Új Szó, 1960. március (13. évfolyam, 60-90.szám)

1960-03-01 / 60. szám, kedd

Világ proletárjai, egyesüljeteli! ÜJ SZO SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK NAPILAPJA 1960. március 1. kedd 50 fillér XI. évfolyam, 60. szám Népgazdaságunk érdekeivel összhangban A harmadik ötéves terv előké­szítésében az elmúlt néhány hó­nap alatt jelentős munkát végez­tünk üzemeinkben, vállalatainkban. A termelési-gazdasági egységek most terjesztik elő javaslataikat, melyekben konkrétizálják az irányelvekben kitűzött feladatokat. Harmadik ötéves tervünk — népgazdaságunk hatalmas tovább­fejlesztésének nagyszabású prog­ramja — iránt fokozott érdeklő­dés nyilvánul meg dolgozóink kö­rében. Az irányelvekből eredő fel­adatok megtárgyalásában az üze­mek és vállalatok alkalmazottai­nak nagy tömegei vettek részt. Mindez kedvező feltételeket te­remtett a mozgósító és reális tervjavaslatok kidolgozásához. A termelés mennyiségét illetően egyes ágazatok vállalataiból érke­ző javaslatok nagyon sok eset­ben túlszárnyalják az irányelvek­ben lefektetett követelményeket. Vegyük például a gépipari üzeme­ket, ahol a harmadik' ötéves terv éveiben az irányelvekkel szem­ben több milliárd korona érték­kel nagyobb termelés elérését ja­vasolják. De általában véve is jóval nagyobb lenne az ipari ter­melés mennyiségének évi növeke­dése a termelési-gazdasági egy­ségek javaslatai szerint, mint amennyit az irányelvek feltételez­nek. Ez a tény egyúttal megmu­tatja azt is, milyen további le­hetőségeink vannak népgazdasá­gunk fejlesztésére. Mindez azonban csak a dolog egyik oldala. Ha a másik oldalt is megnézzük, • gyakran látjuk, hogy az elvtársak a termelési-gazdasági egységekben a tervjavaslatok ki­dolgozása közben nem mindig lát­ták meg a dolgok helyes össze­függését, mégpedig azért nem, mert elsősorban saját üzemük, vállalatuk feladataival és szükség­leteivel foglalkoztak, az egész tár­sadalom érdekeit és lehetőségeit pedig olykor szem elől tévesz­tették. Márpedig az egyiket a má­siktői semmi esetre sem lehet el­választani. A termelés mennyiségi növekedésének gyorsabb ütemére tett javaslatok például nincsenek minden esetben összhangban a nyersanyag, fűtőanyag és energe­tikai alap adott helyzetével. Egyes iparágak a gépipar, közszükségleti és vegyiipar vállalatai az irány­elvekkel szemben a termelés na­gyobb mértékű növelését indít­ványozzák. Ezzel szemben azok a vállalatok, amelyek vassal, acéllal, hengerelt anyaggal, villamos áram­mal, kőszénnel koksszal látják el népgazdaságunkat, a termelés fo­kozására tett javaslataikban nem tervezik az irányelvekben feltéte­lezett növekedés túlteljesítését, sőt néha az irányelvekben feltün­tetett mennyiség mögött marad­nak. .Magától értetődik, hogyha így állítanánk össze a tervet, ha­marosan észrevennénk, hogy a termelés szükségleteinek kielégí­téséhez párszázezer tonna henge­relt anyag, avagy más szükséges nyersanyag hiányzik. A termelési-gazdasági egységek javaslataiban nem egy a fentiek­hez hasonló ellentmondást talál­hatunk, amelyek kisebb eltérések­től eltekintve nagyon hasonlato­sak egymáshoz. Miért van ez így? Cikkünk elején említettük már, hogy minden üzemben elsősorban a saját ügyeikkel foglalkoznak s gyakran nem látják előre, hogy az ágazatokban, az iparban, a nép­gazdaságban végső soron mikép­pen alakul a helyzet. Ez természetesen nem lehet mentség a tervjavaslatokban lévő ellentmondásokat illetőleg. Az irányelvek kifejezik egész nép­gazdaságunk fejlesztését, szükség­leteit és nyersanyag lehetőségeit. S éppen az irányelveknek kell ki­szélesíteniök minden munkás és műszaki dolgozó, párt-, gazdasági­és szakszervezeti funkcionárius látókörét, hogy túllásson üzeme kapuján, hogy helyesen tájékozód­jék, s a népgazdaság szükségle­teinek megfelelően állítsák össze saját tervjavaslatukat. További körülmények is azt mutatják, hogy a harmadik ötéves terv irányelvei­nek megtárgyalását némely üzem­ben elégtelenül végezték, főleg ami a termelés nagyfokú haté­konyságát illeti. Maga az a tény örvendetes, hogy az üzemek töb­bet akarnak termelni, mint ameny­nyit megkívánnak tőlük. Semmi esetre sem örvendetes azonban, hogy a többlettermelés elérése céljából túlzott követelményeket támasztanak nyersanyag, energia és új munkaerők iránt. A hatékonyság növelésének min­den követelményével ellentétben áll egyes termelési-gazdasági egy­ségek álláspontja a munkaterme­lékenység fokozásához. Az irány­elvek világosan kitűzik, hogy a harmadik ötéves terv során az iparban legkevesebb 40, az épí­tészetben 53 százalékkal kell nö­vekednie a termelés hatékony­ságának. Emellett arra számítot­tunk, hogy a vállalatok javasla­tai még gyorsabb növekedést eredményeznek. Az eddigi helyzet azonban mást mutat, és a javas­latok szerint a munkatermelé­kenység növekedésének még a tervezett szintjét sem érnénk el. Márpedig mérlegeljük ezt a kér­dést további kölcsönös összefüg­gésében. Hogyan rövidíthetnénk le például a munkaidőt, ha a munka­termelékenység növekedése még az irányelvekben kitűzött szintet sem érné el? Miképpen pótolhat­nánk akkor a heti 4—6 órai mun­! kaidő kiesést? Ilyen állásfoglalás a munkater­melékenység növekedésével szem­ben azt mutatja, hogy sok helyen a vezető gazdasági dolgozók még nem kielégítően foglalkoztak a műszakok számának fokozása és az álló alapok jobb kihasználásá­nak kérdésével. S rávilágít arra is, hogy az új technika fogalma alatt még most is csak új gépe­ket, új csarnokokat látnak s lebe­csülik a kisebb-nagyobb javításo­kat és újításokat, melyek a be­rendezés korszerűsítését eredmé­nyezik. Harmadik ötéves tervünk előké­szítésében iényeges előrehaladást értünk el, dolgozóink jó munkát végeztek. A hátralévő időszakban nagy gondot kell fordítani a leg­fontosabbra: a megfelelő összhang megteremtésére a termelés és a nyersanyaggazdálkodás minden szakaszán. A minisztériumok ter­mészetesen csak az üzemek dol­gozóinak teljes mértékű részvé­telével biztosíthatják a termelés helyes növekedését. A jelenlegi helyzet megkívánja, hogy a har­madik ötéves terv előkészületei­ről újból tárgyaljanak az üzemi gyűléseken és konferenciákon, va­lamint pártunk járási konferen­ciáin. Minden bizonnyal megérné a fáradságot, ha a gazdasági ve­zetők újból megtanácskoznák a dolgozókkal a feladatokat és te­endőket, hogy a végleges tervja­vaslatok teljes mértékben bizto­sítsák az irányelvekben kitűzött feladatok valóra váltását a leg­nagyobbfokú hatékonyság betar­tása mellett. Hruscsov elvtárs indonéziai látogatása elmélyítette a két ország barátságát Fontos egyezményeket írtak alá gazdasági, műszaki és kulturális együttműködésről ® A Szovjetunió 250 millió dollár hitelt nyújt Indonéziának Szovjet-indonéz közös nyilatkozat MINT MÁR KÖZÖLTÜK, AZ INDO­NÉZ-SZOVJET HIVATALOS TÁRGYA­LÁSOK BEFEJEZŐDTEK. DÉLUTÁN ALÁÍRTÁK A SZOVJET-INDONÉZIAI KÖZÖS NYILATKOZATOT, TOVÁBBÁ A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG GAZDASÁGI ÉS MŰ­SZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRŐL SZŐ­LŐ MÁSODIK ÁLTALÁNOS EGYEZ­MÉNYT, VALAMINT A SZOVJETUNIÓ ÉS AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉ­RŐL SZŐLŐ EGYEZMÉNYT. Bogor, TASZSZ. Nyikita Szergeje­vics Hruscsov, a Szovjetunió Minisz­tertanácsának elnöke, Szukarno köz­társasági elnök meghívására 1960. február 18-tól március l-ig Indonézia vendége volt. Nyikita Szergejevics Hruscsovot elkísérték: A. A. Gromi­ko, külügyminiszter, Ny. A. Mihajlov, művelődésügyi minszter, G. A. Zsu­kov, a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett létesült Külföldi Kulturális Kapcsolatok Állami Bizottságának el­nöke, Sz. A. Szkacskov, a Szovjet­unió Minisztertanácsa mellett léte­sült Külföldi Kapcsolatok Állami Bi­zottságának elnöke, T. U. Uldzsaba­jev, a Szovjetunió Legfelső Tanácsá­nak képviselője, T. A. Tairova, az Azerbajdzsán SZSZK külügyminiszte­re, V. Sz. Jemeljanov, a Szovjetunió Minisztertanácsa mellett létesült atomerőkihasználási főigazgatóság vezetője, A. N. Markov, a Szovjet­unió egészségügyi minisztériumának kollégiumi tagja és más személyisé­gek. Ny. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke és kísé­rete ellátogatott Dzsakarta, Bogor, Bandung, Dzsogdzsakarta, Szurabaya városokba és Bali-szigetére. Kísére­tének egyes tagjai: Ny. A. Mihajlov, Sz. A, Szkacskov Szolo és Ambon vá­rosokat is meglátogatták. Az indonéz nép mindenütt vendég­szeretettel és baráti érzelmekkel fo­gadta Ny. Sz. Hruscsovot, a minisz­tertanács elnökét és kíséretét. A Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke a felsorolt városokban tett látogatása során beszédet mondott Dzsakartában a népi képviselet ta­nácsában (parlamentben), beszédet intézett a dzsogdzsakartai Gadiah Mada Egyetem hallgatóihoz és taná­raihoz és felszólalt egy szurabayai nagygyűlésen. Ezenkívül Hruscsov megtekintett néhány ipari és mező­gazdasági építményt, megszemlélte az épülő dzsakartai stadiont, amely egyike a Szovjetunió segítségével Indonéziában épülő létesítményeknek. Ny. Sz. Hruscsov és kísérete az em­lített városokban tett látogatása al­kalmával több helyütt részt vett az indonéziai művészek előadásain. A látogatás jó alkalom volt arra, hogy Ny. Sz. Hruscsov, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke és Szu­karno, Indonézia köztársasági elnöke eszmecserét folytassanak a két or­szág kapcsolatainak különféle kér­déseiről és az általános nemzetközi kérdésekről. Találkozóik a szívélyes­ség, a barátság és kölcsönös meg­értés légkörében folytak le. A Szovjetunió és az Indonéz Köz­társaság utóbbi években kedvezően fejlődő kapcsolatait illetően megálla­pították, hogy a két kormány baráti kapcsolatai terén szilárdan betartja a békés együttélés és a belügyekbe való be nem avatkozás elveit úgy, ahogyan azt az indonéz köztársasági elnök 1956 szeptemberében tett első hivatalos szovjetunióbeli látogatása alkalmával kiadott szovjet-indonéziai közös nyilatkozatban leszögezték. A Szovjetunió kormánya teljes mértékben támogatja az ázsiai és afrikai országok 1955-ben tartott bandungi értekezletének határozatá­ban kifejtett elveket. A két kormány újra megerősítette, hogy fel kell számolni a gyarmatura­lom valamennyi megnyilvánulását, ez megfelel a világbéke érdekeinek. Ez­zel kapcsolatban a Szovjetunió kor­mánya teljes mértékben támogatja A FÖLD TERMŐVÉ TETELE — országos méretű feladat Az elmúlt esztendővel szemben ez idén jelentős mértékben növekszik a talajjavítási munkák terjedelme. Csupán Szlovákiában 155 millió ko­rona beruházást fordítanak a föld termővé tételére. Ezenkívül a szö­vetkezetesek, állami gazdaságok, üzemek dolgozói 125 millió korona ér­tékű kötelezettségvállalással járulnak a talaj táperejének fokozásához. Az öntözéses gazdálkodásé a jövő Az állami terv ez idén 8811 hek­tár terület lecsapolását és 1790 hek­táron az öntözéses gazdálkodás meg­szervezését tűzi ki célul. Ma már az agrotechnikai irányelvek betartásán kívül sokkal hatékonyabb beavatko­zásra van szükség, hogy jelentősen növelhessük a termelést. Ehhez hoz­zásegít az öntözőrendszer kialakítása és a vízgazdálkodási berendezések építése, ami Bulgáriában egyeteme­sen megoldotta a növénytermelés növelésének kérdését. Nálunk ugyan­csak az a törekvés, hogy e művek létrehozásával kikerüljünk az időjá­rás kilengéseinek káros befolyása alól, az emberek munkájától tehes­sük függővé a termelést. Szlovákiá­ban az EFSZ-eknek 7880 hektárt kell lecsapolniok és egyelőre 1000 hektá­ron kell megvalősítaniok az öntözé­ses gazdálkodást. Összefogásban az erő Köztudomású, hogy az emberek összefogásának ereje felbecsülhetet­len értékek létrehozását, megalko­tását teszi lehetővé. Ilyenek a talaj­javítási szövetkezetek is. Ez ideig 125 ilyen társulás működéséről be­szélhetünk, melyek közül a losonci „Ipoly" talajjavítási szövetkezet hír­nevével már a járás kereteit is túl­nőtte. A traktorállomások szintén nagy gépi segítségben részesítik a szövetkezeteket és az említett lo­sonci társulás is a GTÁ-nak köszön­heti, hogy tavaly aránylag rövid időn belül megvalósíthatta a Kriváň-pa­tak öntözőrendszerét. Az üzemek is segítenek Ma már parasztságunk az előtte álló célok elérésében nem áll egye­dül, mert a föld termővé tétele or­szágos jellegű mozgalommá fejlődött. Jelentős segítséget nyújtanak ezen a téren üzemeink, melyek a vízgaz­dálkodási berendezések vázlatának kivitelezésében is részt vesznek. A bratislavai J. Dimitrov Vegyiüzem dolgozói ezenkívül a talajjavítási munkáknál 700 órát dolgoznak le társadalmi munkával és több mint 100 talajvizsgálatot készítenek el. Szükség van a lakosság támogatására is A falu lakossága természetesen nem nézheti ölbetett kézzel azt a hatalmas igyekezetet, melyet a mun­kásosztály fejt ki a mezőgazdasági termelés fokozása érdekében. Ha a falu azt akarja, hogy iparunk még több gépet gyártson a munkafolya­matok megkönnyítésére, akkor az egész lakosságnak csatlakoznia kell a föld termővé tételére indult or­szágos mozgalomhoz, hogy még töb­bet csikarhassunk ki a földekből és még nagyobb hasznot az állatoktól. Ezzel jelentős mértékben csökkent­hetjük az élelmiszerbehozatalt, me­lyért nagy teljesítményű gépeinkkel igen drágán fizetünk. Közeledik a tavasz s a talajjavítás megkezdésé­re is kedvező feltételek alakulnak ki. Álljon hát csatasorba a feladatok teljesítésére ember, gép egyaránt. Kitesznek magukért az ostravai kerületben is, ahol a talajjavításra több mint 14 millió az Indonéz Köztársaságnak Nyugat­Iriánra formált jogát és követeléseit. A két kormány teljes mértékben tá­mogatja a gyarmaturalom elleni har­cot, mely most különös erővel bon­takozódik ki az afrikai világrészen. A két kormány reményét fejezi ki, hogy nemsokára minden nép kivívja teljes nemzeti függetlenségét, mivel a nemzeti függetlenség létfontosságú lépés a népek békéjéhez. A Szovjetunió kormánya és az In­donéz Köztársaság kormánya ama reményét fejezi ki, hogy a Szovjet­unió, az Amerikai Egyesült Államok és Nagy-Britannia képviselőinek a nukleáris kísérletek beszüntetéséről folyó genfi tárgyalása csakhamar kedvező egyezményhez vezethet, melynek ^gkötése hozzájárulna a nemzetközi feszültség további eny­hüléséhez. Egy' ilyen egyezmény és hatékony nemzetközi ellenőrzéssel való végrehajtása fontos lépés lesz az általános leszerelés, a világbéke felé. | A két kormány nagyon fontosnak tartja, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezetének tagállamai támogat­ták az atomfegyverkísérletek mielőb­bi beszüntetésének gondolatát, ami az ENSZ közgyűlésének legutóbbi ülésszakán jóváhagyott határozatban tükröződött vissza. Az eszmecsere során megtárgyal­ták a küszöbönálló párizsi csúcsér­tekezlet kérdését. Az Indonéz Köz­társaság kormánya reményét fejezte ki, hogy a csúcsértekezlet a reális leszerelési lépések, valamint a nem­zetközi feszültség enyhítésére és a hidegháború felszámolására irányuló más törekvés kezdete lehet. Az In­donéz Köztársaság kormánya ezzel kapcsolatban hangoztatja, hogy tá« mogatja a teljes és általános lesze­lés szovjet javaslatát, és reményét fejezi ki, hogy a javaslat megvalósul. Az Indonéz Köztársaság kormánya az említett eszmények elérésére irányu­(Folytatás a 3. oldalon) A Kutná Hora-i járásban a múlt év novemberében kezdték meg a Lan­žovský-patak szabályozását. A melio­rációs munkákat túlnyomó részt a környező katonai alakulatok végzik. A patak szabályozásával több mint 500 hektár földet tesznek termővé. Képünkön: A katonák Karel Ružička, kitüntetett bágerkezelővel. (Foto: J. Finda - CTK) koronát fordítanak. Az elmúlt évvel szemben ez idén 70 százalékkal eme­lik a munkák terjedelmét és noha ez év első két havában a kedvezőtlen időjárás befolyásolta a munkák me­netét, ez idén így is már 600 ezer korona értékű munkát végeztek el a kerületben. (th) Ä sokolovi vegyészek elhatározása (ČTK) - A sokolovi Vegyiüzem n. v. dol­gozóinak a nyerster­melést a harmadik öt­éves terv éveiben 51,6 százalékkal kell növel­niök. A terv megvita­tása folyamán a ter­melés további növelése és gazdaságosabbá té­tele érdekében igen sok értékes javaslatot tettek. Alkotó kezde­ményezésük eredmé­nyeként további 1,6 százalékkal szilárdítot­ták a harmadik ötéves terv éveire vonatkozó nyerstermelési tervü­ket. Kezdeményezésü­ket különösen azért kell értékesnek tekin­tenünk, mert üzemük termékei a külföldön igen nagy keresletnek örvendenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom