Új Szó, 1961. április (14. évfolyam, 91-119.szám)

1961-04-14 / 103. szám, péntek

Ezek a mai fiatalok A gyárkapuban egy másodéves tanoncfiút adtak mellém. Azt mondták, ő majd eligazít. — Aztán ismered-e Vdoviak Mi­chalt? kérdeztem a fiútól. — Hogy ismerem-e? Mind a tíz ujjamat megnyalnám, ha olyan vas­esztergályos lenne belőlem, mint amilyen Miska bácsi — felelt a fiú. Kísérőmhöz hasonló, 15—16 éves fiúk között találtam rá Vdoviak Mi­chalra. A vasesztergályos mesterség ezernyi fortélyára tanította őket. — Gyakorlati kiképzésiek van? —. kérdeztem az egyik fiútól. Nem, csak úgy kíváncsiságból jöt­tünk ide. Mert Vdoviak Miska bá­csitól fél nap alatt sokszor többet tanulunk, mintha akár 10 könyvet elolvastunk volna a mesterségünk­ről. Munkadarabot cserél Vdoviak elv­társ, de előbb még egyszer elma­gyarázza a fiúknak, milyen külön­legességei voltak az éppen elkészí­tett alkatrész technológiájának. En­gem, a hívatlan vendéget is észre­vesz. Ezzel kezdi a beszélgetést. — Ilyenek a mai fiatalok. Kíván­csiak. De az nagyon jó, ha kíván­csiak. És rámutatt a fiúkra, akik élénken magyarázzák, mit jegyeztek meg az elmondottakból. — Nekem is ezt mondta ezelőtt 26 évvel a mesterem. •— „Ilyenek a mai fiatalok" — a generációs probléma e mondatát már előtte is, meg utána is elmondták sok tízezren. De ez a szinte már szállóigévé váló mondat, úgy lá­tom, mostanában új értelmet kezd nyerni. Hanem, hogy megértse, miért fogadtam ezzel a mondattal, hogy „Ilyenek a mai fiatalok", tudnia kell, hogy inaskoromban nekem is min­dig ugyanezt mondta lépten-nyomon a mesterem. ÍZ ezdő koromban odaállítottak egy automatagép mellé. A mester beállította gépemet, én meg­indítottam, aztán egy hétig ugyan­azt végeztem: néztem a gépet, jól működik-e, meg anyagot tettem bele. Hanem mikor megkaptam a második feladatot, a mester nem volt kéznél, hát magam próbálkoztam. Monda­nom sem kell, hogy elrontottam az alkatrészt. A mester amikor visz­szajött, s meglátta a hasznavehe­tetlenné vált munkadarabot csak ennyit mondott: — Ja, kérem, ilyenek a mai fia­talok. — Aztán megint beállította a gépet, de közben készakarva, hogy ne lás­sak, ne tanulhassak meg semmit, valamiért elküldött a raktárba, így megint nem lettem okosabb, mert nem leshettem el, hogyan kell a. gé­pet beállítani. És a következő fi­zetéskor az elrontott drága fémda­rab árát lefogták a béremből. Bevett szokás volt ez akkoriban, mert a mester, vagy a tapasztalt szakmun­kás félt, hogy nagy lesz a kon­kurrencia. Ha nem lettem volna egy kicsit kíváncsi, mint az akkori átla­gos inasgyerek, talán bizony soha nem tudtam volna rendesen megta­nulni ezt a mesterséget. Ez az eset harminckilencben történt, tíz évvel azelőtt, hogy megláttam az első szovjet vasesztergályost. És ma an­nak, aki azt kérdezné tőlem, miért szeretem a szovjet embert, hogy miért lettem kommunista, miért sze­retek annyira a tanoncokkal, meg a fiatalabb szaktársakkal foglalkozni, ezzel a kis történéttel válaszolnék. — Negyvenkilencben szovjet de­legációt vártunk a myjavai állomá­son. Várakozás közben ugyanazzal a mesterrel, akivel 10 évvel azelőtt az előbb elmondott módon megjár­tam, arró beszélgettünk, hogyan sze­rezzen a jó vasmunkás tapasztala­tot. A régimódi mester megcsonto­sult elveihez híven még akkor is azt erősítgette, hogy mindenki ta­nuljon a maga kárán. Mert hogy ezt ő is így csinálta és megesküdött volna, hogy ezután is így lesz az dők végtelenjéig. A lig mondta el véleményét, be­futott a vonat, leszállt róla a küldöttség. Akkor még alig értet­tünk oroszul, de azt mégis megér­tettem, hogy egy zömök szovjet em­ber kivált a többiek közül és oda­futott az egyik várakozóhoz. Zdrav­sztvuj, Ondrej, ölelte meg a szom­széd műhelybeli esztergályost. — Te vagy az, Vaszil? — kér­dezte csodálkozva a meglepődött jó­barát, akivel, mint később kiderült, a Javorina erdeiben a szovjet ember nem is olyan régen — valami öt éve - együtt ette a kemény parti­zánkenyeret. A küldöttség a gyárat járva meg­megállt némelyik munkahelynél, az­tán az, akit az én Ondrej barátom Vaszilnak szólított, valamit mondott a tolmácsnak. Ugyanis a gyárbeli inasokat szerette volna látni. öten, hatan, a legjobbak közül odajöttek hozzá. Vaszil rajzolt valamit egy papírra, aztán odaadta az egyik inasnak. És kezének körbenjáró mozdulataival az esztergapadra mutatva, nyilván azt magyarázta, hogy mutassák meg az inasok, mit tudnak, készítsék el a rögtönzött rajz szerinti alkatrészt. A fiú keresett egy megfelelő fém­darabot, belefogta a gépbe, de a ki­jelölt kúp alakú alkatrészt csak nem tudta kiesztergálni. A gyerek nem értett hozzá, hogyan kell beál­lítania a gépet. A vendég meg csak a fejét csó­válta. Aztán beszédbe elegyedett a mesterekkel, idősebb szakmunkások­kal. Azt kérdezte tőlük: — Ki itt a legnagyobb szaktudású vasesztergályos? V alamennyien a régimódi mes­terre mutattunk. Mert valóban ő tudott közülünk legtöbbet. Vaszil csak ennyit mondott: — A leningrádi Kirov Üzemben azt mondják rólam, hogy értek a vasesztergályos szakmához. De ná­lunk nincs ilyen gyenge ipari ta­nuló, mint ez a fiú. — Ugyan, tovariš — felelt a mes­ter —, hagyd azt csak miránk. Majd ő is megtanul jól dolgozni, a maga kárán. — Pedig úgy hallom, sok gyár épül majd nálatok, itt is nagyon kel­lenek majd a jő szakemberek — mondta a vendég. Aztán még megnézték az üzemet és elbúcsúztak tőlünk. Engem meg elgondolkoztatott az eset. Azokra az évekre gondoltam, amikor nem volt kitől megkérdezni, ha valamit nem tudtam. És elküldtem az első leve­lemet — Leningrádba. Azt kérdez­tem, ők hogyan „kezelik" a ta­nonckérdést. A leningrádiak ezt vá­laszolták: — Ne féljetek, hogy túl sok jó szakemberetek lesz. Bikov elvtárs például, aki már sok ezer szak­embert nevelt fel, minden tanonc­nak azt mondja: Igyekezz, hogy job­ban megtanulj dolgozni, mint én. És a negatívszöges esztergályo­zás kidolgozott tervét is elküldték a levélben. Vdoviak elvtárs persze mindezt munka közben mondta el. De utána még azt is elmondta, hogy azóta már sok száz vasmunkás vált a keze alatt a szakma mesterévé. Érdekes — mondta mosolyogva — soha nem féltem attól, hogy valamikor is el­veszítem elsőségem. Pedig azóta már sok olyan volt tanoncom akadt, aki — tőlem függetlenül — jelentősen gyarapította a szakmát. Örömmel megtanulom tőlük az újat, a ha­ladót, hiszen ezekben az eredmé­nyekben az én munkám gyümölcsét is' látom, öttagú szocialista munka­brigádom van, melynek vezetésével engem bíztak meg. Három olyan szakemberünk van, akiket én taní­tottam meg a mesterség fogásaira. Néha bizony neki kell gyürkőznöm, hogy maguk mögött ne hagyjanak. D ámutatott a bejárat felé közeledő tanoncok csoportjára — fogadjunk, hogy ők is idejönnek a mi brigádunkhoz. Tanulni. Hozzájuk jöttek. A mai fiatalok. TÓTH MIHÁLY A gyorsaság a döntő az asztalitenisz VB-n Újabb meglepetések • Kikapott Jung Kuo-tuan világ­bajnok • Az európaiak nem boldogulnak Pekingben • * Kiestünk az összes küzdelmekből A pekingi hatalmas sportcsarnokban a férfi és női egyéni és páros számokban folytatódtak a vetélkedések. A közönség ezúttal is rendkívül nagy érdeklő­dést mutatott a versenyek iránt. A tíz asztalon jónéhány izgalmas, érdekes,,válto­zatos csatát láthattak. Nem sokkal a férfi egyes játszmák megkezdődése előtt már meglepetés született. A brazil Costa, 3:2 arányban győzte le Jung Kuo-tuant, a világbajnoki cím védőjét. Általában megállapítható, hogy a kínai és japán ver­senyzők új irányt adtak a korszerű aszta litenisz-sportnak, Európa játékosai itt so kat tanulhatnak. jet)— Ou seng-lien, You csang-csung ('kí­nai) 3:1, Bérezik, Sidó (magyar)—Cyrus, Dembowski (lengyel) 3:0, Stanék, Pola­kovič? (csehszlovák)—Kubaczka, Roslan (lengyel) 3:0, Vyhnanovský, Andreadis (csehszlovák)— Sen poh-lim, Sch hed­whor (szingapúri) 3:0. Ogimura, Muraka­mi (japán)—Freundorfer, Ness (NSZK) 3:0, Bérezik, Sidó (magyar)—Hu tao pen. Tan cse lin (kínai) 3:1, Péterfy, Rózsás (magyar)—Negulescu, Réthi (román) 3:1,. További eredmények: vegyes páros: Szaunorisz, Pajajarvova (szovjet)—Bérezik, Kerekes (magyar) 3:1, Férfi egyes: Hu tao-pen (kínai)—Costa (brazíliai) 3:0, Miki (japán)—Sidó (ma­gyar) 3:2, Ogimura (japán)—Averin (szov­jet) 3:0. Eredmények. Férfi egyes: Freundor­fer (NSZK)— Vyhnanovský (csehszlovák) 3:0, Averin (szovjet)—Alser (svéd) 3:1(1), Wang hia-seng (kínai)—Stanék 3:1, Ogi­mura (japán)—Péterfy (magyar) 3:2, Hu ta-pen (kínai—Costa (brazília) 3:0, Mi­ki (japán)—Sidó (magyar) 3:2, Ogimura (japán)—Averin (szovjet) 3:0, Női egyes: Máthé (magyar)—Hu ken ming (kínai) 3:2, Hiu csüng hui (kínai) — Alexandru (román) 3:1, Kocián (magyar) —Kruse (NDK) 3:1, Rowe (angol)—Kere­kes (magyar) 3:2, Vegyes páros: Liang ju-hai, Kuej ming (kínai)— Vyhnanovský, Kroupová) (cseh­szlovák) 3:1, Stanek, Uhrová—Haj ming­su-Hu jen-fu (kínai) 3:0. Férfi páros: Szaunorisz. Averin (szov­Ismét Botvinnyik győzött Április 12-én játszották Moszkvában a sakkvilágbajnoki címért folyó verseny 11-ik játszmáját. A vezérgyalogosok előtörésére T'all vá­laszképen a klasszikus cseh védelmet választotta. Botvinnyik lecserélte a kö­zépgyalogot és bábjaival elfoglalta a tá­maszpontokat. A vezérek és két könnyű tiszt kicserélésével az állást leegyszerű­sítették. Botvinnyik megtartotta a kez­deményezést és a 20-ik lépésben gyalo­got nyert. Technikailag tökéletes játé­kával ellenfelét még jobban beszorította és a világbajnok kénytelen volt még egy gyalogot áldozni, mire belátva állá­sa tarthatatlanságát, a 42-ik lépésnél feladta a harcot. A verseny állása 7,5:3,5 Botvinnyik javára. A 12-ik játszmát a két nagy­mester április 14-én bonyolítja le. Világos: Botvinnyik. Sötét: Tal' Vezércsel. Cseh védelem. 1. d2-d4, Hg8-f6, 2. c2-c4, c7-c6, 3. Hbl —c3, d7-d5, 4. c4Xd5, c6Xd5, 5. Hgl —f3, Hb8 —c6, 6. Fel­f 4, Fc8­f5, 7. e2-e3, e7-e6, 8. Ffl-b5, Ff 8,­b4, 9. Hf3-e3, Vd8-a5, 10. Fb5X Hc6, b7XFc6, 11. 0-0, Fb4XHc3, 12. b2X Fc3, Va5 X c3, 13. Vdl-cl, Vc3XVcl, 14. BflXVcl, 0-0, 15. f 2 — f 3, h7-h6, 16. He5Xc6, Bf8-e8, 17. a2-a4, Hf6­d7, 18. Ff4-d6, Hd7-b6. 19. Fd6-c5, Ff5-d3, 20. Hc6 Xa7, Ba8XHa7, 21. Fc5XHb6, Ba7 —6, 22. a4-a5, Fd3-c4, 23. Bal —a3, f7-f6, 24. e3-e4, Kg8­f7, 25. Kgl-f2, Ba6-a8, 26. Kf2-e3, Be8-b8, 27. Ba3-c3, Bb8-c8, 28. g2­Péntek, április 14. A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: HVIEZDA: A nagy pénz (angol) 15.30, 18, 20.30, SLOVAN: Hűhó a kisvárosban (román) 15.30, 18, 20.30, Cirkusz jön (cseh) 10.30, 13.45, 16, 18.50, 21, METROPOL; Az el nem'küldött levél (szovjet) 15.30, 18, 20.30, TATRA: Ezer szem (francia) 15.45, 18.15, 20.45, PALA­CE: Záróra (cseh) 22, POHRANIČNÍK: A Nap bolygója voltam (szovjet) 15.45, 18.15, 20.45, MIER: Párviadal (NDK) 16.15, 18.45, Bakaruhában (magyar) 21.30, DUK­LA: Spessarti fogadó (NSZK) 18, 20.30, OBZOR: Dzsamila (EAK) 18, 20.30, MÁJ: Szurkolók lesállásban (szlovák) 18, 20.30, STALINGRAD: Csepp a tengerben (NDK), 17.30, 20, MLADÝCH: Hamupipőke (szov­jet) 15.30, ISKRA: Férfiak és hegyek (francia) 17.15, 19.45, POKROK: Ünnepi vacsora (magyar) 17.30, 20. A KOŠICEI MOZIK MŰSORA: TATRA: Maigret felügyelő esete (fran­cia), ÚSMEV: Lázadás az ültetvényen (ar­gentin), SLOVAN: Az el nem küldött levél (szovjet), PARTIZÁN: Az elcserélt fény­kép (szovjet). A BRATISLAVAI SZÍNHÁZAK MŰSORA: NEMZETI SZlNHÁZ: Don Carlos (19), HVIEZDOSLAV SZlNHÁZ: Irkutszki törté­net (19), ŰJ SZÍNPAD: Francianéq/8s (19), ZENEI SZlNHÁZ: Amerikai néger dalok (19.30). A KOŠICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ MŰSORA: MA: A rágalmazó nők (19), HOLNAP: Rajmonda (19). A KOMÁRNAl MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ MŰSORA: ŠAFÁRIKOVO: Bekopog a szerelem (19.30), KOMÁRNO: Karácsonyi vőlegény (19.30). A televízió műsora: Bratislava: 17.30 Ifjúsági műsor. 18.15 Orosz nyelvtanfolyam. 19.00 TV-híradó. 19.45 Forradalmi dalok. 20.05 Arthur Mil­ler: Összes fiaim. TV-játék. 22.00 A nap visszhangja. g4, Ba8-b8, 29. h2-h4, Bc8-c6, 30. h4—h5, Bb8 —c8, 31. e4-e5, g7-g6, 32. h5Xg6 + , Kf7Xg6, 33. vc3-c2, f6X e5, 34. d4 X e5, Bc8-h8, 35. Bc2­h2, Bc6 —c8, 36. Ke3-d2, Fc4-b3, 37. a5—a6, Fb3-c4, 38. a6-a7, Bh8-h7, 39. Bel—al, Bc8-a8, 40. Fb6-e3, Bh7­b7, 41. Bh2Xh6, Kg6-g7, 42. val-hl, Bb7-b2. Tal! a partit feladta anélkül, hogy el­lenfele lépését bevárta volna. Az ifjúsági kézilabdázó^ is a bajnoki pontodért (k.) — A kézilabda-ligabajnokságban vasárnap újabb fordulóra kerül sor. Je­lenleg az I. ligában nagy harc folyik a kiesés ellen. Az élcsoportban viszont a plzeňi együttes kiváló eredménye arra enged következtetni, hogy meg akarja szerezni a bajnokságot. A vasárnapi for­duló párosítása: Dukla Praha—Sokolovo (ősszel 19:11), Spartak Stalingrad—Plzeň (14:20), ČH Bratislava—Libčice (11:19), Dynamo Praha—Zubfí (12:12), Sokol Teľ­nice—Dukla Bratislava (14:14), Tatran Prešov—TJ Gottwaldov (13:19). Az első ligabajnokságon kívül a nyu­gat-szlovákiai kerületben megindul az ifjúságiak bajnoksága is. Különösen a B­csoportban várható nagy küzdelem. E csoport győztesei ugyanis selejtezőt vívnak az országos bajnokság döntőjébe jutásért. Az őszi eredmények alapján az ifjúságiaknál a ČH Bratislava az esélye­sebb a Trnava és a Slovan Bratislava előtt. A leányoknál a Slávia Nitra együt­tese fölényesen vezet a bajnoki táblá­zaton a Spartak Trnava és az Energia Bratislava csapatai előtt. Szeretnők megállni helyünket Az első tavaszi kézilabda-fordulót a Tatran PreSov a bratislavai Dukla-csa­patával játszotta. A prešovi együttesben világbajnokságot járt játékosok is szerepelnek. Ezeknek egyikével, Luko­šik sportmesterrel a mérkőzés befeje­zése után beszélgetést folytattunk. - Milyen tapasztalatokat szereztek a világbajnokságon ? - Az idei világtalálkozó jelentős erő­próbára tette csapatunkat. Az állandó utazás kimerítő volt. Reggeli 2-3 óra előtt ritkán kerültünk nyugovóra, este 6-kor pedig mérkőznünk kellett. Pi­htnésre kevés idő jutott. Igazán drá­mai volt a románok elleni mérkőzés. Knudsen dán játékvezető, aki a torna során a legjobbak egyike volt a döntőn megengedte a románok túl kemény já­tékmodorát. Csapatunk felkészülése so­rán a technikára fektette a fő súlyt, s nem tudta a testre menő támadáso­kat hasonlóképpen viszonozni. - Mi az oka az északi államok he­gemóniája hanyatlásának ? - A svédek, dánok, akik eddig az elsők közé tartoztak, lemaradtak a fej­lődésben. Wadmark, a svédek edzője például a technikás játékot erőjátékra váltotta fel, s ez a módszer nem vált be. Azonkívül fiatalok helyett csak az idősebb, rutinos játékosokat 'Szere­peltette. - Milyen véleménnyel van a né­metekről ? - A közös német csapat nem vált be, sikeresebb lett volna az NDK vá­logatottja. A csapat tagjai más-más el­képzelésben játszottak, nem volt meg az együttesben az egységes játékf el­fogás, ami a végén megbosszulta ma­gát. Örvendetes tény, hogy a szocialista \áborba tartozó országok csapatai vet­ték át a vezető szerepet a kézilabdázás­ban. Csapatunk új elemeket vitt be a játékba, főleg gyorsaságban és dobó­készségben sokat fejlődött. A románok fékező taktikája minden csapat ellen sikeres ellenszernek bizonyult. / - Milyen helyezést vár most a li­gában? - Jelenleg a harmadik helyen állunk a Dukla Praha és a Spartak Plzeň mö­gött. A vezető együttestől 4 pont vá­laszt el bennünket. Jobb helyre törek­szünk, s ezért első idei találkozókon nagyobb gólarányú győzelmet akartunk elérni. Csapatunknak az idény elején azonban nem megy a játék. Sorsolásunk kedvező, a nehéz találkozókat odahaza játsszuk. Legközelebbi ellenfelünk Gott­waldov együttese az országos bajnok lesz. (h) O Dynamo Žilina—Spartak Tmava 2:0, fl:0). Felkelési kupamérkőzés. ® Spartak Martin— Jednota Trenčín 1:4 (1:2). Felkelési kupamérkőzés. A Slavoj Trebišov B—Lokomotíva Ko­šice 1:2 (1:0). Felkelési kupamérkőzés. $ Dynamo Zágráb—Fiorentina 2f:l (2:0). A vásári városok labdarúgó-tor­nájának elődöntője. Az első mérkőzésen Fiorentina 3:0-ra győzött és így 4:2-es gólaránnyal bejutott a döntőbe. ® Spartak Považská Bystrica—Spartak Myjava 7:1 (2:0), barátságos mérkőzés. A Lokomotíva teljes gőzzel a cél felé Reggel ködös, később tiszta idő vár­ható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20—24 Szlovákia északi részén 16—18 fok között. Élénk délkeleti szél. A nyugat-szlovákiai kerület bajnoki lab érdeklődés. Kialakulóban van az élcsopor Zámky-i együttes, a Lokomotíva és a Slo Lokomotíve. Nové Zámky csapata, s hogy de leginkább a tavaszi évad során eddig utóbbi fordulóbon a Slovan Bratislava győzelmet, (a hazaiak két büntetőt ki is formáját bizonyítja, hanem azt is, hogy a könnyűnek ígérkező találkozót sem. Alkalmunk volt Seres Ernővel a Loko­motíva edzőjével beszélgetni, s hogy sem az edző, sem pedig a csapat tagjai nem elbizakodottak, az Seres Ernő kérdéseink­re adott válaszából is kitűnik. - Mióta tölt be edzői funkciót a Lo­komotívánál, - kérdeztük Seres Ernőtől. - Bizony, már elég régen - válaszol. 1948-ban még mint játékos (ma is ki­kisegít a csapatban) Pintér Lászlóval együtt vettük át a Lokomotíva edzésé­nek irányítását. 1953-1954-ben a Slovan­nak voltam az edzője, majd 1955-ben, amikor Borhy Károly vette át az A csa­pat irányítását, én a B együttes edzője lettem. 1957-től mindmáig azután ismét az A csapat edzéseit irányítottam. - Azóta milyen eredménnyel szerepel az együttes? - 1958-ban a kerületi bajnokságban játszottunk, de az első helyezettel szem­ben 7 pont volt a hátrányunk. Az 1959­60-as évadban kerületi bajnokságot nyer­tünk. Jelenlegi első helyünkre úgy jutot­tunk, hogy az őszi évadban a CH Bra­tislava B együttese mögött a második helyen végeztünk. Tavasszal a második forduló után sikerült azután a ČH-t egy ponttal megelőznünk. - Mik a terveik? darúgó-küzdelmei iránt egyre nagyobb az t, melyben az első három között két Nové van foglal helyet. A tabella éllovasa a nem véletlenül, arról részben az őszi, elért eredményei tanúskodnak, A leg­C csapata felett aratott 5:0-ás fölényes hagytak) pedig nemcsak az' együttes jó a játékosok nem vették fölényesen ezt Jól akarunk az idei évadban szerepel­ni—s ezt ne vegyék túlzott szerény­ségnek — szeretnénk az első három kö­zött végezni. Az együttes tagjai — Há­gán, Száraz, Holota, Verseghi, Banyár, Jankovics, Franki, Hóbor, Farkas, Vatter, Fucslk, Kovács, Jurík, Ganzner, Sevcsík, Faragó — fiatalok, valamennyi saját ne­velés. Jó a csapatban a közösségi szel­lem, s az edzéseket rendszeresen láto­gatják. Eleinte ugyan nehézségek voltak a korai kezdéssel, amióta azonban meg­hosszabbodtak a napok, ez a probléma magától megoldódott. Az egyes mérkő­zésekre úgy készülünk, hogy a soron kö­vetkező mindig a legnehezebb. így a csa­pat tagjai nem vesznek könnyen egyet­len találkozót sem. Eddig ez nagyon cél­szerűnek és hasznosnak bizonyult. Hogy munkánkat eredményesen végez­hetjük, ezt nagyrészt a Lokomotíva agilis vezetőségének is köszönhetjük, valamint azoknak a lelkes szurkolóknak, akik sza­badságukat feláldozva társadalmi munká­val építették a labdarúgó-pálya kerítését és végzik állandóan a különféle javí­tási munkálatokat. A közönség pedig szép számban látogatja mérkőzéseinket s lelkes bíztatásukkal eddig is nagyban hozzájárult az együt tes hazai pályán el­ért sikereihez. Re­mélem, lelkiismere­tes munkánknak to­vábbra is meglesz az eredménye, és együttesünk sikeres szereplésével még sok örömet szerez szurkolóinak — fe­jezi be szavait Se­res Ernő, a Loko­motíva Nové Zámky labdarúgó együtte­sének az edzője. -ár.­„Oj Sző", kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelősi Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőségi Bratislava, Gorkého u. 10. sz. Telefon: 537-18, 512-23, 335-68, 50S-39, — főszerkesztői 532-20, - titkársági 550-18, — sportrovat! 505-29. Kiadóhivatal! Bratislava, Gorkého 8., telefoni 503-89. Előfizetési díj havonta 8.- Kčs. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálata. Megrendelhető minden postahivatalnál és kézbesítőnél. Nyomás: Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata, Bratislava. • K-08*11183

Next

/
Oldalképek
Tartalom