Új Szó, 1960. október (13. évfolyam, 273-302.szám)

1960-10-06 / 278. szám, csütörtök

Milyen les; a kommunizmus épílomú'vésiele? Városaink jövője korunk egyik időszerű problémája. Erről nyilatko- J zott a Csehszlovák Rádió egyik adásában Hrúza csehszlovák építész és Henselmann keletnémet professzor, a közelmúltban rendezett moszk­vai városépítészeti értekezlet két részvevője. Az ember először barlanglakó volt. Sok százezer év telt el, míg megjelentek az első kőből rakott kunyhók, a sárkunyhók, bambusz­viskók, hókunyhók. Újabb évezre­dek teltek el, míg végre megszü­letett a- téglaház. A fejlődés azután gyors iramot vett: a vasbeton-bér­házak, műanyag-felhőkarcolók és a szerelt lakóház-tömbök, iskolák, pá­lyaudvarok, áruházak, sőt futószala­gon gyártott egész lakótelepek mindössze néhány évtized eredmé­nyei. Ösztönös civilizálódás hozta létre a nagyvárosokat, melyeket azonban ködbe burkol a gyárak füstje és kigőzölgése, keresztül-kasul átszel­nek a forgalmi £ő útvonalak. A fák és a házak egymás ellenségei. Ezt látjuk a nagyvárosokban, ahol hiány­zik a zöld növényzet. A kommuniz­mus városában összhangnak kell uralkodnia. Ahhoz pedig, hogy har­monikus legyen az ember élete, már most kell gondolni a jövő város­építés problémáira. A Jövő VÁROSTÍPUSA NEM A NAGYVÁROS Á moszkvai értekezleten felme­rült az a kérdés, milyen városokat építsenek: nagyvárosokat vagy kö­zepes, esetleg kisvárosokat-e? A küldöttek határozattan ellenezték a nagyvárosokat, mivel itt nehezen te­remthetők meg az emberek kényel­mes és higiénikus életének feltéte­lei. A mérleg nyelve így hát a kis­és közepes városok javára billent, melyekben természetesen olyan mű­szaki berendezést, szolgálatokat és kulturális intézményeket kell meg­honosítani, mint a mai nagyváro­sokban. Hisz nagyságukkal és élet­színvonalukkal a falvak is fokoza­tosan városjellegű lakótelepekké alakulnak át. A városok környékén parkok, vízmedencék vagy tavak léte­sítendők, s más üdülési lehetőségek­ről is gondoskodni kell. Persze fon­tos követelmény a szépség is. A ter­melőközpontok, a lakótelepek, a köz­lekedés, az üdülés és a természet harmóniájának a városok csinossá­gában is meg kell.nyilvánulnia. Egyéni jellegű termelés helyett ipari termelés az építészetben: ez is egy fő követelmény. A tegnapi kisipari, kézművesipari termelést a jövőben nagyipari termelési folya­matnak kell félváltania. Tehát mái­nem elég a tégla, a habarcs, az épü­letfa és az ügyes kőműveskéz az építöművészethez. Az építészetben a •rsssssssjssssssssssssssssssrsssrsssssssssssssssssi v o tipizálás lesz a jövőben is az iparo­sítás alapfeltétele. A gyárak napon- J ta futószalagon százával fogják gyár­tani a lakásokat. Növelni kell az J építőipar gépesítését és meg kell gyorsítani az új műanyagok gyártá- >• sát. Ugyanakkor az építészeknek te­kintettel kell lenniük az egész tár- >• sadalom fejlődésére, az életszínvo­nal állandó emelkedésére és gondol­niuk kell arra, hogy új emberi tulajdonságok és jellemvonások ala­kulnak ki. Bélyegtervezők | kiállítása k A Hviezdoslav téri kiállító fte-1 A MŰANYAGÉ A JÖVŐ A tudomány és a művészet fri- \' gye jellemzi a jelen és a jövő épí­tészetét. Az új konstrukciók, vegyi­anyagok, az új számtani és mértani ismeretek lehetővé teszik, hogy az > építőművészek is újszerűen oldják meg a tartópillérek megterhelését.) Egyre csökken az épületek súlya. J; Egyre nagyobb jövő vár a plaszti- >• kus anyagokra. Gamma sugarakkal is kísérleteznek: a besugárzott mű­anyag így "keményebbé válik az acél- j 1 nál. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy kézzel felemelünk majd eay tartóoszlopot, melyre sok emelet súlya fog nehezedni. Az ablakkere­tek is tetszés szerinti átlátszó anyag- j; ból fognak készülni, s új tulajdon- >. ságot nyer az ablaküveg. A tudo- \' mány sikerei már most kihatnak az új építészeti formákra. Persze az építészet szűk keretén > túl is nagy távlatok kecsegtetnek. Nem is annyira a jövő zenéje, hogy jf a városokat az atomerő segítségé- ^ vei egy központból fogják fűteni, hogy megváltozik a városi forgalom képe: elválik a gyalogjárók útja a járművek útjától. A kommunista jövő városainak ar­culata más szempontból is megvál­tozik. Itt van mindjárt a gyárak el­helyezésének kérdése. Az orvosok ugyanis határozottan állítják, hogy az ipari szennyeződés és a motoros járművekből áradó alig észrevehető gáz rákokozó elem. Ezért a jövő városában a lakónegyedek távol es­nek majd a termelőüzemektől és a forgalmi útvonalaktól, persze a gyá­rak is teljesen megváltoznak egész­ségvédelmi szempontokból. Senki sem állítja, hogy a tőké? világ városépítészete talán nem fog modernizálódni, az imént vázolt irányban fejlődni. Pedig mégis alap­vető különbség lesz a két világ épí­tészete között. Ez főként abban nyil­vánul meg, hogy a nyugati világ épí­tészete magán viseli a kapitalizmus anyajegyét, a földparcellák egyéni kisajátítását, tetszés szerinti be­építését, a businness érvényesülését még a lakónegyedek arculatának ki­^ n ijytgi w^wľ <- ^ nicy a laKuneyyeueK arcuiaianaK \lyiségben bemutatott kis tárlat o^ alakulásában is. Ezért a tőkés vi­| bratislavai Szlovák Múzeumbeli* lá most nem tud elegendő éle t_ ibelueqkiallitassal kapcsolatos. Be­i f, Š lueatervező művészeink eavéb.í teret biztositam sem a lakossagnak, sem maguknak a tőkéseknek. Ezzel szemben a tervszerűen fejlődő kom­munista társadalomban a közigaz­gatási szervek döntenek az egyes N - ^ intézmények, vállalatok, a forgalom i A nyolcvanesztendős Max Svabin-fc elhelyezéséről, éspedig úgy, hogy biztosítsák az összhangot! a tár­>5 lyegtervező művészeink egyéb, i­\ soktémájú, változatos technikájú \ fc „n.^/,,.„;.-„i ismerkedhetünk itt J J § alkotásaival \ meg. ^ A cseh grafika kitűnő képvise- ^ § lőinek műveiből is ízelítőt kapunk.\ § tei kifinomult grafikai nyelven^ ^ szólnak. Következetes valóságlá- ^ ^ t ássál, friss elevenséggel érzékel- \ ^ teti természet és ember forró ^ ^ egységét (Napos délután). ^ ^ Cyril Bonda, a neves illusztrá- ^ ^ tor művészien tömöríti jxéhány te - ^ ^ nyértiyi felületbe Olomouc c. szí- \ \ nes metszetén a város lelkét, jel- ^ ^ legzetes építészeti, képzőművé- ^ ^ szeti sajátosságait, a környe ző tájat. i | ský, Mozart, Swift) a kor és tár i sadalom is tükröződik. A szlovák művészek közül töb-% .... . ..... . .. . o '*SŕfSS//SSS//S/Sŕ/f/SSS/SSSŕŕSSŕSSSSSSSSSSSSSSS/SS^ sadalom tagjainak elégedettségét. A KOMMUNISTA ALKOTÁS ­A MŰVÉSZET IHLETŐJE A kommunista jövő városépítésé­ben teljes mértékben kibantakozik majd az egyének művészi vágya, amit a már napjainkban hirdetett pályázatok, kiállítások serkentenek. A kommunista építészet szellemét az eddigi pályaművek közül legjobban Vlaszov professzor terve tükrözi. Műve: A Szovjetunió Legfelső Taná­csának új székháza a Lenin hegyen. A magas boltozatú hatalmas csar­noképület mennyezete és falai üveg­ből készülnek. A csarnokban cso­daszép kert létesül, mely télen is üde, zöld és virágos lesz. A kertben három cilindrikus ülésterem léte­sül, falaikat értékes festmények és plasztikák fogják díszíteni. Milyen más ez mint a régi komor parla­mentek. melyek a szigorú törvények uralkodó szellemét tükrözték. Vla­szov terve az emberek javát kivétel nélkül szolgáló szocialista humaniz­mus szellemét árasztja magából. Vlaszov tervével új építőművé­szeti stílus jelentkezik a szovjet építészetben. Lényegét röviden így foglalhatjuk össze: minden eleme a társadalom valamennyi tagjának ér­dekeit fejezi ki. A cél: minden ňatal sportoljon Még élénken él emlékezetemben, mily határtalan örömmel fogadták fiataljaink azt a hírt, hogy 1960­ban ismét felújítják az ifjú sági sportjátékok verse­nyeit. Azóta eltelt néhány hónap, sor került az ifjúsági sportjátékok téli szakaszá nak versenyeire, s hozzáte­hetjük mindjárt, hogy siker rel. A fiatalság e sportver­senye iránt hatalmas érdeklődés nyilvánul meg, amit élénken tükröz a ť '~^ve lési dolgozók és az ifjúsági sportjátékok szervezőinek országos konferenciája is, melyen részt vett a játé kok több mint kétszáz szer­vezője, s hozzászólásukból, valamint az elhangzott be« számolókból és javaslatok ból is következtetni lehet arra, mily nagy jövője van az ifjúsági sportjátékoknak. Ezek szervezésénél azonban több tényező játszik közre, van jócskán megoldásra vá ró probléma is, melyekről Jozef Kapustával, a CSTSZ dolgozójával — aki az ifjú­sági sportjátékok felelőse — volt alkalmunk beszél­getni, s kérdéseinkre a kö vetkezőket válaszolta. MILY EREDMÉNNYEL FOLYIK AZ IFJÚSÁGI SPORTJÁTÉKOK SZERVEZÉSE? „Az eredeti terv szerint az ifjú­sági sportjátékok versenyeire köz­vetlen a II. Országos Spartakiád után került volna sor, mert a spartakiád előtt az egész ország testnevelési mozgalma a spartakiád sikerének biztosítására irányult. Ezzel egyidő­ben tovább folytak a különböző sportágakban a bajnoki versenyek, valamint sportolóink készültek a ró­mai olimpiára is. A fenti terv tehát indokolt volt. Azonban a CSTSZ KB elnöksége később úgy határozott, az ifjúsági sportjátékok versenyeit 1960. január elsejével kezdik meg, hogy a szervezők a téli versenyeken tapasztalatokat gyűjthessenek a nyári versenyek megrendezésére." MILYEN TAPASZTALATOKAT HOZTAK A TÉLI VERSENYEK? „Mindenekelőtt rá kell mutatnom a legutóbbi ifjúsági sportjátékok egyik kirívó hibájára, mely abban nyilvánult meg, hogy a szervezők a legnagyobb figyelmet az országos döntőknek szentelték, s megfeled­keztek azokról, akik a járási, kerü­leti versenyek során kiestek a to­vábbi küzdelmekből. Erre most nem kerülhet sor, mert a fő cél az, hogy a tanuló és dolgozó ifjúság nagy tö­megét, mely részt vesz a versenye­ken, továbbra is megnyerjük a rend­szeres testedzésnek. Ezért is került Kladno nyerte a barátság serlegét A csehszlovák-szovjet barátság serlegéért folyó jégkorong-torna küzdelmei az utolsó forduló talál­kozóival véget értek. Kladno csapa­ta Prágában legyőzte a Sokolovo együttesét s ezzel a torna győztese lett. A torna mérkőzésein nyújtott teljesítményével bebizonyította, hogy ismét olyan formába lendült, mint amikor megnyerte az országos baj­nokságot. Az utolsó forduló eredmé­nyei: Sp. Sokolovo-SONP Kladno 4:6, RH Brno—Szpartak Moszkva 1:5. A torna végeredménye: 1. Kiad? no, 2. Szpartak Moszkva, 3. Sokolovo, 4. RH Brno. NDK—Csehszlovákia ifjúsági labdarúgómérkőzésre készülnek Az NDK fenállásának 11. évfordu­lója alkalmából az erfurti Dimitrov Stadionban pénteken, október 7-én kerül sor az NDK és Csehszlovákia ifjúsági labdarúgó-válogatottjainak találkozójára. Ez a két együttes 9. I találkozója lesz. Az eddigi mérleg 5 csehszlovák győzelem, 2 NDK győ­zelem és 1 döntetlen. Csehszlovákiát a következő játékosok képviselik. Chrtiansky, Kopečný, Krivošík, Kmo­torka, Kanta, Galeta, Tomešek, Da­najovič, Závešicky, Knébort, Drozdek és Smuda. t A szovjet jégkorongozók a téli évad eló'tt A szovjet jégkorongozók szurkolói kö­3. £Ü1 sokan a „nagy várakozások évadjá­ig nak" nevezik az elkövetkezendő jégko­rong-évadot. A szovjet jégkorong-bajnokság október í- 29-én veszi kezdetét. E z már a XV. jég­korong-bajnokság lesz, melyet azonban ez évben új rendszer szerint bonyolítanak le. A moszkvai csapatokon kívül az idei í- bajnôkságban rés2t vesznek az Ural, Szi­béria és a balti államok együttesei is. A jégkorongzás a Szovjetunióban mind közkedveltebbé válik. Ennek kö­szönhető, hogy már Rigában, Gorkijban és J Tbilisziben is felépítették az új műjég­pályákat. Sőt, már a melegebb éghajlatú vidékeken — mint Örményországban és JÍ- Dél-Ukrajnában is mind többen hódolnak e sportnak. A prágai labdarúgók győzelme Belgiumban A Dukla Praha labdarúgó-együt­jitese Belgiumba utazott, ahol villany­íl- fény mellett a Standard Lütich J; együttese ellen lépett pályára. A ma­gas színvonalú mérkőzésen a prá­gai együttes Dvorák és Jelinek góljaival biztos győzelmet aratott. Ez idén a szovjet klubcsapatok — és a válogatott is — több nemzetközi talál­kozón fognak szerepelni. A szovjet csa­patok még a bajnokság kezdete előtt Csehszlovákiában, Lengyelországban és az NDK-ban játszanak. Továbbá tervbe vet­telj jtöbb finnországi, norvégiai és len­gyelországi portyát. A szovjet jégkorongozók számára azonban a legnagyobb esemény a jégko­rong-világbajnokság lesz, melyen a szov­jet válogatott új összeállításban vesz részt. A kiöregedő játékosokat fiatalok cserélik fel. A szovjet szakemberek ennek ellenére remélik, hogy a fiatal együttes is megállja majd a helyét. SPORTHÍRADÓ Ma Bratislavában A Szpartak Moszkva jégkorong-csapata, mely Prágában a csehszlovák-szovjet ba­rátság serlegéért folyó tornán a SONP Kladno mögött, a második helyen végzett, ma a bratislavai Téli-stadionban a Slovan Bratislava ellen lép jégre. Ez a liga kez­dete előtt kitűnő edzési lehetőséget je­lent a bratislavai együttesnek, melyre a Slovan jégkorongozói Horský edző vezeté­sével lelkiismeretesen készülnek. A Slo­van Bratislava—Szpartak Moszkva barát­ságos mérkőzésre 19,00 órakor kerül sor. .iiiiiiimmiimiiiim umiiiimmiiimmi Jj- • Peking: A svéd asztalitenisz-váloga­tott kínai portyája során az utolsó mér­kőzésen 0:5 arányú vereséget szenvedett íf- a kínai válogatottól. J • Bukarest: Gdanszk kosárlabda-együtte­se romániai portyája során mindkét mér­kőzésén vereséget szenvedett. A Tarhu * Murestől 46:59, a Reghinetől 46:50 arány­ban. • Peking: A szovjet úszók 35-tagú kül­döttsége megérkezett Kína fővárosába. A szovjet úszók október 6-án és 7-én Sanghajban mérik össze erejüket, a kínai válogatottal. • Berlin: Az NDK fennállása 11. évfor­dulójának ünnepségei során Berlin-Poznan nemzetközi labdarúgó-találkozóra kerül sor. • Jerevan: A csehszlovák kosárlabda­együttesek az örményországi sportolók vendégei voltak, ahol barátságos mérkő­zéseket játszottak. A Slovan Praha Orbis együttese 42:39 arányú vereséget szenve­dett az örmény válogatottól, a Spártak Br­no ZJS csapata pedig 56:50 arányú vere­séget szenvedett Jerevan válogatottjától. • Košice: A košicei férfi kosárlabda­tornát az utolsó mérkőzésekkel befejez­ték. A Lokomotíva Košice 56:71 arányú vereséget szenvedett a Visia Krakov együt­tesétől, a košicei Jednota pedig 92:72-re győzte le az UG Gorizia együttesét. A tornán az első helyen a Visia Krakov együttese végzett a Jednota Košice előtt. • Osaka. November 8-a és 10-e között kerül sor Osakában a Krámer-Cirkusz te­niszezőinek első tornájára. A torna ren­dezője a Jomiuri Simbun napilap, mely a következő profi teniszezőket hívta a versenyre: Hoad, Rosewall, Cooper, An­derson, Trabert, Segura, Olmédo és Gi­meno. • Budapest: A magyar atlétaválogatott a hét végén Budapesten Finnország válo­gatottjával méri össze erejét. Mivel a két ország atlétáinak legutóbbi találkozóján a finnek 128:90 arányban győztek, így a magyar válogatottnak van mit törleszte­nie. Előreláthatólag érdekes küzdelmekre kerül sor. • Berlin: A japán olimpiai tornászcsa­pat, mely már hetek óta Európában por­tyázik, október 6-án Dortmundban, 8-án pedig Berlinben találkozik az NSZK tor­nász-válogatottjával. • Párizs: A francia kézilabda-váloga­tott első világbajnoki selejtező mérkőzését Madridban játssza október 29-én Spanyol­ország ellen. November 12-én Bordeaux­ban Portugália, december 10-én Párizsban pedig Spanyolország lesz a francia vá­logatott ellenfele. • Prága: Az 1961-ben megrendezésre kerülő kispályás kézilabda-világbajnokság egyik játékvezetője a csehszlovák Dole­žal lesz. 0 Peking: A Vorwärts Berlin nagypályás kézilabda együttese kínai portyán vesz részt. Első mérkőzésén a pekingi had­sereg-együttes ellert lépett pályára és 17:10, 8:4 arányú győzelmet aratott. • Prága: Csehszlovákia legjobb műkor­csolyázói első bemutatóikat október 6-án tartják a prágai műjégpályán. A bemuta­tón a Ro-manov-testvérek, Babická, Ho­lan, Hlaváčková és mások szerepelnek majd. A rendezők meghívták Karol Divínt és Mrázkovát, valamint Kramperovát és Grožajovát is. sor az iskolaév kezdetén a nyári játékok megrendezésére." MI A TEENDŐ A SZERVEZÉS TERÉN? „Mindenekelőtt be kell vonni a sportjátékok versenyeibe azt a mint­egy 250 000-t számláló fiatalt, akik mint gyakorlatozók részt vettek & II. Országos Spartakiád bemutatóin. Feltétlenül szükséges ezenkívül az alapozó testnevelés dolgozói, oktatói, a tanítók, nevelők, az edzők, vala­mint a sportszervezetek és üze­mek szoros együttműködése, mert csak ezzel biztosíthatjuk továbbra is azt, hogy az ifjúság rendszeres test­edzésben részesül." HOGYAN SZERVEZZÉK MEG • VIDÉKEN A JÁTÉKOKAT? A vidéki városokban és különösen a falvakon az ifjúsági sportjátékok, szervezésének feladata főleg a CSISZ-re hárul. A versenyek rende­zői tanácsért, útmutatásért a CSISZ járási bizottságaihoz, vagy az ifjú­sági sportjátékok járási szervező bizottságaihoz fordulhatnak. Amint látjuk, az idén felújított ifjúsági sportjátékok versenyei so­kat Ígérnek. Annak ellenére, hogy az első évfolyam valószínűleg nem hoz majd átütő sikert, a kezdeti nehéz­ségek ne hangolják le a versenyek szervezőit, mert a folytatás minden bizonnyal több eredménnyel jár majd. A legfontosabb az ifjúsági sportjáté­koknál pedig az, hogy a fiatalság hozzászokjék a rendszeres, szakszerű irányítással űzött sportoláshoz. — ár Már 6 műanyag ucjrósánc van Csehszlovákiában Az utóbbi években Csehszlovákia síugrói nem elégednek meg a téli edzésekkel, hanem a nyári évadban is folytatnak edzéseket, mégpedig műanyag ugrósáncokon. Ezzel az NDK síugróinak példáját követik, az utóbbi években ebben a sportágban átütő sikereket arattak. Az első műugrósáncot 1956-ban Harrachov­ban építették, ezt követték a rož­ňovi, BansKá Bystrica-i és bratisla­vai műugrósáncok. Most fejezik be a trutnovi ugrósáncok építését is. Csütörtök, október 6. A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: PRAHA: Vörös tinta (magyar) 10.30, 14, 16,15, 18.30, 20.45, METROPOL: Három tonna por (cseh) 16, 18.15, 20.30, POHRA­NIČNÍK: III. Richárd (angol) 15.30, 18.15, 21, SLOVAN: Fennkölt princípium (cseh) 16, 18.15, 20.30, TATRA: A púpos (fran­cia) 16, 18.15, 20.30, MLADÝCH: Iskolánk hőse (szovjet) 16, DUKLA: Megszegett fogadalom (szovjet) 18, 20.15, STALIN­GRAD: Nálunk Mechovban (cseh) 18, 20.15, PARTIZÁN: Sále-mi boszorká­nyok (NDK) 18, 20, OBZOR: A nercbunda (olasz) 16, 20.15, NÁDEJ: Delia Rovere tábornok (olasz) 19. ZORA: Rózsák az államügyésznek (NSZK) 18, 20, MIER: A B-akció (cseh) 18, 20.15, MÁJ: A próba folytatódik (cseh) 18.15, 20.30, ISKRA: Öngól (román) 18. 20.15, POKROK: Falu a hegyek alján (szlovák) 18, 20.15. A KOŠICEI MOZIK MÜSLRA: SLOVAN: Vörös tinta (magyar), TATRA: A Tűzföld kialszik (argentin), ÜSMEV: Della Rovere tábornok (olasz), A BRATISLAVAI SZÍNHÁZAK MŰSORA: NEMZETI SZÍNHÁZ: Seherezádé (19), HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Diplomaták (19), ÚJ SZÍNPAD: Vők iskolája (19), ZENEI SZÍNHÁZ: Yves Montand énekel (19.30)* A KOŠICEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ MŰSORA: Ma: Hősi ballada (19). Holnap: A windsori víg nők (19), A KOMÁRNŐ1 MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ MŰSORA: STREDA NAD BOD. Aranykenyér (.14), GALANTA: Érdekházasság (.19.30), STREDA NAD BOD.: Százházas lakoda­lom (19.30), A televízió műsora: Bratislava: 17,30: Gyermekműsor. 18.00: CSISZ-tagok egyenruhában. 19,00: TV­híradó. 19,30: ifjú szemmel 20.00: Ilyen nagy szerelem, cseh film. 21,15: Kínai riportok. 21,45: A nap visszhangja. Budapest: 18.00: Kisdobosok műsora. 18,50: TV'-híradó. 19.05: Hétköznapi jöta­nácsok. Az első osztályosok. 19,15: Láto­gatás a Diósgyőri Csapágygyárban. 19,45: Fehér vér, .magyarul beszélő NDK-film. Időjárás Reggel köd. A nap folyamán változó fel­hőzet. borús idő. A várható lenmanasabb nappali hőmérséklet 11—14 fok. Észak­nyugati szél. „Űj Szó", kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava, Gorkého u. 10. sz. Telefon: 537-16, 531-11, — főszerkesztő! 552-20, — főszerkesztőhelyettes: 550-18, — titkárság: 506-39, — sportrovat: 505-29. Kiadóhivatal: Bratislava. Gorkého 8.. telefon: 516-68. Előfizetési dlj havonta 8,— Kis. Terjeszti a Posta Hírlapszolgálata. Megrendelhető minden postahivatalnál és kézbesítőnél. Nyomás: Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata Bratislava. K-21*01127

Next

/
Oldalképek
Tartalom