Új Szó, 1961. április (14. évfolyam, 91-119.szám)

1961-04-01 / 91. szám, szombat

Világ proletárjai, egyesüljetek ! UJSZO SZLOVÁKI A KOMMUNISTA PARTJA KÖZPONTI BIZ0TTIA6ANAK NAPILAPJA 1961. április 1. szombat 50 fillér XIV. évfolyam, 91. szám Ä szocialista történelmi szerepe Az európai szocialista országo­kat magába tömörítő Varsói Szer­ződés már 1955 májusi megala­kulása óta a világpolitikai esemé­nyeket jelentősen befolyásoló té­nyezővé vált. Ezt bizonyítja a po­litikai tanácskozó testület kétna­pos megbeszéléseiről pénteken nyilvánosságra hozott közlemény is. E dokumentum nyomban a vi­lág érdeklődésének középpontjába került, ami érthető is, hiszen az egész szocialista tábornak a je­lenlegi világhelyzettel szemben el­foglalt álláspontját, szűkszavú tö­mörsége mellett is, érthetően s világosan kifejezi. Kifejezi azt, milyen feladatok várnak a háború ellen és a békés együttélésért küzdő népekre. A politikai tanácskozó testület a kommunista- és munkáspártok múlt év novemberében elfogadott okmányainak következtetéseire támaszkodik, amelyek egyik fő megállapítása az volt, hogy ko­runkban megakadályozható az im­perialista agresszoroknak új vi­lágháború kirobbantására irányu­ló törekvése. Ha a szocialista vi­lágrendszer összefog a nemzet­közi munkásosztállyal, a háború ellen kiálló valamennyi ország nemzeti felszabadító mozgalmával és minden békeszerető erővel — meg tudja akadályozni a háborút. A moszkvai közlemény pozití­van értékeli a szocialista orszá­gok gazdasági sikereit, politikai tekintélyük növekedését és a bé­kés együttélés lenini elvének ér­vényesítésében elért eredménye­ket. A közlemény rámutat a gyar­mati rendszer széthullására, ami az imperializmust gyengíti és erő­síti a háborúellenes frontot. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy az agresszív erők akadályozzák a nemzetközi légkör javulását és igyekeznek a béke megszilárdítására törekvő államok erőfeszítseinek gátat vet­ni. A jelenlegi nemzetközi helyzet egyik legjellegzetesebb vonása, hogy az imperialista hatalmak ve­zetői minden békés kijelentésük ellenére továbbra is kitartanak régi politikájuk mellett és sem­mit nem tesznek, ami változásról tanúskodna. Az Egyesült Államok­ban lefolyt elnökválasztások óta az USA külpolitikájának diplomá­ciai területén bizonyos új mód­szereket figyelhetünk meg, a lé­nyeg azonban változatlan, tovább­ra is a régi, támadó politika a lá­zas fegyverkezés, az agresszív ka­tonai tömbök atomfelfegyverzése az uralkodó. Különösen a nyugat-európai Északatlanti Tömbben szembe­ötlő az erőpolitikához való makacs ragaszkodás. Ennek legbeszéde­sebb bizonyítéka a nyugat-német­országi militarizmus felélesztése és támogatása. Norstadt tábornok, a NATO fő­parancsnoka már évekkel ezelőtt kijelentette, hogy „a Német Szö­vetségi Köztársaság nemcsak tag­ja a szövetségnek, hanem lénye­ges eleme." S ha a nyugati világ legjelentősebb katonai tömörülé­sének „alapelemévé" válik a hit­lerista halálgyárosok, tábornokok és háborús bűnösök rendszere, nagyon is érthető a jelenlegi hely­zet. Hisz ez az „alapelem" terü­leti követeléseket támaszt szom­szédaival szemben és a világ mai helyzetéből következik, hogy cél­jai csakis támadó háborúval ér­hetők el. Nyugat-Németország NATO szövetségesei lehetővé te­szik, hogy országaik területén tá­maszpontokat létesítsen a Bun­deswehr, hogy a NATO vezetésé­be bekerüljenek a náci generá­lisok s befolyásolhassák annak po­litikáját és napjaink legsürgetőbb problémáját, a leszerelést. Ezek alapján a moszkvai közlemény egyetlen mondatba tömöríti a helyzetet: Nyugat-Németország az európai háborús veszedelem fő tűzfészkévé válik. A legutóbbi események azt iga­zolják, hogy az imperializmus nem hazudtolja meg önmagát és továbbra is a legdurvább eszkö­zökkel igyekszik letörni más né­pek szabadságtörekvéseit. Gon­doljunk csak Kongóra, Laoszra, vagy a Kuba-ellenes fenyegeté­sekre. Napjainkban azonban egyre ne­hezebb az imperializmus hely­zete. Megszűnt mindenható ha­talma és a világ közvéleménye átlátja szándékait. Döntő jelentőségű e téren a szocialista világrendszer ereje, igazságos, békeszerető politikája, a szabadságért harcoló népeknek nyújtott önzetlen segítsége. A moszkvai közlemény ezzel kap­csolatban leszögezi: „A Varsói Szerződés tagállámai nem nézhe­tik tétlenül az imperialista ál­lamok fokozódó katonai előkészü­leteit. A szocialista államok nem szűntek és a jövőben sem szűn­nek meg az általános és teljes le­szerelésre, a lázas fegyverkezés beszüntetésére a nemzetközi fe­szültség enyhítésére törekedni. Am a Varsói Szerződés tagállamai a nyugati hatalmak újabb katonai előkészületei folytán kialakuló helyzetből kiindulva általános esz­mecsere alapján megegyeztek olyan intézkedésekben, amelyeket szükségesnek tartanak megtenni védelmi képességük további" erő­sítésére és a világbéke megszilár­dítására." A világon az erőviszonyok a békeerők javára alakulnak. Most a világ közvéleményének teljes len­dülettel tovább kell folytatni a harcot valamennyi földrészen és arra kell kényszeríteni az agresz­szorokat, hogy mondjanak le ve­szedelmes módszereikről. S arra kell kényszeríteni őket, hogy új módon — békében, és barátság­ban, az atomháború veszedelme nélkül éljenek a világ valamennyi nemzeteivel együtt. A Csehszlovák Szocialista Köz­társaság a szocialista országok nagy családjának jelentős tagja és a Varsói Szerződés megalaku­lásától kezdve részt vesz annak eredményes munkájában. Eltökélt szándékunk, hogy továbbra is minden erőnkkel a béke, a de­mokrácia és a szabadság győzel­mét fogjuk elősegíteni az egész világon. ERDŐSÁVOK a kohómű környékén A Košicei Erdőipari Vállalat dolgozóit azzal a feladattal bízták meg, hogy a Keletszlovákiai Kohómti környékén 500 hektárnyi területen erdősávokat létesít­senek. Az erdősítés célja: az ártalmas gyári füst és por felfogása. Az erdősítés első szakaszában Ludvikov Ovor közelében 42 hektáron 46 ezer to­polyát ültetnek ki. A váltadat dolgozói a facsemeték ültetésénél gépeket használ­nak, amivel naponta 40 munkaerőt takarí­tanak meg. (ČTK) Küldöttségünk hazatért Moszkvából KÜLDÖTTSÉGÜNK HAZATERESE UTÁN A RUZYNI REPÜLŐTÉREN. (ČTK) - A Varsói Szerződés Politikai Tanácskozó Testületének ülésén részt vett csehszlovák küldöttség pénteken reggel moszkvai időszámítás' szerint 10 óra­kor Moszkvából hazautazott. A küldöttségnek tagjai voltak: Antonín Novotný, a CSKP KB első titkára, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság elnöke, Viliam Široký miniszterelnök, Otakar Šimúnek, az Állami Terv­bizottság elnöke, miniszterelnökhelyettes, Bohumír Lomský nemzetvédelmi miniszter és Václav Dávid kül­ügyminiszter. Az állami zászlód tszbe öltözött vnukovói repülőtéren a küldöttség búcsúztatására megjelent: L. I. Brezs­nyev, az SZKP KB elnökségi tagja, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnökségének elnöke, P. M. Poszpjelov, az SZKP KB elnökségének póttagja. Csujkov marsall, Firjubin külügyminiszterhelyettes és más személyi­ségek. A küldöttségtől Richard Dvoŕák moszkvai cseh­szlovák nagykövet és munkatársai is búcsút vettek. A csehszlovák küldöttség március 31-én délelőtt visszatért Moszkvából Prágába. A küldöttséget a ru­zyni repülőtéren a pártunk és kormányunk nevében Jaromír Dolanský, Václav Kopecký és Ľudmila Jankov­cová elvtársak, továbbá Alexander Dubček, Vladimír Koucký és Bruno Köhler, a CSKP KB titkárai, Antonín Krček, a CSKP városi bizottságának vezető titkára, a kormány tagjai és Adolf Svoboda, Prága főpolgármes­tere, valamint közéletünk kimagasló személyiségei fo­gadták. A repülőtéren megjelent K. I. Alekszandrov, a Szovjetunió prágai ügyvivője a szovjet nagykövetség tagjaival. Befejeződött a Szlovák Nemzeti Tanács ülése Sajátítsák e! a fiatalok a legjobbak szaktudását A Szlovák Nemzeti Tanács pén­taki ülésén Rudolf Strechaj mi­niszterelnökhelyettes, az SZNT el­nöke, Vasil Bil'ak miniszternek, asc SZNT alelnökének, iskola- és kul­turálisügyi megbízottjának, adta meg c szót. Bifak elvtárs beha­tóan értékelte a tanoncképzés általános helyzetét a szlovákiai gépiparban, vegyiparban, építő­iparban, közlekedésben és mező­gazdaságban. A vitában Augustín Machata kép­viselő szólalt fel elsőként. A nová­kyi Wílhelm Pieck Vegyiüzem és a novákyi bányák ipariskolai növendé­keinek néhány nevelési problémájá­val foglalkozott. Františka Kotvaso­vá képviselő a mezőgazdasági tanonc­nevelés helyzetéről beszélt és ezzel kapcsolatban rámutatott a paraszt családból származó tanoncok kis százalékarányára. BíráKa a mesteč­koi, udičai EFSZ-t és a Lednicke Rovne-i magnemesítő állomást, mert nem hajlandók szerződést kötni a tanoncokkal, amit azzal indokolnak meg, hogy semmi hasznuk nem lesz belőlük. A további felszólaló dr. h. c. Jozef Lukačovič képviselő az építő­ipari tanoncok nevelésének problé­máival foglalkozott a technika szé­lesebbkörü' alkalmazása szempont­jából. Ján Prečúch képviselő elmon­dotta, milyen példásan gondoskod­nak a tanoncokról a piesoki gép­gyárban, ahol szakmunkások és ki­váló újítók törődnek nevelésükkel. Ján Paňko képviselő a humennéi já­rás tanoncnevelésének helyzetéről beszélt és bírálta a járási nemzeti bizottság iskola- és művelődésügyi osztályának munkatársait, akik meg­elégszenek a tanftők felének nem kielégítő szakképzettségével. E mun­katársaknak a tanoncok tanítóihoz és nevelőihez való helytelen viszonyára mutat az a tény is, hogy a járás tanítóinak módszertani napjára sen­kit sem hívtak meg a tanonciskolák­ból. Az utolsó felszólaló Milan Rázus képviselő a kelet-szlovákiai kerület tanoncnevelésének távlataival foglal­kozott. (Folytatás a 2. oldalon.) A kongresszusi határozat szellemében íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiii Váljék tetté az adott szó MÁR A KONGRESSZUS ELŐTTI IDŐSZAKBAN, A KONGRESSZUSI ANYAG MEGVITATÁSAKOR SOK SZÖVETKEZETI TAG AJKÁRÖL EL­HANGZOTT: „MINDENT ELKÖVE­TÜNK, HOGY A MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS NAGYÜZEMI FORMÁI­NAK BEVEZETÉSÉVEL GYORS FOR­DULATOT ÉRJÜNK EL A TERMELÉS FEJLESZTÉSÉBEN." Sok-sok szövetkezetben született mec, az elhatározás: Négy év alatt teljesítik az ötéves terv feladatait... A kongresszus határozatai meg csak megerősítették a szövetkezeti tagok szilárd elhatározását, s most az a fontos, hogy az adott szó az utolsó betűig minél előbb valóra is váljék. Sajátítsuk el a kiváló tapasztalatokat Matyi János, a poľanyi EFSZ (tre­bišovi járás) küldötte a kukorica­termelésben elért kiváló sikerekről számolt be a kongresszusnak. Ter­mészetesen figyelemmel követte a többi felszólalókat is, hiszen nem árt, ha más termelők tapasztalatait is elsajátítja az ember. Kiváltkép­pen J. Králiknak (Dedina Mládeže) a felszólalását hallgatta feszült fi­gyelemmel. Nem csoda, az említett küldött is a kukoricatermelésben elért tapasztalatokról adott számot. Ne maradjon csupán a notesz-lapon ... A kongresszuson sokat beszéltek a termelés növelésének különböző formáiról. Az ott nyert tanulságok, tapasztalatok azonban nem marad­hatnak csupán a küldöttek noteszá­ban. Meg kell vele ismerkednie az egész tagságnak. Kell, hogy a szö­vetkezeti tagok túlnyomó többsége tudjon arról, hogyan ért el Zitníková elvtársnő (velčicei szövetkezet —• trenčíni járás) a tervezett 3200 liter tejhozam helyett évi 4800 litert te­henenként. Az üzemekről is szó lesz Az üzemi dolgozók is felfigyeltek a szövetkezeti kongresszus tárgyalá­saira. Kiváltképpen azon üzemek, amelyek számlájára írható az a kri­tika, mely egyes mezőgazdasági gé­pek gyenge minősége miatt hang­zott el. A kongresszus utáni vitákban, a kongresszusi határozat megtárgya­lásakor tehát az üzemekről is szó lesz. Ama üzemek pedig, amelyeket a bírálat érintett, szívleljék meg a szövetkezeti tagok őszinte szavát, s kövessenek el mindent, hogy meg­felelő gépeket kapjon a mezőgaz­daság. Tőlük is függ, mennyire válik valóra . a kongresszusi határozat, mennyiben válik valóra az adott szó: Négy év alatt teljesítjük az öt­éves terv feladatait. (mf) Az EFSZ-ek V. kongresszusának kül­döttei között volt Božena Macháčková, a krumvíŕi EFSZ tagja is. Božena Macháč­ková a szövetkezet alapító tagjai közé tartozik; előbb a növénytermesztő cso­portban dolgozott, az utóbbi négy év­ben pedig a tyúkfarmon ér el szép ered­ményeket. 600 tojóstyúkról gondoskodik, amelyek egyenként átlag 161 tojást toj­nak. Képünkön Božena Macháčková Fran­tišek Kolouch zootechnikussal a tyúkok eleségét vizsgálja. Nesvadba — ČTK — felV.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom