišil—Svoboda-kettős, a német szí­neket a Stolz-testvérek képviselik majd. Az országok közti találkozó során a két ország műkerékpározói összemérik ' tudásukat. A Start Bratislava női kézilabda-együt­tese az utolsó fordulóban vereséget szenvedett az olomouci csapattól, s ez­ze elesett a 3. helytől. Képünk a mér­kőzés egyik jelenetét ábrázolja. (Alexy felv.) Csehszlovákia B—NDK 3:2 A csehszlovák röplabdázók B-válo­gatottja Kirschauban 3:2 (15:12, 15:7, 6:15, 13:15, 15:8) arányú győzelmet ara­tott az NDK válogatottja felett. Együt­tesünk ezen a találkozón sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint az első összecsapás során. ISMÉT BONN... A Szpartak Moszkva labdarúgó­együttesének november elején néhány barátságot mérkőzést kellett volna játszania az NSZK klubcsapatai el­len. A szovjet labdarúgóknak azon­ban nem adták meg a beutazási en­gedélyt. Az NSZK külügyminisztériu­ma tettét azzal indokolja, hogy nem teljesítették a vízum kiadásához szük­séges feltételeket. A valóság azonban az, hogy ellen­séges tettüknek politikai háttere van. Valószínűleg Bonnban valakinek nem tetszenek az NSZK és a Szovjetunió labdarúgóinak barátságos hagyományos találkozói. A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: HVIEZDA: Rocco és fivérei (olasz) 14.30, 17.30, 20.30, SLOVAN: Árulás fis győzelem I.—II. rész (cseh) 14.30, 17.30, 20.30, PRAHA: Mamlock professzor (NDK) 10.30, 13.45, 16, 18.30, 21, METRO­POL: Emberek a kameránál (cseh) 15 30, 18, 20.30, POHRANIČNÍK: A Kutná Ho­ra-l szüzek céhje (cseh) 15.45, 18.15, 20.45, TATRA: Mindenkit elér a végzete (angol) 15.45, 18.15, 20.45, MIER: Pénzt vagy életet (cseh) 16, 18.30, Alba Regla (magyar) 21, PALACE: Alba Regla (ma­gyar) 22, OBZOR: Minden korona jó (cseh) 18, 20.30. MA): Szenvedély (olasz) 18, 20.30, STALINGRAD: Nagy azúrkék országút (olasz) 17.30, 20, MLADÝCH: Messzi utca (Szerjozsa) (szovjet) 15.30, PARTIZÁN: A nagy pénz (angol) 17, 19.30, NÁDEJ: Tizen­két dühös ember (angol) 19, DIMITROV: A negyedik (lengyel) 17.30, 20, BRI­GÁDNIK: Jégparádé (osztrák) 19.30, PIONIER: Négyen Moanából [trancla) 20, DUKLA: Szilveszteri puncs (NDK) 18, 20.30, ISKRA: Emberek a kameránál (cseh) 17.15, 19.45, ZORA: Szonáták (spanyol) 17.30 20, POKROK: Rendőrök és tolvajok (olasz) 17.30, 20, OSVETA: A bérlő (spanyol) 17.30. A KOSICEI MOZIK MOSORA SLOVAN: öt tyúk és az ég (argentin), PARTIZÁN: Fapados szerelem (magyar), ÜSMEV: Éjjeli vendég (cseh), TATRA: Natália (olasz). A televízió műsora: Bratislava: 9,30: TV-érdekességek. 10,00: Előérzet, cseh film. 18,00: A sokarcú fér fi, szovjet film Arkagylj tajkinról 19,00: TV-híradó 19,30: TV-dokumentummüsor a szocialista országok gazdasági fejlődésé­ről. 20,00: Virta—Csejhan: Beláthatatlan messzeségek, TV-Játék. 21,35: Népszerű tudományos filmek. 22,05: A nap vissz­hangja. Budapest: 18,00: Kicsinyek műsora. 18,30: TV-híradó. 18,45: Beszélgessünk oroszull Nyelvtanfolyam haladóknak. 19,05: Sándor Iván: Két nemzedék. Köz­vetítés a Jókai Színházból. Kb. 22,00: Hí­rek és a TV-híradó Ismétlése. Éjszaka gyenge talajmenti fagyok; reggel ködös, a nap folyamán felhős idő esővel. A várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet 9—13 fok. Gyenge, majd mérsékelt nyugati szél. 203. sz. fejtörő. H. M. HUSE (Tijdskrift for Schack, 1918) Világos Indul és 2 lépésre mattot ad. (2 pont.) Ellenőrző jelzés — Világos: Kh6, Val, Bf3 és h4, Hd3, gy: b3, e4 [7 báb). Sötét: Kd4, Bg2, Fd7, gy: c3, c7, d7, e7 és g3 (8 báb). Javítva közöljük a múlt heti felad­ványt, melyben sajnálatos módon fel­cserélődött egy világos és egy sötét gyalogos (b3 111. c3-onl) — és így a sötét király sakkban álltI A megfejtés beküldésének határideje: november 11. Megfejtések az Oj Szó szerkesztőségé­nek címére küldendők „Sakk" megjelö­léssel. A helyes megfejtést beküldők között minden héten könyveket sorso­lunk ki, továbbá állandó megfej­tési létraversenyt vezetünk. A 202. sz. fejtörő (F. Gamage) helyes megfejtése: 1. Hb7ll Az t heti nyertesek: Eduard Guta, Košice, Komenského 69/A; Alex. Danlä, Handlová 1735/B-5. Közöljük a létraverseny állását a 210. sz. fejtörővel bezárólag. Az első öt megfejtő Jutalomban részesül és a to­vábbiakban 80—80 pontot leírunk ered­ményükből I 254 pont: CSORDÁS VALÉRIA, Luőe­nec, Safarikova 26. 252 pont: KYSUC­KÝ JÖZSEF, VeTkf KrtíS, SidWSte 16. 242 pont: ABONY1 ENDRE PH. MG., Vojnice, FORMÁNEK JÖZSEF, Nové Zám­ky, Leninova 119, és KOPCSIK ISTVÁN, Roiňava, Nám. Baníkov 16. 241 pont: Kocsis István, Trnovec, 239 pont: Ga­ján józsef, Sp. Podhradie és Göbl Ká­roly, Stos, 238 pont: Szakái István, Malí Raškovce. 229 pont: Korim József, Lučenec. 226 pont: Fukács Nándor, Veiké Dravce. 224 pont: Soltész Júl., Jelšava. 222 pont: Abosi András, Košice. 218 pont: Szarka Vince, Zemné. 213 pont: Antal Sándor, Bratislava. 212 pont: Fábry Jenő, Rožňava és Szabosl Tibor, Gem. Horka. 207 pont: Horváth Imre, Galanta. 200 pont: Moócz János, Lučenec, Ondrejčlk György, Nové Zám­ky. 198 pont: Szabó Antal, Levice. 193 pont: Kovács Bálint, Tajty. 187 pont: Kiricsi Lajos, Lučenec. 184 pont: Kö­teles János, Peder és Szakái Gábor, Malé Raškovce. 183 pont: Sántha Zsig­mond, Lučenec, 182 pont: Mangera Já­nos, Levoči. 180 pont: Feješ János, Safarikovo. 172 pont: Czintel János, Rožňava és Sulik Aladár, Rím. Seč. 170 pont: Siska János, Plešivec. 166 pont: Fülöp Zsigmond, Slaný. 162 pont! Molnár Lajos, Bratislava. 158 pont: Kot­manik Pál, Mikušovce. 157 pont: Hau­ser Jenő, Moldava n/B. 156 pont: Ba­činský Ladislav, Michalany. 152 pont: Borovský Bartolomej, Levoča. 150 pontt Sztranyovszky László, Balog n/lpl. 136 pont: Balázs István, Gem. Horka, Papp Géza, Matúškovo. 128 pont: Domok Im­re, Mikušovce, Buday János, Vojnice. 124 pont: Gutta Zoltán. Gemer, Kl­szely Árpád, Jelšava. 122 pont: Oláh János, Hrhov és Méri Mihály, Dun. Streda. 120 pont: Gutta György, Ge­mer. 118 pont: Markhót Ilona, Ivánka pri Dunaji. 116 pont: Csincsik István, Simonovce és Bartók Ilona, Turňa n/B. 112 pont: Varga Ede, Ižop. 110 ponti Fukács Miklós, Filakovo és Solár Ján, Nitra. 108 pont: Barna István, Gem. Horka és Csáky Pál, Vojnice. 106 pont! Bernáth Tibor, Rožňava, Vass József, Ižop és Váczy Attila, Komárno. 102 pont: Ifj. Helnrich Sándor, Jasov. 100 pont: Benda Gyula, Brzotín. 98 pont: Bankó József, Ellášovce. 96 pont: Bangha Pál, Hrdoňovice. 92 pont: Po­csubay Géza, Betliar. 90 pont: Szabó Zoltán,' Horné Saliby. 89 pont: Hlavatý Sándor, Samorín. 84 pont: Novák Jenő, Jasov. 80 pont: Hlavatý Zoltán, Samo­rín és Kluch Miklós, Dun. Streda. 78 pont: Ádám Barna, Velký Blh'és Ing. Fritscher Ed., Komárno. A létraver­seny állásának közlését következő ro­vatunkban folytatjuk I DELMÁR GÁBOR 9 Opava. A román jégkorong-válo­gatott Opavában vendégszerepelt, ahol a helyi együttessel szemben 3:3 ará­nyú döntetlent ért el. A gólokat Hara­zim, Pospíchal, Doleží, 111. Ferencz 2, Szabó szerezték. • Bukarest. A Spartak Praha AZKG rugby-csapata Bukarestben vendégsze­repelt, ahol a román válogatottal ját­szott edzőmérkőzést. A Spartak együt­tese jó edzőtársnak bizonyult. A talál­kozó a franciák ellen készülő román válogatott 20:9 arányú győzelmével vég­ződött. • Liberec. Lokomotíva Liberec— Lé­gia Warsava 2:3 (115, 16:14, 14:16, 18:16, 7:15). Barátságos nemzetközi röplabda­mérkőzés. „OJ Sző", kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti ä szerkesztő bizottság. Felelősi Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőségi Bratislava Gorkího O. 10. tl. T»lef8til 537-16, 512-23, 333-68, 308-39, - főszerkésztől 532-20, - titkársági 550-18, - sportrovat! 505-29. Kiadóhivatal i Bratislava, Gorkéhó 8., telefoni 503-89. Előfizetés! díj havonta 8.- Kis. Terjeszti a Posta HírlapsTolgálata. Megrendelhető minden postahivatalnál és kézbesítőnél. Nyomási Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata, Bratislava.

Next

/
Oldalképek
Tartalom