Új Szó, 1961. június (14. évfolyam, 151-180.szám)

1961-06-19 / 169. szám, hétfő

Két magasugró világcsúcs született vasárnap Brumel Moszkvában 223 centimétert ugrott • Balázs Varsóban 188 centiméterre |javította a magasugrás világcsúcsát • További nagyszerű atlétikai eredmények • Kantorek nyerte a 25 km mezei futóbajnokságot Június e vasárnapja valóban gazdag volt sporteseményekben. De különösen az atléták hívták magukra a figyelmet. Var­sóban a VIII. Kuszoczinsky emlékverseny folyt, Moszkvában pedig nagyszabású atlétikai versenyeket rendeztek. EzenkivUl Európában és Amerikában is rendeztek atlétikai küzdelmeket, melyeken figyelemreméltó eredmények születtek. A vasár­napi események felsorolásában először is a lapzártánkig beérkezett két világcsúcsról kell beszámolmmk Brumel, a fiatal szovjet egyetemista Moszkvában 223 centiméterre javította az eddig Thomas (USA) által tartott 222,9 centiméteres vi­lágcsúcsot, Varsóban pedig Balázs Jolán remekelt, aki 188 centiméterre javította az eddig általa tartott 187 centimé­teres világcsúcsot. A vasárnapi atlétikai versenyekről a következőket jelentik: Kantorek maratonfutónk érte el, aki a 25 kilométeres távot 1:12:57, S óra alatt tette meg. 2. Chudomel (Spartak Sta­rgemino ei A prágai Náprstek-Uúzeum helységeiben indonéz fegyverekből rendeztek érdekes kiállítást. Képünkön a kiállítás egyik részlete. J. Tachezy - ČTK - felvétele A HALÁLBÜNTETÉS ÜJRABEVE­ZETÉSÉRÖL tartottak közvélemény­kutatást Nyugat-Németországban. Minden száz megkérdezett közül 65 a halálbüntetés visszaállítása mellett foglalt állást. A „KŐBETEGSÉGBEN" SZENVEDŐ versaillesi kastélyt új eljárással igye­keznek megmenteni a biztos pusztu­lástól. A kövekről eltávolítják a „rosszindulatú daganatokat", majd baktériumölő tulajdonságokkal ren­delkező védőréteggel vonják be. EDDIG ISMERETLEN SMETANA-LEVE­LEKET adott át Vavrincz Veronika, a magyar Vavrincz Móric zeneszerző uno­kája a prágai Iskola- és Kulturálisügyi Minisztériumnak. A nyolcvanas évekből származó levelek fontos részét képezik Smetana levelezésének. EREDMÉNYT HIRDETTEK a moszkvai világkiállítás tervpályáza­tán, amire több mint 30 pályamunkát küldtek be. A zsűri megállapította, hogy egyik munka sem éri eltökéle­tesen a kitűzött célt. Két pályamű­vet második díjjal tüntettek ki. A „PLZEŇI UDVAR" ELNEVEZÉST KAPJA a Horný Smokovecen épülő új vendéglő, amely arról lesz neve­zetes, hogy valódi plzeňi sörrel ked­veskedik a vendégeknek. SZOVJET FILMFESZTIVÁL KEZDŐDÖTT NIKÖZIÁBAN. A megnyitó ünnepségen jelen voltak I. N. Izvická és S. Bondar­csuk filmszínészek. NEGYVENSZER ANNYI GYERMEK JÄR MA ISKOLÁBA a délnyugat­kínai Junnan tartomány nemzetiség­lakta vidékein, mint a kínai forra­dalom előtt. KAIRÖBAN A RENDKÍVÜLI HŐ­SÉG — árnyékban 45 fok — miatt vízhiány lépett fel és lábrakapott a hűsítő italokat, jeget árusító feke­tepiac. Újabban rendőrök kísérik az italokat és jeget szállító autókat. MEGHOSSZABBÍTOTTÁK a Párizsban megrendezett Csehszlovák technikai ki­állítást. A kiállítás nagy visszhangra ta­lált a szakszervezeti körökben, naponta 600 - 700 személy tekinti meg. 45 000 KILOMÉTER HOSSZÚSÁGÚ ÚTVONALON tart fenn légijáratot a Kínai Népköztársaságban a polgári légiforgalom. A LENINGRÁDI ÁLLAMI AKADÉMIAI SZlNHÁZ száztagú balettegyüttese június 16-án Londonba érkezett vendégszerep­lésre. A jegyek az összes előadásra elő­vételben keltek el. Az előadássorozatot Prokofjev „Kővirág" című balettjével kezdik meg. VILÁGCSÚCS Varsóban A lengyel fővárosban két napon át i folytak a Kuszoczinszky-emlékverseny "i küzdelmei. Az első napon elért átlagos '!> eredmények után vasárnap több figye­x lemre méltó eredmény született. Mint már ; említettük, a magasugrást 188 centimé­;; terrel Balázs nyerte. Šidlo a gerelyve­^tésben 79,14 métert dobott, Ez is az ? Idei legjobb eredmények közé tartozik. Főik 10,5 idővel nyerte a 100 méteres £ síkfutást, a 200 méteren is ő győzött 20,7 i'ldő alatt. További eredmények: Hármas­f ugrás: Krejer (szovjet) 16,28, 2. Schmidt L 16,26, 110 gát: 1. Csou Lien-li (kínai) ^ 14,4, 1500 méter Baran (lengyel) 3:41,2. LSúly: Varjú (magyar) 18,44 m. Kala­ípács: Thun (osztrák) 62,94. A 3000 mé­t teres akadályversenyről lapzártánkig nem " kaptunk jelentést. Nők: Távol: Bibra (lengyel) 626 cm, £100 méter: Maszlovszka (szovjet) 11,7, 800 méter: Sevcova (szovjet) 2:08,3. Súly: Roth (román) 15,97 (új román csúcs). Nagyszerű eredmények Moszkvában Moszkvában nagyszabású atlétikai ver­senyek kezdődtek szombaton. Mindjárt az első napon Ter-Ovaneszjan 819 cen­timéteres teljesítménnyel új Európa­csúcsot állított fel a távolugrásban. Ugyancsak nagyszerű volt Rugyenko ka­lapácsvető teljesítménye, aki 66,13 mé­tert dobott. T. Pressz diszkoszvető eredménye 55,23 méter, Scselt.yanova pedig 620 centimétert ugrott távolba. Ezek az eredmények arra engedtek kö­vetkeztetni, hogy a következő napon is nagyszerű teljesítmények (esznek. Ez a feltételezés bpvált, mert a 19 éves Va­lerij Brumel 223 centiméteres teljesít­ménye új magasugró világcsúcsot jelent. KANTOREK lett a bajnok A morva Blansko melletti új 25 kilo­méteres versenypályán bonyolították le a 25 kilométeres terepfutó országos baj­nokságot. A küzdelemben összesen 49 atléta Indult. A legjobb eredményt dr. T abdarúgó válogatottunk ez idén 1 immár negyedik nemzetközi mér- ' kőzését játssza. Ezúttal Brnóban Argen­' tína együttese lesz az ellenfele. Leg- < | jobbjaink idei szereplésük során 1001 ) százalékos eredményt értek el. Svéd-' ) országot 2:l-re, Mexikót 2:l-re, Skó­jciát pedig 4:0-ra győzték le. Míg azon­ban az első két találkozón csak a gyö­! zelmet jelentő eredménnyel lehettünk > elégedettek, mert a játék nem elégít­[hetett ki, addig a skótok ellen együt­' tesünk olyan teljesítményt nyújtott, i melyre a játékosok, szakemberek és | szurkolók egyaránt sokáig szívesen fog­nak visszaemlékezni. M l sem természetesebb tehát, mint J az, hogy a közvélemény legjobb- < lingrad) 1:21:43,8 6. 3. Ciboch (Dynamo 0 < ainktôl a z argentinok ellen is hasonló Pardubice) 1:22:16 ó. A csapatverseny-V , ó te l; es ít ményt remél, annak ellenére ben a Dynamo Pardubice győzött a J is h a t egutóbbi edzőmérkőzésen Dukla Lipník és az RH Praha előtt. 0 válogatottunk játéka csalódást keltett. Brnóban rendezték meg a dél-morva- 0 Ezen a mérkőz ésen együttesünk nem országi kerület ifjúsági atlétikai baj­V , t kô t„ feIálIi tásban. Vytlačil nokságát. Ezek során Kiliám 18 éves X älla m[ edzö ugvani s több változást volt diák 740 centimétert ugrott és ezzel ž ké telen esz Uözölni a csapatban. A leg­orszagos ifjúsági csúcsot állított fel «í_ ' ébb a p O Spíchal, Kadraba, Kvaá­tavolugrasban. Xnák, Adamec, Valošek összetételű csa­További érdekes eredmények h ^ľo ,t vXľÄ sr,rt X az edzőmérkőzésból messzemenő követ­Az amerikai egyetemek atlétikai X keztetéseket vonnánk le, azonban ma bajnokságán is figyelemre méltó eredmé- o délután együttesünk tagjainak lényege­nyek születtek. Kalapács: Pagani 59,39 f se n , obban k en játszaniuk, ha két váll­m, diszkosz: Passay 53,84, gerelyvetés: V ra aka r: á k f ek tetni dél-amerikai ellen­Wilkinson 75,50 méter, súly Long 19,29 h { em ke t m, Boston, a távolugrás világcsúcstar- X ' „ a A rgentína válogatottját ugyanis a visszavágás tüze fűti. Szeretné­tója (824 centiméterrel) 823 centimétert ugrott negyedik kísérletére. Magasugrás Thomas 221,8 cm, rúdi Deviss és Dre­wer egyaránt 467 cm. • A londoni Wolwerhamptonben ren­dezett atlétikai versenyeken Rowe 18,19 méterrel győzött a súlydobásban. M^ezdődött a labdarúgók fmaratonja' A legtöbb európai országban véget értek az országos labdarúgó-bajnokságok s Igy lehetőség nyílik nemzetközi mérkőzések lebonyolítására. A Közép-európai kupa és az újonnan megalakított nemzetközi bajnokság teljes mértékben megfe­lel a labdarúgóknak, hogy betöltsék a bajnoki pontokért folyó küzdelmek közti szünetet. Mindkét nemzetközi torna szombati és vasárnapi műsorában összesen 20 mérkőzést bonyolítottak le. Az egyes találkozókról az alábbiakat jelentik; rencséjüknek köszönhetik, hogy győzelmük nem volt még nagyobb arányú. A gólok a következő sorrendben estek: Dolinský 1:0, Fojtik 1:1, Bachratý 1:2, Pucher 1:3, Gajdoš 2:3, Pucher 2:4. A KK MÉRKŐZÉSEI ČH BRATISLAVA—SLOVAN NITRA 2:4 (1:2) (kj) — A ČH stadionjában a tegnapi &KK mérkőzésen bizony a szép idő elle­gnére nagyon „foghíjasok" voltak a lelá­' tók, pedig akik kijöttek, nem bánták meg, mert az első negyedórától eltekintve jó­iramú, érdekes és izgalmakban bővelkedő £ mérkőzésnek lehettek szemtanúi. Kevesen gondolták azonban, hogy a nitrai együt­tes ilyen jó játékkal rukkol ki és le= X győzi a ČH-t saját otthonában. A vendé­|gek együttese nemcsak egyenrangú ellen­ifele volt a ČH-nak, hanem időnként jócs­kán felül is múlta őket, ami a végered­| ményen is látszik. A nitraiak nemcsak lelkesen, hanem okosan és jól is játszot­tak, a Tichý nélkül játszó ČH védelmét .gyakran zavarba hozták, s csak balsze­SPARTAK STALINGRAD—AUSTRIA WIEN 1:2 (1:2) (ch) — A mintegy 8000 néző elégedetten távozott a prágai KK találkozóról; annak ellenére, hogy a hazai együttes vereséget szenvedett, kitűnő labdarúgó-mérkőzésben gyönyörködhetett. Különösen a Nemec, Fiala irányította osztrák csatársor adott ízelítőt az osztrák labdarúgó iskola szép­ségeiből. A stalingrádiak ugyan megsze­rezték a vezetést, de az osztrákok nem­sokára kiegyenlítettek és még az első félidőben belőtték a győzelmet jelentő gólt. Kaura ugyan egyenlíthetett volna, de a 11-est kapufának lőtte. A gólokat Kratochvil, ill. Nemec és Rieder szerez­ték. Lengyel siker a Dunajecen küíön^ín^^ 0. 1 r e" e I-' Ör4któ1 véfltelen sorban jöttek a gépkocsik és kulonjaratok melyek tobb ezer nézőt hoztak a „Három korona" hegy alá, hogy szemtanú. ..lehessenek a VIII. dunajeci nemzetközi vízislalom izgalmas küzdelmei­nek és gyönyörködjenek a Pleninek között száguldó Dunajec természeti szépsé­Eredmények: Nemzetközi egyéni slalom, férfiak: 1. Pieczky (lengyel), 300 p, 2. Pálka (ČH Bratislava) 313,9 p. Férfi ket­tős kanoe: 1. Lánsky—Hendrych (Dynamo Praha—Pardubice) 318,3 p, 2. Chládek— Bartovský (Dukla Sereď) 364,2 p. Vegyes kanoe 1. Chládek—Valičkovi (Dukla Se­reď) 338,7 p. A dunajeci fő versenyt a lengyel Piecz­ky nyerte. A versenyeket 20 ezer néző nézte végig. A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: HVIEZDA: Az esőcsináló (USA) 15.30, 18. 20.30, SLOVAN: Vádaskodók (cseh) 15.30. 18. 20.30. PRAHA- Fehér csat (cseh) 10.30, 13.45, 16, 18.15, 21, METROPOL: Játék a szerelemmel (svéd) 15.30, 18, 20.30, POHRANIČNÍK: Gyanús a fiam (német) 15.45, 18.15, 20.45, TAT­RA: A vizek leánya (cseh) 15.45, 18.15, 20,45, MIER: Az ostravai gyors (cseh) 16.30 19, Légy jő mindhalálig (magyar) 21.30, PALACE: Napjainkban történt (szovjet) 22, VÁRUDVAR: Ismeretlen a háttérben (francia) 20,30, DUKLA: Csó­nak a tengeren (bolgár) 18, 20.30, OBZOR: Egy nap alatt (francia) 18, 20.30, MÁJ: Fehér éjszakáik (szovjet) 18, 20.30, NÁDEJ: Szegény gazdagok (magyar) 20. A KOŠICEI MOZIK MCSORA SLOVAN: Játék a szerelemmel (svéd), TATRA: Fehér csat (cseh), PARTIZÁN: geiben. Valóban, a természetben nem csalódtak, mert gyönyörű, napsütéses időben álltak | rajthoz a versenyzők, hogy a 600 méte­Xres versenyszakaszon felvegyék a küzdel­emét Dunajec veszélyes vizével és a 25 | kapuval, melyek közül az árral szem­| ben felállítottak voltak a legveszélyeseb­|bek. Az idei versenyek részben csaló­£dást okoztak, mert az osztrák, a jugo­szláv és az NDK-beli versenyzők az utol­só pillanatban lemondták részvételüket. | Igy az idei küzdelem a legjobb lengyel f és csehszlovák versenyzők között folyt. A fizikailag jobban felkészült és szem­melláthatóan erőteljesebb lengyel ver­senyzők ezúttal megérdemelten kerültek ki győztesként. Örvendetes azonban, hogy az ifjúságiak csoportjában a hazai eve­(, zősük bátor evezéssel és ügyes techni­kával szép eredményeket értek el. A SAZKA ÉS ŠPORTKA EREDMÉNYEI, fl. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14, "22-x211111 1 1 2 ­f 19. 31. 39. 45. 47. 48. Plzeň együttese nyerte 7 pont különbséggel a dečíni együttes előtt. ',A plzeňi csapat megérdemelten szerezte •a bajnokságot, mert 22 mérkőzésből csak >két esetben szenvedett vereséget s csak »öt döntetlent ért el. A második helye­,zett Déčín 7 vereséget szenvedett. Hogy •fest a táblázat alsó vége? Az utolsó baj­NEMZETI SZlNHÁZ: Parasztbecsület t noki fordulóban a két utolsó helyezett: (19), HyiEZDOSLAV SZlNHÁZ: Nincs $ a slavoj Č. Budéjovice Xibereeben szen­előadás. ÚJ SZÍNPAD: Simple nősül (19).Xvedett vereséget, míg Karlovy Vary A KOŠICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ MŰSORA' f együttese a budéjovici Dynamo felett X aratott l:0-ás győzelmet. A Karlovy Vary MA: Bohémélet. 4-győzelme ellenére sem tudta elkerülhi a HOLNAP: Denevér. x " A televízió műsora: Bratislava: 17.00: Utazás a kamerá­val. 17.30: A Csehszlovákia—Argentína« barátságos labdarúgó-mérkőzés közvetíté-< se. 19.30: TV-híradó. 20.00: Riport a< komárnói Steiner Gábor Hajógyárból.; 20.30: Dabač kapitány, szlovák film.' 2? 00- TV-híradó. visszavágás tüze nek az 1958-as VB-n elszenvedett 6:l-esJ vereségért — melyet hazájukban nem- j zeti gyász követett — törleszteni. Csü­törtökön ugyan az olaszok ellen nem! szerepeltek valami „fényesen", mert 1:4 j arányú vereséget szenvedtek. Ferráris, az olaszok szövetségi kapitánya kije­lentette, hogy az argentin labdarúgók­tól sokkal többet vártak, de ezek ósdi [ játékukkal csalódást keltettek. Ez per- j sze nem jelenti azt, hogy most már < biztosak lehetünk győzelmünkben. Köny- ( nyen meglehet, hogy Brnóban az argen- j tin válogatott lényegesen jobb telje- ( sítménvt nyújt majd, mint Velencében, , hisz az olaszok ellen nem volt, ami kü- < lönösképpen serkentse őket. M l persze változatlanul hiszünk abban, hogy válogatottunk — Ä nemzetközi bajnokság eredményei SPARTAK HR. KRÁLOVÉ—GORNIK ZABRZE 2:3 (1:2) (ka) — A Rappan-kupáért folyó mér­kőzéssorozat első fordulójában a tavalyi X még ha nem is ismétli meg a skótok bajnokcsapatunk a Gornik Zabrze lengyel X elleni remek játékát — ezen a találko­csapatban erős ellenfélre talált. Különö- ô zón is folytatja idei sikersorozatát s az sen a vendégek csatársora játszott ki- V esetleg feljavuló formában játszó ar­tünően és megérdemelten szerezte meg,, gentín válogatott felett is kiharcolja a a győzelmet. Ä gólok a következő sor- X győzelmet. A „főpróba" nem sikerült, rendben estek: Wilczek 0:1, Jankowski 0 áe az „előadás" annál jobb lehet. 0:2, Sonka 1:2, Hledík (U-esből) 2:2, V Válogatottunk a következő összeállí­Pohl 2:3. X tásban veszi fel a küzdelmet: Jindra — KICKERS OFFENBACH-TATRAN PREŠOV { I^Äe^, Ä 4:3 (3:2) A prešovi csapat az NSZK-ban vendég­szerepelt és kiegyensúlyozott küzdelemben vereséget szenvedett. Á prešovi együttes technikailag felülmúlta ellenfelét és leg­alább döntetlent érdemelt volna. A gó­lok sorrendje: Kraus 1:0, Gast 2:0, Pet­roš 2:1, PavlOvič 2:2, Nuber 3:2, Bičkoš 3:3, Weber 4:3. ODRA OPOLE­SLOVAN BRATISLAVA 1:1 (1:1) 10 000 néző előtt lépett a Slovan Opo­Ieban pályára, hogy a nemzetközi baj­nokságban első mérkőzését megvívja. Ál­landó fölénye ellenére csak döntetlent ért el a lelkesen játszó lengyel _együttes ellen. A gólokat Vengloš, ill. Jorek sze­rezték. További eredmények: Vorwärts Berlin— Wac Wien 6:1 (4:0), Grazer AK—Motor Zwickou 2:2, (1:1), Baník Ostrava—VF Osnabrück 3:1 (2:0), Wiener Sportklub— Dynamo Berlin 3:5 (3:2), Fiejenoord Rot­terdam—Chaux de Fonds 3:2 (2:0), Schal­ke 04—IFK Göteborg 4:1 (1:1), FK Pir­masens—Ajax Amsterdam 4:2 (1:2), FC Basel—Spartak Rotterdam (0:4 (0:1), Tasmania Berlin—Elfsborg 2:3 (1:0). i ba, Kvašňák, Mašek. (ár) A BP Vasas a bajnok A magyar labdarúgó-bajnokság vasár­napi fordulója során eldőlt, hogy a bu­dapesti Vasas nyerte az 1960/61. évi baj­nokságot. A forduló eredményei a követ­Pécs—BP Vasas 2:3, MTK—Tatabánya 0:2, Szeged—Ojpest 4:2, Debrecen—Fe­rencváros 2:1, Csepel—Győr 1:0, Dorog­Diósgyőr 2:1. A kosárlabda EK döntői A kosárlabda-bajnokcsapatok Európa­kupa küzdelmei eljutottak a döntőkig. A nőknél Prágában a Slovan Orbis együt­tese a TTT Riga csapatát látta vendégül és meghosszabbítás után 77:76 arányú győzelmet aratott. A férfiaknál meglepetésre került sor, mert a Real Madrid együttese Párizsban 78:75-re győzte le az ÄSK Riga együt­tesét. A két mérkőzés visszavágójára július 1-én Rigában, ill. június 21-én Prágában kerül sor. A labdarúgás II. ligájában is befejeződtek a küzdelmek (—a) — Az I. labdarúgő-ligabajnokság befejezése után egy hétre véget értek a II. labdarúgó-ligabajnokság mindhárom csoportjában a bajnoki küzdelmek. Éppen úgy, mint az első ligában, a II. ligában is az utolsó forduló már nem hozott lényeges változásokat. Mindhárom csoportban a bajnokok már az előző fordulóban ismeretesek voltak. A SPARTAK PLZEŇ ISMÉT AZ I. LIGÁBAN A II. liga A csoportjában az elsőséget a Szerjozska (szovjet), ÜSMEV: A repülő­gép 9-kor indul (szovjet), DUKLA: Te- • lálkozás az élettel (argentin). A BRATISLAVAI SZÍNHÁZAK MOSÓRA: kiesést és így Kbely és K. Vary csapata jövőre a kerületi bajnokságban szerepel. AZ RH HELYETT A SPARTAK BRNO A brnóiaknak nincs miért búsulniok, mert az első ligából távozó RH Brno csapata helyett a Spartak Brno KpS került a leg­magasabb labdarúgó bajnokságba. A má­sodik liga B csoportjában az utolsó előt­ti fordulóig heves küzdelem folyt. Külö­nösen a Dukla Pardubice együttese je­lentett komoly veszélyt a brnói csapat­nak. Az utolsóelőtti fordulóban azonban a brnói együttesnek három pontos előnye volt a Duklával szemben és így az utol­só fordulóban lejátszott Dukla Pardubi­ce—Spartak Brno KpS mérkőzés eredmé­nye már nem számított. Valószínű, hogy ezzel magyarázható a brnói csapat 4:1 arányú veresége. A B csoportból a Ra­tíškovice, a Kutná Hora és a Kobylisy együttes mond búcsút a II. ligának. HAT PONT KÜLÖNBSÉGGEL szerezte meg a bajnoki címet a Dyna­mo Žilina, a II. liga C csoportjában. Az utolsó bajnoki forduló abban hozott dön­tést, hogy kik szerepelnek a következő idényben a kerületi bajnokságban. A Jed­nota Trenčín B együttese mindenkép­pen búcsút mondott volna, mert a tren­číniek első csapata kiesett az I. ligából. Mint ismeretes, egy bajnoki csoportban egy sportszervezetből két csapat nem szerepelhet. A Jednota Trenčín együt­tesén kívül a Slavoj Piešťany és a Slavoj Trebišov csapatai kerültek alsóbb osz­tályba. A II. liga újoncai még nem is­meretesek, mivel a kerületi bajnokságok még nem fejeződtek be. A II. liga három csoportjának táblázata Reggel derült idö, később felhőátvonu- < lások. A várható legmagasabb nappali hő-. mérséklet 25—27 C fok. Gyenge szél. A csoport B csoport C csoport 1. Plzeň 22 15 5 2 58:24 35 1. Sp. Brno KpS 22 14 4 4 44:29 32 1. Dynamo Žilina 22 13 6 3 67:22 32 2. Déčín 22 13 2 7 51:45 28 2. Pardubice 22 12 7 3 43:32 31 2. Jednota Košice 22 11 4 7 42:27 26 3. Tábor 22 11 4 7 34:27 26 3. Gottwaldov 22 13 2 7 57:29 28 3. Lok. Košice 22 10 4 8 29:26' 24 4. Teplice 22 11 4 7 33:27 26 4. VŽKG 22 11 2 9 44:33 24 4. Slovan B 22 1(1 3 9 44:34 23 5. Ústí n. L. 22 10 4 8 41:32 24 5. Sp. Brno ZJŠ 22 9 5 8 36:38 23 5. Pov. Bystrica 22 10 3 9 33:39 2J 6. Sp. Motorlet 22 8 7 7 52:38 23 6. Otrokovice 22 9 4 9 36:39 22 6. Dukla Brezno 22 9 4 9 32:29 2J 7. Most 22 8 3 U 43:43 19 7. Slavoj Žižkov 22 8 5 9 40:32 21 7. Kablo Topoľčany 22 9 3 10 48:48 21 8. D. Č. Budéjovice 22 8 3 U 37:44 19 8. Čelákovice 22 7 6 t 31:42 20 8. CH B. Bystrica 22 7 6 9 24:34 20 9. Liberec 22 « 3 U 37:45 19 9. Prostéjov 22 7 5 10 26:30 19 9. Spartak Martin 22 8 8 8 20:34 20 10. Kbely 22 7 4 11 40:62 18 10. Ratíškovice 22 8 2 12 62:55 18 10. Slavoj Trebiäov 22 8 3 11 28:38 19 11. K. Vary 22 4 7 11 24:42 15 11. K. Hora 22 7 3 12 24:47 17 11. Slavoj Piešťany 22 7 4 11 24:42 18 12. Sj. Č. Budéjovlce 22 4 6 12 28:49 14 12. Kobylisy 22 3 3 16 19:51 > 12. Jed. Trenčín B 22 6 4 12 31:49 16 Oj Szó", kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkého u. 10. sz. Telefon: 537-16, 512-23, 335-68, 506-39, - főszerkesztő: 532-20, - titkárság: 550-18, - sportrovat: 505-29. Kiadóhivatal: Bratislava, Gorkého 8., telefon: 503-89. Előfizetési dij havonta 8.- Kčs. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálata. Megrendelhető minden postahivatalnál és kézbesítőnél. Nyomás: Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata, Bratislava. K-22*11333

Next

/
Oldalképek
Tartalom