Új Szó, 1961. április (14. évfolyam, 91-119.szám)

1961-04-15 / 104. szám, szombat

Világ proletárjai, egyesül jetele ! UJSZO SZLOVAKIA KOMMUNISTA PARTJA K0ZP0NTIBIZ0TTSA6ANAK NAPILAPJA 1961. április 15. szombat 50 fillér XIV. évfolyam, 104. szám KÖZLEMENY Csehszlovákia Kommunista Pártia Központi Bizottságának ülésérői Április 12-14-én ülést tartott Csehszlovákia Kommunista Párt­jának Központi Bizottsága. A Központi Bizottság nagy örömmel és lelkesedéssel üdvözölte az első ember sikeres űrutazásáról szóló hírt, a szovjet nép, tudomány és technika történelmi jelentőségű győzel­mét, amely a békét, a haladást, az emberiség boldogulását szolgálja. A Központi Bizottság megtárgyalta az építészet feladatainak tel­jesítését. Ezzel kapcsolatban a következő beszámolók hangzottak el: a) ellenőrző jelentés a XI. kongresszusnak és a CSKP országos konferenciájának a központosított és decentralizált építkezésre vo­natkozó határozatai teljesítéséről, valamint a lakáskultúrával kap­csolatos országos vita eredményeiről, s a CSKP KB lakásépítkezésre vonatkozó határozatának megvalósításáról (a beszámolót Oldrich Be­ran elvtárs mondotta el); b) ellenőrző jelentés a prágai lakásépítkezés feladatainak teljesí­téséről s a fővárosi építkezésekről (a beszámolót Antonín Krček elvtárs mondotta el); c) ellenőrző jelentés a Keletszlovákiai Vasművekkel kapcsolatos lakásépítkezés feladatairól (a beszámolót Emil Chlebec elvtárs mon­dotta el). A CSKP Közpoti Bizottsága megvitatta a vasúti közlekedés to­vábbfejlesztésének kérdéseit, amelyekről Rudolf Barák elvtárs szá­molt be. A Központi Bizottság meghallgatta V'áclav Dávid elvtárs beszámolóját a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének március 28—29-iki moszkvai tárgyalásairól s a csehszlovák párt­ás kormányküldöttség Magyar Népköztársaságban és a Román Nép­köztársaságban tett látogatásának lefolyásáról és eredményeiről szóló jelentést. A gazdag vitában megtárgyalták az építészet és a vasúti közle­kedés feladatait. A Központi Bizottság határozatokat fogadott el az építészet néhány kérdéséről és a vasúti közlekedés továbbfejleszté­séről. A Központi Bizottság egyetértését fejezte ki a Csehszlovák Szocialista Köztársaság küldöttségének a Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testülete moszkvai ülésén tanúsított eljárásával. A Központi Bizottság ülésére meghívták a Nemzeti Front elnök­ségének tagjait, a CSKP kerületi bizottságainak titkárait, a kerületi nemzeti bizottságok elnökeit s az építészet, valamint a vasúti köz­lekedés egyes párt- és gazdasági dolgozóit. A Központi Bizottság ülésén megemlékeztek J. Vodička elvtársról, a CSKP KB elhunyt tagjáról, pártunk kimagasló dolgozójáról. • * * A CSKP Központi Bizottságának az építőiparról és a lakáskérdés megoldásáról szóló határozatát lapunk 3. és 4. oldalán közöljük. A. Novotný köztársasági elnök fogadta Souvanna Phoumát A laoszi miniszterelnök elutazott hazánkból (ČTK) — Antonín Novotný köz­társasági elnök április 14-én a prá­gai Várban fogadta Souvanna Phou­ma herceget, Laosz miniszterelnökét. A laoszi királyi fenséget Sisoumang Sisaleumsak herceg, földművelésügyi államtitkár és más laoszi államfér­fiak kísérték. Csehszlovák részről a fogadáson jelen volt Viliam Široký miniszter­elnök, Václav Dávid külügyminisz­(Folytatás az 5. oldalon) Antonín Novotný elvtárs, köztársaságunk elnöke pénteken, április 14-én a prágai Várban fogadta Souvanna Phouma laoszi miniszterelnököt (Telefoto ČTK — Lomoz) Moszkva óriási lelkesedéssel és hatalmas manifesztációval fogadta Gagarin őrnagyot H Egész Moszkva a Vörös téren és a környező utcákon szorongott El Európa-szerte tízmilliók láthatták a televízióban e felejthetett len fogadást M Gagarin a Szovjetunió Vlőse és „Az első világűrrepülő" Sl Hruscsov: Büszkék vagyunk, hogy a világ első űrhajósa szovjet ember volt HRUSCSOV ELVTÄS MOSZKVÁBAN ÜDVÖZLI GAGARIN ŐRNAGYOT mm (Képtávírón érkezett) Moszkva (ČTK) — Az IL-18 mely a világ első űrha­jósát, Jurij Alekszejevics Gagarin szovjet őrnagyot szállította, vadászgépek díszkíséretében pénteken 10 óra 45 perckor megjelent a vnukovoi repülőtér fölött. A vnukovoi repülőtérre családostul kivonult moszk­vaiak a Szovjetunió legfelső képviselőivel, a társadal 5 mi szervezetek, a hadsereg, a légierők, a haditengeré­szet képviselőivel egyetemben üdvözölték a hős űr­hajóst. Az ünnepélyesen feldíszített emelvényen a repülőtér igazgatósági épülete előtt Hruscsov és Brezsnyev elv­társak, további vezető szovjet államférfiak és tudósok, valamint Gagarin legközelebbi hozzátartozói, anyja, apja, felesége és Jelena lánya várták Jurij Gagarint. E pillanatokban az egész világ figyelme a vnukovi repülőtérre összpontosult. Európa, Ázsia és Amerika legnagyobb rádióállomásai tájékoztatják az esemény­ről a hallgatókat. Külön állványt állítottak fel a foto­riporterek számára. Újságírók egész hada sorakozott fel a repülőtéren. Röviddel 11 óra előtt felhangzottak az ünnepi har­sonák és az IL-18 begördült az épület felé. Utolsót fordult a légcsavar, amikor 11-et ütött az Óra, feltárult a gép ajtaja és Gagarin őrnagy katonai induló hangjai mellett kilépett Moszkva földjére. Vi­rágcsokrok ezrei, transzparensek, integető kezek ren­getege repül a magasba. Óriási lelkesedéssé olvad ösz­sze a tömeg éljenzése. Gagarin őrnagy díszegyenruhában, katonás lépésben fel­lép az emelvényre és jelenti Hruscsov elvtársnak: öröm­mel jelentem, hogy az SZKP KB és a szovjet kormány rámbízott feladatát végrehajtottam. A Vosztok szovjet szputnyik-űrhajó 1961. április 12-én megvalósította a világ első űrrepülését. Az űrhajó összes műszerei és berendezései pontosan és kifogástalanul működtek. Jól érzem magam, kész vagyok pártunk és kormányunk bármely újabb feladatát teljesíteni." Hruscsov elvtárs atyailag megöleli a hős űrhajóst, megcsókolja és sokáig ki sem engedi ölelő karjaiból. Vorosilov és Brezsnyev elvtárs is hasonlóképpen fo­gadja a szovjet űrhajóst. — Fogadja szerencsekívánataimat — mondja Nyikita Hruscsov. Felhangzott a Szovjetunió himnusza. Gagarin őrnagy, az első űrhajós üdvözli feleségét, anyját, apját, kislányát, többi rokonát és barátait s újra összeölelkezik Nyikita Hruscsovval. A moszkvai pionírok virágcsokrokkal árasztják el az emelvényen levőket. Gagarin őrnagy ezután Nyikita Hruscsov oldalán üd­vözölte a moszkvaiakat, akik olyan fogadtatásban ré­szesítették őt, amilyent a vnukovoi repülőtér már régen nem látott. Gagarin őrnagy 11 óra 45 perckor Hruscsov, Brezs­nyev elvtársak és felesége társaságában beült a virág­díszes nyitott autóba és a tömeg ujjongása közepette a Vörös térre hajtatott. Otja a Vörös térre vezető széles utcákon embertö­megek között halad el. Gagarin a felszállás előtt né­hány órával járt a Vörös téren. Most ünnepeltként jön, hőstettét'évszázadokig a nép szolgálatában tanúsított bátorság, elszántság és hősiesség példájaként fogják emlegetni. E percekben az ember önkéntelenül Jurij Gagarin szavaira gondol, melyeket felszállása előtt mondott elvtársai!* 5*" „Nagyon örülök és büszke vagyok rá, hogy az első űrhajósok közé tartozom! Erőt és fáradságot nem kí­mélve semmitől sem rettenek vissza, hogy méltóképpen teljesítsem a párt és a kormány megbízatását. Tiszta szívvel, készséggel valósítom meg a tervezett űrrepü­lést". Az ujjongó moszkvaiak tízezrei üdvözlik a világűr hősét. Az autóoszlop már a Kreml felé közeledik. A Vnukovóból Moszkvába vezető országút, mely nem­régen még hóval borított síkság közepén haladt ke­resztüj, rendszerint elhagyatott, de ma a felismerhe­tetlenségig megváltozott. Ezrek állják körül moszkvaiak és a környező lakosok, egyesek autón, mások kerékpá­ron jöttek, sokan pedig gyalog tették meg a hosszú utat, hogy láthassák és üdvözölhessék az első űrhajóst. Moszkva határán óriási tömeg fogadta Gagarin autó­ját. Sok gyermek volt a tömegben. Itt voltak a zászló­val, trombitával, dobbal tarka színű zászlókkal felvo­nult pionírok. Gyermekkéz írta jelszavakat szorongat­tak kezükben. A moszkvaiak nagyon leleményesek. Tűzoltókocsik létráira, házak tetejére és erkélyeire, új épületek áll­ványára másztak fel, hogy jobban láthassák az első űrhajóst. Moszkva délnyugati kapuja fölött az egész utca szélességében ez a felirat volt olvasható: Üdv és dicsőség Jurij Alekszejevics Gagarinnak, a világűrku­tatás úttörőjének! Az autősor lassan tör utat a sokezres tömegben. So­kan fényképeznek és filmeznek. Minél tovább haladnak az autók, annál sűrűbbek a gyalogjárókon álló embe­rek sorai, annál több a virág, annál lelkesebben hang­zik az éljenzés. Az utcai hangszórókból állandóan zene szól. Elől, az egyik sorban Anatolij Maszlovszkij építész­mérnök Gagarin arcképét tartja a feje fölött. „Sok híres embert láttam, üdvözöltem Valerij Cskalovot és Mihail Gromovot. Boldog vagyok, hogy ma megláthat­tam az első űrhajóst. Kár, hogy nincs velem az uno­kám. Még nagyon kicsi, de hiszem, hogy űrhajós lesz és boldog lesz." — mondotta. A moszkvaiak ezrei és a főváros vendégei zsúfolá­sig megtöltik a Vörös teret és türelmetlenül várják a történelmi pillanatot, amikor megjelenik Gagarin, a világűr hőse. A mauzóleum két oldalán, az emelvényeken a dísz­vendégek, a munkások, legjobb mezőgazdák, tudósok, írók, államférfiak, közéleti személyiségek, képviselők, a hadsereg magasrangú tisztjei helyezkednek el. Jelen vannak a diplomáciai testület tagjai, a külföldi küldött- ' ségek és külföldi vendégek. Percről percre fokozódik a türelmetlenség. 14.30 órakor óriási tapsvihar tör fel: Nyikita Hruscsov, a szovjet kormány elnöke és Jurij Gagarin, a kommunista párt és a szovjet kormány vezetői, a világűr hősének felesége és szülei lépnek fel a mauzóleum emelvényére. Percekig tart az éljenzés. A moszkvaiak az egész szovjet nép nevében üdvözlik a szovjet tudósokat, munkásokat, mérnököket, technikusokat, akik ilyén ki­váló győzelmet értek el a világűr meghódításában és további sikereket kívánnak nekik. Szívélyesen köszön­tik Jurij Gagarint. A világűr hőse integet nekik és üd­vözletét küldi feléjük. A nagygyűlést Kozlov nyitotta meg. Utána felhang­zott a szovjet himnusz, majd Jurij Gagarin mondott beszédet, utána pedig Hruscsov elvtárs vette át a szót.

Next

/
Oldalképek
Tartalom